Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán

hàng;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của

giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp

dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần

công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn của kỳ đó. Kết quả của

giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (04) điều kiện sau:- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;HU- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;TẾ- Xác định được phần cơng việc đã hN

H- àn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;KI- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hồn thành giao

Cdịch cung cấp dịch vụ đó.ẠIa. Chứng từ kế tốn sử dụngH1.1.3. Kế tốn doanh thu bán hàng và cung cấp dịchj vụĐĐể hạch toán nghiệp vụ bán hàng, kế toán sử dụng những loại chứng từ sau:NG- Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàngƯ- Bảng kê bán hàng và cung cấp dịch vụTR- Các chứng từ thanh toán (phiếu thu, séc chuyển khoản, giấy báo có…)

- Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho

- Sổ chi tiết bán hàng và các chứng từ liên quan khác

b. Tài khoản sử dụng (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Để ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng TK 511

“Doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ”.

Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” có 06 tài khoản cấp 2

như sau:

- Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa

- Tài khoản 5112: Doanh thu bán các thành phẩm

9Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga- Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Tài khoản 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá

- Tài khoản 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

- Tài khoản 5118: Doanh thu khác

Nội dung kết cấu tài khoản này được phản ánh như sau:

Bên Nợ

-Tài khoản 511

-Các khoản thuế gián thu phảinộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);BênDoanh thu bán sản phẩm,hàng hóa và cung cấp dịch vụ củaDoanh thu bán hàng bị trả lại;doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế-Khoản giảm giá hàng bán kếttoán.

CKết chuyển doanh thu thuần vàoKI-N

HKhoản chiết khấu thương mạikết chuyển cuối kỳ;U

HTẾchuyển cuối kỳ;

--HTK 911 “Xác định kết quả kinh doanh.ĐẠITài khoản 511 khơng có số dư cuối kỳTK 511ƯTK 333NGKế toán một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK 511TRThuế TTĐB, XK, thuế

GTGT (trực tiếp) phải nộpTK 111,112,131

Doanh thu từ bán hàngcung

cấpdịchTK 5211, 5212, 5213

Các khoản giảm trừ doanh thuTK 911vụTK 3331

Thuế

phải nộpTK

Kết chuyển doanh thu thuần

Kết chuyển

doanh thu

chưaGTGT3387

Doanh thu

thựchiệnSơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

10Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga1.1.4.Các khoản giảm trừ doanh thua.Chứng từ sử dụng-Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng-Phiếu giao hàng, văn bản đề nghị giảm giá hàng bán-Đối với hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của bên mua và ghi rõ lýdo vì sao trả lại hàng, số lượng hàng trả lại đính kèm với phiếu nhập kho số hàng bị trả

lại của doanh nghiệp bán hàng.

b.Tài khoản sử dụng (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)UTài khoản 5211-Chiết khấu thương mại: Tài khoản này dùng để phản ánh khoảnHchiết khấu thương mại cho người mua do mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưaTẾđược phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ.N

HTài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanhKIthu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

CTài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh khoảnHgiảm giá hàng bán cho người mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp kém quyĐẠIcách nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấpGdịch vụ trong kỳ.-ƯTài khoản 521TRBên NợNNội dung kết cấu tài khoản này được phản ánh như sau:Số chiết khấu thương mại đãchấp nhận thanh toán cho khách hàng;

-Số giảm giá hàng bán đã chấpthuận cho người mua hàng;

-Doanh thu của hàng bán bị trảlại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc-Bên Có

Kết chuyển tồn bộ số chiết khấuthương mại, giảm giá hàng bán, doanh

thu của hàng bán bị trả lại sang tài

khoản 511 “Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ” để xác định doanh

thu thuần của kỳ báo cáo.tính trừ vào khoản phải thu khách hàng

về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

Tài khoản 521 khơng có số dư cuối kỳ

c. Kế tốn một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK 521

11Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaTK 111, 112, 131TK 5211, 5212, 5213Phát sinh các khoản CKTM,

