Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị giữ vững tốc độ phát triển. Theo số liệu của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh có trên 90 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành chế biến gỗ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động trong toàn tỉnh.

Ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị giữ vững tốc độ phát triển. Theo số liệu của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh có trên 90 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành chế biến gỗ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động trong toàn tỉnh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương

Bảng 1: Số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

(ĐVT: Doanh nghiệp, %)

20112012201320142015- Ngành CNCB130160175190195224-NgànhCNCB gỗ547077807593+Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa475664656278+Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy133456+Sản xuất giường tủ, bàn, ghế611101189nhHuế2010Tốc độ phát triển bình quân (%)KiNgành2011/201011,50- Ngành CNCB gỗ11,49họ2013/20122014/20132015/20149,388,572,6314,8729,6310,003,90-6,2524,00(Nguồn: Niên Giám Thông Kê tỉnh Quảng Trị, tính tốn của tác giả)Đại2012/201123,08c- Ngành CNCBTốc độ tăng trưởng liên hồn (%)SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngDoanh

nghiệp

250%

35%

224200

17519019525%Ngành CNCB20%

Ngành CNCBG

15%13010%75707780935%

0%Tốc độ tăng trưởng liên

hoàn ngành CNCB

Tốc độ tăng trưởng liên

hoàn ngành CNCBGuế54-5%0-10%201120122013201420152010H5016015010030%Ki

nhĐồ thị 1: Số doanh nghiệp và tốc độ tăng của DNCB gỗ Quảng Trị

Qua bảng 1 và đồ thị 1 cho ta thấy số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo gành

kinh tế tăng rõ rệt qua các năm. Ngành CNCBG chiếm tỉ trọng cao trong NCNCBcNgành công nghiệp chế biến gỗ thuộc ngành công nghiệp chế biến, là 1 bộ phậnhọcủa ngành cơng nghiệp chế biến. Trong đó số doanh nghiệp ngành cơng nghiệp chế

biến trung bình từ 100 đến 300 doanh nghiệp. Ngành công nghiệp chế biến gỗ trungạibình từ 50 đến 100 doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy số lượng doanh nghiệp củaĐngành cơng nghiệp chế biến gỗ chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thể ngành công

nghiệp chế biến. Cụ thể, tỷ trọng doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ từ năm 2010

đến năm 2012 tăng dần lần lượt là 41,54%; 43,75%; 44%. Giai đoạn từ năm 2013 đến

năm 2014 có xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong ngành chế biến. Đến

năm 2015 có xu hướng tăng chiếm 41,52%.

Ngành cơng nghiệp chế biến gỗ có tốc độ tăng trưởng liên hồn có sự biến động

rõ rệt từ năm 2010-2015. Cụ thể:

Tốc độ phát triển bình quân NCNCBG giai đoạn 2010-2015 là 11,50%. Tốc độ tăng

trưởng liên hoàn năm 2011 là 29,63% so với năm 2010, năm 2012 so với năm 2011 có tốc

độ tăng trưởng liên hồn tăng 10%, năm 2013 so với năm 2012 tăng 3,90 %. Đến năm

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương2014 có tốc độ tăng trưởng giảm 6,25% so với năm 2015. Năm 2015 lại có xu hướng tăng

24% so với năm 2014. Sự biến động này là do: (1) Quảng Trị là một tỉnh có tiềm năng về

phát triển ngành cơng nghiệp chế biến gỗ bởi diện tích rừng chiếm phần lớn, đây là một

trong những yếu tố kích thích sự phát triển của ngành; (2) nhu cầu của thị trường về các

loại sản phẩm từ gỗ, đồ thủ cơng mỹ nghệ ngày càng lớn; (3) chính sách của nhà nước

luôn tạo điều kiện trong công cuộc phát triển bảo vệ rừng cũng như mở rộng thị trường

ngành; (4) nguồn lao động khá dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu cho các doanh nghiệp.

