Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu

- Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng3.2.4. Sử dụng tiết kiệm chi phí

Qua phân tích ta thấy, chi phí của Cơng ty biến động khá lớn, có xu hướng tăng

trong giai đoạn 2014 – 2016 và gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của Cơng ty. Vì vậy

Cơng ty nên xem xét, kiểm tra để tiết kiệm tối đa các khoản chi phí trong q trình sản

xuất kinh doanh. Đặc biệt, hàng tồn kho quá nhiều sẽ gây ra gánh nặng về chi phí để

bảo quản, để vận chuyển.

Sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn một cách lãng phí, khơng

hiệu quả gây ra tổn thất hao mòn, làm gia tăng chi phí cho Cơng ty. Vì vậy, cần kiểm

tra q trình sử dụng máy móc phương tiện sản xuất, thường xuyên bảo dưỡng, sửaH

uếchữa để tránh hư hỏng, kéo dài tuổi thọ của máy móc, cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí

cho Cơng ty.Phân phối lại lao động một cách cân đối, hợp lý, tránh tuyển chọn ồ ạt, dư thừalao động để tiết kiệm được chi phí tiền lương, tránh gây lãng phí. Thường xun đơnnhđốc, kiểm tra các phòng ban, đơn vị về việc thực hiện chế độ làm việc năng suất, có

hiệu quả, đúng tiến độ để góp phần gây dựng uy tín cho Công ty.Ki3.2.5. Cải tiến công tác tổ chức, quản lýcThực chất của tổ chức bộ máy là tiến hành phân công lao động một cách hợp lýhọđể khai thác tối đa lực lượng lao động nhằm đạt được năng suất lao động và hiệu quả

quản trị cao. Công tác tổ chức có vai trò rất quan trọng nhằm tạo lập một môi trườngạithuận lợi cho tất cả các hoạt động của Công ty và đạt đến mục tiêu chung, mặt khácĐngười ta sẽ thấy những phí phạm về tinh thần làm việc và năng lực của các nhân viên

do tổ chức kém cỏi gây ra. Công tác tổ chức hiệu quả giúp sử dụng triệt để việc áp

dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản trị, khuyến khích sử dụng con người với

tính chất là con người phát triển tồn diện. Trên cơ sở đó, chúng ta cần phải từng bước

sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý, các phòng ban, bộ phận của Cơng ty để đáp ứng

nhu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường. Có sự phân cơng lao động hợp lý

đúng người đúng việc. Trách nhiệm, quyền hạn của mỗi phòng ban, mỗi công nhân

viên được rõ ràng nhằm tạo nề nếp, quy cũ tiến tới xây dựng nền văn hoá doanh

nghiệp, hoạt động kinh doanh ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường.SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT66Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng3.2.6. Tăng cường đổi mới công nghệ

Bên cạnh việc tiếp tục phát triển theo chiều rộng, phát triển theo chiều sâu sẽ

phải được coi là hướng chủ đạo trong sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thái

Việt Agri Group trong tương lai. Bởi vì khi ưu thế giá nhân cơng rẻ đang mất dần thì

trình độ cơng nghệ cao là yếu tố cơ bản tạo nên sức hút với đối tác đặt hàng của công

ty và làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Việc đầu tư đổi mới công nghệ phải nhằm đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất,

nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Việc đầu tư không nhất thiết phải chọn

thiết bị hiện đại nhất mà tùy thuộc vào khả năng tài chính, yêu cầu thực hiện nhiệm vụH

uếsản xuất kinh doanh của công ty để lựa chọn cho thích hợp. Xem xét kiểm tra và đánh

giá lại tồn bộ máy móc thiết bị trên cơ sở ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất

thức ăn chăn ni. Ngồi ra kỹ thuật cơng nghệ phải được đầu tư sao cho phù hợp vớitrình độ sử dụng của người lao động. Tránh tình trạng đầu tư những công nghệ quánhhiện đại, không sử dụng hết công suất dẫn đến lãng phí do hao mòn vơ hình từ đó lại

tăng giá thành sản xuất, giảm khả năng tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên đầu tư công nghệ sửKidụng nhiều lao động vì chúng ta có nguồn lao động dồi dào, và chi phí lao động khơngccao. Tránh tình trạng đầu tư những cơng nghệ máy móc trung bình, những máy móc đãhọqua sử dụng bởi chúng chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt và nhanh chóng lạc hậu.

