Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1 KẾT LUẬN

3.1.1 Nhận xét chung

Ngân sách Nhà nước ngày càng có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong

nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, cùng với những thành tựu đạt

được trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, công tác quản lý quỹ NSNN cũng đã

đạt được những tiến bộ đáng kể, góp phần phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc

phát triển kinh tế xã hội bảo đảm An ninh - quốc phòng của đất nước nói chung,

của tỉnh Bạc Liêu, huyện Hồng Dân nói riêng, trong đó có sự đóng góp và phục

vụ của hệ thống KBNN.

3.1.2 Những kết quả đạt được

Cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách xã được kiểm sốt một

cách chặt chẽ, an tồn, đúng tiêu chuẩn định mức của cấp thẩm quyền, kiểm soát

chi theo đúng dự toán được cấp thẩm quyền giao giúp hạn chế thất thốt, tài sản

của nhà nước.

Thơng qua q trình kiểm sốt chi thường xun NSNN, KBNN Hồng Dân

đã phát hiện nhiều khoản chi của ĐVSDNS chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ

quy định, đã từ chối thanh toán nhiều triệu đồng.

Qua kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã, năm 2017 KBNN Hồng

Dân đã từ chối 25 món với số tiền 80 triệu đồng trong đó chi sai chế độ tiêu

chuẩn định mức, hồ sơ chứng từ chi đúng qui định.

Thực hiện quy trình kiểm sốt đúng thời gian quy đinh, khơng có trường

hợp cán bộ công chức gây phiền hà khách hàng.

Thái độ phục vụ khách hàng của cán bộ công chức ân cần, hướng dẫn tận

tình những hồ sơ sai sót.

Giải quyết cơng việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc

yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải

quyết hồ sơ.

Phân định rõ trách nhiệm từmg bộ phận kiểm soát chi trong quy trình kiểm

sốt để giảm bớt sự chồng chéo trong phân cơng nhiệm vụ kiểm sốt, tăng cường

khả năng kết hợp để nâng cao chất lượng kiểm soát các khoản chi thường xuyên,

nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ trong thực hiện nghiệp vụ

chuyên môn.

Công tác kiểm sốt chi NSNN đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ

cương pháp luật của các đơn vị thụ hưởng NSNN, góp phần tích cực trong việc

thực hiện tốt các quy định của luật NSNN.

Nhìn chung, KBNN Hồng Dân đã khẳng định được vai trò quan trọng

trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN, hạn chế thất thoát tiền và tài sản của

Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ tiêu chuẩn định mức, luật NSNN góp

phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

3.1.3 Những hạn chế trong kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã

Cơng tác kiểm sốt chi ngân sách xã thời gian qua bên cạnh những kết quả

đạt được nhất định, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính kinh tế

trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc kiểm sốt chi thường xun ngân sách xã

vẫn còn một số hạn chế vướng mắc sau.

Mức tạm ứng bằng tiền mặt tại xã hàng tháng vẫn cao, hàng tháng theo quy

Trang 19



định ngày cuối cùng của tháng sau phải hoàn tạm ứng các khoản chi tiền mặt,

nhưng đơn vị sử dụng NSNN vẫn chưa chấp hành đúng. KBNN vẫn chưa có biện

pháp chế tài mặc dù đã có quy định về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực Kho bạc theo thông tư 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014.

Mặc dù có quy định khơng dùng tiền mặt, lương và các khoản theo lương,

các cá nhân đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ có mở tài khoản tại ngân hàng

phải chuyển khoản nhưng các xã vẫn còn tình trạng rút tiền mặt để chi lương và

thanh toán một số trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhiều.

Vẫn còn hiện tượng chia nhỏ chứng từ ra chi để không áp dụng hóa đơn

thuế (trên 200.000 đ) chưa đúng quy định của thông tư 39/20l4/TT-BTC ngày

31/03/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 5200 NĐ-CP ngày 14/05/2010 và

nghị định số 04/2014- NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về quy định về

hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ.

Chất lượng xây dựng dự toán của ngân sách xã chưa thực sự tốt dẫn đến

trong năm việc điều chỉnh mã nhiệm vụ chi vẫn thường xuyên xảy ra; đồng thời

chưa tận dụng được tối đa nguồn thu ngân sách tại địa bàn để hạn chế bổ sung cân

đối từ cấp trên.

