Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các chi phí dự án theo hạng mục công trình

3 Các chi phí dự án theo hạng mục công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông ĐáyST

TLập báo cáo nghiên cứu khả thi

hiệu

C1Bảng dự tốn hạng mụcCộng chi phí trực tiếpTVL + NC + MIICHI PHÍ CHUNGCNC x 55%IIITHU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH

TRƯỚC

Giá thành khảo sát xây dựngTL(T+C) x 6%Gks(T+C+TL)Chi phí lập phương án kỹ thuật

khảo sát

Chi phí lập báo cáo kết quả khảo

sát

Chi phí chỗ ở tạm thờiCpaGks x 1,5%CbcGks x 2,5%CotGks x 5%Chi phí di chuyển máy, thiết bị

khảo sát

Giá trị dự toán khảo sát trước thuếCdcGks x 0%GGks+Cpa+Cbc+Cot+Cd

cGTGTG x 10%Khoản mục chi phí

+ Theo đơn giá trực tiếp1

2

3

4Cách tínhIVTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGVGiá trị khảo sát sau thuếGstG + GTGTVIChi phí dự phòngGdpGst x 10%GxdGst + GdpVIITỔNG CỘNG

LÀM TRỊNThành tiền (đ)

30.761.098

6.467.262.466

3.505.017.729

598.336.812

10.570.617.00

7

158.559.255

264.265.425

528.530.850

0

11.521.972.53

8

1.152.197.254

12.674.169.792

1.267.416.979

13.941.586.771

13.941.587.00010.3.1.2Chi phí dự án khảo sát tuyến hành lang đê hiện có

Bảng 10-31. Chi phí khảo sát tuyến hành lang đê hiện có

ST

TKhoản mục chi phí

hiệuCách tínhICHI PHÍ TRỰC TIẾP1Chi phí Vật liệuVLA1+ Theo đơn giá trực tiếpA1Chi phí Nhân cơngNCBảng dự tốn hạng

mục

B1+ Theo đơn giá trực tiếpB1Chi phí Máy thi cơngM+ Theo đơn giá trực tiếpC1Cộng chi phí trực tiếp

II

III231Thành tiền (đ)68.340.391

68.340.391

6.245.037.192Bảng dự tốn hạng

mục

C16.245.037.19230.511.620TBảng dự tốn hạng

mục

VL + NC + MCHI PHÍ CHUNGCNC x 55%THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚCTL(T+C) x 6%Giá thành khảo sát xây dựngGks(T+C+TL)Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo

sátCpaGks x 1,5%14030.511.6206.343.889.203

3.434.770.456

586.719.580

10.365.379.238

155.480.689Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông ĐáyST

T

2Lập báo cáo nghiên cứu khả thiChi phí lập báo cáo kết quả khảo sát

hiệu

Cbc3Chi phí chỗ ở tạm thờiCotGks x 5%4Chi phí di chuyển máy, thiết bị khảo

sát

Giá trị dự toán khảo sát trước thuếCdcGks x 0%GKhoản mục chi phíCách tính

Gks x 2,5%IVTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGGTGTGks+Cpa+Cbc+Cot+Cd

c

G x 10%VGiá trị khảo sát sau thuếGstG + GTGTVIChi phí dự phòngGdpGst x 10%GxdGst + GdpVIITỔNG CỘNGThành tiền (đ)LÀM TRỊN259.134.481

518.268.962

0

11.298.263.370

1.129.826.337

12.428.089.707

1.242.808.971

13.670.898.677

13.670.899.00010.3.1.3Chi phí dự án khảo sát tuyến chỉ giới xây dựng đê mới

Bảng 10-32. Chi phí khảo sát tuyến chỉ giới xây dựng đê mới

ST

T

I

1

hiệuCách tínhCHI PHÍ TRỰC TIẾP

Chi phí Vật liệuVLA1+ Theo đơn giá trực tiếpA1Bảng dự toán hạng mụcChi phí Nhân cơngNCB1+ Theo đơn giá trực tiếpB1Bảng dự tốn hạng mụcChi phí Máy thi cơngMC1+ Theo đơn giá trực tiếpC1Bảng dự tốn hạng mụcCộng chi phí trực tiếpTVL + NC + MIICHI PHÍ CHUNGCNC x 55%IIITHU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH

