Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy- Phòng kế tốn có mối quan hệ mật thiết chặt chẽ với các phòng ban khác

nhằm đảm bảo dữ liệu ban đầu được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, chính xác và bảo

đảm lưu chuyển chứng từ đúng theo chế độ.

 Hình thức kế tốn áp dụng: Hiện nay, cơng ty đang áp dụng hình thức kế

tốn trên máy vi tính theo hình thức Nhật ký- chứng từ và các sổ sách biểu mẫu theo

quy định của Bộ tài chính đã ban hành kết hợp với yêu cầu quản lý của công ty. Hình

thức kế tốn này giúp cơng việc trở nên gọn nhẹ, có tính hiệu quả, tính chính xác cao

hơn, dễ thực hiện đối chiếu kiểm tra về số liệu kế toán cho từng đối tượng kế toán

trong từng thời điểm và dễ theo dõi.H

U Hệ thống sổ sách, tài khoản kế tốn: Cơng ty tn thủ các quy định của Bộ

tài chính về việc sử dụng hệ thống sổ sách, chừng từ, tài khoản kế tốn. Phòng tài vụTẾcủa công ty đã xây dựng được hệ thống sổ sách kế toán về cơ bản là theo đúng hướngKI

NHdẫn của chế độ kế tốn hiện hành. Cơng ty còn mở thêm các tài khoản chi tiết và mã

hóa chúng nhằm phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty.

C Hệ thống chứng từ kế toán: Hệ thống chứng từ đơn giản, phù hợp với tìnhHhình hoạt động tại cơng ty. Công ty sử dụng hệ thống chứng từ khá hợp lý, đúng quyẠItrình luân chuyển tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra, đối chiếu. Công tác lưuGĐgiữ sổ sách, chứng từ rất khoa học, hợp lý giúp cho việc tìm kiếm, kiểm tra dễ dàngNvà nhanh chóng.Ư Hệ thống báo cáo kế toán: Hệ thống báo cáo kế tốn của cơng ty được phânTRthành 2 loại: Hệ thống báo cáo kế tốn tài chính và hệ thống báo cáo quản trị. Trong đó,

hệ thống báo cáo kế tốn tài chính được cơng ty xây dựng đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kiểm

tra hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như của cơ quan quản lý nhà nước. Hệ thống

báo cáo quản trị của công ty được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thơng tin làm cơ

sở để các nhà quản trị đề ra những chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ.

3.1.1.2 Đối với cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một nội dung quan trọng

trong cơng tác kế tốn của doanh nghiệp, bởi nó liên quan đến sự tồn tại và phát triển

của bản thân các doanh nghiệp đó. Nhận thức được tầm quan trọng này, Cơng ty CổSVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo83Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huyphần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế ln tìm các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả

cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh

doanh nói riêng. Cụ thể:

Cơng tác kế tốn doanh thu:

- Cơng tác kế toán doanh thu xác định kết quả kinh doanh tại Công ty tương đối

phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và đặc điểm kinh doanh của đơn vị.

- Xét trên khía cạnh là một doanh nghiệp dạng vừa và nhỏ thì cơng tác kế tốn

doanh thu của cơng ty là tốt và có hiệu quả.H

UCơng tác kế tốn chi phí:- Mọi chi phí phát sinh của cơng ty được theo dõi cụ thể để có thể kiểm sốt mộtTẾcách chặt chẽ. Việc theo dõi chi phí cho từng nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việcKI

NHkiểm tra tài liệu, công tác đối chiếu số liệu, chứng từ diễn ra dễ dàng thuận lợi hơn.

CCông tác kế tốn xác định kết quả kinh doanh:H- Cơng tác xác định kết quả kinh doanh của công ty đã cung cấp thơng tin vềẠItình hình kinh doanh của Cơng ty một cách kịp thời và chính xác đáp ứng được yêuN3.1.2 Một số hạn chếGĐcầu của Ban giám đốc của Công ty.ƯBên cạnh những thành tựu đã đạt được, công ty không thể tránh khỏi nhữngTRkhuyết điểm và những mặt chưa hồn thiện trong cơng tác kế tốn của mình.

Về kế tốn và tổ chức cơng tác kế tốn:

- Mặc dù đội ngũ kế tốn của cơng ty khá trẻ, nhiệt huyết và năng động nhưng

còn thiếu kinh nghiệm và trình độ chưa được đồng đều.

- Việc ghi chép kế tốn bằng phần mềm trên máy tính rất có nguy cơ bị mất dữ

liệu do virut mà sổ sách không in vào mỗi cuối tháng lưu trữ mà in vào cuối q.Về cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh:

- Cơng ty ít xuất hiện các khoản giảm trừ doanh thu nên công ty khơng mở sổ

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo84Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huytheo dõi các tài khoản giảm trừ doanh thu. Vì thế thực tế nếu có các khoản giảm trừ

doanh thu sẽ không thay đổi được ghi nhận và phản ánh đầy đủ trên sổ kế tốn.