Việc kiểm tra mẫu dấu, chữ ký của kế toán viên trong q trình kiểm sốt

chứng từ thanh tốn vẫn còn lơ là, chưa kiểm soát kỹ chữ ký của thủ trưởng đơn

vị và kế toán trưởng dẫn đến nhiều lúc chữ ký không khớp với chữ ký đã đăng ký

tại KBNN.

Các văn bản quy định về trách nhiệm của người quyết định chi trong thanh

toán các khoản chi NSNN vẫn chưa cụ thể, chung chung nên khó phân rõ trách

nhiệm của người quyết định chi và cán bộ kiểm soát chi khi có vấn đề sai phạm

xảy ra.

Mặc dù đã tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sử dụng ngân

sách nhưng dự toán của UBND xã được cấp thẩm quyền giao vẫn giao ở phần dự

toán chi thường xun bằng kinh phí khơng giao tự chủ, khơng giao khốn bằng

dự tốn nên cán bộ KSC khó kiểm soát khi đơn vị sử dụng NSNN thanh toán

những khoản chi có tính chất thường xun như lương, văn phòng phẩm, hỗ trợ

cán bộ, mua đồng phục cho cán bộ một cửa.... trong khi những quy định ban hành

đa số nguồn kinh phí khơng giao tự chủ, khơng giao khốn bằng dự toán chủ yếu

là sữa chữa lớn tài sản, tinh giản biên chế, thực hiện nhiệm vụ của cấp thẩm

quyền giao, đào tạo cán bộ.

Những hạn chế trong quá trình thực hiện kiểm sốt chi thường xun ngân

sách xã qua KBNN Hồng Dân nêu trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

3.1.3.1

Nguyên nhân khách quan

Cơ chế chính sách về quản lý chi thường xuyên NSNN chưa đồng bộ và

nhất quán, không phù hợp với thực tiễn. Hệ thống định mức chi tiêu chưa có thay

đổi nào đáng kể mặc dù vấn đề lạm phát, trượt giá ngày càng tăng khơng phù hợp

với giá thị trường.

Quy trình hướng dẫn kiểm soát thanh toán qua KBNN vẫn chưa phù hợp

với thực tế.

Việc chấp hành và ý thức trách nhiệm của ĐVSDNS còn thấp

+ Hàng tháng việc đối chiếu với KBNN chậm.

Trang 20



+ Tình trạng tạm ứng bằng tiền mặt vẫn cao: các đơn vị lợi dụng phần tạm

ứng để giữ tại đợn vị, qua tháng các đơn vị chủ yếu hoàn tạm ứng một phần rùi

tạm ứng tiếp, nhất là tình trạng tạm ứng do bổ sung mục tiêu và tính chất đặc biệt

nên thời gian hồn tạm ứng dài.

Việc chấp hành luật NSNN của ĐVSDNS còn hạn chế

Tình trạng đơn vị chạy kinh phí cuối năm còn cao, dẫn đến khối lượng

cơng việc cuối năm nhiều, tình trạng cuối năm mua sắm, hợp thức hóa các khoản

chi vẫn nhiều vì sợ hủy dự tốn, từ đó tinh thần tiết kiệm chi khơng đúng với nghị

quyết của Chính phủ.

Sự phối hợp giữa cơ quan tài chính và KBNN chưa có sự thống nhất cao,

dẫn đến KBNN gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hướng dẫn cho ĐVSDNS,

vì các khoản chi phòng tài chính hướng dẫn cho UBND xã đa số theo chế độ

khốn.

Chưa có thơng tư rõ ràng quy định việc sử dụng nguồn kết dư, chuyển

nguồn dùng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào cũng như quy định trách nhiệm

người đứng đầu ĐVSDNS về quyết định chi của mình.

