Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Ý kiến của người dân trong quá trình thực hiện các nội dung xây dựng về hạ tầng KT-XH trên địa bàn huyện

3 Ý kiến của người dân trong quá trình thực hiện các nội dung xây dựng về hạ tầng KT-XH trên địa bàn huyện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòathể ở địa phương; 80% người được phỏng vấn biết thông tin qua chính quyền địa

phương và 37% qua kênh thơng tin đại chúng. Như vậy, thực trạng cho thấy cách hiệu

quả nhất để đưa chương trình NTM về với người dân là qua các tổ chức đồn thể địa

phương và chính quyền xã; người dân được đa dạng hóa kênh thơng tin để biết nhiều

hơn về các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Mặc dù tất cả số người được phỏng vấn đều biết đến mơ hình NTM nhưng chỉ 42 hộ

thường xuyên đi họp thôn và nghe phổ biến về nội dung của chương trình. Tuy nhiên, cả

60 hộ đều có đóng góp tham gia vào xây dựng NTM. Cũng theo điều tra cho thấy 100%

hộ thấy được vai trò của việc phát triển hạ tầng nông thôn tại địa phương, góp phần thayuếđổi bộ mặt làng xã, nâng cao hiệu quả sản xuất cải thiện đười sống cho chính bà con.

2.3.2 Sự tham gia của người dân vào việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XHHTheo thống kê thì số lượng tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng KT-XH ở xã là 60/60 hộ. Trong đó, 100% hộ dân đều tham gia xây dựng các cơng trìnhnhgiao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, xây dựng trường học bằng việc đóng góp

tiền và sức lao động. Còn việc xây dựng chợ nơng thơn, nhà văn hóa đều là ngân sáchKitừ các ban ngành, các dự án thực hiện.cTheo các hộ thì vấn đề khó khăn mà xã nhà đang gặp phải hiện nay đó là vốn,họvốn địa phương ít đồng thời người dân có thu nhập chủ yếu dựa vào nơng nghiệp,

trong khi đó vốn để xây dựng các CSHT KT-XH là rất lớn. Mặc dù đã có sự quan tâmạihỗ trợ của các tổ chức ban ngành nhưng nguồn vốn vẫn còn rất hạn chế.ĐBảng 12: Sự tham gia của người dân vào các dự án ở xãĐóng góp bằng

sức lao động

Cơng trình

Số

Tỷ lệ

hộ

(%)

Chương trình bê tơng giao thơng nơng thơn

60

100,0Đóng góp

bằng tiền

Số

Tỷ lệ

hộ

(%)

60

100Hình thức

khác

Số Tỷ lệ

hộ

(%)

0

0Chương trình thắp sáng đường q60100,04880,000Chương trình cao tầng hóa trường học00,060100,000Kiên cố hóa kênh mương00,060100,000Xây dựng nhà văn hóa00,000,000(Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2017)

SVTH: Võ Thị Ca49Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaQua điều tra, 100% hộ nơng dân phỏng vấn đều cho biết họ thực sự thấy xã nhà đã

thay đổi sau khi thực hiện chương trình NTM. Sự thay đổi lớn nhất đó là bộ mặt làng xã,

đồng thời thu nhập của người dân cũng tăng lên. Nhìn chung, người dân đều đồng tình ủng

hộ và đồng ý với CT NTM về cả cách quản lý cũng như sự phù hợp với lòng dân.

2.3.3 Đánh giá của người dân về các vấn đề liên quan đến chương trình NTM

Với 5 mức độ đánh giá là: rất đồng ý, đồng ý, khơng có ý kiến, khơng đồng ý và

rất không đồng ý; tôi đã tham khảo ý kiến của người dân về một số vấn đề liên quan

đến chương trình NTM thơng qua phỏng vấn và thu được kết quả ở bảng sau:

