Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tổng quan về dịch vụ môi giới chứng khoán

2 Tổng quan về dịch vụ môi giới chứng khoán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngTheo nghĩa rộng, Hoạt động mơi giới trong lĩnh vực chứng khốn bao gồm một

số hoạt động như tiếp thị, tư vấn đầu tư chứng khốn, kí kết hợp đồng cung cấp cho

dịch vụ khách hàng, mở tài khoản chứng khoán cho khách hàng, nhận các lệnh mua

bán của khách hàng, thanh quyết toán các giao dịch, cung cấp chứng nhận chứng

khoán.

Theo nghĩa hẹp, mơi giới chứng khốn là một hoạt động kinh doanh chứng khốn

trong đó có cơng ty chứng khốn đứng ra là đại diện cho khách hàng tiến hành giao

dịch thông qua cơ chế giao dịch trên sàn giao dịch chứng khốn, hoặc thị trường OTC

mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch đó.

Người môi giới chỉ thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng để hưởng phí

dịch vụ, họ khơng chịu rủi ro từ hoạt động giao dịch đó. Nghiệp vụ mơi giới còn được

hiểu là làm đại diện – được ủy quyền thay mặt khách hàng mua bán một hoặc số loại

chứng khốn.

Mơi giới là việc mà:

- Khách hàng:

u cầu cơng ty chứng khốn mua/ bán chứng khốn cho mình

Quyết định mua/ bán chứng khốn của mình

Hưởng và chịu trách nhiệm về kết quả mua bán

Phải trả phí cho cơng ty chứng khốn

- Cơng ty chứng khốn

Giúp nhu cầu mua, bán của các khách hàng gặp nhau

Cung cấp thông tin chứng khoán cho khách hàng

Tư vấn, giúp khách hàng đưa ra được quyết định đầu tư hợp lý

Thu phí mơi giới

Phân loại mơi giới chứng khốn

Có thể phân chia mơi giới chứng khoán thành các loại sau:SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 14Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngTrên sở giao dịch chứng khốn, mơi giới chứng khốn bao gồm:

- Các nhà môi giới của các công ty thành viên (Hay nhà môi giới của hãng dịch

vụ hưởng hoa hồng) thực hiện các giao dịch cho khách hàng và hưởng các khoản hoa

hồng mà khách hàng trả cho họ.

- Môi giới hai đơ la: Là mơi giới tự do hay còn gọi là môi giới tập sự, không

thuộc về một công ty chứng khốn nào. Họ nhận làm mơi giới trung gian để thương

lượng đấu giá mua bán chứng khoán cho các công ty môi giới thuê họ, hưởng hoa

hồng từ các dịch vụ đó và khoản phí mà họ được hưởng là 2 đô la trên 100 cổ phiếu.

- Các nhà tạo lập thị trường cạnh tranh: Khi một chứng khoán giao dịch trên sàn

trở nên khan hiếm hay rơi vào tình trạng khó giao dịch, Sở giao dịch u cầu các nhà

tạo lập thị trường tiến hành giao dịch các chứng khoán này từ tài khoản cá nhân hoặc

tài khoản công ty của họ với cách chào bán hay chào mua trên thị trường.

Trên thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC), mơi giới chứng khốn là:

- Các nhà tạo lập thị trường: các nhà tạo lập thị trường có nhiệm vụ tạo tính thanh

khoản cho thị trường thơng qua việc nắm giữ một lượng chứng khoán để sẵn sàng giao

dịch với khách hàng, họ sẽ đưa ra các mức giá đặt mua và chào bán, và hưởng các

chênh lệch giá sau các giao dịch. Họ được coi là động lực cho thị trường OTC phát

triền

1.2.2 Các hoạt động của dịch vụ mơi giới chứng khốn

1.2.2.1 Hoạt động mơi giới chứng khoán trên thị trường tập trung

Thị trường chứng khoán tập trung: là thị trường hoạt động theo đúng các quy

định của pháp luật, là nơi mua bán các loại chứng khoán đã được đăng biểu hay đặc

biệt được biệt lệ. Chứng khoán đăng biểu là chứng khoán đã được cơ quan có thẩm

quyền cho phép bảo đảm, phân phối và mua bán qua trung gian là các công ty chứng

khoán, tức là đã hội đủ tiêu chuẩn quy định. Chứng khốn biệt lệ là chứng khốn do

chính phủ hoặc các cơ quan công quyền phát hành và bảo đảm. Loại chứng khoán này

được miễn giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình giao dịch mơi giới chứng khốn trên thị trường tâp trung

