Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhìn vào bảng kết quả xoay nhân tố, ta thấy được các hệ số Eigenvalue đều lớn hơn 1 và phương sai trích luỹ tiến tổng là 61,34 > 50. Điều đó cho thấy 6 nhóm nhân tố này sẽ giải thích được 61,34% sự biến thiên tỉ lệ.

Nhìn vào bảng kết quả xoay nhân tố, ta thấy được các hệ số Eigenvalue đều lớn hơn 1 và phương sai trích luỹ tiến tổng là 61,34 > 50. Điều đó cho thấy 6 nhóm nhân tố này sẽ giải thích được 61,34% sự biến thiên tỉ lệ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau khi hình thành 6 nhóm nhân tố mới như trên, ta tiến hành chạy phân tích

kiểm định Cronbach’s alpha các nhóm để đánh giá thang đo Likert ở phần tiếp theo.

2.2.2.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha

Hệ số Cronbach’s Alpha là một phép kiểm định thống kê dùng để kiểm tra sự

chặt chẽ và tương quan giữa các biến quan sát. Hệ số Cronbach’s alpha được sử

dụng trước nhằm loại các biến không phù hợp.

 Cronbach’s alpha từ 0.8 đến 1 là thang đo lường là tốt.

 Cronbach’s alpha từ 0.7 đến 0.8 là thang đo lường sử dụng được.U Trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới, hoặc mới với ngườiHtrả lời thì hệ số Cronbach’s alpha lớn hơn 0.6 có thể được chấp nhận.TẾKết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha đối với thang đo các yếu tốN

Hảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại VietinBankKIThừa Thiên Huế như sau:H

CBảng 2.4: Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ nhất

Cronbach’s Alphabiến tổngkhi loại biến0.6200.7330.6340.727Giải quyết tốt các vấn đề của khách hàng0.5870.749Không gian phục vụ thoải mái, tiện nghi0.5700.757ẠITương quanGĐBiến quan sátNPhục vụ nhanh chóng, thủ tục đơn giảnTRƯMức độ bảo mật tốt về thông tinCronbach’s Alpha tổng = 0.793

(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 3)

Thang đo của nhóm nhân tố thứ nhất có hệ số Cronbach’s Alpha tương đối

cao, bằng 0.793 > 0.6. Bên cạnh đó, các hệ số Cronbach’s Alpha đượcnêu ra khi

loại biến cũng < hệ số Cronbach’s Alpha tổng nên các biến này đều chấp nhận35được. Ngoài ra các hệ số tương quan với biến tổng đều lớn hơn 0.3 nên tất cả các

biến được giữ lại vì chúng đảm bảo độ tin cậy của thang đo. Do đó, thang đo nhóm

nhân tố thứ nhất được xem là thích hợp để đưa vào đánh giá, phân tích mơ hình.

Bảng 2.5: Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ 2

Cronbach’s Alpha

khi loại biếnThương hiệu được biết đến rộng rãi0.6000.733Ngân hàng hoạt động lâu năm0.6300.718Có nhiều đóng góptrong hoạt động

cộng đồng, xã hội0.574Có nhiều thành tựu trong q trình HĐ0.5770.746TẾHUTương quan

biến tổngBiến quan sát0.744N

HCronbach’s Alpha tổng = 0.787

CKI(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 3)

Thang đo nhóm nhân tố thứ hai có 4 biến, có hệ số Cronbach’s alpha tổng làẠIH0.787 và tương quan với biến tổng đều lớn hơn 0.3. Hệ số cronbach’s alpha nếu loạiNGbiến đều được giữ lại.Đbỏ các biến đều thỏa mãn điều kiện < Cronbach’s Alpha tổng = 0.787 nên tất cả cácƯBảng 2.6: Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ 3

Cronbach’s Alpha

khi loại biếnNiềm nở, thân thiện0.6210.747Nắm vững các nghiệp vụ0.6510.732Ngoại hình dễ nhìn0.6000.757Trang phục phù hợp0.5830.764TRTương quan

biến tổngBiến quan sátCronbach’s Alpha tổng = 0.800

(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 3)36Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha cũng khá cao là 0.800 và đạt tiêu

chuẩn, bên cạnh đó hệ số Cronbach’s Alpha đều giảm nếu loại biến và hệ số tương

quan biến tổng đều nhỏ hơn 0.3. Vì vậy, các biến trong thang đo này đều đạt yêu

cầu.