3.1.3.2

Ngun nhân chủ quan

Việc kiểm sốt chặt chẽ đối với các khoản thanh tốn bằng tiền mặt theo

thơng tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ tài chính quy định quản lý

thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, KBNN huyện cần tăng cường cơng

tác kiểm sốt chi, đơn đốc các đơn vị dự toán tăng cường áp dụng phương thức

thanh tốn khơng dùng tiền mặt như mở tài khoản cá nhân để trả lương, thu nhập

qua tài khoản ATM, các khoản mua sắm sửa chữa, dịch vụ của đơn vị khi ký hợp

đồng với doanh nghiệp, cá nhân có mở tài khoản tại ngân hàng thì phải thực hiện

thanh tốn bằng chuyển khoản.Tuy nhiên, do thói quen chi tiêu bằng tiền mặt và

dịch vụ thanh toán qua thẻ ATM của NHTM chưa phát triển (KBNN Hồng Dân

mở tài khoản tại NHNNo & PTNT Hồng Dân nhưng cả huyện chỉ có 3 cột ATM)

nên chỉ có các đơn vị dự tốn đóng trên địa bàn mới có thể thực hiện được, các

đơn vị khác nếu thực hiện chi trả thanh tốn cho cá nhân qua tài khoản thì rất khó

khăn, mỗi khi đi rút lương để chi tiêu, cán bộ công chức viên chức phải đi quãng

đường xa, đây là điều chưa phù hợp với thực tế. Vì thế số lượng các ĐVSDNS

thanh toán lương bằng chuyển khoản chưa nhiều, đa số các đơn vị còn rút và tạm

ứng nhiều tiền mặt về quỹ để chi lương, chi thanh toán cho cá nhân và cả các

khoản mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, cơng cụ, dụng cụ, sửa chữa tài sản cố

định mà không quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi.

Sự phối hợp giữa các ban ngành và cấp ủy địa phương trong công tác quản

lý chi chưa chặt chẽ

Cấp chính quyền địa phương chỉ quan tâm đến kết quả chi được bao nhiêu mà

chưa có sự hỗ trợ trong q trình chi, UBND xã, các phòng ban trong UBND

huyện và UBND huyện, phòng Tài chính và KBNN chưa có sự phối hợp tổng

kết, đánh giá liên quan để rút kinh nghiệm và biện pháp giải quyết kịp thời những

khó khăn vướng mắc trong q trình lập dự toán, thực hiện dự toán, kiểm soát

chi...

Tập quán của người dân vẫn thích sử dụng tiền mặt ảnh hướng đến việc

quản lý, cấp thanh toán bằng tiền mặt trong chi thường xuyên. Tại địa bàn xã, do

Trang 21



UBND có rất nhiều ban ngành, mỗi ban ngành thực hiện nhiệm vụ của mình cũng

như mua sắm sửa chữa nhỏ lẻ những vật dụng tại phòng mình nên nhiều trường

hợp cán bộ đi mua vật dụng không biết vẫn trả tiền mặt cho người cung cấp dẫn

đến tình trạng thanh tốn bằng tiền mặt nhiều.

Mặc dù hệ thống quản lý thông tin đã giúp cho việc kiểm soát chi và lập

báo cáo có nhiều tiện ích quan trọng nhưng thực tế triển khai dự án Tabmis cho

thấy chỉ có cơ quan tài chính và một số bộ ngành được phép truy cập vẫn chưa

tiến tới việc tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách được kết nối hay giao diện với hệ

thống Tabmis.

Việc tổ chức và nghiên cứu học tập cho cán bộ kế toán ở đơn vị vẫn chưa

chú trọng, cán bộ kế toán thực sự chưa nắm vững để thực hiện đúng nguyên tăc

chế độ, từ đó phát sinh các trường hợp vi phạm nguyên tăc, chế độ tài chính trong

chi tiêu cũng như chưa tuân thủ đúng đấn quy trình nghiệp vụ, thủ tục chứng từ

kế tốn, đảm bảo hợp lệ, hợp pháp.

3.2 KIẾN GHỊ

Tất cả các hoạt động nghiệp vụ KBNN đã được tin học hóa và kết nối với

hạt nhân trung tâm là Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Hệ thống

này được chính thức vận hành trên phạm vi cả nước từ cuối năm 2012, bao gồm

một quy trình liên kết chặt chẽ từ khâu nhập dữ liệu, xử lý thông tin và quản lý

thông tin về thu, chi NSNN giữa các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị sử

dụng ngân sách. Qua đó, góp phần chuẩn hóa các quy trình quản lý quỹ ngân

sách; cung cấp thong tin về tình hình tài chính, ngân sách đầy đủ, kịp thời, chính

