Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Đấu thầu rộng rãi

-Đấu thầu rộng rãi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giang+ bên mời thầu ấn định trước tên và số lượng nhà thầu có năng lực được tham

gia đấu thầu trong một danh sách ngắn

+ Hình thức này áp dụng cho các gói thầu yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật

có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng.

+ Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm

tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu

cầu tham dự thầu.

-Chỉ định thầuHvề nhu cầu mua sắm của mình và ký kết hợp đồng.uếChỉ định thầu là hình thức bên mời thầu mời 1 nhà thầu, nhà đầu tư để đàm phán-Chào hàng cạnh tranh.+Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mứcnhtheo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thơng dụng, đơn giản;Ki Gói thầu mua sắm hàng hóa thơng dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹcthuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

duyệt.họ Gói thầu xây lắp cơng trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi cơng được phêại+ Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:Đ Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

 Có dự tốn được phê duyệt theo quy định;

 Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

-Mua sắm trực tiếp:

+ Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự

thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

+ Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã

ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết10Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giang Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mơ nhỏ hơn 130% so với gói

thầu đã ký hợp đồng trước đó;

 Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp khơng

được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp

đồng trước đó;

 Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả

mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

+ Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó khơng có khả năng tiếp tục

thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhàHsơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.uếthầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ

-Tự thực hiệnTự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trongnhtrường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính

và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.Ki- Lựa chọn thầu trong trường hợp đặc biệt:cTrường hợp gói thầu có đặc thù riêng biệt mà khơng thể áp dụng các hình thứchọlựa chọn nhà thầu như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện

thì chủ đầu tư phải lập phương án lựa chọn nhà thầu, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh vàĐạihiệu quả kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Tham gia thực hiện của cộng đồngCộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu đượcgiao thực hiện tồn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp sau đây:

+ Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói

giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn;

+ Gói thầu quy mơ nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa

phương có thể đảm nhiệm.SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết11Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị GiangPhương thức: Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

thì có các phương thức đấu thầu xây lắp sau:

-Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

+ Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp

sau đây:

 Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư

vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mơ nhỏ;

 Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm

hàng hóa, xây lắp;uế Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, muaHsắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.nh+ Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật

và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.Ki+ Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đềcxuất.họ- Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơsau đây:ại+ Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợpĐ Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn,

dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

 Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

+ Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất

về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

+ Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở

ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ

được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

- Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết12Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giang+ Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu

thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

có quy mơ lớn, phức tạp.

+ Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính

theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với

từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.

+ Trong giai đoạn hai, nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ

dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu

cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.uế- Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ+ Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấuHthầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợpcó kỹ thuật, cơng nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.nh+ Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ

sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹKithuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Trên cơ sở đánh giá đề xuất về kỹcthuật của các nhà thầu trong giai đoạn này sẽ xác định các nội dung hiệu chỉnh về kỹhọthuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham dự

thầu giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ được mở ở giai đoạn hai.ại+ Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một đượcĐmời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài

chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu

chỉnh về kỹ thuật. Trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất về tài chính đã nộp trong giai

đoạn một sẽ được mở đồng thời với hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

1.1.6. Phương pháp đánh giá hồ sơ mời thầu

• Phương pháp giá thấp nhất:

+ Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, quy mơ nhỏ trong đó

các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp

ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu;

SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết13Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giang+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực,

kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu;

+ Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá quy

định tại điểm b khoản này thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để

so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi,

hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp

thứ nhất.

• Phương pháp giá đánh giá:

+ Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trênuếcùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử

dụng của hàng hóa, cơng trình;H+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực,nhthuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ

Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá baoKigồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuấtcxứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc cơng trình xây dựnghọthuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp

đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác;ại+ Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ

thứ nhất.Đvào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp

• Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

+ Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu cơng nghệ thơng tin, viễn thơng

hoặc gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi khơng áp dụng được phương

pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều

này;

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực,

kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹSVTH: Võ Thị Ánh Tuyết14Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giangthuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên

cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

+ Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ

vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao

nhất được xếp thứ nhất.

1.1.7. Trình tự đấu thầu, trình tự tham dự thầu

- Trình tự đấu thầu:

+ Chủ đầu tư lập và duyệt Kế hoạch và HSMT

+ Người có thẩm quyền thẩm định và duyệt Kế hoạch và HSMTuế+ Chủ đầu tư tổ chức đấu thầuH+ Đánh giá hồ sơ dự thầu+ Phê duyệt kết quả đấu thầu.

