Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các Phó giám đốc công ty giúp Giám đốc Công ty điều hành Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Các Phó giám đốc công ty giúp Giám đốc Công ty điều hành Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các Phó giám đốc công ty giúp Giám đốc Công ty điều hành Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×