xác và góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính cơng

Để đổi mới quản lý NSNN có hiệu quả, trước tiên đòi hỏi phải có sự

chuyển biến từ nhận thức, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp mà nhất

là các đơn vị trong ngành Tài chính, sự lãnh đạo và quản lý chặt chẽ của Đảng và

Nhà nước. Riêng đối với KBNN, với tư cách là một công cụ quản lý quỹ NSNN

cần phải có nhiều đổi mới để phấn đấu vươn lên góp phần có hiệu quả trong sự

nghiệp đổi mới công tác quản lý thu –chi NSNN, xứng đáng với niềm tin của

Đảng và Nhà nước.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020,

trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chun mơn,

chính trị thường xun được giao, hệ thống KBNN đã xác định và bám sát một số

nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi các

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020. Em xin

đề xuất một vài giải pháp giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi thường xun ngân

sách xã qua kho bạc nhà nước hồng dân

3.2.1 Mục tiêu và phương hướng hồn thiện kiểm sốt chi thường

xun ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Hồng Dân

3.2.1.1

Mục tiêu

Với mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, cơng khai, minh

bạch, quản lý và kiểm soát chặt chẽ, hiện đại hóa cơng tác quản lý ngân sách.

Nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính cơng, hạn chế tiêu cực trong

quản lý sử dụng ngân sách. Phòng tránh nguy cơ mất an toàn tiền và tài sản của

Trang 22



Nhà nước giao KBNN quản lý, gây rủi ro cho cán bộ, công chức thực thi công vụ

trong hệ thống KBNN. Việc xây dựng và hồn thiện quy trình KSC thường xuyên

ngân sách xã tại KBNN Hồng Dân phải đảm bảo các mục tiêu sau:

Quy trình, thủ tục KSC qua KBNN phải đảm bảo tính khoa học, đơn giản,

rõ ràng, công khai và minh bach, thuận lợi cho ĐVSDNS khi đến giao dịch, đồng

thời đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kiểm soát chi NSNN.

Đảm bảo sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích tiền và tài sản của Nhà nước để

góp phần loại bỏ tình trạng tham nhũng, tham ơ, phiền hà sách nhiễu nâng cao

hiệu quả sử dụng kinh phí NSNN.

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và quyền hạn giữa các cơ quan, đơn

vị trong việc tham gia quản lý, kiểm soát chi NSNN, quyền hạn và trách nhiệm

của thủ trưởng đơn vị trong quyết định chi tiêu NSNN của đơn vị.

Tập trung hiện đại hóa cơng nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, chú

trọng đào tạo bồi dưỡng cơng chức nâng cao trình độ tin học, chuyên sâu về

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện tin học hóa hoạt động nghiệp

vụ kho bạc, tiến tới kiểm soát chi điện tử, thanh toán điện tử, dịch vụ cơng qua

mạng.

3.2.1.2 Phương hướng hồn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách

xã qua Kho bạc Nhà nước Hồng Dân

Xây dựng cơ chế, quy trình quản lý kiểm soát, thanh toán các khoản chi

NSNN tại KBNN phù hợp với thông lệ quốc tế và vận hành hệ thống thông tin

quản lý và kho bạc. Thực hiện nguyên tắc thanh toán trực tiếp cho người cung

cấp, dịch vụ, hạn chế thanh tốn bằng tiền mặt.

Cải cách cơng tác kiểm sốt chi theo hướng thống nhất quy trình và gắn

với việc phân định rõ trách nhiệm quyền hạn của cơ quan tài chính, đơn vị sử

dụng ngân sách, KBNN. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ

ràng, minh bạch về hồ sơ chứng từ , nội dung kiểm soát giúp cho đơn vị sử dụng

ngân sách dễ dàng nắm bắt.

Chấp hành tốt cơ chế một cửa theo quyết định 1116/ QĐ-KBNN ngày

24/11/2009 của Tổng giám đốc KBNN để cơng việc được giải quyết một cách

nhanh chóng.

Tổ chức bộ máy KBNN tinh gọn, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn đến

từng cán bộ công chức để mỗi công chức hiểu rõ và thực hiện đúng luật ngân

sách Nhà nước, các văn bản chế độ của Nhà nước đã ban hành, bố trí sắp xếp thời

gian học tập, nghiên cứu các văn bản chế độ mới để từ đó thực thi nghiệp vụ

chính xác, đúng quy trình.

