Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Nội dung kế toán chi phí

3 Nội dung kế toán chi phí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.3.1.2 Chứng từ kế tốn

- Hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT)

- Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho

- Bảng tổng hợp xuất nhập tồn

1.3.1.3. Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dung TK 632- Giá vốn hàng bánH

UTK 632- Giá vốn hàng bánDoanh nghiệp kế tốn theo phương pháp kê khai thường xunBên Có- Đối với hoạt động sản xuât kinh doanhTẾBên Nợ- Kết chuyển giá vốn của sảnphẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bánKI

NH+ Trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ+ Các khoản hao hụi mất mát của hàng tồn kho trong kỳ sang TK 911

Csau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá - Kết chuyển tồn bộ chi phíHnhân gây rakinh doanh BĐS đầu tư phát sinhẠI+ Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức trong kỳ để xác định kết quả kinhĐbình thường khơng được tính vào ngun giá doanh

- Khoản hồn nhập dự phòng+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn khogiảm giá hàng tồn kho cuối nămƯNGTSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hồn thành.tài chính+ Số khấu hao BĐS đầu tư trích trong kỳ- Trị giá hàng bán bị trả lại nhậpTR- Đối với hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư+ Chi phí sửa chửa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư kho.

không đủ điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tư

+ CP phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư

trong kỳTài khoản 632 khơng có số dư cuối kỳSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo17Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.3.1.4 Phương pháp hạch toán

Theo phương pháp kê khai thường xuyên

TK 632

TK 154, 155,

Giá vốn hàng bán

156, 157

Ghi nhận giá vốn khi xuất

bán các sản phẩm, hàng hóa,

dịch vụ hồn thànhTK 911Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn

thành phẩm, dịch vụ đã được

các định đã bán trong kỳ vào

bên Nợ TK 911- XĐKQKDTK 138, 152,

153, 155, 156H

UTK 155, 156Ghi nhận phần mất mát, hao hụt

của HTK sau khi trừ đi phần bồi

thường do trách nhiệm cá nhân

gây raKI

NHTẾGhi nhận hàng bán bị trả lại nhập

kho

CTK 627Hồn nhập dự phòng giảm giá

HTKTrích lập dự phòng giảm giá HTKTRƯNGĐẠIHGhi nhận chi phí sản xuất

chung cố định khơng được

phân bổTK 2294Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch hốn giá vốn hàng bán theo phương pháp kế khai thường xun

1.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng

1.3.2.1 Khái niệm

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong q trình bán sản

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa

(trừ hoạt động xây lắp) chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,...

1.3.2.2 Chứng từ kế tốn

- Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo18Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy- Phiếu chi, giấy báo nợ

- Phiếu xuất kho

- Giấy thanh toán tạm ứng

- Bảng thanh toán lương

- Bảng tính và phân bổ khấu hao

-Các chứng từ khác có liên quan

1.3.2.3 Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dung TK 641- Chi phí bán hàngBên CóH

UBên NợTK 641 Chi phí bán hàngTẾ- Tập hợp các chi phí phát sinh liên Khoản được ghi giảm chi phí bán hàngKI

Nhóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳHquan đến quá trình bán sản phẩm, hàng trong kỳKết chuyển chi phí bán hàng vào TK

C911- XĐKQKD trong kỳẠIHTài khoản 641 khơng có số dư cuối kỳĐ1.3.2.4 Phương pháp hạch tốnTK 641

Chi phí bán hàng911ƯNG111, 112, 152,

153, 242TRChi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí

bằng tiền, xuất kho NVL, bao bì,

đồ dùng cho bán hàngCuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi

phí bán hàng sang TK 911

XĐKQKD334, 338111, 112

Tính lương và các khoản trích

theo lương cho nhân viên bán

hàngCác khoản thu giảm chi214

Trích khấu hao TSCĐ cho

bộ phận bán hàngSơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch tốn chi phí bán hàng

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo19Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.3.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp

1.3.3.1 Khái niệm

Chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh

nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền

công, các khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, bảo hiểm

thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, cơng cụ lao

động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản

lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tàisản, cháy nổ…); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng…) .H

U1.3.3.2 Chứng từ kế toánKI

NH- Phiếu chi, giấy báo nợTẾ- Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT- Giấy thanh tốn tạm ứng

