Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA

CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Khái niệm : Để tạo ra dòng điện ba pha, ta dùng máy phát điện ba

pha gồm ba cuộn dây AX, BY, CZ . Mỗi cuộn là một pha.

A

* Khi nam châm quay đều, trong mỗi cuộn

dây xuất hiện một s.đ.đ xoay chiều một pha.

S.đ.đ trong các cuộn dây bằng nhau về biên độ

0tần

số,

nhưng

lệch

pha

với

nhau

120

(1/3

s N

chu kỳ).

* Mỗi S.đ.đ đó sinh ra trên mỗi tải dòng điện

C

một pha bằng nhau về tần số, lệch nhau 1200

B

gọi là dòng điện ba pha.

* Mạch điện ba pha gồm: pha A, pha B, pha C.

Sơ đồ nguyên lý máy phát điện ba pha

Sức điện động pha A: e A = 2 .E. sin ωt3eC = 2 .E. sin  ωt −

3

Sức điện động pha B: e B = 2.E. sin  ωt −

Sức điện động pha C:

2π 

 = 2 .E. sin  ωt +3 CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA4.1. Khái niệm chung

Biểu diễn bằng số phức: E&A = E ∠00E&B = E∠ − 1200

E&C = E ∠ − 2400E C

3

3E A

3E B

Đồ thị vectơ sức điện động ba pha* Biểu thức và đồ thị của điện áp xoay chiều ba pha:

UA = Um sinωt

U B = U m .sin(ωt − )

3U C = U m .sin(ωt − )

3

U12

00UAT/3T/3UA12

00OUBOt1200UCUBa. Giản đồ véc tơUCTb. Đồ thị hình sinCHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA4.1. Khái niệm chung

Nguồn điện gồm ba sức điện động sin cùng biên độ, cùng

tần số, lệch nhau về pha 2π/3 gọi là nguồn ba pha đối xứng.

Đối với nguồn đối xứng ta có:eA + eB + eC = 0

hay: E&A + E&B + E&C = 0

Mạch điện ba pha gồm nguồn, tải và đường dây đối xứng

gọi là mạch điện ba pha đối xứng. Nếu không thoả mãn một trong

những điều kiện đã nêu gọi là mạch ba pha bất đối xứng.

Thường ba pha của nguồn được nối kết với nhau, ba pha

của tải cũng được nối với nhau và có đường dây ba pha nối giữa

nguồn với tải, dẫn điện năng từ nguồn đến tải.

Mạch ba pha thường ghép nối theo kiểu: hình sao (Y) và

hình tam giác (Δ).4.2. Nối hình sao và tam giácIdA

O

CIpIo

BSơ đồ đấu hình saoUpUdHộp đấu dâya. Nối hình sao :

* Nối hình sao là cách nối chụm 3 điểm cuối của ba pha (X, Y,

Z) để tạo thành một điểm trung tính (O).

* Các đầu A, B, C của 3 pha nối với các dây dẫn điện đến nơi tiêu

thụ – gọi là các dây pha (dây nóng), dây nối từ điểm trung tính

đến nơi tiêu thụ gọi là dây trung tính (dây nguội).Up : ….

Ud : ….

Id : ….

Io : ….

Ip : ….CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA4.2. Nối hình sao và tam giác

Cách nối hình sao

AA

ZAEAON

EC

CEB

BZAEAZCHình a: Nối sao 3 dâyON

ZBEC

CEBZCB

Hình b: Nối sao 4 dâyZBCHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA4.2. Nối hình sao và tam giác

Cách nối hình sao

Ngồi ra người ta thường biểu diễn kiểu ghép

này theo hình sau:

EANEB

ECZAA

B

CEAU ABU BCZBU CAO

ZCHình a: Nối sao 3 dâyNEB

ECZAA

BU ABU CACU BCDây trung tínhU ANZBU BNU CNHình b: Nối sao 4 dâyZCOCách nối hình sao

* Mối qua hệ giữa các đại lượng Ud , Up , Id , Ip :

–UC

UA0

12012

00UdOUC1200UBKết luận :Id = IpU d = 3.U pCHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA4.2. Nối hình sao và tam giác

b. Cách nối hình tam giác

Muốn nối hình tam giác ta lấy đầu pha này nối

với cuối pha kia. Ví dụ ở nguồn: A nối với Z; B nối với

X; C nối với Y (hình a) và tương tự đối với tải (hình b).

ABCXYZHình a: Nguồn nối tam giácA’B’X’C’Y’Hình b: tải nối tam giácZ’CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA4.2. Nối hình sao và tam giác

b. Cách nối hình tam giác

I A (dòng điện dây Id)AE C

CUd (điện áp dây)E AE BBI AB (dòng điện

pha Ip)Up (điện áp pha)I BICICAZ CAZ AB

I BCZ BCb. Nối tam giác :

*Cách nối điểm đầu của pha này với điểm cuối của pha kia.

*Giải thích các đại lượng: Ud , Up , Id , Ip : …Id–ICOId

0

12012

00IAUdIBAUp

C1200

ICZX

YIp* Mối quan hệ giữa các đại

lượng Ud , Up , Id , Ip

Kết luận :Ud = UpI d = 3.I pSơ đồ phụ tải nối tam giácBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×