Bảng 2.7: Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ 4

Cronbach’s Alpha

khi loại biếnCó nhiều phòng giao dịch0.4970.785Đường đi thuận tiện0.6620.705Các phòng giao dịch ở những vị trí dễ tìm

thấy0.541Có nhiều phòng giao dịch gần trung tâm0.701Tương quan

biến tổngHU0.767

0.684TẾBiến quan sátN

HCronbach’s Alpha tổng = 0.790KI(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 3 )

CHệ số Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ 4 tương đối cao làH0.790. Các hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến đều giảm và tương quan với biếnẠItổng đều lớn hơn 0.3. Do đó, các biến trong thang đo này đều phản ánh tốt về nhómGĐnhân tố thứ 4 khi phân tích ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm.NBảng 2.8: Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ 5

Cronbach’s Alpha

khi loại biếnLãi suất áp dụng rất cạnh tranh0.5150.645Các phương thức trả lãi phù hợp0.5190.643Các mức lãi suất được cơng bố rõ ràng0.5070.650Phương pháp tính lãi là có lợi cho KH0.4700.671ƯTương quan

biến tổngTRBiến quan sátCronbach’s Alpha tổng = 0.715

(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 3 )

Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ 5 là 0.715 được xem

là đạt yêu cầu, với 4 biến quan sát, nếu loại mỗi một biến nào đều làm cho hệ số37Cronbach’s Alpha giảm đi. Bên cạnh đó hệ số tương quan với biến tổng đều lớn 0.3.

Do đó các biến trong thang đo này đều đạt yêu cầu và phản ảnh tốt thang đo cho

nhóm nhân tố thứ 5 này.

Bảng 2.9: Cronbach’s Alpha của thang đo nhóm nhân tố thứ 6

Cronbach’s Alphabiến tổngkhi loại biếnĐược người thân quen giới thiệu0.4430.603Người thân quen làm việc tại NH0.4490.602Có nhiều người thân quen gửi tiền NH0.425Có nhiều người thân quen giao dịch NH0.4820.615TẾHUTương quanBiến quan sát0.580KIN

HCronbach’s Alpha tổng =0.666

C(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 3 )

Trong thang đo nhóm nhân tố thứ 6 này, hệ số Cronbach’s Alpha là 0.666 làẠIHđạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến đều nhỏ và tương quan với biếnNphân tích tiếp theo.GĐtổng đều lớn 0.3 nên các biến trong nhóm nhân tố này đều được sử dụng tốt nhữngƯ2.2.2.3. Đặt tên nhân tốTRSau khi tiến hành phân tích kiểm định Cronbach’s Alpha cho từng nhóm

nhân tố, nhận thấy rằng tất cả các biến đưa ra ban đầu đều phù hợp và thỏa mãn

điều kiện đặt ra, không loại bất cứ biến nào cả. Tiếp theo ta tiến hành đặt tên cho

các nhóm nhân tố như sau:38Bảng 2.10: Đặt tên nhân tố

TTĐặt tên nhân tốBiến quan sát

Phục vụ nhanh chóng

Thủ tục đơn giản1Chất lượng phục vụ

(chatluongphucvu)Mức độ bảo mật tốt về thông tin

Giải quyết tốt các vấn đề của khách hàng

Không gian phục vụ thoải mái, tiện nghi

Thương hiệu được biết đến rộng rãiTẾHThương hiệu được đánh giá caoNhân viên (nhanvien)