B1: Mở tài khoản cho khách hàngSVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 15Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngTrước khi mua và bán chứng khốn qua hoạt động môi giới, khách hàng phải mở

một tài khoản giao dịch tại cơng ty chứng khốn. Khách hàng được hướng dẫn thủ tục

mở tài khồn: điền thơng tin vào “giấy mở tài khoản” bao gồm các thông tin theo luật

pháp quy định và các thông tin khác tùy theo yêu cầu của cơng ty chứng khốn. Bộ

phận quản lý tài khoản khách hàng của cơng ty phải kiểm tra tính chính xác của thơng

tin, đồng thời trong q trình hoạt động của tài khoản, những thay đổi của thông tin

cũng cần được cập nhật. Tài khoản giao dịch hiện nay có thể chia thành nhiều loại

khác nhau như:

- Tài khoản tiền mặt, giống như tài khoản tiền gửi thanh toán của các ngân hàng

thương mại. Khách hàng có thể mua bán bất kỳ loại chứng khoán nào qua tài khoản

này. Tuy nhiên loại tài khoản này yêu cầu khách hàng phải trả đủ tiền trước khi nhận

được chứng khoán.

- Tài khoản ký quỹ hay tài khoản bảo chứng:là loại tài khoản dùng để mua bán

chứng khốn có ký quỹ. Theo đó, để mua chứng khốn, khách hàng chỉ cần ký quỹ

một tỷ lệ % tiền trên giá trị chứng khoán muốn mua, số còn lại khách hàng có thể vay

cơng ty chứng khốn thơng qua tài khoản bảo chứng. Trong dịch vụ này, khách hàng

phải chịu một lãi suất khá cao, thường là cao hơn lãi suất cho vay của ngân hàng,

ngược lại khách hàng có thể mua số lượng chứng khốn có giá trị lớn hơn nhiều so với

số tiền đã ký quỹ. Sau khi mở tài khoản, công ty chứng khoán sẽ cung cấp cho khách

hàng một mã số tài khoản và một mã số truy cập vào tài khoản để kiểm tra khi cần

thiết.

B2: Nhận lệnh của khách hàng

Mỗi lần giao dịch, khách hàng phát lệnh theo mẫu in sẵn. Lệnh giao dịch khách

hàng phải điền đầy đủ các thơng tin quy định trong mẫu có sẵn. Đó là những điều kiện

cho khách hàng yên tâm khi phát lệnh. Việc phát lệnh có thể theo hình thức trực tiếp

hoặc gián tiếp thông qua điện thoại, telex,fax hay hệ thống máy tính điện tử…tùy

thuộc vào mức độ phát triển của thị trường.

Các loại lệnh giao dịch bao gồm

1. Lệnh giới hạn

a) Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá

xác định hoặc tốt hơn. Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác định đối với

lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 16Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đông2. Lệnh thị trường

a) Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh

bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường;

b) Lệnh thị trường chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên khớp lệnh

liên tục

c) Lệnh thị trường sẽ bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập nếu khơng

có lệnh đối ứng. Các loại lệnh thị trường:

(i) Lệnh thị trường giới hạn (MTL) là lệnh thị trường nếu không được thực hiện

tồn bộ thì phần còn lại của lệnh được chuyển thành lệnh LO mua với mức giá cao hơn

mức giá khớp lệnh cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá trần nếu mức giá khớp

lệnh cuối cùng là giá trần (đối với lệnh mua) hoặc lệnh LO bán với mức giá thấp hơn

mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá sàn nếu mức giá khớp lệnh

cuối cùng là giá sàn (đối với lệnh bán); Lệnh MTL được chuyển thành lệnh LO phải

tuân thủ các quy định về sửa, hủy đối với lệnh LO.

