Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. ERLANG NODE VÀ KẾT NỐI GIỮA CÁC ERLANG NODE

VII. ERLANG NODE VÀ KẾT NỐI GIỮA CÁC ERLANG NODE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lập trình song song và lập trình tương tranh, Tìm hiểu về ngơn ngữ lập trình

Erlang7.1.2.Tên của Node

Đây là một tham số quan trọng trong quá trình tạo node khi tạo một node ta cần

phải đặt tên cho node để sau tham số -name, hoặc –sname. Tên của một node có dạng

Name@Host trong đó Name là tên riêng của node trên máy Host. Tên của node là một

atom vì vậy cần chú ý nếu tên node có các ký tự không thông thường, hay bắt đầu bằng

chữ cái in hoa thì cần phải để trong dâu nháy đơn (‘’) khi thực hiện các hàm mà tên của

node là một tham số.

Để xem tên của node hiện tại ta dùng lệnh sau:

node().7.1.3.Kiểm tra kết nối và gọi hàm từ một node khác

Khi tạo hai node có cùng một cookie ta vẫn phải cần kiểm tra tính kết nối giữa

chúng trước khi thực hiện các lời gọi hàm hay các yêu cầu trao đổi thông tin giữa chúng.

Để thực hiện kiểm tra ta thực hiện lời gọi hàm:

net_adm:ping('node2@machine2.example.com').Nếu kết quả trả về là pong thì việc kết nối thành cơng và ta có thể chạy các ứng

dụng trên hai node, ngược lại nếu việc kết nối chưa thành cơng thì kết quả trả về là pang.

Để thực hiện lời gọi hàm từ xa ta sử dụng thư viện rpc với hàm call. Muốn gọi một

hàm nào đó trên node khác trước hết ta cần đảm bảo code đó đã được biên dịch trên node

được gọi đến. Sau khi thực hiện biên dịch ta có thể thực hiện lời gọi như sau:

rpc:call(NodeName, Module, Fun, [ArgList])Ngun lý các Ngơn ngữ lập trình75Lập trình song song và lập trình tương tranh, Tìm hiểu về ngơn ngữ lập trình

ErlangKẾT LUẬN

Nghiên cứu Erlang là nghiên cứu một cơng nghệ lập trình tiên phong trong lĩnh vực

tính tốn song song, lập trình tương tranh, thích hợp cho các hệ thống phân tán, các bài

toán cloud computing, các bài toán cần các giải thuật đặc biệt, cho tốc độ xử lý nhanh và

ổn định.

Erlang [“Ericsson LNAGuage”] là ngôn ngữ lập trình cấp thấp xét theo việc nó cho

phép lập trình điều khiển những thứ mà thường do HĐH kiểm soát, như quản lý bộ nhớ,

xử lý đồng thời, nạp những thay đổi vào chương trình khi đang chạy... rất hữu ích trong

việc lập trình các thiết bị di động. Erlang được dùng trong nhiều hệ thống viễn thông lớn

của Ericsson. Erlang là ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng, hướng concurrent và sử

dụng cho việc lập trình đa lõi, và SMP (đa xử lý). Các chương trình trên Erlang sẽ chạy

nhanh hơn trên hệ thống đa lõi hoặc là SMP.

Erlang được sử dụng nhiều trong telecom, để viết các hệ thống lớn, soft real-time,

có khả năng chịu lỗi cao. Erlang tiếp cận concurrent programming theo hướng hoàn toàn

khác nếu so với Java hay C#. Đây là ngôn ngữ gây ảnh hưởng đến nhiều ngôn ngữ sau

này như Scala và Erlang hỗ trợ lập trình mạng khá tốt.

Do thời gian có hạn, nên Tiểu luận của chúng em còn nhiều thiếu sót, cần phải hồn

thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Đăng Hải đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ

chúng em hoàn thành nghiên cứu này.Nguyên lý các Ngơn ngữ lập trình76Lập trình song song và lập trình tương tranh, Tìm hiểu về ngơn ngữ lập trình

ErlangTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Erlang, Heather Conboy and Shangzhu Wang, University of Massachusetts

Amherst, Erricsson and Ellemtel Computer Science Laboratories,

http://www.erlang.org

2. Introduction to Concurrency in Programming Languages, by Matthew J. Sottile,

Timothy G. Mattson, and Craig E. Rasmussen, Chapman and Hall/CRC Press

(2009)

3. Concurrency in Programming Languages, © 2009 Matthew J. Sottile, Timothy G.

Mattson, and Craig E Rasmussen

4. The Art of Concurrent Programming - Past, Present and Future, Iskren Chernev,

https://www.slideshare.net/IskrenChernev/the-art-of-concurrent-programming

5. Erlang/OTP System Documentation, Ericsson AB ,March 13, 2018,

http://erlang.org/doc/man/erl.html

6. Erlang Run-Time System Application (ERTS), Reference Manual, Version 9.3,

7. Stand Alone Erlang - version 3.0, http://www.oocities.org/erlang_journal/sae.htmlNguyên lý các Ngơn ngữ lập trình77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. ERLANG NODE VÀ KẾT NỐI GIỮA CÁC ERLANG NODE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×