Hiện đại hóa công nghệ thông tin để cùng hệ thống KBNN đến năm 2020,

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN là cải cách thủ tục

hành chính, hiện đại hóa cơng tác kiểm sốt chi NSNN. Theo đó, thủ tục hành

chính phải đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ , nội dung

kiểm soát tiến tới thực hiện quy trình kiểm sốt chi điện tử.



Trang 23



3.2.2 Giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách xã

qua Kho bạc Nhà nước Hồng Dân

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc

Nhà nước

Cán bộ kiểm soát chi thường xuyên NSNN cần tăng cường quản lý, kiểm

soát chi, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng chế độ quy định , tổ chức kiểm soát chi

chặt chẽ các khoản chi bằng Lệnh chi tiền, các khoản chi tiền mặt đảm bảo tính

hợp pháp, hợp lệ và đúng đối tượng được phép chi bằng lệnh chi tiền, chi tiền

mặt theo quy định hiện hành. Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi bằng

tiền mặt do đơn vị dự tốn đề nghị khơng đúng nội dung được phép chi bằng tiền

mặt.

Phối hợp với cơ quan tài chính các cấp thực hiện việc chi từ nguồn ứng

trước và chuyển nguồn chi thường xuyên theo đúng chế độ quy định; chỉ thực

hiện chuyển nguồn chi thường xuyên đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và

thật sự cần thiết theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kiểm soát hồn thuế, đảm bảo chặt

chẽ đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của nhà nước.

Thực hiện tạm dừng thanh toán một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết

theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra

thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp để ưu tiên xử lý các nhiệm vụ chi quan

trọng. Đồng thời, trong năm nếu có cơng văn chỉ thị của chính phủ về việc tạm

dừmg các khoản chi mua sắm, sửa chữa được giao dự toán đầu năm nhưng chưa

triển khai thực hiện, phê duyệt dự tốn, chưa tổ chức đấu thầu thì KBNN cần

kiên quyết từ chối khơng thanh tốn, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách

trung ương và ngân sách địa phương trừ các khoản được phép thực hiện theo quy

định của pháp luật hoặc Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện.

Khi kiểm soát chi phải bám sát dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê

duyệt, việc kiểm sốt dự toán chi thường xuyên ngân sách xã phải căn cứ vào

quyết định giao dự toán của UBND huyện, nghị quyết HĐND xã và quyết định

của UBND xã để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội tại

địa phương.

Trong năm, khi thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác, chương trình mục

tiêu quốc gia của Chính phủ, căn cứ để kiểm sốt đó chính là thơng báo giao dự

tốn của Phòng tài chính để thực hiện từng nhiệm vụ theo từng chính sách phát

triển kinh tế xã hội từng thời kỳ của đất nước cũng như thực tế tại địa phương.

KBNN phải thường xuyên đôn đốc UBND xã hoàn tạm ứng bằng tiền mặt

theo đúng quy định của thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012, đồng thời

phải xử lý vi phạm hành chính theo thơng tư 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/20 14

để răng đe cũng như giúp hạn chế tránh tình trạng lợi dụng quỹ tiền mặt để chi

những hoạt động khác tại xã. Trường hợp do bổ sung mục tiêu để hỗ trợ cho

người nghèo KBNN cần đôn đốc để ĐVSDNS nhanh chóng hồn tạm ứng khi

biên bản xác nhận nhà ở đưa vào sử dụng được làm xong, tránh trường hợp đơn

vị lạm dụng vốn để chi những khoản chi tại đơn vị mà không qua KBNN kiểm

sốt.

Tăng cường khơng dùng tiền mặt trong thanh tốn KBNN cần có kiến nghị

Trang 24



với UBND huyện để UBND huyện làm việc với ngân hàng thương mại trên địa

bàn huyện cần mở nhiều điểm rút tiền tự động qua thẻ ATM, tạo điều kiện thuận

lợi cho các đối tượng rút tiền chi tiêu. Thực hiện nghiêm túc thông tư số

164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi

bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN đối với các khoản mua sắm, sửa chữa, xây

dựng; thực hiện triệt để việc thanh toán trực tiếp chuyển khoản vào tài khoản của

người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, đề nghị các cấp có

thẩm quyền quy định cụ thể, bắt buộc các đơn vị sử dụng NSNN khi đi mua hàng

hóa phải thanh tốn bằng chuyển khoản cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Đơn đốc đơn vị sử dụng NSNN hồn tạm ứng kinh phí ứng trước đảm bảo

các đơn vị sử dụng ngân sách đã chuyển t kinh ứng ứng trước chưa đủ điều kiện

thanh toán sang đủ điều kiện thanh toán khi khối lượng cơng việc hồn thành.

