Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn

4 Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông ĐáyLập báo cáo nghiên cứu khả thicấp nước sinh hoạt, sản xuất, phát triển KTXH và góp phần cải thiện mơi trường sinh

thái. Đồng thời, đảm bảo sơng Đáy thốt được lưu lượng tối đa 2.500m 3/s. Chủ động

các biện pháp phòng, chống lũ đảm bảo ổn định dân sinh vùng lòng dẫn sơng Đáy, hạn

chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Để đảm bảo được mục tiêu trong Quyết định số 1821 đề ra, lòng dẫn sơng Đáy

cần được cải tạo và bảo vệ. Ngồi việc cải tạo nạo vét với B=100m thì vùng bãi sơng

Đáy còn cần quản lý như di dời dân cư trong phạm vi nạo vét lòng B=100m, khơng

xây dựng mới trong phạm vi 500m (riêng khu vực Vân Cốc là 02 km sau cống Vân

Cốc) và các khu vực khác thuộc bãi sông chỉ được phép xây dựng với tỷ lệ 15%.

Vùng bãi sông Đáy, nhất là trên địa bàn thành phố Hà Nội, có bãi sơng rộng, dân

cư sống khá đơng đúc và sát lòng sơng. Để thực hiện được các giải pháp nạo vét cải

tạo lòng dẫn và quản lý sử dụng đất trên vùng bãi sông Đáy trong những tới thì cần

phải có các mốc chỉ giới để phân định các khu vực cần di dời dân cư, các khu vực cấm

xây dựng mới và các khu vực cần quản lý mật độ xây dựng. Có như vậy người dân và

chính quyền ở các địa phương trong khu vực mới có thể thực hiện và tuân thủ quy định

về bảo vệ hành lang thoát lũ.

Trong khi Thành phố chưa có điều kiện để thực hiện cơng tác cải tạo lòng dẫn,

nếu khơng được cắm mốc chỉ giới, chính quyền các địa phương có thể sẽ cho phép

người dân xây dựng các cơng trình vào những khu vực quy hoạch. Việc này sẽ gây ra

nhiều lãng phí về tiền của của nhân dân và của Nhà nước cho việc đền bù, giải phóng

mặt bằng khi thực hiện cải tạo lòng dẫn. Và với việc cắm mốc này có thể tránh được

những vấn đề như cấp sổ đỏ vào cả những khu vực hành lang thoát lũ, cho phép xây

dựng quá nhiều vào khu vực bãi sông gây cản trở dòng chảy thốt lũ, ảnh hưởng đến

an tồn đê điều sông Đáy, uy hiếp đến trung tâm Thủ đô Hà Nội.

2.4.2Đối với hệ thống đêVới mục tiêu đảm bảo an tồn phòng chống lũ cho thủ đơ Hà Nội, trong rất nhiều

các giải pháp đối với hệ thống đê được quy định trong Quyết định số 1821 có các giải

pháp sau:

Nâng cấp, hồn thiện đê sơng Đáy khu vực Chương Mỹ, Mỹ Đức để thực hiện

xóa bỏ các khu chậm lũ trước đây. Xây dựng đường hành lang chân đê ở những đoạn đê qua khu dân cư tập trung

phục vụ quản lý, chống lấn chiếm, kết hợp làm đường gom.

 Đê Tả Đáy, điều chỉnh tuyến một số đoạn quá cong, khoảng cách giữa 2 tuyến

đê hiện tại rộng, gồm đoạn qua Song Phương phù hợp với tuyến đường vành

đai 4 và đoạn qua Yên Nghĩa để kết hợp tạo điều kiện khai thác quỹ đất phục vụ

phát triển thành phố Hà Nội.

 Đê Hữu Đáy, điều chỉnh các đoạn đê cong Sài Sơn và Đồng Quang ra phía sơng

và một số đoạn điều chỉnh cục bộ để kết hợp giao thông.

Các giải pháp trên sẽ được thực hiện từ nay đến 2030, tuy nhiên cũng tương tự

như đối với hành lang thoát lũ, các quỹ đất dành cho việc xây dựng cơng trình, hành

lang bảo vệ các cơng trình cần được xác định ngay từ bây giờ để tránh việc lãng phí16Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thốt lũ & đê điều sơng ĐáyLập báo cáo nghiên cứu khả thitrong việc xây dựng, quy hoạch các cơng trình xây dựng vào trong khu vực hành lang

bảo vệ đê hiện có và các tuyến đê dự kiến xây mới.

Như vậy có thể thấy việc cắm mốc chỉ giới hành lang thốt lũ sơng Đáy làm cơ

sở đảm bảo an toàn, ổn định dân cư vùng bãi sơng; chống lấn chiếm lòng sơng, bãi

sơng; chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật vùng ven sông đảm bảo cảnh quan môi trường sinh

thái, đồng bộ với phát triển dân sinh, kinh tế xã hội của khu vực bãi sông Đáy, khu vực

phân chậm lũ trước đây Chương Mỹ, Mỹ Đức cũng như của cả khu vực Hữu Ngạn

sông Hồng (trung tâm chính trị, kinh tế của thủ đơ Hà Nội) là hết sức cần thiết và cấp

bách.