- Trình tự tham dự thầunhBước 1: Nhà thầu mua hồ sơ mời thầu với thời gian, địa điểm và giá tiền đượcKiđăng trên trang báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo quy định trong hồ sơcmời thầu.họBước 3: Nộp hồ sơ dự thầu tại địa điểm quy định của chủ đầu tưạiBước 4: Mở thầuĐBước 5: Thương thảo và ký kết hợp đồng (trong trường hợp trúng thầu)1.2. Khả năng thắng thầu

1.2.1. Khái niệm khả năng thắng thầu

Đối với một doanh nghiệp xây dựng bất kì đấu thầu cơng trình là cơng việc quan

trọng và thường xun của doanh nghiệp. Doanh thu và lợi nhuận của công ty chủ yếu

dựa trên lợi nhuận mà gói thầu mang lại cho doanh nghiệp. Việc có tham gia tranh

thầu khi xuất hiện gói thầu mới hay khơng là một quyết định rất quan trọng. Vì vậy,

doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kĩ hồ sơ mời thầu, nghiên cứu gói thầu, phân tích

mơi trường đấu thầu, đánh giá năng lực của mình với gói thầu và dự đốn các đối thủSVTH: Võ Thị Ánh Tuyết15Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giangcạnh tranh, để xác định trạng thái của từng chỉ tiêu trong bảng danh mục và số điểm

tương ứng với trạng thái đó. Vậy “Khả năng thắng thầu là sự đánh giá của doanh

nghiệp về mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu trong hồ sơ mời thầu và khả năng đáp

ứng những yêu cầu đó”.

1.2.2. Ý nghĩa khả năng thắng thầu

Điều mà bất kì doanh nghiệp nào hoạt động trên thị trường quan tâm nhất chính

là lợi nhuận mà công ty thu được. Với doanh nghiệp xây dựng cũng vậy, khi họ tham

gia tranh thầu thì việc giành được gói thầu mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho cơng ty từ

việc thi cơng gói thầu được đặt lên hàng đầu. Khả năng thắng thầu giúp cho doanhuếnghiệp quyết định theo đuổi hay từ bỏ một gói thầu để đạt được mục tiêu và tránhHnhững chi phí khơng cần thiết. Doanh nghiệp sẽ bắt tay vào việc lập phương án vàchiến lược đấu thầu khi quyết định tham gia gói thầu. Sau khi có phương án và chiến

lược tranh thầu, doanh nghiệp phải kiểm tra lần nữa để ra quyết định nộp hồ sơ dự thầunhvà theo đuổi gói thầu. Loại quyết định này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:Ki+ Phản ứng nhanh vì thời gian cho phép rất ngắn.

+ Đảm bảo độ chính xác cao để tránh bỏ lỡ cơ hội hoặc gây thiệt hại.c+ Đảm bảo bí mật cho doanh nghiệp.họTrong thực tế, các doanh nghiệp thường dùng phương pháp phân tích đơn giản vàạidựa vào cảm tính để đưa ra quyết định này.ĐĐể đáp ứng được yêu cầu trên, đảm bảo các cơ sở khoa học và nâng cao khả

năng lượng hoá tối đa kho phân tích và đưa ra quyết định tranh thầu, các doanh nghiệp

thường sử dụng phương pháp phân tích khả năng thắng thầu để đưa ra quyết định này.

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thắng thầu

Việc xác định các chỉ tiêu đánh giá khả năng thắng thầu là một nhân tố quan

trọng ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của công ty. Để xác định các chỉ tiêu này

doanh nghiệp cần phải căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của bản thân, những quy

định của pháp luật và quy chế đấu thầu hiện hành. Các chỉ tiêu này càng sát với các chỉ

tiêu xét thầu càng tốt. Số lượng chỉ tiêu mà công ty đưa ra trong hồ sơ dự thầu là tùy ý

nhưng phải đảm bảo đầy đủ các chi tiêu thường dùng, đưa vào các chỉ yêu có mức độ

SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết16Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giangảnh hưởng cao, tránh những chỉ tiêu khơng có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít đến khả

năng thắng thầu của công ty, hơn nữa phải tránh sự trùng lặp chỉ tiêu và xác định đúng

tình hình cạnh tranh của các đối thủ. Chỉ tiêu đưa ra chi tiết, cụ thể bao nhiêu, thì cho

kết quả chính xác bấy nhiêu.