KBNN phải kiểm sốt chặt chẽ nguồn dự phòng được phân bổ đảm bảo

nguồn dự phòng chỉ sử dụng với mục đích chi phòng chống, khắc phục hậu quả

thiên tai, hỏa hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp

bách khác phát sinh ngồi dự tốn, cũng như nguồn kết dư và phần chuyển nguồn

sang năm sau nhằm tránh đơn vị chi sai mục đích nguồn kinh phí.

Phải kiểm sốt chặt phần kết dư ngân sách hàng năm đảm bảo nguồn kết

dư được sử dụng để chi xây dựng cơ bản, duy tu bảo dưỡng, xây dựng cơ sở hạ

tầng, không sử dụng để chi các mục đích chi thường xuyên tại đơn vị.

KBNN phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ các khoản chi đảm

bảo đúng mục đích, đúng chế độ và đúng định mức, tiêu chuẩn mà Nhà nước quy

định. KBNN có quyền đình chỉ cấp phát, chi trả nếu phát hiện các đơn vị sử dụng

kinh phí khơng đúng mục đích và tính chất các khoản chi. Trong quá trình quản lý

cấp phát nếu phát hiện các khoản chi sai phải xử lý đúng quy định của Nhà nước.

Trong công tác quản lý chi NSNN, Kho bạc Nhà nước phải thực hiện kiểm

tra chặt chẽ đảm bảo các khoản chi phải có trong dự tốn được duyệt. Đây là điều

kiện bắt buộc để các đơn vị thụ hưởng ngân sách chấp hành theo sự quản lý của

Nhà nước về tài chính. Băt buộc các đơn vị phải thực hiện việc chi tiêu theo

khuôn khổ nhất định không được tự ý chi khác với quy định chế độ làm lãng phí

tiền bạc, gây ra các tệ nạn tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí

NSNN; do vậy đòi hỏi hệ thống KBNN phải kiểm tra điều kiện chi theo dự toán

được duyệt là biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của

nhà nước trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ.

Lãnh đạo đơn vị cần quán triệt đến từng cán bộ công chức luôn nêu cao

tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong, thái độ phục vụ khách hàng.

chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính của Nhà nước cũng như chấp

hành tốt 10 điều kỷ luật của ngành đề ra.

Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn đến

từng cán bộ công chức hiểu rõ và thực hiện đúng luật ngân sách Nhà nước, các

văn bản chế độ của Nhà nước đã ban hành, bố trí sắp xếp thời gian học tập,

nghiên cứu các văn bản chế độ mới để t đó thực thi nghiệp vụ chính xác, đúng

quy trình.

Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho

các lãnh đạo và cán bộ kế toán để đáp ứng các công việc được giao, đảm bảo kỷ

cương, kỷ luật trong việc chấp hành văn bản, chế độ, quy trình nghiệp vụ, xử lý

Trang 25



nghiêm cá nhân vi phạm chính sách, quy trình nghiệp vụ.

Thường xun tổ chức hội nghị trao đổi ý kiến với đơn vị sử dụng ngân

sách

Để cơng tác quản lý và kiểm sốt chi NSNN đạt hiệu quả cao, về phía

phòng tài chính, Kho bạc Nhà nước cần thường xuyên phối hợp tổ chức hội nghị

khách hàng với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và có quan hệ với NSNN

để phổ biến, triển khai các chế độ chính sách mới, tập huấn nghiệp vụ có liên

quan và để thống nhất với nhau về phương thức làm việc. Được như vậy công

việc sẽ được thực hiện trôi chảy, không mất thời gian hướng dẫn cho từng đơn vị

liên quan đến nghiệp vụ cũng như phổ biến những quy định xử phạt hành chính

trong q trình kiểm sốt chi, những tồn tại cần khắc phục,giúp cho q trình

kiểm sốt chi được tốt hơn

Tổ chức cơng khai quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính cho khách hàng

được biết để chấp hành tốt, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến hay từ khách hàng để

có cơ chế hồn thiện hơn.