C- Bảng thanh tốn lương, Bảng tính và phân bổ khấu haoẠIH- Các chứng từ khác có liên quanĐ1.3.3.3 Tài khoản sử dụngTK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bên CóTRBên NợƯNGKế tốn sử dụng TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệpTập hợp chi phí QLDN thực tế phát - Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý

sinh trong kỳ (gồm cả trich lập dự doanh nghiệp

phòng nợ phải thu khó đòi)- Hồn nhập dự phòng nợ phai thu khó đòi,

dự phòng phải trả

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

vào TK 911- XĐKQKD

Tài khoản 642 khơng có số dư cuối kỳSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo20Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.3.3.4 Phương pháp hạch tốn

111, 112,

152, 153, 242

Chi phí dịch vụ mua ngồi,

chi phí bằng tiền, xuất kho

ngun vật liệu,bao bì, đồ

dùng cho quản lýCuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi

phí quản lý doanh nghiệp sang

TK 911 XĐKQKDHồn nhập dự phòng phải trả

về chi phí bảo hành sản phẩm,

hàng hóaH

KI

N352H

CHồn nhập số chênh lệch giữa

số dự phòng phải thu khó đòi

đã trích lập năm trước chưa sử

dụng hết > số phải trích lập

năm nay2293ĐẠI242, 335352TẾTrích khấu hao TSCĐ cho

bộ phận quản lýDự phòng phải trả về tái cơ

cấu doanh nghiệp, hợp đồng

có rủi ro lớn, dự phòng phải

trả khác111, 112Các khoản thu giảm chiTính lương và các khoản

trích theo lương cho nhân

viên quản lý214911H

U334, 338TK 642Ư155, 156NGCác chi phí phân bổ dần, chi

phí trích trướcTRThành phẩm, hàng hóa,

dịch vụ tiêu dùng nội bộ

cho mục đích quản lý

doanh nghiệp2293

Dự phòng phải thu khó đòiSơ đồ 1.7 Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệpSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo21Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.3.4 Kế tốn chi phí tài chính

1.3.4.1 Khái niệm

Chi phí tài chính dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao

gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính,

chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng

chứng khốn ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khốn; Dự phòng giảm giá chứng

khốn kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi

bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái…H

U1.3.4.2 Chứng từ kế toán

- Phiếu chiTẾ- Giấy báo nợKI

NH- Phiếu tính lãi

C1.3.4.3 Tài khoản sử dụngHKế tốn sử dụng tài khoản 635- Chi phí tài chínhẠITK 635 Chi phí tài chínhĐBên NợBên CóNG- Các khoản chi phí của lãi tiền vay, lãi mua - Hoàn nhập dự phòng giảm giáhàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chínhchứng khốn kinh doanh, dự phòngƯ- Lỗ do bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái phát tổn thất đầu tư vào đơn vị khácTRsinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá - Các khoản được ghi giảm chi phí

lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ tài chính

có gốc ngoại tệ- Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển tồn- Các khoản lỗ do thanh lý nhượng bán các bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

khoản đầu tưđể XĐKQKD- Số trích dự phòng giảm giá chứng khoản

kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào

đơn vị khác

- Các phí phí tài chính khác

Tài khoản 635 khơng có số dư cuối kỳ

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo22Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.3.4.4 Phương pháp hạch toán

TK 111, 112,

242, 335TK 635

TK 229Trả lãi tiền vay, phân bổ lãi

mua hàng trả chậm, trả gópHồn nhập số chênh lệch dự

phòng giảm giá đầu tưTK 229

Dự phòng giảm giá đầu tư

TK 911

TK 121, 221, 222, 223…K/c chi phí tài chính cuối kỳTẾKI

NK/c lỗ chênh lệch tỷ giá do

đánh giá lại các khoản mục

có gốc ngoại tệ cuối kỳHTK 413H

ULỗ về các khoản đầu tư

CSơ đồ 1.8 Sơ đồ hạch tốn chi phí tài chínhH1.3.5 Kế tốn chi phí khácẠI1.3.5.1 Khái niệmĐChi phí khác phản ánh những chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụGriêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanhNnghiệp bao gồm:Ư- Chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý).TR- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ..

- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán , thanh lý (nếu có)

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào

cơng ty con, cơng ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác.

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính.

- Các khoản chi phí khác.