(ii) Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK) là lệnh thị trường nếu khơng

được thực hiện tồn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập;

(iii) Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK) là lệnh thị trường có thể thực hiện tồn

bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

3. Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC): lệnh đặt mua hoặc đặt bán

chứng khoán tại mức giá đóng cửa;

B3: Thưc hiện lệnh

Trên thị trường tập trung, lệnh giao dịch của khách hàng sẽ được chuyển đến Sở

giao dịch chứng khoán. Các lệnh được khớp với nhau để hình thành giá cả cạnh tranh

của thị trường tùy theo phương thức đấu giá của thị trường. Trên thị trường OTC, việc

mua bán chứng khoán sẽ được dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa khách hàng và công ty

chứng khốn nếu cơng ty này là nhà tạo lập thị trường.

B4: Xác nhận kết quả thực hiện lệnh

Sau khi thực hiện lệnh xong, cơng ty chứng khốn gửi cho khách hàng một bản

xác nhận những lệnh nào của khách hàng được thực hiện. Xác nhận này giống như một

hóa đơn thanh toán tiền của khách hàng.

SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 17Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngB5: Thanh tốn bù trừ giao dịch

Việc thanh toán bù trừ chứng khoán được thực hiện dựa trên cơ sở tài khoản của

các cơng ty chứng khốn tại các ngân hàng. Đối với việc đối chiếu bù trừ chứng khoán

do trung tâm lưu ký chứng khốn thực hiện thơng qua hệ thống tài khoản lưu ký chứng

khoán, việc bù trừ kết quả giao dịch chứng khoán sẽ được kết thúc bằng việc in ra các

chứng từ thanh toán. Các chứng từ này được gửi cho các cơng ty chứng khốn là cơ sở

để thực hiện thanh tốn và giao nhận giữa các cơng ty chứng khoán.

B6: Thanh toán và nhận chứng khoán

Đến ngày thanh tốn, cơng ty chứng khốn sẽ thanh tốn tiền cho khách hàng

thông qua hệ thống ngân hàng chỉ định thanh tốn và giao chứng khốn thơng qua hình

thức chuyển khoản tại trung tâm lưu ký chứng khoán. Sau khi hoàn tất các thủ tục giao

dịch tại Sở giao dịch, cơng ty chứng khốn sẽ thanh tốn tiền cho khách hàng thông

qua hệ thống tài khoản giao dịch của khách hàng mở tại một cơng ty chứng khốn.

1.2.2.2 Hoạt động mơi giới trên thị trường phi tập trung (OTC)

B1: Tìm kiếm khách hàng và thu thập thơng tin

B2: Kí kết hợp đồng mua bán với khách hàng

B3: Thương lượng để so khớp các lệnh mua bán

B4: Chuyển nhượng chứng khoán

B5: Thanh tốn các khoản phí mơi giới và dịch vụ, hoàn trả tiền đặt cọc nếu vi

phạm hợp đồng

B6: Lưu giữ hồ sơ và các giấy tờ kiên quan đến giải quyết tranh chấp phát sinh

nếu có.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 18Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơng1.2.3 Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khốn

Nếu hoạt động mơi giới chứng khốn là hoạt động mũi nhọn của cơng ty chứng

khốn, thì bộ phận mơi giới chứng khốn là bộ mặt của cơng ty. Chất lượng của hoạt

động dịch vụ môi giới càng cao thì bộ mặt của cơng ty càng đẹp và thu hút khách

hàng. Như vậy có thể nói, thỏa mãn được nhu cầu chất lượng mà khách hàng đòi hỏi

khơng những chỉ là đem lại sự hài lòng cho khách hàng nhằm níu chân khách hàng, mà

đó còn là chiêu thức thu hút khách hàng mới thông qua khách hàng cũ. Từ đó mà

thương hiệu của cơng ty khơng những lớn mà còn được phát triển rộng rãi.Khơng thể

phủ nhận được rằng, nếu danh tiếng phục vụ của một công ty chứng khốn tốt, thì

lượng khách hàng kéo đến càng đơng. Đó là bởi vì tại đó khách hàng được thỏa mãn

về chất lượng và thái độ phục vụ tốt.