Ngoài ra thực hiện đầu tư một cách đồng bộ và có trọng điểm. Để thực hiện đầu tư cóạihiệu quả cần nâng cao chất lượng lập và thẩm định dự án đầu tư. Công ty cũng cần đaĐdạng hóa các phương án huy động vốn có thể huy động vốn tự có hoặc vốn vay nhà

nước, các tổ chức chính nhưng cũng có thể huy động từ người lao động trong công ty

và phương án sử dụng vốn như đầu tư mua máy móc thiết bị hoặc chuyển giao công

nghệ.SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT67Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ HùngPHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty TNHH Thái Việt Agri Group giai đoạn 2014 - 2016, kết quả nghiên cứu đã

chỉ ra rằng: trong 3 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty còn gặp ít

khó khăn, ổn định và đạt hiệu quả khá ổn định.

Kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2014-2016 chưa cao và có xu hướng tăng

khơng ổn định. Năm 2015 tổng doanh thu là 162.770,98 triệu đồng, tăng 74,24% so

với năm 2014. Năm 2016 tổng doanh thu đạt 227.314,34 triệu đồng, tăng 39,65% soH

uếvới năm 2015. Doanh thu có xu hướng tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty

cũng tăng dần qua 3 năm. Cụ thể năm 2014, lợi nhuận sau thuế là 7.091,66 triệu đồng.

Năm 2015 là 20.245,99 triệu đồng, đến năm 2016 tăng 2.237,30 triệu đồng. Nguyênnhân là do chi phí hằng năm của Cơng ty khá cao và có xu hướng tăng, năm 2016 tổngnhchi phí tăng 44,56% so với năm 2015. Năm 2016, tỷ lệ tăng về chi phí của Cơng ty cao

hơn so với tỷ lệ tăng về doanh thu, chứng tỏ Công ty hoạt động chưa thật hiệu quả,Kichưa quản lý tốt được vấn đề về sự gia tăng chi phí, gây thất thốt khơng nhỏ chocdoanh nghiệp.họHoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm đạt được hiệu quả khá ổn định.

Hiệu quả sử dụng VLĐ cao, cụ thể số vòng quay VLĐ có xu hướng tăng qua 3 năm.ạiNăm 2014 là 2,22 vòng, năm 2015 là 2,72 vòng, tăng 0,5 vòng. Năm 2016 chỉ tiêu nàyĐđạt 4,21 vòng, tăng 1,49 vòng. Bên cạnh đó, do hàng tồn kho qua các 3 năm của Công

ty khá nhiều, có xu hướng tăng giảm khơng ổn định. Mặt khác, giá vốn hàng bán cũng

có xu hướng tăng, có nghĩa là chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm

tăng mạnh, chiếm một giá trị khá lớn.

3.2. Kiến nghị

 Đối với Nhà nước

- Các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các

doanh nghiệp phát triển, không áp đặt, thắt chặt các quy định quá mức gây khó khăn

cho các doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính cần được cắt gọn, giải quyết nhanh

chống tránh gây phiền hà, khó khăn, chèn ép cho doanh nghiệp.SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT68Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng- Mặt khác, Nhà nước cần tạo điều kiện để Cơng ty có thể tiếp xúc được với

những máy móc thiết bị, khoa học công nghệ hiện đại từ nước ngồi nhằm tăng năng

suất và tiết kiệm được chi phí tối đa.

 Đối với Công ty

-Công ty cần quan tâm đến việc bố trí q trình sản xuất một cách hợp lý để sử

dụng tốt nhất các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

-Cần nâng cao tốc độ thu hồi các khoản phải thu, dự trữ hàng tồn kho ở mức

hợp lý, tăng khả năng thanh khoản cho Công ty.

-Không ngừng nâng cấp, mua sắm mới một số máy móc thiết bị nhằm nâng caoH

uếchất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

-Không ngừng phát huy năng lực cũng như khả năng tiềm ẩn của người lao

động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo an toàn lao động. Đồng thời,nhnâng cao hơn nữa năng suất lao động,thực hiện chế độ thưởng phạt và tạo ra cơ hội thăng tiến để kích thích người lao động

-Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm vùng thị trường, tăng cường đầu tư hoạt độngKimarketing để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, qua đó làm tăng sảnclượng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.họ-Để tồn tại và phát triển bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì Cơng ty cần có sự

hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành khác như: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, các tổạichức tín dụng, các nhà cung cấp và sự hỗ trợ của tập đoàn Thai Food Group ở TháiĐLan. Do vậy, đòi hỏi Cơng ty ln củng cố và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các tổ

chức này vì mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới.SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×