GGHB, HBBTLTK 511Kết chuyển các khoản

CKTM, GGHB, HBBTLTK 3331

Thuế phải nộp

được giảm

Sơ đồ 1.2: Kế toán giảm trừ doanh thu

1.2. Những vấn đề về xác định kết quả kinh doanh

1.2.1.Kế toán giá vốn hàng bánU

HKhái niệmTẾa.1.2.1.1. Khái niệm và vai tròGiá vốn hàng bán (GVHB):là giá thành thực tế xuất kho của sản phẩm xuất bánN

H(đối với doanh nghiệp sản xuất) hoặc là giá mua thực tế của sản phẩm bán ra bao gồmKIchi phí thu mua và giá trị hàng hóa (đối với doanh nghiệp thương mại). Hoặc là giá

Cthành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành đã xác nhận là tiêu thụ và thuộc các khoảnHđược tính vào GVHB.ẠIGiá thành thực tế xuất kho được tính dựa trên các phương pháp sau:GĐNhập trước, xuất trước (FIFO): phương pháp này được dựa trên giả thiết rằngNhàng tồn kho được nhập mua trước hoặc được sản xuất trước sẽ được xuất kho trước.ƯGiá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị của những lô hàng tồn kho được nhập vàoTRgần nhất so với cuối kỳ.

 Thực tế đích danh: thì hàng hóa, sản phẩm khi doanh nghiệp xuất bán hoặcxuất sử dụng sẽ được tính theo phương pháp hàng nhập lơ nào thì khi xuất kho giá trị

sẽ tính theo lơ nhập tương ứng. Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp

doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

Bình quân gia quyền: Theo phương pháp này, giá trị của từng loại hàng tồn kho

được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại

hàng tồn kho được mua hoặc được sản xuất trong kỳ.12Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaGiá trị hàng hóa i xuấtSố lượng hàng i xuất=khoĐơn giá bình qnxkhohàng iPhương pháp này có hai (02) hình thức như sau:

-Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập: Giá trị hàng tồn kho theo phươngpháp này được xác định:

Giá trị hàng hóa i

Đơn giá bình qn hàng

hóa i tại thời điểm jtồn đầu kìtrước lần xuất thứ j=

Số lượng hàng hóa iSố lượng hàng hóa i+nhập trước lần xuất jtồn đầu kìUPhương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ: Giá trị hàng tồn kho theoH-Giá trị hàng hóa i nhập+=hóa i cho mỗi lần xuấthóa i tồn kho đầu kỳ

CSố lượng hàng hóa iGiá thực tế hàng hóa i

nhập kho trong kì+Số lượng hàng hóa i

nhập kho trong kìẠIHtồn đầu kìVai tròĐb.+KIĐơn giá bình qn hàngN

HGiá thực tế hàngTẾphương pháp này được xác định vào cuối kỳ và được tính như sau:GGiá vốn hàng bán là yếu tố quan trọng trong việc xác định kết quả kinhNdoanh.Nếu giá vốn hàng bán của một đơn vị sản phẩm thấp, điều này đồng nghĩa vớiƯviệc doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí và làm tăng khoản lợi nhuậnTRkiếm được. Đồng thời, khi giá vốn hàng bán thấp sẽ tăng khả năng cạnh tranh của

doanh nghiệp trên thị trường và quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ hiệu quả hơn.

(Theo khóa luận tốt nghiệp Kế tốn doanh thu, chi phí và tại cơng ty TNHH Phước

Anh của Nguyễn Thị Kiều Anh)

1.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán

a. Chứng từ sử dụng

-Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho-Bảng kê chi tiết nhập xuất tồn, sổ tổng hợp nhập xuất tồn-Phiếu xuất kho hàng gửi bán

13Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộb. Tài khoản sử dụng (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Để hạch tốn chi phí giá vốn hàng hóa, kế tốn sử dụng tài khoản 632 “Giá vốn

hàng bán”.

