Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3: Tình hình doanh thu của Công ty

Bảng 3: Tình hình doanh thu của Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng2.2. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Thái Việt Agri Group

2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu

Doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh, đạt được doanh thu cao nhất luôn là mục tiêu phấn đấu của các

doanh nghiệp, nó quyết định đến sự thành cơng của doanh nghiệp trên con đường kinh

doanh. Qua bảng 3, ta thấy tổng doanh thu của công ty tăng không đều qua các năm.

 Trong đó, doanh thu tiêu thụ chiếm hầu như tồn bộ doanh thu của Cơng ty,

tuy nhiên doanh thu tiêu thụ tăng không đều qua các năm, năm 2015 doanh thu tiêu thụ

đạt được là 162.011,32 triệu đồng chiếm 99,53 % tổng doanh thu tăng 74,23% so vớiH

uếnăm 2014, đến năm 2016 doanh thu tiêu thụ của công ty tăng ít hơn so với mức tăng

năm 2015 tức là tăng 39,78% so với năm 2015 nhưng chiếm đến 99,62% tổng doanh

thu. Doanh thu tiêu thu của Công ty tăng lên theo từng năm qua đó cũng cho thấy đâynguồn động lực để Công ty cố gắng và phát huy trong thời gian tới. Trong đó, nguồnnhlĩnh vực kinh doanh chiếm nguồn doanh thu lớn nhất là doanh thu bán sản phẩm thức

ăn chăn nuôi. Năm 2014, doanh thu từ việc bán thức ăn chăn nuôi đạt 80.456,69 triệuKiđồng chiếm 86,13% trong tổng doanh thu. Đến năm 2015, doanh thu từ việc bán báncsản phẩm đạt 89,76% trong tổng doanh thu tương ứng đạt 146.096,61 triệu đồng tănghọ81,58% so với năm 2014. Năm 2016, doanh thu bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi cũng

tăng lên đạt 183.394,54 triệu đồng nhưng cơ cấu doanh thu bán sản phẩm trong tổngạidoanh thu năm này giảm so với các năm trước chiếm 80,68% tổng doanh thu tăngĐ25,53% so với năm 2015. Bên cạnh nguồn thu từ bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi

chiếm phần lớn tổng doanh thu thì đứng thứ hai là nguồn thu từ chăn nuôi. Năm 2014,

doanh thu chăn nuôi đạt 12.531,10 triệu đồng chiếm 13,41% trong tổng doanh thu,

năm 2015 nguồn thu từ ngành kinh doanh này tăng là 27% so với năm 2014 đạt

15.914,71 triệu đồng chiếm 9,78%. Đến năm 2016, doanh thu từ chăn nuôi đạt

18.503,93 triệu đồng và chiếm 8,14% trong tỏng doanh thu tăng 16,27% so với năm

2015. Bên cạnh đó, trong năm 2016 Cơng ty bắt đầu ký kết hợp đồng gia công với một

số Công ty như Công ty Cổ phần Thái Việt Swine Life, Công ty TNHH Đồi Xanh nên

xuất hiện thêm một nguồn doanh thu mới là doanh thu gia công chiếm 10,80% trong

tổng doanh thu năm 2016 tương ứng đạt 24.555,78 triệu đồng.SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT38Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ HùngDoanh thu hoạt động tài chính là khoản mục chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng

doanh thu, khoản mục này tăng không đều qua các năm.

 Doanh thu tài chính là khoản lãi được thu từ tiền gửi ngân hàng, thu lãi bánngoại tệ và thu nhập về hoạt động đầu tư khác. Năm 2015 so với năm 2014, doanh thu

tài chính tăng 77,23% đạt 759.67 triệu đồng chiếm 0,47%. Đến năm 2016 doanh thu từ

hoạt động tài chính đạt 860,06 triệu đồng chiếm 0,38% tổng doanh thu tăng 13,22% so

với năm 2015, cho thấy năm 2016 doanh thu từ hoạt động tài chính có mức độ tăng

thấp hơn so với năm 2015. Còn thu nhập khác là các khoản thu từ thanh lý nhượng bán

