Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1: Kết quả thực hiện chiến lược của GPbank Nghệ An

Hình 2.1: Kết quả thực hiện chiến lược của GPbank Nghệ An

Tải bản đầy đủ - 0trang

thiện cũng như khắc phục các điểm yếu của ngân hàng. Bên cạnh đó, cũng giúp các

nhà quản lý tiếp tục phát huy các điểm mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

của ngân hàng mình, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động vì mục tiêu

chung của GPbank .

Mặc dù việc thực hiện chiến lược đã đem lại cho Gpbank nói chung và

Gpbank Nghệ An nói riêng nhiều thành cơng và hồn thành vượt mức những chỉ

tiêu được giao, nhưng nếu nhìn ở một góc độ sâu hơn chúng ta thấy trong vấn đề về

chiến lược ngân hàng đang có một số vấn đề cốt yếu cần phải được chỉ rõ và khắc

phục, cụ thể:

- Gpbank là một ngân hàng trung bình trên địa bàn tỉnh lại theo đuổi chiến

lược tập trung phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

là chủ yếu, điều này đồng nghĩa với việc rủi ro sẽ cao hơn so với các ngân hàng

khác. Tuy nhiên ngân hàng chưa có một cơng cụ đánh giá hiệu quả thực thi chiến

lược cụ thể, mà chủ yếu là do các phòng giao dịch báo cáo lên, nên chủ yếu tập

trung nhấn mạnh vào các yếu tố tài chính mà phớt lờ đi các yếu tố phi tài chính – là

yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển trong tương lai của ngân hàng.

- Hoạt động tiếp thị còn thụ động, khách hàng tự tìm đến là chính. Một số

cán bộ còn nhiêu khê, khơng nhiệt tình với cơng việc, dẫn đến cơng việc bị đình trệ,

giảm số lượng khách hàng.

- Hoạt động phân tích đánh giá thị trường theo cơ cấu Ngành, thành phần

kinh tế để xây dựng cơ cấu đầu tư tín dụng còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc đầu tư

tín dụng cho từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế và chiến lược đầu tư lâu dài.

- Chưa chủ động trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra chuyên đề. Việc kiểm

tra, phát hiện và xử lý các trường hợp sai phạm đôi khi thiếu tính kiên quyết dẫn

đến tình trạng sai sót vẫn còn tái diễn. Qua những vụ việc vi phạm pháp luật nảy

sinh ở một số chi nhánh bạn thời gian gần đây, cho thấy bên cạnh việc tự giác rèn

luyện đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ thì cần tằng cường hơn nữa chất lượng,

tính nghiêm túc trong cơng tác kiểm tra kiểm sốt để phòng ngừa từ xa, ngăn chặn51hậu quả nghiêm trọng phát sinh.

- Chưa gắn chặt cơng tác tín dụng với mở rộng các loại hình dịch vụ sản

phẩm mới theo hình thức trọn gói. Một số dự án Gpbank đầu tư xong, vận hành tốt

nhưng lại để NHTM khác cạnh tranh cung ứng sản phẩm dịch vụ.

Từ những tồn tại đó đặt ra cho Gpbank Nghệ An một vấn đề quan trong, bức

thiết trong việc hồn thành chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hoạt động

kinh doanh cho cả chi nhánh.52Chương 3: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHO GPBANK

NGHỆ AN THEO BSC

3.1 Quan điểm hoàn thiện chiến lược theo BSC cho GPBANK Nghệ An

3.1.1 Hoàn thiện chiến lược để kết nối chiến lược của ngân hàng với các

hoạt động của nhân viên

Mục tiêu của ngân hàng là sử dụng BSC để truyền thông chiến lược đến tất cả

các cấp của tổ chức, giúp cho tất cả các nhân viên ở các cấp của tổ chức có thể hiểu rõ

hơn về chiến lược, mục tiêu của tổ chức – từ đó họ có thể biết tự mình phải làm gì để

có thể đạt được hiệu quả về chiến lược cũng như là các mục tiêu cho ngân hàng.