Như vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khốn đối với một

cơng ty chứng khốn mà nói thì là rất quan trọng. Chất lượng phục vụ càng cao, càng

chứng tỏ được thành ý và đẳng cấp thương hiệu của cơng ty trên thị trường chứng

khốn.

1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ môi giới chứng khốn

Đối với cơng ty chứng khốn, việc đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ mơi

giới chính là để nhằm phát triền nó. Vì vậy cơng ty khơng thể chỉ đánh giá những lợi

ích hiện tại mà hoạt động mơi giới đem lại mà còn đánh giá tiềm năng phát triển của

nó trong tương lai. Điều đó có nghĩa là công ty phải quan tâm đến khả năng làm thỏa

mãn lợi ích cho khách hàng của hoạt động này, cũng như vai trò của nó đối với nền

kinh tế. Do đó hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới không

những các chỉ tiêu xét trên lợi ích mà cơng ty đạt được từ hoạt động mơi giới mà còn

bao gồm cả những chỉ tiêu phản ánh lợi ích mà hoạt động mơi giới đã đem lại cho

khách hàng và cho nền kinh tế.

Có thể đánh giá chất lượng của hoạt động mơi giới chứng khốn bằng các chỉ

tiêu sau:

Chỉ tiêu định tính: được thể hiện ở khả năng hoạt động, tính chuyên nghiệp của

sản phẩm dịch vụ, mức độ tác động của hoạt động môi giới chứng khoán tới các hoạt

động khác.

- Khả năng hoạt động: Khả năng hoạt động của dịch vụ môi giới thể hiện ở chỗ:

Hoạt động mơi giới của CTCK có thể cung cấp và làm thỏa mãn những đối tượng

SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 19Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơngkhách hàng nào, quy mơ khách hàng, tính chun nghiệp của nhân viên môi giới, quy

mô và không gian của sàn giao dịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và cơng nghệ phần mềm

mà cơng ty đang sử dụng…

- Tính chuyên nghiệp của sản phẩm dịch vụ: CTCK thực hiện việc cung cấp

những sản phẩm trọn gói: từ việc đưa ra những kết quả nghiên cứu, phân tích cho lời

khuyên, đến việc theo dõi tài khoản và kịp đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho

khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các lệnh mua, bán CK và thu về khoản hoa

hồng nhỏ mà nó chỉ phản ánh chi phí cho việc thực hiện giao dịch.

- Mức độ tác động của hoạt động MG tới các hoạt động khác:Khi hoạt động mơi

giới chứng khốn hoạt động với chất lượng tốt sẽ kéo theo các hoạt động khách như

phân tích chứng khốn, tư vấn đầu tư chứng khốn, lưu kí chứng khoán….phát triển và

ngược lại.

Chỉ tiêu định lượng: Được thể hiện cụ thể ở:

- Doanh số từ hoạt động môi giới: Là tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tại CTCK

Doanh số từ hoạt động môi giới nếu tăng lên qua các năm thể hiện quy mô hoạt

động môi giới tăng lên, điều đó cho thấy hoạt động này đang trong giai đoạn phát triển

và mở rộng, cũng có nghĩa là góp phần nâng cao chất lượng hoạt động mơi giới.

- Doanh thu từ hoạt động môi giới: là tổng giá trị mà cơng ty thu được từ phí mơi

giới mà khách hàng trả khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của hoạt động môi giới của

công ty.

- Chi tiêu chi phí từ hoạt động mơi giới: Đây là chỉ tiêu phản ánh các khoản tiền

mà CTCK đã bỏ ra để thực hiện việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ môi giới nhằm

thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Chi phí cho hoạt động mơi giới khơng những phản

ánh số tiền mà công ty đã trả trong hoạt động mơi giới mà còn cho thấy mức độ hiệu

quả của hoạt động mơi giới. Nếu chi phí cho hoạt động này mà lớn thì hoạt động mơi

giới là khơng hiệu quả.

