Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa- Cần làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức và cá nhân trong công tác quy

hoạch, thẩm định, thẩm tra quyết tốn và phê duyệt dự án cơng trình. Phân cấp nhiều

hơn cho địa phương, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.

- Đổi mới những cơ chế quản lý làm phát sinh tư tưởng cục bộ trong quy hoạch

khiến các địa phương vẫn xin Trung ương cơ chế chính sách đặc thù cho mình thay vì

khuyến khích các địa phương liên kết hợp tác với nhau để phát huy thế mạnh của vùng

và để cùng phát triển. Chính các cơ chế này là nhân tố nội sinh của sự dàn trải trong

đầu tư xây dựng CSHT nông thôn.

- Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ phần kinh phí đầu tư nhà nước trong xây dựng đườnguếgiao thông nông thôn và thủy lợi (90% đối với đường trục xã, 50% đối với đường trục2.2 Đối với địa phươngHĐND ngày 25/4/2015 của HĐND tỉnh.Hthơn, xóm, ngõ xóm; 50% kênh mương nội đồng) theo Nghị quyết 02/2015/NQ-nh- Sử dụng tối ưu nguồn vốn từ Trung ương, phân bổ hợp lý và đem lại hiệu quảKiđầu tư cao nhất.c- Trên cơ sở các cơ chế, chính sách về quản lý, ưu đãi thu hút đầu tư hiện hànhhọcủa Nhà nước cần vận dụng kịp thời và linh hoạt để mở rộng các kênh đầu tư mới

trong xã hội, huy động khối tư nhân tham gia tích cực hơn trong phát triển kết cấu hạạitầng của địa phương. Ngoài các biện pháp về cải cách hành chính, cải thiện mơi trườngĐđầu tư, xúc tiến đầu tư,… thì huyện Hải Lăng cần xây dựng một kế hoạch và có giải

pháp đồng bộ để xã hội hóa và huy động tối đa mọi nguồn vốn đầu tư của tư nhân

tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện.

- Công tác kế hoạch hóa phải thực sự được xây dựng từ cơ sở và thực hiện theo

quy chế dân chủ. Hàng năm UBND tỉnh thông báo sớm các chỉ tiêu kế hoạch, danh

mục cơng trình và giao cho huyện làm chủ đầu tư dự án, thành lập các ban quản lý dự

án, các Ban quản lý từ cấp xã để kiểm tra quá trình thực hiện từ khâu xây dựng kế

hoạch, tiến độ thi công đến nghiệm thu và quản lý công trình đưa vào sử dụng.SVTH: Võ Thị Ca67Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa- Áp dụng phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân trong việc lập dự

án và đề xuất các dự án đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn.

2.3 Đối với người dân

- Ủng hộ và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách đầu tư xây dựng CSHT

địa phương trong tiến trình xây dựng nơng thơn mới của Đảng và Nhà nước để thúc

đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Tham gia xây dựng ý kiến và giám sát quá trình thi cơng tránh gây lãng phí,

thất thốt và đảm bảo hiệu quả cao.

- Nhân dân tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền bạc và các nguồn lực khácuếtrong điều kiện có thể để góp phần xây dựng hạ tầng nơng thơn mới, xây dựng xómĐạihọcKinhHlàng văn minh, giàu đẹp…SVTH: Võ Thị Ca68Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Văn Cần (2008), Thu hút vốn đầu tư phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa

đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế tp.HCM.

2. ThS.Đào Thị Thu Hằng, Phát triển kết cấu hạ tầng nơng thơn và một số giải

pháp, Tạp chí dân tộc, http://tapchidantoc.ubdt.gov.vn

3. Lê Sỹ Hùng (2009), Bài giảng kinh tế vĩ mô 2, Trường Đại học Kinh tế Huế.

4. Th.s Hồ Tú Linh (2011), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Kinh tế

Huế.uế5. Ngô Mỹ Trà (2016), Thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn tại huyện

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế.H6. Nguyễn Đức Tuyên (2009), Phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội ở nông thôntỉnh Bắc Ninh kinh nghiệm và giải pháp, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tếnhQuốc dân.7 Bộ NN&PTNT (2009), Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009Kicủa Bộ NN & PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nơng thơncmới.họ8. Chi cục Thống kê huyện Hải Lăng, Niên giám thống kê huyện Hải Lăng 2016.

9. Chính Phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủạitướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nơng thơn mới.Đ10. Chính Phủ (2016), Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng

Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020.

11. CIEM – Trung tâm thông tin – Tư liệu, Phát triển kết cấu hạ tầng để đảm

bảo và thúc đẩy phát triển bền vững.

12. Cổng thông tin điện tử huyện Hải Lăng, http://hailang.quangtri.gov.vn

13. Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2016-2017.

14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ VII, NXB Sự thật, Hà Nội, tr.65.

15. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.88-89.

SVTH: Võ Thị Ca69Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa16. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần

thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.161.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần

thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.91-92.

18. Nghị quyết Đại hội Đảng biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 – 2020.

19. UBND huyện Hải Lăng, Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình

MTQG xây dựng nơng thơn mới, giai đoạn 2011-2015.

20. UBND huyện Hải Lăng, Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình cơng tác

trọng tâm xây dựng nơng thôn mới năm 2016.Hhoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017.uế21. UBND huyện Hải Lăng, Báo cáo Tình hình KT-XH, QP-AN năm 2016 và kế

22. http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-dau-tu-co-so-ha-tang-nong-tho-doi-voi-su-ĐạihọcKinhnghiep-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nong-nghiep-nong-thon-huyen-gia-lam/SVTH: Võ Thị Ca70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×