Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 17/26Trang web:

[1]. http://arduino.vn

[2]. http://tae.vn

[3]. http://mualinhkien.vn

[4]. http://www.alldatasheet.com

[5]. https://vi.wikipedia.orgHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 18/26PHỤ LỤC

 Tên linh kiện sử dụng trong mạch:

 Arduino UNO R3.

 Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750

 Cảm biến nhiệt độ DS18B20.

 Điện trở:

o 120 (Ohm)

o 4700 (Ohm)

 LED

 Đoạn code cho Arduino:

#include

#include

#include

#include

int BH1750address = 0x23;

byte buff[2];

#define ONE_WIRE_BUS 2

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

int LED = 4;

int LED2 = 7;

void setup()

{ Wire.begin();

Serial.begin(9600);

sensors.begin();

pinMode(LED,OUTPUT);

pinMode(LED2,OUTPUT); }Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 19/26void BH1750_Init(int address)

{ Wire.beginTransmission(address);

Wire.write(0x10);

Wire.endTransmission(); }

void loop()

{ Serial.print("Phong1: ");

sensors.requestTemperatures();

Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));

char data = Serial.read();

int i;

uint16_t val = 0;

BH1750_Init(BH1750address);

if (2 == BH1750_Read(BH1750address))

{ val = ((buff[0] << 8) | buff[1]) / 1.2;

Serial.print(val, DEC);

Serial.println("[lux]"); }

switch (data)

{ case '0': digitalWrite(LED,HIGH);break;

case '1': digitalWrite(LED,LOW);break;

case '2': digitalWrite(LED2,HIGH);break;

case '3': digitalWrite(LED2,LOW);break; }

}

int BH1750_Read(int address)

{ int i = 0;

Wire.beginTransmission(address);

Wire.requestFrom(address, 2);Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 20/26while (Wire.available())

{ buff[i] = Wire.read();

i++; }

Wire.endTransmission();

return i; }

 Đoạn code cho Microsoft Visual Studio:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.IO.Ports;

namespace WindowsFormsApplication6

{

public partial class Bang1 : Form

{

private SerialPort myport;

private DateTime datetime;

private string in_data;

public Bang1()

{

InitializeComponent();

init();

}Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 21/26private void start_btn_click(object sender, EventArgs e)

{

myport = new SerialPort();

myport.BaudRate = 9600;

myport.PortName = port_name_tb.Text;

myport.Parity = Parity.None;

myport.DataBits = 8;

myport.StopBits = StopBits.One;

myport.DataReceived += myport_DataReceived;

try

{

myport.Open();

data_tb.Text = "";

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show(ex.Message, "Error");

}

}

private void myport_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

this.Invoke(new EventHandler(displaydata_event));

in_data = myport.ReadLine();

}

private void displaydata_event(object sender, EventArgs e)

{

datetime = DateTime.Now;Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 22/26string time = datetime.Hour + ":" + datetime.Minute + ":" +

datetime.Second;

data_tb.AppendText(time + "\t\t\t\t" + in_data + "\n");

}

private void stop_btn_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

myport.Close();

}

catch (Exception ex2)

{

MessageBox.Show(ex2.Message, "Lỗi!!");

}

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

string[] ComLish = SerialPort.GetPortNames();

Array.Sort(ComLish);

port_name_tb.Items.AddRange(ComLish);

}

private void on_btn_Click(object sender, EventArgs e)

{

myport.WriteLine("0");

on_btn.Enabled = false;

off_btn.Enabled = true;

}

private void init()

{

tryHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 23/26{

myport = new SerialPort();

myport.BaudRate = 9600;

myport.PortName = port_name_tb.Text;

myport.Open();

}

catch (Exception) { }

on_btn.Enabled = true;

off_btn.Enabled = false;

on1_btn.Enabled = true;

off1_btn.Enabled = false;

}

private void off_btn_Click(object sender, EventArgs e)

{

myport.WriteLine("1");

on_btn.Enabled = true;

off_btn.Enabled = false;

}

private void on1_btn_Click(object sender, EventArgs e)

{

myport.WriteLine("2");

on1_btn.Enabled = false;

off1_btn.Enabled = true;

}

private void off1_btn_Click(object sender, EventArgs e)

{

myport.WriteLine("3");

on1_btn.Enabled = true;

off1_btn.Enabled = false;

}}}Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×