Mục tiêu sự kết nối chiến lược của ngân hàng tới các hoạt động của nhân

viên tăng lên trong vòng năm năm được thể hiện ở bảng 3.1:

Bảng 3.1: Phần trăm mục tiêu sự kết nối chiến lược tới hoạt động của nhân viên

Năm

Sự kết nối chiến lược2014

3%2015

8%2016

15%2017

22%2018

30%

(Nguồn: Tác giả)3.1.2 Hoàn thiện chiến lược để kết hợp chặt chẽ các mục tiêu chiến lược

với các quy trình phân bố nguồn lực

Đây là một mục tiêu khá quan trọng, nó quyết định tới sự thành công của ngân

hàng trong việc thi hành chiến lược. Sử dụng BSC để khuyến khích các nhà quản trị

của ngân hàng có thể tập trung một cách chính xác vào việc phân bố các nguồn lực một

cách hợp lý dựa trên mục tiêu chiến lược của ngân hàng. Nó giúp tăng cường tập trung

vào tiêu điểm chiến lược của ngân hàng, dựa trên mục tiêu chiến lược này thì các nhà

quản lý có thể đánh giá mức độ quan trọng của từng mục tiêu từ đó có thể đưa ra các

quyền ưu tiên trong việc phân bố các nguồn lực một cách hợp lý đảm bảo cho việc đạt

được mục tiêu chiến lược của ngân hàng, tránh lãng phí trong việc phân bố nguồn lực

một cách không hợp lý.

Mục tiêu của việc sử dụng hệ thống thẻ cân bằng điểm là để đạt được hiệu

53quả cao trong việc phân bố các nguồn lực. Mục tiêu đó được thể hiện ở bảng 3.2.

Bảng 3.2: Phần trăm mục tiêu về tính hiệu quả trong việc phân bố nguồn lực

Năm

2014

Tính hiệu quả của việc

5%

phân bố nguồn lực201520162017201812%20%33%50%

(Nguồn: Tác giả)3.1.3 Hoàn thiện chiến lược để tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ và sự linh

hoạt hơn cho ngân hàng

Đây vừa là mục tiêu của ngân hàng vừa là một yêu cầu trong việc sử dụng BSC.

Thứ nhất: Trước sự hội nhập và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tồn cầu

thì sự thay đổi và sự linh hoạt của một ngân hàng là yếu tố rất cần thiết cho sự thành

công, Gpbank Nghệ An - là một ngân hàng nhỏ trong ngành ngân hàng trên địa bàn

Nghệ An, vì vậy sự thay đổi của ngân hàng có phần nào khó khăn hơn so với các

ngân hàng lớn hơn, nên việc sử dụng BSC với mục tiêu là giúp ngân hàng thốt

khỏi được tình trạng trên.

Thứ hai: BSC nó tập trung vào việc thi hành chiến lược của ngân hàng, cái

mà ln ln đòi hỏi sự thay đổi, vì vậy Gpbank Nghệ An cần phải tạo ra sự thay

đổi, sự cải tiến và sự linh hoạt liên tục theo thời gian.3.2 Điều kiện áp dụng BSC để hoàn thiện chiến lược cho GPBANK Nghệ An

Việc vận dụng mô hình BSC để hồn thiện chiến lược cho Gpbank Nghệ An

chịu sự tác động bởi các biến số sau:3.2.1 Chiến lược của ngân hàng

Chiến lược của Gpbank Nghệ An hoạt động dựa trên chiến lược của Gpbank

là khởi nguồn cho việc tạo ra một cấu trúc BSC. Nó là một trong những yếu tố quan

trọng hàng đầu ảnh hưởng đến việc áp dụng BSC, và thường được sử dụng 90%

trong BSC.3.2.2 Cam kết của nhà lãnh đạo54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1: Kết quả thực hiện chiến lược của GPbank Nghệ An

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×