TRƯỚC

Giá thành khảo sát xây dựngTL(T+C) x 6%Gks(T+C+TL)CpaGks x 1,5%2Chi phí lập phương án kỹ thuật

khảo sát

Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sátCbcGks x 2,5%3Chi phí chỗ ở tạm thờiCotGks x 5%4Chi phí di chuyển máy, thiết bị khảo

sát

Giá trị dự toán khảo sát trước thuếCdcGks x 0%G

GTGTGks+Cpa+Cbc+Cot+Cd

c

G x 10%2

31Khoản mục chi phíIVTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGVGiá trị khảo sát sau thuếGstG + GTGTVIChi phí dự phòngGdpGst x 10%141Thành tiền

(đ)

39.430.279

39.430.279

4.054.547.444

4.054.547.444

18.989.053

18.989.053

4.112.966.776

2.230.001.094

380.578.072

6.723.545.942

100.853.189

168.088.649

336.177.297

0

7.328.665.077

732.866.508

8.061.531.585

806.153.159Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thốt lũ & đê điều sơng ĐáyST

T

VII

hiệu

GxdKhoản mục chi phí

TỔNG CỘNGLập báo cáo nghiên cứu khả thiThành tiền

(đ)Cách tính

Gst + GdpLÀM TRỊN8.867.684.743

8.867.685.00010.3.2 Chi phí xây lắp

STTChi PhíVùng IGiá trị (đ)

Vùng II1.093.126.83293.438.1991.186.565.03168.284.74962.287.835130.572.5831.180.384.00698.110.6641.278.494.6701.382.110.119133.593.3771.515.703.497-35.649.080-17.778.429128.010.48211.574.391139.584.873185.021120.276305.2974.081.409418.5474.499.956(A1 + CLVL) * 11.161.411.581155.726.0341.317.137.615B11.180.384.00698.110.6641.278.494.670B2+B31.346.461.040115.814.9481.462.275.988C1+CLM132.276.91212.113.214144.390.1262%*(VL+NC+M)76.410.6717.635.29784.045.9683.896.944.209389.400.1574.286.344.366601.995.84350.036.438652.032.281(T-NC1) * 5,5%149.410.81116.020.922165.431.733NC1 * 51%601.995.84350.036.438652.032.2814.498.940.052439.436.5954.938.376.647247.441.70324.169.013271.610.716T+C+TL4.746.381.755463.605.6085.209.987.363G * 10%474.638.17546.360.561520.998.7365.221.019.930509.966.1695.730.986.099104.420.39910.199.3235.325.440.329520.165.4925.845.605.8215.325.440.000520.165.0005.845.605.000Cách tínhTổngCHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ

Chi phí vật liệu

Chênh lệch vật liệuBảng CLVLChi phí nhân cơng đất thủ

cơng

Chi phí nhân cơng xây lắp

Chi phí nhân cơng điều chỉnh

theo TT01/2015/TT-BXD

ngày 20/3/2015I

1Chi phí máy xây dựng

Chênh lệch chi phí nhiên liệu,

năng lượng máy xây dựng

Chênh lệch tiền lương thợ

điều khiển máy

CHI PHÍ TRỰC TIẾP3Chi phí vật liệu

Chi phí nhân cơng đất thủ

cơng

Chi phí nhân cơng xây lắp4Chi phí máy xây dựng5Trực tiếp phí khác2Cộng chi phí trực tiếp

IIIIIIVBảng CLVLBảng CLVL

Bảng CLVL ca máyVL+NC+M+TTCHI PHÍ CHUNG

Chi phí chung nhân cơng xây

lắp

Chi phí chung nhân cơng đất

thủ cơng

GIÁ THÀNH DỰ TỐN

XÂY DỰNG

THU NHẬP CHỊU THUẾ

TÍNH TRƯỚC

Giá trị dự tốn xây dựng

trước thuế

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Giá trị dự tốn xây dựng

sau thuế

Chi phí xây nhà tạm tại hiện

trường để ở và điều hành thi

côngT+C

(T+C) * 5,5%G + GTGT

G * 2% * (1+10%)CỘNG

LÀM TRÒN142-53.427.509114.619.722Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông Đáy143Lập báo cáo nghiên cứu khả thiDự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông ĐáyLập báo cáo nghiên cứu khả thiBảng 10-33. Bảng tính kinh phí xây lắp cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê

STTI

1

2

3

4

5Chi Phí

CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ

Chi phí vật liệu

Chênh lệch vật liệu

Chi phí nhân cơng đất thủ

cơng

Chi phí nhân cơng xây lắp

Chi phí nhân cơng điều chỉnh

theo TT01/2015/TT-BXD

ngày 20/3/2015

Chi phí máy xây dựng

Chênh lệch chi phí nhiên liệu,

năng lượng máy xây dựng

Chênh lệch tiền lương thợ

điều khiển máy

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

Chi phí vật liệu

Chi phí nhân cơng đất thủ

cơng

Chi phí nhân cơng xây lắp

Chi phí máy xây dựng

Trực tiếp phí khác

Cộng chi phí trực tiếpIIIIIIVCHI PHÍ CHUNG

Chi phí chung nhân cơng xây

lắp

Chi phí chung nhân cơng đất

thủ cơng

GIÁ THÀNH DỰ TỐN

XÂY DỰNG

THU NHẬP CHỊU THUẾ

TÍNH TRƯỚC

Giá trị dự toán xây dựng

trước thuế

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Giá trị dự tốn xây dựng sau

thuế

Chi phí xây nhà tạm tại hiện

trường để ở và điều hành thi

cơngCách tínhVùng IGiá trị (đ)

Vùng II226.759.652

51.048.456244.437.490

55.025.347696.077.872750.315.811929.865.606949.554.022-16.440.041-97.430.02626.284.63128.332.651Bảng CLVL461.292619.880Bảng CLVL ca máy854.9971.042.035(A1 + CLVL) * 1277.808.108299.462.837B1696.077.872750.315.811B2+B3

C1+CLM

2%*(VL+NC+M)913.425.565

27.600.920

38.298.249

69.142.306852.123.996

29.994.566

38.637.944

1.970.535.15

5

382.661.064(T-NC1) * 5,5%69.142.30667.112.064NC1 * 51%354.999.715382.661.0642.022.353.0212.353.196.21

9111.229.416129.425.792Bảng CLVLBảng CLVLVL+NC+M+TTT+C

(T+C) * 5,5%1.953.210.715T+C+TL2.133.582.437G * 10%213.358.244G + GTGT

G * 2% * (1+10%)2.346.940.681

46.938.8142.482.622.01

1

248.262.201

2.730.884.21

2Tổng

471.197.142

106.073.803

1.446.393.684

1.879.419.628

-113.870.067

54.617.282

1.081.173

1.897.032

577.270.945

1.446.393.684

1.765.549.561

57.595.486

76.936.194

3.923.745.869

451.803.370

136.254.370

737.660.779

4.375.549.240

240.655.208

4.616.204.448

461.620.445

5.077.824.89354.617.684

101.556.498CỘNG2.393.879.494LÀM TRÒN2.393.879.0001442.785.501.89

6

2.785.502.00

05.179.381.390

5.179.381.000Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông ĐáyLập báo cáo nghiên cứu khả thiBảng 10-34. Bảng tính kinh phí xây lắp cắm mốc chỉ giới xây dựng đê mới

STTHạng mụcCách tínhVùng IGiá trị (đ)

Vùng IITổngCHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ

Chi phí vật liệu

Chênh lệch vật liệu124.410.845110.869.528235.280.37351.048.45655.025.347106.073.803381.900.073340.332.718722.232.791510.064.378430.481.615940.545.993-9.019.757-44.192.89214.420.91612.851.29327.272.209Bảng CLVL253.086281.169534.255Bảng CLVL ca máy469.135472.712941.848(A1 + CLVL) * 1175.459.301165.894.875341.354.176B1381.900.073340.332.718722.232.791B2+B3501.044.621386.288.723887.333.344C1+CLM15.143.13813.605.17428.748.3122%*(VL+NC+M)21.470.94318.122.43039.593.3721.095.018.075924.243.9202.019.261.995194.769.037173.569.686368.338.723(T-NC1) * 5,5%39.221.49032.115.11671.336.606NC1 * 51%194.769.037173.569.686368.338.7231.289.787.1121.097.813.60

72.387.600.71970.938.29160.379.748131.318.040Bảng CLVLChi phí nhân cơng đất thủ

cơng

Chi phí nhân cơng xây lắp

Chi phí nhân cơng điều chỉnh

theo TT01/2015/TT-BXD

ngày 20/3/2015I

1Chi phí máy xây dựng

Chênh lệch chi phí nhiên liệu,

năng lượng máy xây dựng

Chênh lệch tiền lương thợ

điều khiển máy

CHI PHÍ TRỰC TIẾP3Chi phí vật liệu

Chi phí nhân cơng đất thủ

cơng

Chi phí nhân cơng xây lắp4Chi phí máy xây dựng5Trực tiếp phí khác2Cộng chi phí trực tiếp