3.2.3 Kiến nghị

Kiểm sốt chi thường xuyên NSNN là quy trình nhiều đối tượng cùng tham

gia, có mối quan hệ mật thiết với nhau giúp cho tiền và tài sản của Nhà nước

được sử dụng đúng mục đích. Để hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên

ngân sách xã nói riêng và chi NSNN trong tồn hệ thống kho bạc nói chung có

chất lượng và đạt được hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, dưới góc độ là cán

bộ kế tốn kiểm sốt chi thường xun ngân sách xã tơi xin có một số ý kiến sau:

Cơ chế chính sách là cơng cụ mà thơng qua đó cơ quan quản lý có thể kiểm tra,

giám sát được chi tiêu của đơn vị, nên phải xây dựng một hệ thống cơ chế, chính

sách đầy đủ rõ ràng và thống nhất, phải đổi mới các chế độ đinh mức phù hợp với

nhiệm vụ cụ thể.

Đơn vị sử dụng ngân sách cần nâng cao trách nhiệm về việc sử dụng có

hiệu quả kinh phí NSNN. Phải chịu trách nhiệm trong suốt cả quá trình trước,

trong và sau khi chi tiêu sao cho phải đảm bảo chi đúng định mức, tiêu chuẩn,

đúng chế độ, chính sách tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong thẩm quyền theo sự phân cấp

của ban hành một số chế độ, tiêu chuẩn chi trong phạm vi khung định mức quy

định của Trung ương theo tính chất đặc thù và điều kiện cụ thể của địa phương.

Các chế độ, tiêu chuẩn chi tiêu do Trung ương ban hành thống nhất địa phương

phải tuân thủ, không được tự ý đặt ra chế độ chi tiêu ngoài quy định chung.

Trường hợp ban hành chế độ tiêu chuẩn chi vượt thẩm quyền hoặc không đúng

quy định thì Ủy ban nhân dân phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Các cơ quan

chức năng như Tài chính, Kho bạc Nhà nước và đơn vị sử dụng ngân sách không

chịu trách nhiệm khi thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn sai quy định nhưng đã được

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố ban hành.

Cần quy định rõ Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, phường xã tuyệt đối

không được tự ban hành bất cứ chế độ tiêu chuẩn chi tiêu nào.

Cơ quan Tài chính Có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân

sách cách thức và phương pháp lập, chấp hành và quyết toán ngân sách theo đúng

chế độ quy định.

Trang 26



Khi thẩm định và phê duyệt dự toán của các đơn vị cần căn cứ vào nhu cầu

thực tế và khả năng đáp ứng của ngân sách. Có kế hoạch tổ chức các hội nghị tập

huấn, hướng dẫn, phổ biến những vấn đề có thay đổi trong chính sách, chế độ để

các đơn vị thực hiện tốt, sao và gửi kịp thời các văn bản, mẫu biểu mới theo quy

định hiện hành.

Kho Bạc thường xuyên phổ biến, quán triệt các quy định mới của Chính

phủ, Bộ Tài chính và KBNN về cơng tác kiểm sốt chi NSNN đến từng cơng

chức làm nhiệm vụ kiểm sốt chi NSNN.

Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho

các lãnh đạo và cán bộ kế tốn để đáp ứng các cơng việc được giao, đảm bảo kỷ

cương, kỷ luật trong việc chấp hành văn bản, chế độ, quy trình nghiệp vụ, xử lý

nghiêm cá nhân vi phạm chính sách, quy trình nghiệp vụ./.



Trang 27



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1./ Luật ngân sách nhà nước số: 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015

2./ Nghị định 163/2016/NĐ-CP 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước.

3./ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy

định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị

trấn.

4./ Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp

dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

5./ Quyết định 161/QĐ-KBNN ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Kho bạc Nhà

nước Về việc ban hành một số quy trình nghiệp vụ kế tốn nhà nước trong điều

kiện áp dụng TABMIS.

6./ Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10

năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi

ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước



Trang 28



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×