Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhìn vào bảng kết quả xoay nhân tố, ta thấy được các hệ số Eigenvalue đều lớn hơn 1 và phương sai trích luỹ tiến tổng là 61,34 > 50. Điều đó cho thấy 6 nhóm nhân tố này sẽ giải thích được 61,34% sự biến thiên tỉ lệ.

Nhìn vào bảng kết quả xoay nhân tố, ta thấy được các hệ số Eigenvalue đều lớn hơn 1 và phương sai trích luỹ tiến tổng là 61,34 > 50. Điều đó cho thấy 6 nhóm nhân tố này sẽ giải thích được 61,34% sự biến thiên tỉ lệ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhìn vào bảng kết quả xoay nhân tố, ta thấy được các hệ số Eigenvalue đều lớn hơn 1 và phương sai trích luỹ tiến tổng là 61,34 > 50. Điều đó cho thấy 6 nhóm nhân tố này sẽ giải thích được 61,34% sự biến thiên tỉ lệ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×