Tuy nhiên, do việc dân cư sinh sống và phát triển trên bãi sông Đáy khá đơng đúc

và sát lòng sơng, nên trong Quyết định số 1821của Thủ tướng Chính phủ chưa quyết

định cụ thể về tọa độ chỉ giới tuyến thoát lũ mà chỉ mới quy định bề rộng 500m cần

thiết của khu vực dòng chảy thốt lũ chính cấm xây dựng mới cơng trình.

Để có thể cắm mốc chỉ giới thốt lũ sơng Đáy, trước tiên phải xác định được

tuyến thốt lũ chính 500m, trên cơ sở đó xác định được chỉ giới thoát lũ và tiến hành

căm mốc chỉ giới thoát lũ. Muốn xác định tuyến thốt lũ chính 500m cần phải có

nghiên cứu, luận chứng giữa các yếu tố kỹ thuật- kinh tế- xã hội, đặc biệt cần quan tâm

đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư. Việc xác định tuyến thốt

lũ chính 500m và sơ bộ tọa độ chỉ giới thoát lũ sẽ được làm rõ trong báo cáo nghiên

cứu khả thi này.17Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông Đáy3Lập báo cáo nghiên cứu khả thiCHƯƠNG 3. MỤC TIÊU, NHIỆM

VỤ CỦA DỰ ÁN3.1 MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ và đê điều sơng Đáy nhằm triển khai Quy

hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg

ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu sau:

- Tạo điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế và ổn định đời sống của

nhân dân tại các khu vực Vân Cốc, bãi sông Đáy, các khu vực phân lũ, chậm lũ

Chương Mỹ, Mỹ Đức trước đây gồm 37.244 ha diện tích và 455.000 dân.

- Tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn trong việc bảo vệ hành lang thoát lũ, bảo vệ các

tuyến đê trên hệ thống sơng Đáy nhằm bảo vệ an tồn phòng, chống lũ bão cho tồn bộ

khu vực phía Hữu Ngạn sông Hồng của Thủ đô Hà Nội và một phần tỉnh Hà Nam với

diện tích 184.000 ha và 5,4 dân, trong đó có trung tâm chính trị Ba Đình, trung tâm

thương mại và hành chính của Thủ đơ và cả nước.

3.2 NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN

- Cắm mốc chỉ giới thốt lũ sơng Đáy vùng lòng hồ Vân Cốc và dọc theo hành

lang thốt lũ hai bên bờ sơng Đáy.

- Cắm mốc chỉ giới xây dựng các đoạn đê mới trên các tuyến Tả Đáy và Hữu

Đáy.

- Cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê điều cho các tuyến Vân Cốc, Ngọc Tảo,

La Thạch, Tả Đáy và Hữu Đáy.

3.3 NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

- Xác định khu vực hành lang thốt lũ chính 500m ở vùng bãi sơng Đáy, trên cơ

sở đó xác định sơ bộ vị trí các mốc chỉ giới hành lang thốt lũ sơng Đáy trên bản đồ

1/10.000, làm cơ sở cho việc đo vẽ bình đồ chi tiết phục vụ cơng tác thiết kế và cắm

mốc chỉ giới thốt lũ ngồi thực địa;

- Xác định khu vực dành cho xây dựng các đoạn đê mới trên các tuyến Tả Đáy,

Hữu Đáy, trên cơ sở đó xác định sơ bộ tọa độ mốc tim đê trên bản đồ 1/10.000 làm cơ

sở cho việc đo vẽ bình đồ chi tiết để thiết kế và cắm mốc chỉ giới xây dựng đê mới

ngoài thực địa;

- Xác phạm hành lang bảo vệ các tuyến đê hệ thống sông Đáy như Vân Cốc,

Ngọc Tảo, La Thạch, Tả Đáy và Hữu Đáy, trên cơ sở đó xác định tọa độ các mốc sơ bộ

hành lang bảo vệ các tuyến đê trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 làm cơ sở cho việc đo vẽ bình

đồ chi tiết để thiết kế và cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê ngồi thực địa;

- Đo vẽ bình đồ chi tiết và thiết kế, xác định vị trí mốc chỉ giới hành lang thốt lũ

sơng Đáy; mốc tim đê, hành lang bảo vệ đê của các tuyến đê mới Tả Đáy, Hữu Đáy và

mốc hành lang bảo vệ các tuyến đê hiện có Vân Cốc, Ngọc Tảo, La Thạch, Tả Đáy và

Hữu Đáy.18Dự án cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ & đê điều sông ĐáyLập báo cáo nghiên cứu khả thi- Cắm mốc chỉ giới hành lang thốt lũ sơng Đáy; cắm mốc tim đê, hành lang bảo

vệ đê của các tuyến đê mới Tả Đáy, Hữu Đáy và cắm mốc hành lang bảo vệ các tuyến

đê hiện có Vân Cốc, Ngọc Tảo, La Thạch, Tả Đáy và Hữu Đáy.19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×