tài sản của Công ty, nhưng Công ty mới đi vào hoạt động nên toàn bộ cơ sở vật chấtH

uếthiết bị máy móc còn mới nên khoản mục thu nhập khác này khơng có.ĐạihọcKinh2.2.2. Phân tích biến động chi phíSVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT39Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ HùngBảng 4: Tình hình chi phí của Cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group4. Chi phí quản lý doanh

nghiệpTriệu đồng%2015/20142016/201573.858,7287,35126.817,9091,27187.961,8593,5871,7048,211,690,00149,810,11142,750,078785,34-4,713.202,063,793.104,192,233.233,591,61-3,064,177.489,378,8684.551,841008.880,286,399.525,224,7418,577,26100200.863,4110064,3444,56138.952,17Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty TNHH Thái Việt Agri GroupĐạihọcTổng chi phí%So sánh (%)uế3. Chi phí bán hàngTriệu đồngHchính%20162. Chi phí hoạt động tàiTriệu đồng2015nh1. Giá vốn hàng bán2014KiChỉ tiêuSVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT40Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Sỹ HùngChi phí kinh doanh là những khoản chi phí đã tiêu hao để tạo ra những kết quả

hữu ích cho doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng trong việc quản lý chi phí đặt ở việc đề

ra các mục tiêu cắt giảm chi phí và tăng trưởng. Đó chính là thách thức làm thế nào để

tiết kiệm chi phí theo những phương thức hợp lý nhất àm khơng phải mất đi các năng

lực thiết yếu hay giảm thiểu tính cạnh tranh của cơng ty. Chìa kháo hóa giải các cách

thức này chính là việc phân biệt các loại chi phí đóng góp vào sự tăng trưởng

Trong tổng chi phí của cơng ty thì chủ yếu nhất là chi phí hoạt động sản xuất

kinh doanh (bao gồm: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng

bán). Qua bảng 4 ta thấy:H

uế Trong tổng chi phí năm 2015 là 138.952,17 triệu đồng tăng 64,34% so với

năm 2014, trong tổng chi phí năm 2015 thì chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

chiếm hầu hết tổng chi phí trong đó giá vốn hàng bán đạt 126.817,90 triệu đồng chiếm91.27% tổng chi phí và tăng 71.70% so với năm 2014, chi phí bán hàng đạt 3.104,19nhtriệu đồng chiếm 2,23% trong tổng chi phí giảm 3,06% so với năm 2014, chi phí quản

lý doanh nghiệp đạt 8.880,28 triệu đồng chiếm 6,39% trong tổng chi phí và tăngKi18,57% so với năm 2014, ngồi ra trong tổng chi phí thì chi phí tài chính chỉ chiếmc0,11% đạt 149,81 triệu đồng tăng 8785,34% so với năm 2014 nhưng chủ yếu là tăng

đầu tư khác.họdo phát sinh chi phí lỗ do CL tỷ giá ngoại tệ và do chi phí do các hoạt động tài chínhại Còn năm 2016, tổng chi phí là 200.863,41 triệu đồng trong đó chi phí hoạtĐđộng sản xuất kinh doanh là 200.720,66 triệu đồng chiếm 99,93% trong đó giá vốn

hàng bán cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí bên cạnh đó trong năm này phát

sinh thêm chi phí gia cơng chiếm tỷ lệ khá cao trong giá vốn hàng bán còn chi phí tài

chính là 142,75 triệu đồng chiếm 0,07%. Như vậy, chi phí hoạt động tài chính của

doanh nghiệp năm 2016 giảm 4,71% so với năm 2015 chủ yếu là do chi phí lỗ do CL

tỷ giá ngoại tệ tăng và khơng có chi phí do các hoạt động tài chính đầu tư khác. Do đó,

tổng chi phí năm 2016 cũng tăng lên 44,56% so với năm 2015 vì chi phí hoạt động

kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất lại tăng, trong đó giá vốn hàng bán chiếm nhiều

nhất trong chi phí hoạt động kinh doanh tăng 48,21% so với năm 2015 và đạt

187.961,85 triệu đồng chiếm 93,58% trong tổng chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệpSVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3: Tình hình doanh thu của Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×