- Lãi thu được từ hoạt động môi giới: Đây cũng là một chỉ tiêu hết sức quan trọng

cho biết khả năng sinh lời của hoạt động MGCK. Lãi từ hoạt động MGCK là phần

chênh lệch giữa doanh thu và chi phí đã bỏ ra trong hoạt động mơi giới để đạt được

doanh thu đó.Cơng thức như sau:

Lãi từ HĐMG = DT từ HĐMG – CP từ HĐMG

SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 20Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơng- Biểu phí mơi giới cạnh tranh

Để bắt đầu tìm đến CTCK nào để giao dịch, phí mơi giới là một trong những yếu

tố đầu tiên mà khách hàng xem xét. Một biểu phí cao hơn tương đối so với các CTCK

khác sẽ làm giảm đáng kể tính cạnh tranh của nghiệp vụ mơi giới CK và điều đó lảm

giảm đi lãi thu được từ hoạt động MGCK của CTCK.

1.2.5 Các nhân tố ảnh huởng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ mơi giới

chứng khốn nhằm phát triên thương hiệu

Mơi giới chứng khốn là một hoạt đơng của cơng ty chứng khốn nên nó hoạt

động trong mối quan hệ với các hoạt động khác, các chủ thể khác nhau trên thị trường.

Nên chất lượng mơi giới chứng khốn của cơng ty chứng khoán chịu ảnh hưởng từ

nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố chủ quan và khách quan.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 21Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơng1.2.5.1 Nhân tố chủ quan

Mơ hình tổ chức và các hoạt động của cơng ty

Mơ hình tổ chức hoạt động của cơng ty chứng khoán ảnh hưởng rất lớn đến hiệu

quả hoạt động kinh doanh của cơng ty. CTCK có nhiều hoạt động kinh doanh khác

nhau, nếu có một mơ hình tổ chức tốt giúp cho các hoạt động được chuyên môn hóa

cao, tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu quả của từng hoạt động dẫn đến các hoạt

động kinh doanh của cơng ty ngày một phát triển. Từ đó nâng cao được chất lượng của

hoạt động môi giới.

Con người

Là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của hoạt động mơi giới. Đây

chính là những người tiếp xúc trực tiếp, bán các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng nên

thành công của họ cũng là thành công của công ty. Hiện nay các CTCK luôn phải cạnh

tranh gay gắt để thu hút khách hàng và thỏa mãn tối đa nhu cầu của họ, muốn vậy nhân

viên môi giới phải thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt được những

biến động giá cả trong hiện tại và có những dự đốn về xu hướng tăng giảm chứng

khốn trong tương lai. Nhà môi giới phải không ngừng nâng cao chuyên môn, trau dồi

các kỹ năng cần thiết, và luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đây là yếu tố quan trọng

để tạo lập niềm tin cho khách hàng.

Cơ sở kỹ thuật và hệ thống thông tin

Đối với CTCK cở sở vật chất kỹ thuật là một yếu tố quan trọng góp phần nâng

cao năng lực phục vụ, giảm chi phí, nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của cơng ty. Cơ

sở vật chất của các văn phòng, trụ sở làm việc đầy đủ sẽ tạo điều kiện giúp cho hoạt

động kinh doanh của công ty được thuận lợi, hỗ trợ cho việc thu thập và xử lý thơng

tin và phân tích một cách đầy đủ và kịp thời để từ đó giúp cho việc nâng cao chất

lượng hoạt động của cơng ty.

Uy tín của cơng ty

Uy tín được coi là điều kiện quyết định sự thành công trong kinh doanh của bất

kể mọi CTCK nào. Nếu hoạt động mà khơng có uy tín thì khơng thể tồn tại trên thị

trường.

Chiến lược kinh doanh của công tySVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 22Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngChiến lược kinh doanh của công ty là những kế hoạch dài hạn mà công ty đề ra

nhằm thực hiện những mục tiêu mà công ty đang hướng tới. Những mục tiêu đó có sát

với khả năng thực tế của cơng ty hay khơng? Kế hoạch đề ra có đúng hướng hay

khơng, có phù hợp với hồn cảnh hay khơng,… Hoạt động môi giới là một trong số

các hoạt động của cơng ty nên nó cũng hướng tới mục đích chung của cơng ty. Nếu

trong chiến lược chung đó, cơng ty không chú trọng đến hoạt động môi giới hoặc chưa

đặt hoạt động môi giới trong mối quan hệ với các hoạt động khác thì chất lượng hoạt

động mơi giới của công ty sẽ không cao.Đồng thời cách thức thực hiện chiến lược

khác nhau hay con đường để đạt được mục tiêu là khách nhau thì kết quả cũng khác

nhau.