CNhân viên có ngoại hình dễ nhìnKINhân viên nắm vững các nghiệp vụN

HNhân viên niềm nở, thân thiện

3NH đóng góp nhiều cho cộng đồng, xã hộiU2Thương hiệu, uy tín

(thuonghieuuytin)Ngân hàng hoạt động lâu nămCó nhiều chi nhánhĐẠIĐường đi thuận tiệnCác chi nhánh ở những vị trí dễ tìm thấyMạng lưới (mangluoi)G4HTrang phục nhân viên là phù hợpNCó nhiều chi nhánh gần trung tâmƯLãi suất áp dụng rất cạnh tranh5TRCác phương thức trả lãi phù hợp

Lãi suất (laisuat)Các mức lãi suất được công bố rõ rang

Phương pháp tính lãi là có lợi cho khách hàng

Được người thân quen giới thiệu

6Người thân quen làm việc tại NH

Có nhiều người thân quen gửi tiền NHNgười thân quen

(nguoithanquen)Có nhiều người thân quen giao dịch NH39Như vậy, sau khi đã có được tên gọi cho từng nhóm nhân tố, ta chuyển sang

bước tiếp theo là phân tích hồi quy để xem xét những tác động cụ thể của từng nhân

tố đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng các nhân tại chi nhánh VietinBank

Thừa Thiên Huế thơng qua mơ hình hồi quy Binary Logistic.

2.2.2.4. Phân tích hồi quy Binary Logistic

a. Điều kiện áp dụng

Hồi quy Binary Logistic được sử dụng trong trường hợp biến phụ thuộc sử

dụng trong mơ hình là biến định tính với hai giá trị 0 và 1 (hay biến nhị phân), ởUđây chính là quyết định gửi tiền tiết kiệm với hai giá trị là 1: có gửi tiết kiệm và 0:Hkhơng gửi tiết kiệm, để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra với những thôngTẾtin của biến độc lập mà ta có được. Trước khi tiến hành hồi quy Binary Logistic cầnN

Hchú ý đến những điểm sau:KI- Thông thường sử dụng phương pháp đưa biến vào mặc định là Enter, tức là

Cđưa vào bắt buộc, các biến trong khối biến độc lập được đưa vào trong một bước.ẠIH- Giá trị P_value được thể hiện qua chỉ tiêu sig. trong SPSS của kiểm địnhĐChi bình phương (Chi – square) dùng để kiểm định cho giả thiết Ho: β1 = β2 = … =Gβn = 0, kiểm định này xem xét khả năng giải thích biến phụ thuộc của tổ hợp biếnNđộc lập hay cho thấy độ phù hợp tổng qt của mơ hình:TRƯ+ Nếu giá trị sig. < 0,05 ta đủ điều kiện để bác bỏ H0, nghĩa là tổ hợp liên hệ

tuyến tính của tồn bộ các hệ số trong mơ hình có ý nghĩa trong việc giải thích cho

sự thay đổi của biến phụ thuộc.

+ Ngược lại nếu giá trị sig. > 0,05 ta không đủ điều kiện để bác bỏ Ho, nói

cách khác ta phải chấp nhận Ho, tức lúc này là tổ hợp liên hệ tuyến tính của tồn bộ

các hệ số trong mơ hình là khơng có ý nghĩa trong việc giải thích cho sự thay đổi

của biến phụ thuộc.

- Mức độ chính xác của mơ hình còn được thể hiện trong kết quả của bảng

phân loại (Classification table), cho thấy tỷ lệ dự đốn đúng của tồn bộ mơ hình.40- Đối với hồi quy tuyến tính sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết H0:

βk=0. Còn đối với hồi quy Binary Logistic, đại lượng Wald Chi Square được sử

dụng để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy tổng thể, tức là kiểm định giả

thuyết H0: βk=0.