1.2.3.1. Chỉ tiêu về năng lực tài chínhNăng lực tài chính là chỉ tiêu quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp. Muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường doanh nghiệp phải

có nguồn lực tài chính đủ mạnh và đủ lớn. Với doanh nghiệp xây dựng cũng vậy,

không những để công ty phát triển mà chỉ tiêu năng lực tài chính còn là chỉ tiêu đượcuếchủ đầu tư xét đến đầu tiên khi xem xét hồ sơ mời thầu của doanh nghiệp.Đặc biệt làHkhả năng tài chính và khả năng huy động các nguồn vốn được nhà thầu trình bày trong

hồ sơ dự thầu khi tham gia tranh thầu.Năng lực tài chính của doanh nghiệp thường được các chủ đầu tư yêu cầu kê khainhsố liệu tài chính trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinhKidoanh trong 3 năm gần nhất

1.2.3.2. Chỉ tiêu về giá dự thầuhọcGiá dự thầu là một nhân tố quan trọng quyết định khả năng thắng thầu của công

ty.ại- Giá dự thầu “Giá dự thầu là giá do các nhà thầu ghi trong hồ sơ dự thầu sau khiĐđã trừ phần giảm giá (nếu có) bao gồm tồn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói

thầu”. (Điều 3, Quy chế Đấu thầu, trang 14). Giá dự thầu sẽ là cố định trọn gói để thực

hiện tồn bộ khối lượng công việc xây dựng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Giá dự

thầu bao gồm:

+ Tổng giá: Bao gồm tổng giá các hạng mục cơng trình.

+ Giá các hạng mục: Gồm chi phí cho các cơng việc cần thực hiện để hồn thành

tồn bộ hạng mục. Chi phí cho một công việc được xác định trên cơ sở các yếu tố chi

phí và khối lượng cơng việc cần thực hiện. Các vấn đề liên quan đến khối lượng công

việc được xác định trong hồ sơ mời thầu.SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết17Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giang+ Giá cơng việc (đơn giá): Gồm tồn bộ các yếu tố chi phí cần thiết như vật liệu,

nhân cơng, máy móc thiết bị, bảo hiểm, chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trước và

thuế để hồn thành một đơn vị công tác riêng biệt gắn với đơn vị thi cơng và đặc tính

kỹ thuật cụ thể của cơng việc phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ

Xây Dựng, các cơ quan quản lý. Cơ sở để tính các yếu tố chi phí phải được nêu đầy

đủ, rõ ràng, có giải thích cụ thể lý do áp dụng.

- Quy định lập giá dự thầu:

Phần giá dự thầu trong hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp tối thiểu phải có các nội

dung sau:uế+ Thuyết minh cơ sở tính tốn xây dựng giá dự thầu: Trên cơ sở các nội dung

công việc và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, kết hợp với biện pháp thi công dự kiến củaHmình doanh nghiệp sẽ tính tốn đầy đủ các yếu tố chi phí cần thiết để thực hiện cơngviệc của mình. Các chi phí và đơn giá đưa ra cần có thuyết minh cụ thể cơ sở áp dụngnhvà có bản tính chi tiết cho từng phần cơng việc, các tính tốn này đòi hỏi phải thống

nhất với nhau và rõ ràng.KiDoanh nghiệp sẽ phải xem xét, nghiên cúu đầy đủ tài liệu (các bản vẽ thiết kế,cthuyết minh, tài liệu kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật) tìm hiểu thực tế hiện trạng mặthọbằng xây dựng, dự tính và lường trước các yếu tố ảnh hưởng đến đơn giá và tổng giá

cơng trình để khơng xảy ra khiếu nại và khiếu kiện sau này.ại+ Bảng giá dự thầu: Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ Bảng, Biểu giá dự thầu trongĐđó cần thể hiện rõ tên hạng mục, giá trị….

Việc các doanh nghiệp không thực hiện các yêu cầu trên hoặc thực hiện không

đầy đủ sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của doanh nghiệp và có thể dẫn đến

loại bỏ hồ sơ dự thầu.

Như vậy, doanh nghiệp cần xác định mức giá dự thầu hợp lý để tăng khả năng

thắng thầu cho công ty. Mức này không được thấp hơn dưới mức đảm bảo chất lượng

cơng trình nhưng phải thấp hơn dự tốn của chủ đầu tư nếu không doanh nghiệp sẽ bị

loại mà không cần xét tới các chỉ tiêu khác.Vì vậy, việc xác định một giá thầu hợp lý

sẽ làm tăng khả năng thắng thầu của cơng ty, ngược lại sẽ có nguy cơ trượt thầu nếu

mức giá này không hợp lý.

SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết18Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giang1.2.3.3. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuậtChất lượng cơng trình là đặc biệt quan trọng trong các yếu tố mà chủ đầu tư dùng

để xét thầu: Chất lượng cao doanh nghiệp dễ dàng trúng thầu, ngược lại chất lượng

thấp thì việc trượt thầu là việc khó tránh. Do vậy, để nâng cao khả năng thắng thầu các

doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mới về mọi mặt để đáp ứng được yêu cầu của chủ

đầu tư. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng vật liệu, vật tư, bán thành phẩm nêu trong

hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế.

+ Các vật tư, vật liệu, thiết bị chính đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế và hồ sơ mờiuếthầu.H+ Có tài liệu chứng minh xuất xứ của các vật tư, vật liệu chính hoặc có biện pháp

đảm bảo chất lượng các vật tư, vật liệu hoặc bán thành phẩm theo yêu cầu của chủ đầutư.nh- Tính hợp lý và khả thi của các biện pháp kỹ thuật, biện pháp thi cơng.

+ Có bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công rõ ràng, chi tiết, phân chia cácKibước thi công hợp lý, trình tự thi cơng phải phù hợp với quy trình cơng nghệ thi cơng.c- Áp dụng biện pháp tổ chức thi cơng hợp lý (bảo đảm an tồn, chất lượng cơng trình,họthời gian thi cơng, giá thành xây dựng cơng trình….).

+ Có sơ đồ và Bảng bố trí nhân lực (cán bộ kỹ thuật, các tổ đội sản xuất, các bộạiphận quản lý thị trường….) hợp lý.Đ+ Thâm niên công tác của cán bộ chủ chốt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và biện

pháp thi công.- Các biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, an tồn lao động, an tồn

phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự.

+ Có biện pháp hợp lý đảm bảo vệ sinh mơi trường.

+ Có biện pháp hợp lý đảm bảo an tồn lao động.

+ Có biện pháp hợp lý đảm bảo an tồn phòng chống cháy nổ.

- Mức độ đáp ứng của thiết bị thi công (số lượng, chủng loại, chất lượng, hình

thức sở hữu và tiến độ huy động) bố trí cho gói thầu.SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết19Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giang+ Đáp ứng về số lượng, chủng loại, cơng suất (kèm theo Bảng tính tốn nhu cầu

xe, máy, thiết bị thi cơng và tiến độ huy động) đảm bảo thực hiện gói thầu theo đúng

tiến độ và chất lượng cơng trình.

+ Đáp ứng về chất lượng thiết bị

+ Các thiết bị chính là sở hữu của nhà thầu hoặc có phương án thuê thiết bị chi

tiết, cụ thể.

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng cơng trình

+ Có danh mục thiết bị chính để phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng thi

công của doanh nghiệp.uế+ Có biện pháp kiểm tra chất lượng, vật liệu chính.Nếu doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trên, khả năng thắng thầuHcủa doanh nghiệp là rất khả quan. Các cơng trình xây dựng thường có vốn đầu tư lớn,thời gian sử dụng lâu dài, do vậy, chứng minh được chất lượng cơng trình sẽ làm hàinhlòng các chủ đầu tư.Ki1.2.3.4. Các chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ thi côngThang điểm mà chủ đầu tư dành cho chỉ tiêu tiến độ thi cơng khơng phải là nhỏc(nhiều khi còn lớn hơn cả tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng). Do vậy, đưa ra được mộtạithầu của mình.họtiến độ thi cơng tối ưu là một nhân tố nữa giúp doanh nghiệp củng cố khả năng thắngĐ-Trên cơ sở tiến độ thực hiện chung của chủ đầu tư, doanh nghiệp phải vạch ra

tiến độ tổng thể của tồn bộ cơng trình và tiến độ chi tiết để thực hiện các bước công

việc và cho từng phần công việc. Tiến độ thực hiện này sẽ được chứng minh cụ thể

qua phần thuyế minh biện pháp tổ chức thi cơng, trong đó phải nêu rõ: tiến độ huy

động nhân lực; phương án đảm bảo an toàn; biện pháp giám sát kiểm tra đảm bảo chất

lượng.

- Doanh nghiệp cũng phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể

xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị

giải quyết các trường hợp đó.SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Đấu thầu rộng rãi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×