Bảng 13: Đánh giá của người dân về chương trình nơng thơn mớiHĐồng ýuếKhơng

Rất

Khơng

có ý

khơng

đồng ý

kiến

đồng ý

Tỷ

Tỷ

Tỷ

Tỷ

Tỷ

Số

Số

Số

Số

Số

lệ

lệ

lệ

lệ

lệ

hộ

hộ

hộ

hộ

hộ

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Rất

đồng ýTiêu chí đánh giá23,40,00,0Người dân được quyền tham

gia và đóng góp ý kiến vào các 22 36,7 34 56,7

cơng việc.46,60,00,0họcKinhCác cán bộ thực hiện chương

trình tạo điều kiện cho người 17 28,3 41 68,3

dân đóng góp ý kiến.23,3915,0 44 73,346,711,7Các chương trình, dự án tạo

điều kiện cho người dân có

thêm việc làm.00,016 26,7 35 58,3711,723,3Các cơng trình xây dựng đúng

trơng đợi của người dân.00,046 76,7 14 23,300,000,0Các cơng trình được xây dựng

2

đúng theo quy trình, chất lượng.3,324 41,7 32 53,311,711,7Đánh giá chung về chương

trình NTM.6,743 71,735,011,7ĐạiCán bộ địa phương thực sự có

năng lực trong việc quản lý

xây dựng các dự án.4915,0(Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2017)

SVTH: Võ Thị Ca50Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaKết quả cho thấy:

Có 68,3% số lượng người được phỏng vấn đồng ý rằng cán bộ thực hiện chương

trình tạo điều kiện để cho người dân được đóng góp ý kiến trong các chương trình

được thực hiện; có 28,3% là rất đồng ý với ý kiến này; 1,8% là khơng có ý kiến gì;

trong khi khơng có ai rất khơng đồng ý với ý kiến trên. Tương tự như ý kiến trên, thì

hầu hết người được phỏng vấn đồng ý với quan điểm người dân được quyền tham gia

và đóng góp ý kiến xây dựng NTM. Tuy nhiên, thực trạng đang diễn ra hiện nay mà

một bộ phận không nhỏ người dân thờ ơ với việc đóng góp ý kiến vào việc chung, chỉ

chú trọng sản xuất kinh doanh ở gia đình mà khơng quan tâm đến các hoạt động cộng

dân đóng góp ý kiến cho các cơng việc của tập thể.uếđồng. Điều này đòi hỏi cán bộ địa phương phải quan tâm hơn đến việc huy động ngườiHHầu hết người được phỏng vấn thờ ơ với việc cán bộ dự án có năng lực haykhông. Cụ thể, khi được hỏi về vấn đề này thì hơn 73% người được phỏng vấn trả lờinhlà họ khơng có ý kiến gì, hơn 14% đồng ý rằng cán bộ địa phương thực sự có năng lực

và rất ít người được phỏng vấn không đồng ý với quan điểm trên.KiCó gần 25% người được phỏng vấn khơng có ý kiến gì về quan điểm của ngườicdân được tham gia vào hầu hết các chương trình, hơn 67% là đồng ý với quan điểmhọtrên. Thực tế các cơng trình, dự án được thực hiện trên địa bàn xã chủ yếu được thực

hiện bởi người dân, cấp trên chỉ hỗ trợ một phần.ạiVới quan điểm các chương trình, dự án giúp người dân có thêm việc làm thì cóĐđến hơn 26% người dân đồng ý với ý kiến này và hơn 58% là khơng có ý kiến. Hầu

hết người dân đồng ý rằng các cơng trình, dự án được thực hiện đúng với trông đợi của

người dân (chiếm hơn 76%), khơng có ý kiến nào là khơng đồng ý với ý kiến này.

