Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng NinhTiếng ồnTiếng ồn từ: hệ thống hút

gió của máy Quang phổ Hấp - Quan trắc tiếng ồn định kỳ

thụ Nguyên tử, tủ hút3.2 Giảm thiểu các tác động xấu khácLoại sự cố có thể

xảy raBiện pháp quản lý/xử lý

- Lắp đặt hệ thống PCCC và các bình chữa cháy cầm

tay cho khu nhà 4 tầng liên cơ quan.

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị phục vụ thí

nghiệm và các cơng trình bảo vệ mơi trường có sử

dụng điện.Sự cố cháy nổ- Cấm sử dụng lửa, hút thuốc tại khu phòng thí

nghiệm, khu đặt máy phát điện và kho chứa chất thải

nguy hại.

- Giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ

công nhân viên Trung tâm, tổ chức diễn tập phòng

cháy chữa cháy cho người lao động 1 năm/lần

- Lắp đặt hệ thống PCCC và các bình chữa cháy cầm

tay cho nhà 3 tầng và 4 tầng.

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị phục vụ thí

nghiệm và các cơng trình bảo vệ mơi trường có sử

dụng điện.

- Đề ra Nội quy phòng thí nghiệm, Nội quy an tồn

phòng thí nghiệm. u cầu các cán bộ thực hiện

nghiêm chỉnh.- Bố trí tủ thuốc sơ cứu trong phòng thí nghiệm.

Sự cố phơi nhiễm hóa

chất

- Nghiêm cấm ăn uống trong phòng thí nghiệm.

- Nghiêm cấm hút thuốc trong phòng thí nghiệm.

- Vệ sinh sạch sẽ trước, trong và sau khi thí nghiệm

Địa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh33Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng Ninh3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

Nội dung quan trắcThơng số quan

trắc1. Quan trắc, kiểm sốt chất thảiNước

thảiTần suất

quan trắcKinh phí

dự kiến

(đồng/năm)6

tháng/lần- Nước thải sinh hoạt sau

- Theo QCVN

xử lý, trước hệ thống thu 40:2011/BTNMT:

gom tập trung của khu

pH, TSS, COD,

dân cư phường Hồng Hà. BOD5, As, Hg, Cd,

- Nước thải sau hệ thống

Pb, Fe, Cu, Mn,

xử lý

Zn, Ni, T-N, T-P,6

tháng/lần5.000.000- Theo QCVN

05:2013/BTNMT:

Vi khí hậu; CO;

SO2; NO2; bụi lơ

6

lửng.

tháng/lần

- Theo QCVN

26:2009/BTNMT:

Tiếng ồn8.000.000NH4+, PO43-Clo,Coliform.Khơng

khí

xung

quanh+ Phòng máy AAS

+ Phòng chuẩn bị mẫu

+ Phòng vơ cơ hóa mẫu

+ Khu vực hành lang lối

vào khu thí nghiệmĐịa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh34Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng NinhKẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh được

thành lập từ tháng 7 năm 2004 đến nay đã đi vào vận hành ổn định.

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá hiện trạng sản xuất của cơ sở; kết

quả quan trắc môi trường đối với các nguồn thải, Trung tâm ứng dụng tiến bộ

Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã nhận dạng được hết các dòng chất thải

phát sinh từ hoạt động của cơ sở

Tại thời điểm lập đề án, hạ tầng Trung tâm đã được xây dựng hoàn thiện

các cơng trình xử lý nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt và thu gom nước

thải từ hoạt động phân tích. Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đảm bảo tiêu chuẩn

thải ra môi trường.

2. Kiến nghị

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đề nghị

với UBND TP. Hạ Long phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Trung

tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh để đơn vị hồn thiện

các hồ sơ pháp lý mơi trường và thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường xuyên

suốt quá trình hoạt động của Trung tâm.

3. Cam kết

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh xin cam

kết:

- Cam kết thực hiện những nội dung xây dựng, cải tạo và vận hành các

cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

- Quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải

nguy hại

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ mơi trường có liên

quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để

xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.Địa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh35Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng NinhPHỤ LỤCĐịa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×