Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Khởi kiện và thụ lý đơn kiện

a. Khởi kiện và thụ lý đơn kiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đơn khởi kiện gồm các nội dung sau đây:

 Ngày,tháng, năm làm đơn kiện; Tên,địa chỉ của các bên, tên, địa chỉ của người làm chứng,

nếu có; Tóm

 Cơtắt nội dung vụ tranh chấp;sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có; Cácyêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị cụ tranh chấp; Tên,địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên

hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản

chính hoặc bản sao các tài liệu có lien quan.b. Bị đơn gửi bản tự bảo vệ (Theo điều 35

luật tố tụng TM 2010)Đối với vụ tranh

chấp được giải

quyết tại Trung

tâm trọng tàiĐối với vụ tranh

chấp được giải quyết

bằng trọng tài vụ

việcc. Thành lập hội đồng trọng tài hoặc lựa chọn trọng tài

viên duy nhất

Theo Điều 40 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định:

“Trong trường hợp các bên khơng có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của

Trung tâm trọng tài không quy định khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài được

quy định “.....1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và yêu cầu

chọn Trọng tài viên do Trung tâm trọng tài gửi đến, bị đơn phải chọn Trọng tài

viên cho mình và báo cho Trung tâm trọng tài biết hoặc đề nghị Chủ tịch Trung

tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên… 2. Trườnghợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ

ngày nhận được đơn khởi kiện do Trung tâm trọng tài gửi đến, các bị đơn phải

thống nhất chọn Trọng tài viên hoặc thống nhất yêu cầu chỉ định Trọng tài viên

cho mình….3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày các Trọng tài viên

được các bên chọn hoặc được Chủ tịch Trung tâm trọng tài

chỉ định, các Trọng tài viên này bầu một Trọng tài viên

khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài…

4. Trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một

Trọng tài viên duy nhất giải quyết nhưng không chọn được

Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn

nhận được đơn khởi kiện, thì theo yêu cầu của một hoặc

các bên và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được

yêu cầu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ chỉ định Trọng tài

viên duy nhất”.d. Chuẩn bị giải quyết vụ tranh chấp

Các Trọng tài viên phải

nghiên cứu hồ sơ; xác

minh, thu thập chứng cứ,

tìm hiểu nội dung vụ việc.

Hội đồng Trọng tài có

quyền gặp các bên để nghe

các bên trình bày ý kiến.e. Tiến trình hòa giải

 Hòagiải là việc các bên tự thương

lượng giải quyết tranh chấp với

nhau mà không cần có quyết định

của trọng tài. Có thể nói, hòa giải

là một giải pháp quan trọng nhất,

là một phương án tối ưu trong

việc giải quyết tranh chấp thương

mại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Khởi kiện và thụ lý đơn kiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×