Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Về phía giáo viên, tuy hiện nay, giáo viên luôn chịu áp lực từ nhiều phía như yêu cầu chất lượng dạy và... Ai cũng hiểu tức giận, căng thẳng có thể làm chúng ta có những hành vi nóng giận nhất thời và gây hậu quả tai hại. Để hạn chế tình trạng căng thẳn

- Về phía giáo viên, tuy hiện nay, giáo viên luôn chịu áp lực từ nhiều phía như yêu cầu chất lượng dạy và... Ai cũng hiểu tức giận, căng thẳng có thể làm chúng ta có những hành vi nóng giận nhất thời và gây hậu quả tai hại. Để hạn chế tình trạng căng thẳn

Tải bản đầy đủ - 0trang

giáo dục học sinh. Một số ít Phụ huynh học sinh thiếu tôn trọng thầy, cô giáo do

thiếu hiểu biết.

Việc cô Nguyễn Thị Hồng G, Trường mầm non huyện thanh oai đã lơ là

trong việc quản lí trẻ là khơng đúng, vi phạm quy chế của ngành. Việc bà Trần Thị

T lại trường chửi bới giáo viên là hành động sai và cần phê phán.

Trước tình huống đã diễn ra như trên, nhà trường đã chọn phương án giải

quyết đã nêu là có tình, có lý giải quyết khá trọn vẹn vấn đề. Những người trong

cuộc đều hài lòng. Giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhận ra sai sót và cùng

mong hai phía thơng cảm cho nhau, uy tín giáo viên, kỷ luật kỷ cương nhà trường

được giữ vững, phụ huynh nhận thức được thiếu sót và có hướng khắc phục tốt.

Về phía nhà trường cũng cần tuyên truyền trong nhân dân, trong Ban đại

diện cha mẹ học sinh để họ thấy được vai trò, nhiệm vụ của họ trong việc tham gia

giáo dục học sinh.

Với tiểu luận này, người viết mong muốn góp một ý kiến nhỏ trong việc

giáo dục học sinh để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nghị quyết 2, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng

Khoá VIII.NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.2.Đảng Cộng Sản Việt Nam – Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.3.Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nghị quyết 6, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng

Khố IX.NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.4.Điều lệ trường Phổ thơng có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư

số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo)5.Chính phủ - Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1987 của Chính phủ về Phướng và

chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá.6.Chỉ thị số 40 Ban Chấp hành Trung ương, Ngày 15 tháng 6 năm 2004 về

việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.7.Hà Nhật Thăng (Chủ biên)– Công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ

thông. NXB Giáo dục năm 19988.Hà Q Tình – Ngn nhân lực Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Tạp chí

Cộng sản, số 7, tháng 4/1999.9.Học viện Hành chính Quốc gia - Quản lý nhà nước trong các lĩnh vục xã

hội. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.10.Học viện Hành chính Quốc gia - Quản lý nhà nước nguồn nhân lục. NXB

Giáo dục, Hà Nội, 1997.11.Hồ Chí Minh - Về vấn đề giáo dục. NXB Giáo dục, Hà Nội,1990.12.Luật giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.13.Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 được Quốc hội Nước

Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày

15/6/200414.GS-TS Nguyễn Duy Quý – Phát triển con người, tạo nguồn nhân lực, tạo

nguôn nhân lực cho sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố ở nước. Tạp

chí Cơng sản số 19, tháng 10/1998.15.GS-TS Phạm Minh Hạc - Muời năm đổi mới giáo dục đào tạo. NXB Giáo

dục, Hà Nội, 1997.16.GS-TS Phạm Minh Hạc (Tổng chủ biên) – Xã hội hố cơng tác giáo dục.

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.17.Quyết định số 16 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đạo đức Nhà giáo.18.Thủ tướng Chính phủ - Chỉ thị số 18/2001/CT – TTg ngày 27/8/2001 về một

số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục

quốc dân. Cơng báo tháng 12/2001.19.Thủ tướng chính phủ - Quyết định số 201/2001/QĐ – TTg ngày 28/12/2001

về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010”. Công báo

tháng 12/2001.20.Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng kiến thức Chun viên chính21.Thơng tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn

về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh của các trường phổ thông22.http://thptdongthai.edu.vn/index.php?

option=com_content&view=article&id=125:nam-quy-tac-giao-duc-hocsinh-chua-ngoan&catid=56:tin-giao-duc&Itemid=14223.http://nghegiao.net/news/Quan-ly-giao-duc/Giao-duc-dao-duc-hoc-sinhTrung-phat-the-hien-su-bat-luc-152/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Về phía giáo viên, tuy hiện nay, giáo viên luôn chịu áp lực từ nhiều phía như yêu cầu chất lượng dạy và... Ai cũng hiểu tức giận, căng thẳng có thể làm chúng ta có những hành vi nóng giận nhất thời và gây hậu quả tai hại. Để hạn chế tình trạng căng thẳn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x