2.2.2. Năng lực sản xuất của doanh nghiệp

2.2.2.1. Quy mô vốnuếQuy mô về nguồn vốn thể hiện khả năng tài chính của doanh nghiệp, dựa vào

tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo nguồn vốn, cụ thể: nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trởHxuống là doanh nghiệp nhỏ, từ 20 đến 100 tỷ là doanh nghiệp vừa. Nếu doanh nghiệpcó quy mơ vốn lớn thể hiện được khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất.Ki

nhTính đến năm 2015, Việt Nam có khoảng 93% doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ,Đạihọc5,5% doanh nghiệp vừa, 1,2% doanh nghiệp lớn.SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh36Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương

Bảng 2: Quy mô vốn sản xuất của DNCB gỗ Tỉnh Quảng Trị20112012201320142015-Ngành CNCB132446918147302330003258808029836293315269- NgànhCNCB gỗ6412487379911034831113588713699671540583+ Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa603571649899938143102625712925151428350+ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy37592966128644357053385646196+ Sản xuất giường tủ, bàn, ghế339185843168044739254359666037nhNgành20,14- Ngành CNCB gỗ19,162012/20112013/20122014/20132015/201437,0228,3911,0815,2811,1215,0940,229,7720,6112,45(Nguồn: Niên Giám Thơng Kê tỉnh Quảng Trị, tính tốn của tác giả)Đạihọc- Ngành CNCBTốc độ tăng trưởng liên hoàn (%)2011/2010KiTốc độ tăng bình qn (%)uế2010H(Đơn vị tính: Triệu đồng,%)SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh37Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngQua số liệu bảng 2 và đồ thị 2 cho thấy quy mô vốn đầu tư SX CNCB gỗ của

Tỉnh Quảng Trị có xu hướng tăng trong giai đoạn 2010-2015. Tốc độ tăng bình quân

CNCB là 20,14%, tốc độ tăng bình quân năm NCNCBG là 19,16%. Nếu xem xét quy

mô vốn đầu tư cho SX của DN ngành CB gỗ Quảng Trị trong mối tương quan với toàn

ngành CNCB của tỉnh có sự giảm sút nhưng mức giảm khơng nhiều.

Triệu đồng%350000045%

3315269300000035%18147302014HTốc độ tăng trưởng liên

hoàn ngành CNCB

Tốc độ tăng trưởng liên

hoàn ngành CNCBG10%Ki

nh

201315%154058313699672012Ngành CNCBG25%11358872011103483173799120100Ngành CNCBuế30%20%64124850000013244691000000298362923300032000000

15000002588080250000040%5%

0%2015cĐồ thị 2: Vốn SX và tốc độ tăng vốn SX của tỉnh Quảng TrịhọSo với ngành tồn ngành CNCB của Tỉnh thì quy mơ vốn đầu tư bình quân/DN CB gỗ

cũng lớn hơn quy mơ vốn đầu tư bình qn/DN CB.ại2.2.2.2 Quy mơ lao độngĐNgồi quy mơ vốn thì quy mơ về lao động cũng thể hiện năng lực SX của cácDN

CB gỗ. Số liệu bảng cho thấy tốc độ tăng bình quân năm về qui mô lao động của ngành

CNCB tỉnh Quảng Trị là 4,46%. Tốc độ tăng qui mô lao động vào ngành CNCB gỗ tỉnh

Quảng Trị giai đoạn 2010-2015 có dấu âm cho thấy mức độ thu hút lao động vào khu vực

này giảm. Trong 3 lĩnh vực của ngành CNCB gỗ thì số lao động trong lĩnh vực giường tủ

bàn ghế có mức giảm mạnh, ngược lại số lao động trong lĩnh vực CB gỗ từ gỗ, tre, nứa có

gia tăng số lượng lao động tuyệt đối từ 2010 đến 2015. Nguyên nhân là do sự biến động

của thị trường, đặc biệt năm 2013 một số DN CB gỗ phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu

Trung Quốc, nguyên liệu nhập khẩu từ Lào bị ứ đọng do không xuất được, một số DN rơi

vào tình trạng khó khăn trong SX kinh doanh.