Nội dung kết cấu của tài khoản này được thể hiện như sau:

Bên Nợ

-Tài khoản 632hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ;

--Trị giá vốn của sản phẩm, hàngBên Có

Trị giá hàng bán bị trả lại nhậpkho;

-Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chiKhoản chiết khấu thương mại,giảm giá hàng bán nhận được sau khithường và chi phí sản xuất chung cốhàng mua đã tiêu thụ.định khơng phân bổ được tính vào giá

vốn hàng bán trong kỳ;Các khoản thuế nhập khẩu, thuếCác khoản hao hụt, mất mát củaN

Htiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường

đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khiKI--TẾHUphí nhân cơng vượt trên mức bìnhxuất bán hàng hóa mà các khoản thuếthường do trách nhiệm cá nhân gây ra;đó được hồn lại.H

Chàng tồn kho sau khi trừ phần bồiẠIChi phí xây dựng, tự chế TSCĐĐ--Kết chuyển giá vốn của sảnphẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trongtính vào ngun giá TSCĐ hữu hình tựkỳ sang tài khoản 911 “Xác định kếtNGvượt trên mức bình thường khơng đượcquảkinhdoanh”.Phản ánh khoản chênh lệch giữaTR-Ưxây dựng, tự chế hồn thành;

số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải

lập năm nay lớn hơn khoản đã lập dự

phòng năm trước.Tài khoản 632 khơng có số dư cuối kỳ14Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaKế toán một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 632c.Theo phương pháp kê khai thường xuyên

TK 154, 155, 156, 157TK 632Trị giá vốn của sản phẩm,

dịch vụ xuất bánTK 911Kết chuyển GVHB để

xác định kết quả kinh doanhTK 138, 152, 153, 155, 156…TK 155, 156Phần hao hụt, mất mát

được tính vào giá vốn

TK 627Nhập kho

hàng bán bị trả lạiTK 2294

Hồn nhập dự phòngTẾHUCP SXC cố định

khơng được phân bổ

đươc ghi vào giá vốnN

HTrích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

CTheo phương pháp kiểm kê định kỳKISơ đồ 1.3: Kế toán giá vốn hàng bántheo phương pháp kê khai thường xuyên

TK 611

TK 632

TK 911 Mua

Trị GVHB xuất kho

Kết chuyển GVHB

trong kỳ của DNTM

tiêu thụ trong kỳGĐẠIHTK 111, 112, 331

hàng hóaTK 155, 157

Kết chuyển thành phẩm,

hàng gửi đi bán cuối kỳTRƯNTK 156

Kết chuyển giá trị

HTK đầu kỳ

Kết chuyển giá trị HTK cuối kỳ

TK 155, 157

K/c thành phẩm, hàng gửi đi bán đầu kỳTK 631

Gía thành thực tế thành phẩm nhập kho;

TK 2294

dịch vụ hoàn thành của đơn vị cung cấp Hồn nhập dự phòng

giảm giá hàng tồn kho

dịch vụ

Trích lập dự phòng giảm giá HTK

Sơ đồ 1.4: Kế tốn giá vốn hàng bán theo phương pháp Kiểm kê định kỳ

15Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga1.2.2. Kế tốn về chi phí bán hàng

1.2.2.1. Khái niệm và vai trò

a.Khái niệmChi phí bán hàng (CPBH) là tồn bộ các chi phí có liên quan đến việc tiêu thụ

sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Chi phí bán hàng gồm: chi phí bảo quản; chi

phí chào hàng; chi phí hoa hồng đại lý…

(Theo trang web http://voer.edu.vn)

b.Vai tròChi phí bán hàng là cơ sở để lập dự tốn chi phí, giúp việc xác định kết quảkinh doanh được chính xác hơn. Từ những thơng tin kế tốn cung cấp, nhà quản lý sẽHUđưa ra những quyết định giảm bớt những khoản chi phí khơng cần thiết cho q trìnhTẾtiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.N

H(Theo khóa luận tốt nghiệp Kế tốn doanh thu, chi phí và tại cơng ty TNHH Phước

C1.2.2.2. Kế tốn chi phí bán hàngKIAnh của Nguyễn Thị Kiều Anh)Ha. Chứng từ sử dụngHóa đơn GTGT, hóa đơn thơng thường-Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có-Bảng chấm cơng, bảng trích và phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng tính và phân

Bảng kê thanh toán tạm ứng và các chứng từ liên quan khácTR-Ưbổ CCDCNGĐẠI-b. Tài khoản sử dụng

Để ghi nhận các khoản chi phí phát sinh trong q trình bán hàng, kế tốn sử

dụng tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”.

Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” có 07 tài khoản con như sau:

-Tài khoản 6411 “Chi phí nhân viên”-Tài khoản 6412 “Chi phí ngun vật liệu, bao bì”-Tài khoản 6413 “Chi phí dụng cụ, đồ dùng”-Tài khoản 6414 “Chi phí khấu hao TSCĐ”

16Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga-Tài khoản 6415 “Chi phí bảo hành”-Tài khoản 6417 “Chi phí dịch vụ mua ngồi”-Tài khoản 6418 “Chi phí bằng tiền khác”Nội dung kết cấu tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” như sau:-Tài khoản 641

-Các chi phí phát sinh liên quanđến q trình bán sản phẩm, hàng hóa,Bên Có

Khoản được ghi giảm chi phí bánhàng trong kỳ;

-Kết chuyển chi phí bán hàng vàoUcung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.Bên NợHtài khoản 911 “Xác định kết quả kinhTẾdoanh” để tính kết quả kinh doanh trong

CKIN

Hkỳ.TRƯNGĐẠIHTài khoản 641 khơng có số dư cuối kỳ17Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy Ngac. Một số nghiệp vụ phát sinh đến tài khoản 641

TK 111, 112, 152, 153,…TK 641TK 111, 112CP NVL, CCDC, CP mua ngoài… Các khoản thu giảm chi

CP hoa hồng đại lý

TK 133

Thuế GTGT

TK 911

Kết chuyển CPBH

TK 334, 338

Chi phí tiền lương

và các khoản trích theo lươngUTK 352HHồn nhập dự phòng

phải trả về chi phí bảo hành

sản phẩm, hàng hóaTK 242, 335

CKIChi phí phân bổ dần

Chi phí trích trướcN

HTẾChi phí khấu hao TSCĐTK 214HTK 352NTK 152, 153, 155, 156GĐẠIDự phòng phải trả về

chi phí bảo hành hàng hóa, sản phẩmTRƯHàng hóa, dịch vụ khuyến mại,

quảng cáo; tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng

cho khách hàng bên ngoài DN

TK 338

Phải trả cho đơn vị nhận ủy thác XK

TK 133

Thuế GTGT

Sơ đồ 1.5: Kế tốn chi phí bán hàng18Khóa luận tốt nghiệp

1.2.3.GVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaKế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp1.2.3.1.Khái niệm và vai tròa. Khái niệm

Chi phí quản lý doanh nghiệp là tất các chi phí có liên quan đến tồn bộ hoạt

đơng quản lý của doanh nghiệp. Bao gồm: chi phí lương nhân viên nhân viên quản lý,

chi phí khấu hao TCSĐ, các chi phí bằng tiền khác…

(Theo trang web http://voer.edu.vn)

b. Vai trò

Chi phí quản lý doanh nghiệp giúp các nhà quản trị doanh nghiệp biết được cáckhoản chi phí phát sinh cho cơng việc quản lý trong q trình doanh nghiệp hoạt động.

Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệpTẾ1.2.3.2.N

Ha. Chứng từ kế tốn sử dụng

Hóa đơn GTGT, hóa đơn thơng thường;-Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có;-Bảng chấm cơng, bảng trích và phân bổ khấu hao, bảng tính và phân bổH

CKI-ẠICCDC;Bảng kê thanh toán tạm ứng và các chứng từ liên quan khác.Đ-HUTừ đó có những chính sách để sử dụng các khoản chi phí này hiệu quả hơn.NGb. Tài khoản sử dụng(theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC)ƯĐể ghi nhận các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản

-TR642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”.

-Tài khoản 6421 “Chi phí nhân viên quản lý”-Tài khoản 6422 “Chi phí vật liệu quản lý”-Tài khoản 6423 “Chi phí đồ dùng văn phòng”-Tài khoản 6424 “Chi phí khấu hao TSCĐ”-Tài khoản 6425 “Thuế, phí và lệ phí”-Tài khoản 6426 “Chi phí dự phòng”-Tài khoản 6427 “Chi phí dịch vụ mua ngồi”-Tài khoản 6428 “Chi phí bằng tiền khác”Tài khoản 642 có 08 tài khoản cấp 2 như sau:19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x