Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phạm vi không gian: công ty Cổ phần SCĐB & XDTH II Quảng Bình.

- Phạm vi không gian: công ty Cổ phần SCĐB & XDTH II Quảng Bình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giangtại, khó khăn từ đó đề xuất giải pháp tương ứng nhằm nâng cao khả năng thắng thầu

cho công ty.4. Các phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

- Số liệu thứ cấp và thông tin trong nghiên cứu này chủ yếu thu thập từ các

nguồn:

+ Báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán, các báo cáo kết quả kinh doanh),

hồ sơ năng lực, hồ sơ đấu thầu, các báo cáo tổng kết... của công ty cổ phần SCĐB &uếXDTH II Quảng Bình.H+ Thu thập thơng tin từ Internet và các khóa luận, luận văn của khóa trước.+ Hỏi ý kiến chuyên gia có kiến thức về mảng đấu thầu như: ý kiến của anh

Hồng Minh Tư trưởng phòng kế hoạch – Tổng hợp, ý kiến của ông Lê Giáp Thìnnhgiám đốc cơng ty.Ki4.2. Phương pháp xử lý phân tích số liệuc- Phương pháp thống kê mơ tả: Sử dụng hệ thống các chỉ tiêu thống kê để phânhọtích sự biến động, sự thay đổi về hoạt động đấu thầu qua các năm của cơng ty từ đó cóạithể đưa ra những kết luận, nhận xét đúng đắn về đề tài nghiên cứu.Đ- Phương pháp so sánh: Phương pháp dùng để so sánh tình hình sản xuất kinh

doanh, tình hình về đấu thầu của cơng ty qua các năm để từ đó đưa ra những kết luận

chính xác cho đề tài.

- Phương pháp phân tích SWOT: phương pháp dùng để phân tích vị thế của cơng

ty để từ đó giúp đưa ra các chính sách phát triển hợp lý để hoạt động kinh doanh có

hiệu quả.5. Kết cấu của khóa luận.

Nội dung của khóa luận ba gồm 3 phần:

Phần I: Đặt vấn đề

SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết3Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị GiangPhần II: Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

Chương 2: Thực trạng hoạt động dự thầu của công ty giai đoạn 2014-2016.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty.ĐạihọcKinhHuếPhần III: Kết luận và kiến nghịSVTH: Võ Thị Ánh Tuyết4Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị GiangPHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ

NGHIÊN CỨU

1.1. Đấu thầu

1.1.1. Khái niệm về đấu thầu

Ở Việt Nam khái niệm đấu thầu còn khá mới mẻ, bắt đầu xâm nhập vào nước ta

từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Đấu thầu có thể hiểu ngắn gọn là hình thức có mộtuếngười mua và nhiều người bán cạnh tranh nhau. Người mua sẽ lựa chọn người bán nào

đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu của người mua đặt ra. Theo khoản 12, điều 4,HLuật đấu thầu 43 năm 2013 của Chính Phủ thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầuđể ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắmnhhàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư

theo hình thức đối tác cơng tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnhKitranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Để có thể hiểu rõ hơn về khái niệmcđấu thầu ta cần phải làm rõ một số khái niệm có liên quan chặt chẽ với khái niệm đấuhọthầu như: bên mời thầu, chủ đầu tư, gói thầu, tư vấn.

Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chun mơn và năng lực để thực hiện cácạihoạt động đấu thầu, bao gồm:Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thànhĐlập hoặc lựa chọn; Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường

xuyên; Đơn vị mua sắm tập trung; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực

thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn. (Điều 4, Luật đấu thầu, trang 3)

Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu

vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án. (Điều 4, Luật đấu

thầu, trang 3)

Gói thầu là một phần hoặc tồn bộ dự án, dự tốn mua sắm; gói thầu có thể gồm

những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắmSVTH: Võ Thị Ánh Tuyết5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Thị Giangmột lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua

sắm tập trung.( Điều 4, Luật đấu thầu, trang 5)

Việc đấu thầu phải tn thủ theo trình tự, thủ tục nhất định chính điều này tạo ra

các đặc điểm khác biệt cho đấu thầu với các hình thức mua bán thơng thường: tính

phức hợp, tính kỹ thuật, có giá trị lớn, thời gian thực hiện thầu kéo dài.

1.1.2. Ý nghĩa của công tác đấu thầu

Trong sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế nước nhà, ngày càng

có nhiều dự án đầu tư và xây dựng trong nước cũng như đầu tư nước ngồi. Các cơnguếtrình đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và giá cả. Vì vậy, câu hỏi

đặt ra với các chủ đầu tư là làm thế nào để lựa chọn được các tổ chức và cá nhân cóHkhả năng thực hiện tốt nhất những cơng việc trong chu trình của dự án?Lịch sử phát triển và quản lý dự án trong nước và quốc tế đã khẳng định, đấunhthầu là phương pháp có hiệu quả cao nhất thực hiện mục tiêu này, đảm bảo cho sự

thành công của chủ đầu tư. Đấu thầu được xem như một phương pháp quản lý dự ánKicó hiệu quả nhất hiện nay trên cơ sở chống độc quyền, tăng cường khả năng cạnh tranhcgiữa các nhà thầu.họ1.1.3. Vai trò của đấu thầuạiHành vi đấu thầu là một hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thịĐtrường phát triển nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kinh tế kỹ thuật của chủ

đầu tư. Như vậy đấu thầu ra đời và tồn tại với mục tiêu nhằm thực hiện tính cạnh

tranh, cơng bằng, minh bạch để lựa chọn ra nhà thầu phù hợp nhất và bảo đảm hiệu

quả kinh tế của một dự án đầu tư.

Đấu thầu có vai trò đảm bảo bốn nội dung: hiệu quả – cạnh tranh – công bằng –

minh bạch. Hiệu quả có thể về mặt tài chính hoặc về thời gian hay một tiêu chí nào

khác tuỳ thuộc vào mục tiêu của dự án. Muốn đảm bảo hiệu quả cho dự án phải tạo

điều kiện cho nhà thầu cạnh tranh cơng khai ở phạm vi rộng nhất có thể nhằm tạo ra sự

cơng bằng, đảm bảo lợi ích cho các bên. Với các dự án có tổng đầu tư lớn, có gía trị về

mặt kinh tế hoặc xã hội thì cơng tác đấu thầu là một khâu quan trọng không thể thiếu

SVTH: Võ Thị Ánh Tuyết6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phạm vi không gian: công ty Cổ phần SCĐB & XDTH II Quảng Bình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×