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh38Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương

Bảng 3: Số lao động trong các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế

20112012201320142015- Ngành CNCB562165055977580063866992- NgànhCNCB gỗ182421461782167216761821+ Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa156015981506142315661690+ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy327188737591+ Sản xuất giường tủ, bàn, ghế2324771663540H

188nhNgànhuế2010(ĐVT: Người, %)Tốc độ tăng bình quân (%)

4,46- Ngành CNCB gỗ-0,032013/20122014/20132015/201415,73-8,12-2,9610,109,4917,65-16,96-6,170,248,65( Nguồn: Niên Giám Thống Kê tỉnh Quảng Trị, tính tốn của tác giả)Đạihọc- Ngành CNCB2012/2011Ki2011/2010Tốc độ tăng trưởng liên hồn (%)SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh39Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngQua bảng trên cho ta thấy, số lao động trong ngành công nghiệp chế biến có sự

biến động qua các năm. Số lao động trong ngành công nghiệp chế biến năm 2010 là

5621 người mà đến năm 2015 tăng lên đến 6992 người. Trong đó ngành CNCB gỗ

năm 2010 là 1824 người mà năm 2015 là 1821 người.

Tốc độ tăng trưởng liên hoàn ngành CNCB gỗ có xu hướng tăng giảm qua các

năm. Năm 2011 so với năm 2010 tăng 17,65%, năm 2012 so với năm 2011 giảm

16,96%, năm 2013 so với 2012 giảm 6,17%, năm 2014 so với 2013 tăng không đáng

kể tăng 0,24%, năm 2015 so với năm 2014 tăng 8,65%. Điều này là do sự thay đổi về

cơ chế lao động, qui mơ sản xuất, những chính sách ưu đãi của doanh nghiệp hoặc củauếnhà nước, một số bộ phận lao động khơng đạt u cầu về trình độ nên bị đào thải.

2.2.2.3. Quy mô TSCĐHSự mở rộng về quy mô DN và quy mơ vốn đòi hỏi mức đầu tư cho TSCĐ cũngphải tăng theo để đáp ứng yêu cầu phát triển. Giá trị TSCĐ của các DN CNCB gỗ tỉnhKi

nhQuảng Trị có mức tăng tuyệt đối qua các năm, tốc độ phát triển bình quân của ngành

CNCB gỗ tỉnh Quảng Trị là 15,66%. Tốc độ phát triển ngành CNCB gỗ vào TSCĐ

chưa bằng ½ tốc độ phát triển về TSCĐ của ngành CNCB ở cả hai phạm vi. Nhìn vàoctốc độ tăng trưởng liên hoàn của ngành CNCB gỗ tỉnh Quảng Trị, năm 2013 và 2015họlà 2 năm có tốc độ tăng không cao so với những năm trước, đặc biệt giá trị TSCĐ lĩnhĐạivực SX giường tủ bàn ghế có mức giảm rõ rệt vào năm 2014.SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh40Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngBảng 4: Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

(ĐVT: Triệu đồng, %)

20112012201320142015- Ngành CNCB91231612329861454110150673117900421888105- NgànhCNCB gỗ531019614170692604724689771808800928+ Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa516214550197629680659411739099765415+ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy38662453125529272462919330083+ Sản xuất giường tủ, bàn, ghế10939394423803235165430Tốc độ tăng bình qn (%)Huế2010nhNgànhKi2011/201037395Tốc độ tăng trưởng liên hồn (%)2012/20112013/20122014/20132015/201415,6635,1516,703,6218,805,48- Ngành CNCB gỗ8,5715,6612,774,636,503,77( Nguồn: Niên Giám Thống Kê tỉnh Quảng Trị, tính tốn của tác giả )Đạihọc- Ngành CNCBSVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị giữ vững tốc độ phát triển. Theo số liệu của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh có trên 90 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành chế biến gỗ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động trong toàn tỉnh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×