Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuần hoàn lại dòng Toluen

Tuần hoàn lại dòng Toluen

Tải bản đầy đủ - 0trang

MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BENZYL CLORIDE41MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BENZYL CLORIDE42Thành phần dòng hồi lưu như sau:Sự hồi lưu cũng dẫn đến sự thay đổi của dòng sản phẩm, do làm tăng khả

năng phản ứng của Toluen với Clo.

Lượng sản phẩm Benzyl Cloride trước và sau khi hồi lưu được thể hiện ở

bảng dưới:

Sản phẩm

Trước hồi lưu (kg/h)

Sau hồi lưu (kg/h)

Benzyl Cloride

3574.8

3679.9

Lượng thay đổi: (sau hồi lưu – trước hồi lưu) = 105.1 (kg/h)

% = (lượng thay đổi/trước hồi lưu)*100 = 2.95%Nhìn vào bảng trên thấy rằng lượng Benzyl Cloride tăng 2.95% khi tiến

hành hồi lưu lượng Toluen, điều này rất có ý nghĩa với quá trình sản xuất thực tế,

làm tăng lượng sản phẩm, giảm sự hao hụt nguyên liệu đầu vào.MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BENZYL CLORIDE43Do việc hồi lưu làm tăng lượng Toluen vì thế có thể cho thêm Clo nhằm tăng

thêm sản lượng Benzyl Cloride, vì khơng thể sử dụng cơng cụ Set nên sử dụng việc

khảo sát sự ảnh hưởng của lưu lượng Clo đưa đến hiệu suất phản ứng chính, với

yêu cầu hiệu suất phản ứng chính đạt 50% tính theo Toluen.

Sự phụ thuộc của hiệu suất phản ứng vào lưu lượng Clo được thể hiện như

sau:Như trên hình có thể thấy rằng, để đạt được hiệu suất phản ứng là 50% tính

theo Toluen thì lượng Clo cần thiết là khoảng 35 – 40 kgmole.

Chọn lưu lượng Clo là 40 kgmole/h.MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BENZYL CLORIDE44Khi này lưu lượng sản phẩm như sau:

Sản phẩm

Trước hồi lưu (kg/h)

Sau hồi lưu (kg/h)

Benzyl Cloride

3574.8

4885.9

Lượng thay đổi: (sau hồi lưu – trước hồi lưu) = 1311.1(kg/h)

% = (lượng thay đổi/trước hồi lưu)*100 = 36.68%Từ bảng trên cho thấy rằng với việc tăng lượng Clo từ 30 kgmole/h lên 40

kgmole/h thì lượng Benzyl Cloride tăng lên rất nhiều (tăng 36% so với khi khơng

hồi lưu).MƠ PHỎNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BENZYL CLORIDE455. Tính tốn cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng.

Để tính tốn cân bằng vật chất và năng lượng, ta sử dụng công cụ Property

Balance Utility trong phần mềm Hysys cho cả 2 thiết bị phản ứng:

- Thiết bị phản ứng chính

- Thiết bị trung hòa

a. Thiết bị phản ứng chính

Tính tốn cân bằng cho thiết bị phản ứng chính được thể hiện hình dưới đây:Cân bằng vật chất được thống kê dưới bảng sau:

Dòng nguyên liệu

To Reactor

Tổng

Chênh lệch:Lưu lượng khối

lượng (kg/h)

8753

8753

-0.021Dòng sản phẩmLưu lượng khốilượng (kg/h)

Liq reac

5008

Vap reac

3745

Tổng

8753

Sai số = (chênh lệch/tổng)*100 = 0.00%Cân bằng năng lượng cho thiết bị phản ứng

Dòng nguyên liệuGiá trị (kJ/h)Dòng sản phẩmGiá trị (kJ/h)MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BENZYL CLORIDE46To Reactor

Q2

Tổng

Chênh lệch:4.349e+006

-5.468e+006

-1.120e+006

-6.139e-010product-lip

6.881e+004

product-Vap

-1.189e+006

Tổng

-1.120e+006

Sai số = (chênh lệch/tổng)*100 = 0.00%b. Thiết bị phản ứng trung hòaCân bằng vật liệu cho thiết bị:

Dòng nguyên liệuLưu lượng khốiDòng sản phẩmLưu lượng khốilượng (kg/h)

lượng (kg/h)

NaOH

123.0

Salt

179.6

to neutralizer

7536

Neu Vap

7479

Tổng

7659

Tổng

7659

Chênh lệch:

4.532e-002

Sai số = (chênh lệch/tổng)*100 = 0.00%

Cân bằng năng lượng cho thiết bị:Dòng nguyên liệu

NaOH

to neutralizer

Q4

TổngLưu lượng khối

lượng (kg/h)

-1.246e+006

1.808e+005

3.454e+006

2.389e+006Dòng sản phẩmLưu lượng khốiSalt

Neu Vaplượng (kg/h)

-4.844e+005

2.873e+006Tổng2.389e+006Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuần hoàn lại dòng Toluen

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×