Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

3.1.1 Biến đổi điện trở

Công thức chia dòng

I

+

I1

I2

R1 .R2

R1 R2

R2

U

R1

R 

12R1  R2(b)Điện trở ghép song songR2

I1 

I

R1  R2R1

I2 

I

R1  R2CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

3.1.2 Biến đổi nguồn

E1

E2

E3E123 = E1 – E2 +

E3(a)Các nguồn áp nối tiếpCHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

3.1.2 Biến đổi nguồnJ1J2J3J123 = J1 - J2 +

J3(b)Các nguồn dòng song songCHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

3.1.3 Biến đổi sao tam giác (Υ-Δ) và tam giác sao (Δ -Υ)

A

A

RA

RC

CRCARB

BR AB .RCA

RA 

R AB  R BC  RCA

RB R AB .R BC

R AB  R BC  RCARC RBC .RCA

R AB  R BC  RCACRAB

RBCR AB  R A  RB R A .R B

RCR BCRB .RC

 R B  RC 

RARCARC .R A

 RC  R A 

RBBCHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

3.1.4 Biến đổi mạng một cửa (2 cực) không nguồn

aa

IU

bI

Không

nguồnU

bU

RV 

: Điện trở đầu vào

IRvCHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

Ví dụ: Cho mạch hình vẽ, tìm RV?

a

U

b+a+R1

R2 R3U

bR 2 .R 3

R V R1  R 2 // R3 R1 

R 2  R3RvCHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

3.1.5 Phép biến đổi Thevenin-Norton

ANguồnRVE

BAA

RVJBBTheveninNorton

Trong đó:

Rv : là điện trở đầu vào của mạng không nguồn;

E : Điện áp trên hai cực A, B khi không tải (U0);

J : Dòng điện trên hai cực A, B khi ngắn mạch (Ing);

E

E  J .R hoặc J 

RR4CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.2. Phương pháp dòng nhánh

Phương pháp dòng nhánh áp dụng định luật

Kirchhoff 1 và 2 để viết các phương trình với các ẩn số

là dòng điện các nhánh.

Với bài tốn có: n số nhánh; d số nút, ta cần phải

viết số phương trình như sau:

(d-1) phương trình Kirhhoff 1 (K1)

(n-d+1) phương trình Kirhhoff 2 (K2)

Vậy giải với n phương trình.CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.3. Phương pháp dòng mắt lưới

A

B

CI1

DI2ABI1CI2DEI3E

F

F

H

G

Theo phương pháp này, mỗi mắt lưới ta gán cho

nó một biến (dòng điện khép mạch trong mắt lưới đó)

gọi là dòng mắt lưới.

Chiều của dòng điện mắt lưới có thể cho tuỳ ý,

nhưng thường ta chọn chúng cùng chiều với nhau (cùng

chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại).CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.3. Phương pháp dòng mắt lưới

Nếu mạch có n mắt lưới thì hệ phương trình để

tính n dòng mắt lưới I1, I2, …, In có dạng:

Z11I1 – Z12I2 -…- Z1nIn = E1

-Z21I1 + Z22I2 -…- Z2nIn = E2

……………………….....…

-Zn1I1 - Zn2I2 -…+ ZnnIn = En

Dòng nhánh có thể tính từ dòng mắt lưới bằng sự

phát triển định luật Kirchhoff 1, ta có phát biểu như

sau: Dòng điện trong nhánh bằng tổng đại số các

dòng điện mắt lưới qua nhánh đó.CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP3.4. Phương pháp điện thế nút

Phương pháp thế nút là một trong những phương

pháp giải mạch khá ưu điểm, vì phương pháp này sẽ

giúp người giải giảm số phương trình khi giải. Phương

pháp khơng tính trực tiếp với ẩn số dòng điện các nhánh

mà qua ẩn số trung gian là điện thế của các nút.

Khi bắt đầu giải mạch người ta sẽ chọn 1 nút

trong mạch và gọi là nút gốc có điện thế bằng khơng (có

thể chọn tuỳ ý, như thường người ta chọn nút có nhiều

nhánh nối tới nhất làm nút gốc).

Điện thế (hoặc gọi tắt là thế) của một nút được

định nghĩa là điện áp của nút đó so với nút gốc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH SIN XÁC LẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×