Điều này chứng tỏ cán bộ thực hiện dự án đã quan tâm và đã biết được những kỳ vọng,

những trông đợi của người dân nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, điều này cực kỳ

quan trọng và cần thiết trong việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Tổng hợp ý kiến của người dân cho biết, thuận lợi của địa phương khi xây dựng

các công trình trong mơ hình NTM chủ yếu là được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng,

các cấp lãnh đạo của huyện, xã. Người dân có ý thức trong việc xây dựng NTM đa số

đều rất hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, hiểu biết của người dân về chương

SVTH: Võ Thị Ca51Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòatrình NTM chưa thực sự sâu rộng. Ngun nhân là do cơng tác tun truyền chưa thực

sự có hiệu quả, cộng với trình độ quản lý của ban ngành cũng chưa hiệu quả và linh

động. Nhưng khó khăn lớn nhất ở địa phương là thiếu vốn, vốn huy động ít trong khi

các cơng trình xây dựng lại cần một lượng vốn rất lớn. Bà con đã đóng góp nhưng vì

điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc đóng góp chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cho

nên cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo, các ban ngành để xây dựng hạ tầng

và cải thiện đười sống cho nhân dân.

Theo các hộ điều tra thì trong thời gian tới xã cần tổ chức tuyên truyền chương

trình MTQG về xây dựng NTM nhiều hơn dưới nhiều hình thức khác nhau, để chouếngười dân hiểu hơn lợi ích mà chương trình NTM mang lại cho họ, tạo thêm nhiều

công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời thu hút vốn đầu tư vào các cơng trìnhHphát triển hạ tầng KT-XH và tiếp tục nâng cao trình độ quản lý của các ban ngành.2.4 Đánh giá chung kết quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn trong

2.4.1 Kết quả đạt đượcKi2.4.1.1 Kết quả thực hiệnnhmơ hình nơng thơn mới đến năm 2016 của huyện Hải LăngcBằng nguồn vốn hỗ trợ của các cấp thực hiện CT MTQG XD NTM, đến nay cáchọđịa phương đã chủ động huy động mọi nguồn lực khác nhau lồng ghép đầu tư có hiệu

quả các cơng trình nơng thơn góp phần đẩy nhanh nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xãạihội. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo XD NTMĐhuyện, UBND huyện để xây dựng kế hoạch đảm bảo việc thực hiện có kết quả nhiệm

vụ được phân cơng. Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tích cưc phối hợp tun

truyền, vận động hội viên, đồn viên và nhân dân trực tiếp tham gia thực hiện công tác

chỉnh trang nông thôn. Đến hết năm 2016, kết quả thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng

kinh tế - xã hội như sau:SVTH: Võ Thị Ca52Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaBảng 14: Kết quả thực hiện các tiêu chí nơng thơn mới

Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội

TTGiaoThủythônglợiĐiệnTrườngCSVCChợBưuhọcVHNTđiệnNhà ởHải ThượngĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt2Hải PhúĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt3Hải LâmĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt4Hải BaChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạt5Hải TânĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt6Hải QuyChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtĐạt7Hải XuânChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạt8Hải VĩnhChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạtĐạtĐạtĐạt9Hải HòaChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạt10Hải TrườngChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtĐạt11Hải SơnĐạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạt12Hải ChánhChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạt13Hải QuếChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtĐạtĐạtĐạt14Hải DươngChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtĐạt15Hải ThànhChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạtĐạtĐạtChưa đạt16Hải ThiệnChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtĐạtĐạtĐạtĐạt17Hải ThọChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtĐạt18Hải AnChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtĐạt19Hải KhêChưa đạtChưa đạtĐạtChưa đạtChưa đạtĐạtĐạtĐạtHnhKichọạiĐuế1(Nguồn: VPĐP NTM huyện Hải Lăng)

Như vậy, đến cuối năm 2016, 19 xã của toàn huyện đã đạt 2 tiêu chí chí số 4

(điện) và tiêu chí số 8 (bưu điện). Tiêu chí hạ tầng giao thơng và hạ tầng thủy lợi chỉ

có 4-5 xã đạt được, còn lại hơn 14 xã còn lại vẫn đang trong tiến trình thực hiện nhằm

đạt được mục tiêu theo kế hoạch đặt ra.SVTH: Võ Thị Ca53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Ý kiến của người dân trong quá trình thực hiện các nội dung xây dựng về hạ tầng KT-XH trên địa bàn huyện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×