IIIVVL+NC+M+TTCHI PHÍ CHUNG

Chi phí chung nhân cơng xây

lắp

Chi phí chung nhân cơng đất

thủ cơngIIIBảng CLVL-53.212.649GIÁ THÀNH DỰ TỐN

XÂY DỰNGT+CTHU NHẬP CHỊU THUẾ

TÍNH TRƯỚC(T+C) * 5,5%Giá trị dự toán xây dựng

trước thuếT+C+TL1.360.725.4031.158.193.35

52.518.918.758THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGG * 10%136.072.540115.819.336251.891.8761.496.797.9431.274.012.69

12.770.810.63429.935.95925.480.2541.526.733.9021.299.492.9442.826.226.8471.526.734.0001.299.493.00

02.826.227.000Giá trị dự tốn xây dựng sau

thuế

Chi phí xây nhà tạm tại hiện

trường để ở và điều hành thi

côngG + GTGT

G * 2% * (1+10%)CỘNG

LÀM TRÒN14555.416.213Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thốt lũ & đê điều sơng ĐáyLập báo cáo nghiên cứu khả thi10.4 CÁC CHI PHÍ DỰ ÁN THEO CƠ CẤU VỐN

Bảng 10-35. Bảng tính tốn kinh phí dự án

STT

I

1.1

1231.2

1Khoản mục chi phí

CHI PHÍ XÂY DỰNG

Chi phí xây dựng cơng trình chính. tạm. phụ trợ

phục vụ thi cơng

Chỉ giới thốt lũ

hiệuTrước VAT

Gxd=Gxdcpt+Gxdlt3IISau VAT1.234.511.05713.851.214.05912.345.110.5691.234.511.05713.579.621.626Vùng I

Vùng II4.746.381.755

463.605.608474.638.175

46.360.5615.221.019.930

509.966.169Chỉ giới xây dựng đê mới

Vùng I1.360.725.403136.072.5401.496.797.943Vùng II

Chỉ giới hành lang bảo vệ1.158.193.355115.819.3361.274.012.691Vùng I

Vùng II2.133.582.437

2.482.622.011213.358.244

248.262.2012.346.940.681

2.730.884.212GxdltVùng I

Vùng II

2Thành tiền (đ)

Thuế VAT12.616.703.002Chi phí xây dựng tạm để ở và điều hành thi cơng

Chỉ giới thốt lũGxd

Gxdcp

tCách tínhChỉ giới xây dựng đê mới

Vùng I271.592.433271.592.433104.420.399

10.199.323104.420.399

10.199.32329.935.95929.935.959Vùng II

Chỉ giới hành lang bảo vệ25.480.25425.480.254Vùng I

Vùng II46.938.814

54.617.68446.938.814

54.617.684CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁNGXDtrước VATxGqlda1462,391295.171.59429.517.159324.688.753Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sơng ĐáySTTKhoản mục chi phíLập báo cáo nghiên cứu khả thi

hiệuCách tínhThành tiền (đ)

Trước VATThuế VATSau VAT%

IIICHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGGtvChi phí khảo sát giai đoạn NCKTQĐ số 1534/QĐ-SNN ngày

29/7/2015Chi phí lập báo cáo NCKTQĐ số 1534/QĐ-SNN ngày

29/7/2016Chi phí khảo sát giai đoạn TKKT+BVTCIV37.881.572.178-Dự tốn riêng36.480.171.000Chi phí thẩm tra hiệu quả dự án đầu tưGXDtrước VAT x0,09%10.863.697Chi phí thiết kế BVTCGXDtrước VAT x3,4%419.733.759Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi cơngGXDtrước VAT x0,15%18.641.117Chi phí thẩm tra dự tốnGXDtrước VAT x0,15%18.023.861Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT xây lắpGXDtrước VAT x0,28%34.813.212Chi phí giám sát thi cơng XDGXDtrước VAT xChi phí giám sát đánh giá dự án: % (Gqlda)Gqldatrước VAT x2,079

%

20,00

%256.654.849

59.034.319Cam kết bảo vệ mơi trườngTT90.909.091Chi phí trích đo bản đồ địa chính phục vụ GPMBTT492.727.273CHI PHÍ KHÁCGk739.044.651Lệ phí thẩm định báo cáo KTKTTMĐT x1473.788.157.2180,02%9.650.7

553.648.017.1

00

1.086.3

70

41.973.3

76

1.864.1

12

1.802.3

86

3.481.3

21

25.665.4

85

5.903.4

32

9.090.9

09

49.272.7

27

64.761.64542.155.384.396

417.920.000

67.735.000

40.128.188.1

00

11.950.0

67

461.707.1

35

20.505.2

29

19.826.2

47

38.294.5

33

282.320.3

34

64.937.7

51

100.000.0

00

542.000.0

00

803.806.295

9.650.7

55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các chi phí dự án theo hạng mục công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×