+ Nếu giá trị sig. của biến thứ k < mức ý nghĩa α = 0.05, ta đủ điều kiện để

bác bỏ Ho, hay hệ số hồi quy tìm được là có ý nghĩa, tức là tỷ lệ chênh lệch giữa các

xác suất là khác 1, tức xác suất để sự kiện xảy ra hay không xảy ra là khác nhau, lúc

này mơ hình hồi quy mới có tác dụng dự đốn.U+ Nếu giá trị sig. của biến thứ k > mức ý nghĩa α = 0.05, ta không đủ điềuHkiện để bác bỏ Ho, hay hệ số hồi quy tìm được là khơng có ý nghĩa, tức là tỷ lệTẾchênh lệch giữa các xác suất sẽ bằng 1, tức xác suất để sự kiện xảy ra hay khôngKIb. Kết quả hồi quy Binary LogisticN

Hxảy ra là bằng nhau, lúc này mô hình hồi quy khơng có tác dụng dự đốn.H

CBảng 2.11: Độ phù hợp tổng qt của mơ hình hồi quy Binary Logistic

dfSig.65.3546.000Block 65.3546.000Model 65.3546.000ĐẠIChi-squareTRƯNGStep 1Step(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 4 )

Nhìn vào bảng trên, dễ nhận thấy được giá trị sig. của kiểm định Chi bình

phương = 0.000 < 0.05, như vậy đủ điều kiện để bác bỏ giả thuyết Ho: β1 = β2 = …

= βn = 0, lúc này đủ cơ sở để kết luận tổ hợp liên hệ tuyến tính của tồn bộ các hệ

số trong mơ hình có ý nghĩa trong việc giải thích cho sự thay đổi của biến phụ

thuộc.41Bảng 2.12: Classification table

Giá trị dự đốn

Nếu có nhu cầu có gửi TK

khơng

Giá trị quan sát được

Nếu có nhu cầu có Khơng

gửi TK khơng

Khơng% dự đốn

đúng131644.8214998.7Phần trăm tổng thể90.0U(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 4)TẾHBảng trên cho thấy trong 29 trường hợp quyết định không gửi tiết kiệm vào

chi nhánh VietinBank Thừa Thiên Huế khi có nhu cầu thì mơ hình đã dự đốn trúngN

H13 trường hợp, như vậy tỉ lệ trúng là 44.8%. Còn đối với 151 trường hợp quyết địnhKIcó gửi tiết kiệm vào chi nhánh VietinBank Thừa Thiên Huế khi có nhu cầu thì mơ

Chình đã dự đốn trúng 149 trường hợp, sai 2 trường hợp, như vậy tỉ lệ trúng làH98.7%. Từ đó ta tính được tỉ lệ dự đốn đúng của tồn bộ mơ hình là (13+149)/180ĐẠI= 90%. Tỉ lệ này ở mức tương đối cao, thể hiện mức độ chính xác của mơ hình làNGkhá tốt.ƯBảng 2.13: Hệ số hồi quy tổng thể của các nhân tố

S.EGiá trị WaldSig.Exp(β)Chất lượng phục vụ0.6270.2526.1880.0131.872Thương hiệu, uy tín0.7980.2798.1750.0042.221Nhân viên0.5900.2904.1400.0421.804Mạng lưới0.7940.2728.5310.0032.212Lãi suất1.4980.31922.1080.0004.474Người thân quen

Hệ số chặn

(Constant)0.6660.2626.4710.0111.9472.6920.38848.2120.00014.766TRβNhân tố(Nguồn: xử lý số liệu trên SPSS_ phụ lục 2 mục 4 )42Từ bảng trên, có thể nhận thấy rằng giá trị sig. của kiểm định Wald Chi

Square của các nhân tố đều < 0.05, chứng tỏ các hệ số hồi quy tổng thể đều có ý

nghĩa thống kê, hay có thể nói rằng tất cả các biến độc lập đều có ảnh hưởng đến

quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng. Tất cả các nhân tố này đều có ý nghĩa

trong mơ hình và tác động cùng chiều đến sự đánh giá của khách hàng, do các hệ số

hồi quy đều mang dấu dương. Bên cạnh đó giá trị sig. của hệ số chặn cũng < 0.05,

từ đó đủ điều kiện để bác bỏ giả thiết hệ số chặn β0 = 0.

