Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

41STTên thực thểMô tả1AdminsLưu thông tin quản lý tài khoản admin2Tbl_danhmucLưu thông tin quản lý danh mục3Tbl_chitietdonhang Lưu thông tin quản lý chi tiết đơn hàng4PostsLưu thông tin quản lý bài viết5Tbl_sanphamLưu thông tin quản lý danh sách sản phẩm6Tbl_donhangLưu thông tin quản lý đơn hàng7Tbl_khachhangLưu thông tin quản lý khách hàng8Tbl_lienheLưu thông tin quản lý liên hệ9Tbl_quantrivienLưu thông tin quản lý quản trị viên và công tác viênT2.7.2 Bảng Admins

Bảng 2.6: Bảng Admins

STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMô tả1IdInt (10)Khóa chínhKhóa chính của bảng2NameVarchar(191)NotnullTên3EmailVarchar(191)Not nullTên EmailVarchar(100)NullGhi thẻT4Remember_toke

n5PasswordVarchar(191)Not nullMật khẩu6AgeTinyint(4)NullTuổi7PhoneVarchar(191)NullSố điện thoại8FacebookVarchar(191)NullTài khoản facebook9YoutubeVarchar(191)NullTài khoản youtube10AvatarVarchar(191)NullẢnh đại diện11AddressVarchar(191)NullĐịa chỉ12DescriptionsVarchar(191)NullMô tả13BirthdayDateNullNgày sinh42STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMô tả14Created_atTimestampNullNgày tạo15Updated_atTimestampNullNgày cập nhậtT2.7.3 Bảng tbl_danhmuc

Bảng 2.7: Bảng tbl_danhmuc

STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMô tả1IdInt(11)Khóa chínhKhóa chính của bảng2TendanhmucVarchar(255)Not nullTên danh mục3Danhmuc_idInt(11)NullID danh mục4kieudanhmucTinyint(4)Not nullKiểu danh mục5AnhdanhmucVarchar(255)NullẢnh danh mục6VitriTinyint(4)NullVị trí7NoibatTinyint(4)NullNổi bật8IconVarchar(20)NullIcon9ColorVarchar(10)NullMàu10TrangthaiTinyint(4)NullTrạng tháiT2.7.4 Bảng tbl_donhang

Bảng 2.8: Bảng tbl_donhang

STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tả1Id_donhangInt (11)Khóa chínhKhóa chính của bảng2MadonhangChar(20)Not nullMã đơn hàng3TongtienFloatNullTổng tiền4Khachhang_idInt (11)NullId khách hàng5Quantrivien_idInt(11)NullId quản trị viênT43STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMô tả6GhichuTextNullGhi chú7VanchuyenTinyint(4)NullHình thức vận chuyển8NgaythanhtoanDateNullNgày thanh tốn9TrangthaiTinyint(4)NullTrạng thái đơn hàng10NgaytaoDateNullNgày tạo11NgaycapnhatTinyint(4)NullNgày cập nhậtT2.7.5 Bảng Posts

Bảng 2.9: Bảng Posts

STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tả1IdInt(10)Khóa chínhKhóa chính của bảng2P_titleVarchar(190)NullTên bài viết3SlugVarchar(190)Null4P_contentLongtextNullNội dung bài viết5P_admin_idInt(11)NullId admin6P_thunbarVarchar(190)Null7P_descriptionsLongtextNullMô tả8Created_atTimestampNullNgày tạo9Update_atTimestampNullNgày cập nhậtT2.7.6 Bảng tbl_sanpham

Bảng 2.10: Bảng tbl_sanpham

STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMô tả1TensanphamVarchar(255)Not nullTên sản phẩm2ID_sanphamInt(10)Khóa chính3MasanphamChar(50)Not nullTMã sản phẩm44STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tả4Danhmuc_idInt(11)Khóa ngoạiID danh mục5GiasanphamInt(11)NullGiá sản phẩm6GiamgiaTinyint(4)NullGiá được giảm7SoluongInt(11)Not nullSố lượng8KhuyenmaiTextNullKhuyến mại9MotaTextNullMô tả10NoibatTinyint(4)NullNổi bật11TrangthaiTinyint(4)NullTrạng thái12SoluotmuaInt(11)NullSố lượt mua13NoidungLongtextNullNội dung14AnhsanphamVarchar(255)NullẢnh sản phẩm15Created_atTimestampNullNgày tạo16Update_atTimestampNullNgày cập nhậtT2.7.7 Bảng tbl_chitietdonhang

Bảng 2.11: Bảng tbl_chitietdonhang

ST

T

1Tên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tảID_chitietdonhanInt(10)Khóa chínhKhóa chính của bảngg2Donhang_idint(11)Not nullID đơn hàng3Sanpham_idint(11)Not nullID Sản phẩm4Soluongint(11)NullSố lượng5Giasanphamint(11)NullGiá sản phẩm6Created_atTimestampNot nullNgày tạo2.7.8 Bảng tbl_khachhang

Bảng 2.12: Bảng tbl_khachhang45STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tả1Id_khachhangInt (11)Khóa chínhKhóa chính của bảng2TenkhachhangVarchar(50)Not nullTên khách hàng3EmailVarchar(50)NullEmail khách hàng4MatkhauVarchar(50)NullMật khẩu5SodienthoaiChar(20)NullSố điện thoại6DiachiVarchar(255)NullĐịa chỉ7HitTinyint(4)Null8GhichuTextNullGhi chú9NgaytaoTimestampNullNgày tạo10NgaycapnhatTimestampNullNgày cập nhậtT2.7.9 Bảng tbl_lienhe

Bảng 2.13: Bảng tbl_lienhe

STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tả1ID_lienheInt(10)Khóa chínhKhóa chính của bảng2HotenVarchar(50)NullHọ tên khách hàng3EmailVarchar(50)NullEmail4TieudeVarchar(100)NullTiêu đề5NoidungTextNullNội dung6ThoigianTimestampNot nullNgày tạoT2.7.10 Bảng tbl_quantrivien

Bảng 2.14: Bảng tbl_quantrivien

ST

T

1Tên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMô tảId_quantrivienInt (11)Khóa chínhKhóa chính của bảng46STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tả2HotenVarchar(50)NullHọ tên3SodienthoaiChar(50)NullSố điện thoại4EmailVarchar(50)NullEmail5MatkhauVarchar(50)NullMật khẩu6TrangthaiTinyint(4)NullTrạng thái7HoatdongTinyint(4)NullHoạt động8CapdoInt(11)NullCấp độ9NgaytaoTimestampNullNgày tạo10NgaycapnhatTimestampNullNgày cập nhậtT472.8 Mơ hình cơ sở dữ liệuHình 2.24: Mơ hình cơ sở dữ liệu482.9 Thiết kế giao diện

2.9.1 Giao diện quản trịHình 2.25: Giao diện trang quản trị

Hiển thị số đơn hàng, sản phẩm của shop.

2.9.2 Giao diện đăng nhập hệ thốngHình 2.26: Giao diện đăng nhập hệ thống

2.9.3 Giao diện danh mụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×