Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Mã định danh họ gene NF-YB ở sắn được thu thập từ nghiên cứu trước (Chu Đức Hà và cs., 2017b).

- Mã định danh họ gene NF-YB ở sắn được thu thập từ nghiên cứu trước (Chu Đức Hà và cs., 2017b).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Mã định danh họ gene NF-YB ở sắn được thu thập từ nghiên cứu trước (Chu Đức Hà và cs., 2017b).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×