Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN IV : VẬT LiỆU THÍCH HỢP.

PHẦN IV : VẬT LiỆU THÍCH HỢP.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Lụa tơ tằm.2. Vải nhung.3. Vải voan.4. Vải ren.PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KiẾN NGHỊ.1.Kết luận.

Áo dài là một biểu tượng khơng thể thiếu, nó thể hiện nét đẹp của người phụ nữ

Việt.2. Kiến nghị.

Để cho áo dài ngày càng hoàn thiện hơn cần đa dạng về kiểu dáng và vật

liệu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN IV : VẬT LiỆU THÍCH HỢP.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×