1.2.5.2 Nhân tố khách quan

Đây là những nhân tố bên ngoài tác động đến tất cả CTCK và mọi hoạt động của

nó. Nhân tố này bao gồm:

Sự phát triển của nền kinh tế và sự ổn định về chính trị

Một nền kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy sự phát triển của cả thị trường chứng

khốn và kéo theo đó là hoạt động môi giới. Và một môi trường kinh doanh tốt chính

là tiền đề tốt nhất cho sự phát triển của thị trường chứng khốn. Sự ổn định về chính trị

cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào thị trường.

Sự phát triển của thị trường chứng khoán

Là một thành viên của thị trường chứng khốn, nên thị trường chứng khốn có

phát triển thì CTCK mới phát triển được. Sự phát triển của thị trường chứng khốn sẽ

tạo ra mơi trường đầu tư tốt, thơng tin được chính xác, minh bạch, cơng bố kịp thời

giúp cho những nhân viên môi giới cung cấp được nhiều thông tin cho khách hàng.

Nhận thức của nhà đầu tư

Điều này phụ thuộc rất lớn vào sản phẩm của các CTCK mang lại. Khi các sản

phẩm và dịch vụ CTCK mang lại nhiều lợi ích sẽ khiến nhà đầu tư có thói quen sẵn

sàng sử dụng dịch vụ của mình.

Chính sách và pháp luật của nhà nước

Với một chính sách khách quan và cụ thể rõ ràng sẽ khiến cho thị trường phát

triển. Tạo được tâm lý an toàn cho các tố chức, cá nhân tham gia thị trường chứng

khoán. Các hoạt động của CTCK đều bị điều chỉnh trực tiếp bởi hệ thống văn bản

pháp luật nhà nước nên việc bổ xung thay đổi các chính sách, các điều luật liên quan

đều có tác động đến các hoạt động của cơng ty chứng khốn.

Mơi trường pháp lý

Cơ sở pháp lý về đầu tư, về chứng khoán và thị trường chứng khốn được hồn

thiện và có hiệu lực cao là một nhân tố quan trọn trong việc giám sát các hoạt động

mơi giới có liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của từng chủ thể tham gia.

SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 23Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngHiệp hội kinh doanh chứng khốn

Là một tổ chức có chức năng làm cầu nối giữa nhà kinh doanh chứng khoán và

các cơ quan quản lý nhà nước; là tiếng nói chung của các nhà kinh doanh chứng khốn

với cơng chúng đầu tư cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Ngồi ra, hiệp hội còn có

vai trò trong việc đưa ra những ý kiến đóng góp cho việc ban hành những cơ chế chính

sách của cơ quan quản lý nhà nước đối với công ty kinh doanh chứng khốn. Vì vậy,

các ý kiến cũng như chính sách hoạt động của hiệp hội đúng đắn và hợp lý sẽ tạo điều

kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của cơng ty chứng khốn nói chung và hoạt động

mơi giới chứng khốn nói riêng và ngược lại.

Thị trường cạnh tranh

Các cơng ty chứng khốn ln nằm trong mối quan hệ cạnh tranh với cách cơng

ty chứng khốn khác. Để tồn tại và phát triển mỗi cơng ty chứng khốn sẽ đưa ra

những loại hình dịch vụ riêng nhằm thu hút khách hàng đến với cơng ty. Điều đó tác

động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty.

Điều này chứng tỏ tại sao cùng một địa bàn hoạt động, nhưng sự chênh lệch về số

lượng người tham gia giao dịch tại các sàn là rất lớn.

Tóm lại có rất nhiều yếu tố tác động tới chất lượng hoạt động môi giới. Do vậy

các cơng ty chứng khốn vần phải xem xét một cách tổng thể các nhân tố đó để chủ

động trong công tác quản lý, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động môi giới một

cách thuận lợi.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tổng quan về dịch vụ môi giới chứng khoán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×