Phương trình hồi quy Binary Logistic tổng qt của mơ hình được viết lạinhư sau:U𝑃(𝑌=1)loge[]=2.692+0.627*chatluongphucvu + 0.798*thuonghieuuytin +TẾH𝑃(𝑌=0)0.590*nhanvien + 0.794*mangluoi + 1.498*laisuat + 0.666*nguoithanN

H𝑃(𝑌=1)Trong đó: loge [] chính là xác suất để xảy ra quyết định có gửi tiếtKI𝑃(𝑌=0)

Ckiệm hay khơng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại chi nhánh VietinBankHThừa Thiên Huế.ẠINhìn vào phương trình hồi quy trên ta thấy rằng hệ số ß0 = 2.692 có nghĩa làGĐkhi tất cả các biến độc lập đều nhận giá trị bằng 0 thì khi đưa ra quyết định gửi tiềnNbản thân các khách hàng (KH) cũng đã chịu sự tác động của các nhân tố khác ngoàiƯcác nhân tố nêu trên. Với các hệ số hồi quy trên phương trình đều khác 0 đều choTRthấy những tác động nhất định của mỗi yếu tố tham gia vào phương trình.

Bảng 2.14: Thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố đến biến phụ thuộc

1. Lãi suất

2. Thương hiệu, uy tín

3. Mạng lưới

4. Người thân quen

5. Chất lượng phục vụ

6. Nhân viên43c. Thảo luận

Biến Lãi suất tiền gửi có hệ số hồi quy là ß5= 1.408, đây là hệ số lớn nhất

trong các hệ số của các biến độc lập đưa ra và thể hiện sự ảnh hưởng cùng chiều của

nhân tố lãi suất đến biến phụ thuộc. Khi các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng lên

thì xác suất gửi tiền của khách hàng tăng lên 4,474 lần. Điều đó cho thấy rằng đối

với quyết định gửi tiền tiết kiệm của KH thì lãi suất là yếu tố có tầm ảnh hưởng rất

quan trọng. KH thường thích gửi tiền ở những nơi có lãi suất cao, cạnh tranh và linh

động nên VietinBank Thừa Thiên Huế cần lưu tâm vấn đề này nhiều hơn để thu hútkhách hàng gửi tiền tại NH mình. Mặc dù đây là một trong những mối quan tâmUhàng đầu của KH nhưng cũng là vấn đề khó đối với NH trong việc đáp ứng tốt nhuTẾHcầu của KH. Vì việc tăng hay giảm lãi suất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưN

Hchính sách của Ngân hàng Nhà nước,.... Do đó muốn tạo một ảnh hưởng tốt đối vớiKIKH gửi tiền thì cần kết hợp nhiều nhân tố chứ khơng riêng gì về lãi suất.

CBiến Thương hiệu, uy tín có hệ số hồi quy là 0.798 và ảnh hưởng cùng chiều

đến biến phụ thuộc. Khi các yếu tố khác khơng đổi, thương hiệu uy tín của ngânẠIHhàng tăng lên làm cho xác suất gửi tiền của khách hàng tăng lên 2,221 lần. ThươngĐhiệu, uy tín của NH là điều không thể thiếu trong sự lưu tâm của khách hàng. KhiNGgửi tiền, nhiều KH sẽ chọn đến những NH có uy tín, thương hiệu lâu năm, đặc biệtlà các NH Nhà nước để tăng tính đảm bảo tài sản của mình. Những NH nhỏ, khơngTRƯđảm bảo về uy tín, hay về sức mạnh tài chính có thể sẽ gặp khó khăn về thanh

khoản hay mất khả năng thanh toán, gây rủi ro cho khoản tiền gửi của KH. Đây là

một vấn đề lâu dài mà một NH nhỏ, NH cổ phần phải xây dựng từ từ, còn riêng đối

với VietinBank nói chung và chi nhánh VietinBank Thừa Thiên Huế nói riêng thì

đây chính là một điểm mạnh của NH, với lợi thế là một NH được cổ phần hóa từ

NH thương mại Nhà nước, nằm trong số các NH có vốn điều lệ lớn nhất trên thị

trường, và hội tụ đầy đủ các vấn đề mà khách hàng lưu tâm như là NH hoạt động

lâu năm, uy tín, thương hiệu lớn, được biết đến rộng rãi và được nhiều người đánh

giá cao, có sức mạnh tài chính lớn, có nhiều thành tựu trong q trình hoạt động và

