Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Biểu đồ tuần tự

5 Biểu đồ tuần tự

Tải bản đầy đủ - 0trang

352.5.2 Biểu đồ tuần tự quản lý danh mụcHình 2.15: Biều đồ tuần tự quản lý danh mục

2.5.3 Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩmHình 2.16: Biều đồ tuần tự quản lý sản phẩm362.5.4 Biểu đồ tuần tự quản lý bài viếtHình 2.17: Biều đồ tuần tự quản lý bài viết

2.5.5 Biểu đồ tuần tự quản lý danh sách đơn hàng37Hình 2.18: Biều đồ tuần tự quản lý danh sách đơn hàng

2.5.6 Biểu đồ tuần tự quản lý adminHình 2.19: Biều đồ tuần tự quản lý admin

2.5.7 Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàngHình 2.20: Biều đồ tuần tự quản lý khách hàng382.5.8 Biểu đồ tuần tự quản lý liên hệHình 2.21: Biều đồ tuần tự quản lý liên hệ

2.5.6 Biểu đồ tuần tự cấu hình chung WebsiteHình 2.22: Biểu đồ tuần tự cấu hình chung Website

2.6 Biểu đồ lớp

2.6.1 Danh sách các đối tượng

Bảng 2.4: Danh sách các đối tượng

ST

TTên lớp/quan hệ1Tbl_danhmuc2admins3Tbl_donhang4PostsÝ nghĩa/Ghi chú

Mô tả các thuộc tính và các phương thức liên quan

tới nghiệp vụ quản lý danh mục

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan

tới nghiệp vụ quản lý tài khoản admin

Mô tả các thuộc tính và các phương thức liên quan

tới nghiệp vụ quản lý đơn hàng

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan39ST

TTên lớp/quan hệÝ nghĩa/Ghi chú

tới nghiệp vụ quản lý bài viết5Tbl_sanpham6Tbl_khachhangMơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan

tới nghiệp vụ quản lý danh sách sản phẩm

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan

tới nghiệp vụ quản lý tài khoản khách hàng

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan7Tbl_quantrivientới nghiệp vụ quản lý thông tin quản trị viên và cộng

tác viên8Tbl_chitietdonhang9Tbl_lienheMơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan

tới nghiệp vụ quản lý thông tin chi tiết đơn hàng

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan

tới nghiệp vụ quản lý liên hệ của khách hàng2.6.2 Mơ hình hóa các lớp đối tượng40Hình 2.23: Biểu đồ lớp của Website

2.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.7.1 Danh sách các bảng

Bảng 2.5: Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu41STTên thực thểMô tả1AdminsLưu thông tin quản lý tài khoản admin2Tbl_danhmucLưu thông tin quản lý danh mục3Tbl_chitietdonhang Lưu thông tin quản lý chi tiết đơn hàng4PostsLưu thông tin quản lý bài viết5Tbl_sanphamLưu thông tin quản lý danh sách sản phẩm6Tbl_donhangLưu thông tin quản lý đơn hàng7Tbl_khachhangLưu thông tin quản lý khách hàng8Tbl_lienheLưu thông tin quản lý liên hệ9Tbl_quantrivienLưu thông tin quản lý quản trị viên và công tác viênT2.7.2 Bảng Admins

Bảng 2.6: Bảng Admins

STTên thực thểKiểu dữ liệuRàng buộcMơ tả1IdInt (10)Khóa chínhKhóa chính của bảng2NameVarchar(191)NotnullTên3EmailVarchar(191)Not nullTên EmailVarchar(100)NullGhi thẻT4Remember_toke

n5PasswordVarchar(191)Not nullMật khẩu6AgeTinyint(4)NullTuổi7PhoneVarchar(191)NullSố điện thoại8FacebookVarchar(191)NullTài khoản facebook9YoutubeVarchar(191)NullTài khoản youtube10AvatarVarchar(191)NullẢnh đại diện11AddressVarchar(191)NullĐịa chỉ12DescriptionsVarchar(191)NullMô tả13BirthdayDateNullNgày sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Biểu đồ tuần tự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×