Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. CHUẨN BỊ KĨ THUẬT

CHƯƠNG III. CHUẨN BỊ KĨ THUẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Xây dựng định mức đặt mua nguyên phụ liệu



2. Thiết kế mẫu các loại



-



Thiết kế mẫu



Thiết kế mẫu



Thiết kế mẫu



Thiết kế các



mỏng



chuẩn



sản xuất



mẫu còn lại



Dựa vào bảng

thơng số



-



Tính độ co., đọ

cộm



-



Chế thử



-



-Sau khi chỉnh mẫu

chế thử



-



Mẫu mực



Bằng phương pháp



Mẫu giác sơ đồ



nhảy cỡ



2.1 Thiết kế mẫu mỏng















-Phương pháp xây dựng mẫu mỏng:

+ Tính độ co của vải

+ Sử dụng cỡ trung bình là cỡ L để thiết kế

Tính mẫu mỏng

( D x R ) mm = ( D x R)dh  + Dđm  + Cc + Ct + Ctb



2.2 Chế thử

Chế thử lần 1



Mục đích, ý nghĩa

Nhận xét mẫu chế thử



Chế thử lần 2



2.3 Nhảy mẫu các cỡ



3. Xây dựng định mức nguyên liệu cấp cho sản xuất



Bảng sơ đồ ghép

Cỡ/Số lượng



Cỡ

S



S + XXL



M



L



XL



400



Số lá vải trên 1 bàn cắt



Số bàn vải cần trải



100



4



100



10



XXL



400



M + L +XL



1000



1000



M +L



500



500



100



5



100



100



1



400



20



L



Tổng



400



Hình thức giác đuổi



1500



1600



1000



1000



400



4. Cơng đoạn cắt



Chuẩn bị bàn cắt



Trải vải



Truyền hình cắt sang

vải



Phối kiện



Đánh số



Cắt phá, cắt gọt



5. Thiết kế dây chuyền

5.1. Lựa chọn dây chuyền, số lượng công nhân, thiết bị



Số lượng lao động

STT



Tên công cụ và thiết bị gia công



Ghi chú

N=(TThiết bị /R) đơn vị (người)



1



Máy một kim



39



2



Máy dập cúc



1



3



Cân điện tử



3



4



Bằng tay



7



Gồm bàn là, kéo, mẫu phấn, tay, kim

khâu tay.



5







1



Tổng số lượng lao động theo tính tốn : 51 người



Dây chuyền Cụm



5.2. Sơ đồ mặt bằng nhà xưởng



5.3. Dải chuyền



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. CHUẨN BỊ KĨ THUẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×