đóng góp nhiều trong các hoạt động cộng đồng, xã hội.44Biến Mạng lưới có hệ số hồi quy là 0.794 và có ảnh hưởng cùng chiều đến

biến phụ thuộc, mặc dù chỉ là hệ số lớn thứ ba trong các hệ số của biến độc lập nói

trên nhưng nhân tố này phần nào cũng có ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm.

Khi các yếu tố khác không đổi, mạng lưới của ngân hàng rộng hơn làm cho xác suất

gửi tiền tăng lên 2,212 lần. KH của NH thường ở khắp mọi nơi, do vậy nếu có được

một mạng lưới bao phủ rộng khắp, với nhiều chi nhánh ở những vị trí trung tâm,

đường đi thuận tiện và KH có thể tìm thấy một cách dễ dàng sẽ tạo ra tín hiệu tích

cực, góp phần gia tăng số lượng KH đến gửi tiết kiệm tại NH. Hiện tại VietinBank

Thừa Thiên Huế đang có lợi thế về đặc điểm này, với mạng lưới mở rộng ra khắpUcác cùng miền, các chi nhánh ở trung tâm đã tạo nên sự thuận tiện và dễ dàng choTẾHKH trong việc giao dịch với NH, chính điều này đã góp phần thu hút KH đến với

NH.N

HBiến Người thân quen có hệ số hồi quy là 0.666 và ảnh hưởng cùng chiềuKIđến biến phụ thuộc. Hệ số này tuy chỉ thấp hơn hệ số của biến mạng lưới một chút

Cnhưng mức độ ảnh hưởng của nó đến quyết định gửi tiền cũng quan trọng khôngHkém. Xác suất gửi tiền sẽ tăng lên 1,947 lần nếu KH có nhiều người thân quen hơnĐẠIvà các yếu tố khác không đổi. Thông thường, trước khi đưa ra quyết định gửi tiềnGthì KH sẽ chịu sự chi phối nhiều của những người thân quen. Những người này sẽNgóp ý, đưa ra lời khuyên, thông tin mà họ biết để tư vấn và tạo một ảnh hưởng nhấtƯđịnh đến quyết định gửi tiền của KH. KH khi gửi những món tiền lớn, là tài sản củaTRbản thân và gia đình thì họ sẽ cân nhắc kĩ lưỡng, nếu bạn bè mình gửi nhiều ở đó,

có người quen làm việc hay thường xuyên giao dịch và có gửi tiền tại NH đó, hoặc

được nhiều người quen giới thiệu NH đó để gửi tiền thì lúc này KH mới cảm thấy

an tâm khi giao tài sản của mình. Lợi dụng điều này, nếu NH muốn tăng lượng KH

của mình thì bên cạnh việc ra sức tìm kiếm KH mới thì khơng ngừng đưa ra các

biện pháp chăm sóc KH hiện tại của mình một cách tốt nhất. Chính những KH hiện

tại của NH là những tư vấn viên đắc lực trong việc đưa thêm nhiều KH đến cho NH.

Biến Chất lượng phục vụ có hệ số hồi quy là ß1 = 0.627. Điều đó cho thấy

rằng trong các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhìn vào bảng kết quả xoay nhân tố, ta thấy được các hệ số Eigenvalue đều lớn hơn 1 và phương sai trích luỹ tiến tổng là 61,34 > 50. Điều đó cho thấy 6 nhóm nhân tố này sẽ giải thích được 61,34% sự biến thiên tỉ lệ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×