- Cơng ty không mở chi tiết cho tài khoản 511 nên việc hạch toán doanh thu cho

từng hoạt động kinh doanh cụ thể gặp nhiều khó khăn, điều này làm thay đổi bản chất

của các khoản doanh thu làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạch định chiến

lược kinh doanh trong từng thời kỳ.

- Trên thực tế, vẫn có một số khoản chi nhỏ phát sinh trong năm là chi phí khác

nhưng cơng ty vẫn khơng mở sổ theo dõi riêng cho TK này mà thường gộp chung vào

TK chi phí quản lý doanh nghiệp, điều này làm thay đổi bản chất của các khoản chiH

Uphí và làm sai lệch các quyết định của nhà quản lý doanh nghiệp.- Để phản ánh các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, Công ty nên mởTẾTK 641 để hạch tốn thay vì cứ phân bổ vào các tài khoản liên quan khác như 642.KI

NHNhư vậy giúp Công ty dễ dàng kiểm soát, quản lý và đưa ra các biện pháp cắt giảm

phù hợp góp phần nâng cao lợi nhuận Cơng ty.

C3.2 Một số biên pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu và xác địnhẠIHkết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên HuếĐ3.2.1 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác tổ chức bộ máy kế tốnNGTuy cơng tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh đáp ứng đượcƯyêu cầu của ban lãnh đạo công ty nhưng trong q trình hoạt động cũng khơng tránhTRkhỏi những hạn chế. Chính vì vậy, tơi đã đưa ra một số giải pháp sau nhằm hồn

thiện cơng tác kế tốn tại cơng ty.

- Nâng cao chất lượng cơng tác kế toán bằng cách cử nhân viên kế toán đi đào

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Mỗi nhân viên kế tốn cần tự rèn luyện kĩ năng, tìm

hiểu những quy định mới được ban hành.

- Công ty cần tổ chức tốt việc kiểm tra kế toán bằng cách thành lập bộ máy

kiểm sốt nội bộ.

- Cơng ty nên lập chương trình phòng chống virut kỹ càng và kế tốn nên in sổ

sách vào mỗi cuối tuần và cuối mỗi tháng phòng khi dữ liệu có bị mất khơng phải lập

lại từ đầu.

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo85Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy3.2.2.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu và xác định

kết quả kinh doanh

- Công ty cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị để giới thiệu sản phẩm dịch

vụ của mình đến nhiều khách hàng, tăng tính cạnh tranh của công ty trên thị trường,

mở rộng quan hệ kinh doanh với nhiều khách hàng mới.

- Thường xuyên cử người có trách nhiệm, độc lập về tại cơ sở để kiểm tra,

giám sát, theo dõi tình hình, đồng thời xem xét các biến động về chi phí và kịp thời

tìm hiểu các nguyên nhân để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhanh chóng.- Nên chi tiết giá vốn cho từng mảng để thấy rõ tình hình chi phí, nhằm kiểmH

Usốt tốt hơn chi phí trong cơng ty.TẾ- Cơng ty nên mở thêm các TK theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí

bán hàng, chi tiết cho tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để có hạchKI

NHtốn chính xác bản chất các TK, giúp cho những nhà quản lý cho thể dễ dàng theoTRƯNGĐẠIH

Cdõi, đưa ra các đánh giá đúng đắn về tình hình kinh doanh của cơng ty.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo86Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyPHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuốn luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán

doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa

Thiên Huế” Qua thời gian thực tập và tìm hiểu lý luận với thực tiễn. Em thấy cơng tác

kế tốn nói chung cũng như kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói

riêng vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn và là một cơng cụ quan trọngtrong quá trình quản lý doanh nghiệp.H

UQua quá trình trực tiếp tìm hiểu tại cơng ty đề tài của tôi đã giải quyết được cácTẾvấn đề sau:H- Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán doanh thu vàKI

Nxác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng kế toán

Cdoanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần in và dịch vụ ThừaHThiên Huế. Nhìn chung được thực hiện đúng chế độ quy định hiện hành và phù hợpẠIvới thực tế ở công ty việc vận dụng chứng từ, sổ sách tương đối đầy đủ.Đ- Thứ hai, trên cơ sở phân tích đánh giá những ưu nhược điểm, tôi đưa ra một sốNGgiải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanhƯtại Công ty Cổ phần In và dịch vụ Thừa Thiên Huế.TRBên cạnh những điều đạt được, nhận thấy khóa luận còn những hạn chế nhất

định như chưa thu thập đầy đủ các loại chứng từ, sổ sách, thẻ kế toán liên quan đến

doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa

Thiên Huế, chỉ thu thập số liệu tại phòng kế tốn nên chưa hiểu rõ về quy trình luân

chuyển chứng từ ở các bộ phận khác. Do thời gian thực tập không nhiều và kinh

nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi những sai sót về nội dung

trình bày và trong việc đưa ra quy trình kế tốn và các nhận định của mình.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x