1.3.5.2 Chứng từ kế tốn

- Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT

- Phiếu chi

- Biên bản vi phạm hợp đồngSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo23Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy- Biên lai nộp thuế nộp phạt

1.3.5.3 Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dụng TK 811- Chi phí khác

TK 811 khơng có tài khoản cấp 2

TK 811 Chi phí khác

Bên NợBên CóCác khoản chi phí khác phát sinhCuối kỳ kế tốn kết chuyển tồn bộ các khoản chi

phí khác phát sinh trong kỳ TK 911- Xác định kết

quả kinh doanhTài khoản 811 khơng có số dư cuối kỳTK 811

Chi phí khácCuối kỳ, kết chuyển tồn

bộ chi phí khác phát sinh

trong kỳ để XĐKQKDẠIHTK 211, 213

CChi phí khác phát sinh

(Chi hoạt động thanh lý,

nhượng bán TSCĐ…)TK 911KI

NHTK 111, 112, 331TẾH

U1.3.5.4 Phương pháp hạch toánƯNGĐGhi giảm TSCĐ dùng cho

hoạt động sản xuất kinh

doanh khi thanh lý nhượng

bánTK 214TRGiá trị hao mònTK 111, 333, 338Các khoản tiền phạt do vi

phạm hợp đồng kinh tế

hoặc do vi phạm pháp luậtSơ đồ 1.9 Sơ đồ hạch toán chi phí khácSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo24Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.3.6. Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.3.6.1 Khái niệm

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ

xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính

hiện hành.Phương pháp tính thuế:H

UThuế TNDN phải nộp= Thu nhập tính thuế* Thuế suất thuế TNDNTẾThu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của một kỳ,Hđược xác định theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và là cơKI

Nsở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được).

CThuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tùy vào từng loại hình doanh nghiệp,Hhình thức kinh doanh và tổng doanh thu mà Nhà nước có các mức thuế suất khác nhau.NG1.3.6.2 Chứng từ kế toánĐẠITừ năm 2016 mức thuế suất là 20%.- Biên lai nộp thuếTRƯ- Báo cáo quyết toán thuế hàng năm

- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Các khoản chứng từ kế tốn có liên quan

1.3.6.3 Tài khoản sử dụng

Kế tốn sử dụng TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

TK 821- Chi phí thuế TNDN có 2 tài khoản cấp 2

TK 8211- Chi phí thuế TNDN hiện hành

TK 8212- Chi phí thuế TNDN hỗn lạiSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo25Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy

TK 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hànhBên NợBên Có- Thuế TNDN phải nộp tính vào chi phí - Hạch tốn giảm thuế TNDN hiện hành

thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm.(nếu số quyết toán cuối năm nhỏ hơn số- Thuế TNDN của các năm trước phải nộp tạm tính trong năm).

bổ sung do phát hiện sai sót khơng trọng - Số thuế TNDN phải nộp được ghi gảm

yếu của các năm trước được ghi tăng chi do phát hện sai sót khơng trọng yếu của các

phí thế TNDN hiện hành của năm hiện tại.năm trước được ghi giảm chi phí thuếTNDN hiện hành trong năm hiện tại.H

U- Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiệnTẾhành về TK 911.1.3.6.4 Phương pháp hạch tốn

Ca. Chi phí thuế thu nhập hiện hànhKI

NHTài khoản 8211 khơng có số dư cuối kỳTK 8211TK 911ĐẠIHTK 3334Kết chuyển chi phí thuế

TNDN hiện hànhƯNGSố thuế TNDN hiện

hành phải nộp trong kỳ

do doanh nghiệp tự xác

địnhTRTK 3334

Số chênh lệch giữa thuế

TNDN tạm nộp lớn hơn

phải nộpSơ đồ 1.10 Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế thu nhập hiện hànhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo26Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy1.4 Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.4.1 Khái niệm

Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh

doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định được biểu hiện

bằng số tiền lãi hay lỗ.

1.4.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận của hoạt động kinh

Doanh thu

=Lợi nhuận

=HĐKD+=Thu nhập khácthuế TNDNN==-ChiTổng lợi nhuận

kế toán trước thuếChi phíphí tài-bánchínhhàng-Chi phí

QLDN- Chi phí khácLợi nhuận thuần từTRLợi nhuận sauƯtrước thuếGTổng lợi nhuận kế tốnĐLơi nhuận khácchínhẠIBH&CCDVthu tàiGiá vốn hàng bánHDoanhgộp từdoanh thu-KI

NBH&CCDVHLợi nhuận

thuần từDoanh thu thuần từ=BH&CCDVBH&CCDV

CLợi nhuận gộp từ-TẾđộng BH&CCDVCác khoản làm giảm trừH

UDoanh thu thuần từ hoạtdoanh. Được xác định bằng công thức:HĐKD+Lợi nhuận khácChi phí thuế

-TNDN hiện

hành-Chi phí thuế

TNDN hỗn lại1.4.3 Chứng từ kế tốn

- Bảng tính KQKD

- Phiếu kết chuyển

1.4.4 Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dụng TK 911- Xác định kết quả kinh doanhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Nội dung kế toán chi phí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x