Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu – Chi nhánh Nghệ An (Gpbank Nghệ An)

1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu – Chi nhánh Nghệ An (Gpbank Nghệ An)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2 Sản phẩm dịch vụ tại Gpbank Nghệ An

a. Huy động vốn

+ Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng

khác trong nước và nước ngồi dưới các hình thức tiền gửi khơng kì hạn, tiền gửi có

kỳ hạn và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.

+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác.

+ Vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và

tổ chức tín dụng nước ngồi khi được Tổng giám đốc cho phép bằng văn bản.

b. Cho vay:

Thực hiện các nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng

Việt nam hoặc Ngoại tệ đối với các cá nhân và tổ chức kinh tế thuộc mọi thành

phần, mọi lãnh vực kinh doanh theo quy định của GPBank.

c. Kinh doanh ngoại hối:

Huy động vốn và cho vay, mua, bán ngoại tệ, TTQT, bảo lãnh, tái bảo lãnh,

chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ khác về ngoại hối theo chính

sách quản lý ngoại hối của Chính phủ, NHNN và của GPBank.

d. Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm:

+ Cung ứng các phương tiện thanh toán;

+ Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho KH;

+ Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho KH;

+ Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác

e. Kinh doanh các dịch vụ NH khác:

Bao gồm: thu, phát tiền mặt; mua bán vàng bạc, tiền tệ; máy rút tiền tự động,

dịch vụ thẻ; két sắt, nhận bảo quản dự trữ; đại lý cho th tài chính, chứng khốn,

bảo hiểm...và các dịch vụ NH khác được Nhà nước và GPBank cho phép.2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

- Ban giám đốc:

Giám đốc chi nhánh điều hành mọi hoạt động của Ban giám đốc, Giám đốc chi

nhánh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và của

34ngân hàng cấp trên và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Phó giám đốc là người cố vấn tham mưu trợ giúp Giám đốc trong quá trình

quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong phạm vi cho phép được sự ủy nhiệm

của Giám đốc. Phó giám đốc có quyền thay mặt Giám đốc ra quyết định và chịu

trách nhiệm pháp lý trước các quyết định đó.

- Phòng Quan hệ khách hàng

Bao gồm: tín dụng, thanh toán quốc tế, nguồn vốn, kinh doanh tiền tệ.

Chức năng:

Tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng quý,

hàng năm đồng thời đề xuất các biện pháp để chấp hành.

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo phạm vi công việc

Nhiệm vụ:

- Là đầu mối tổng hợp các số liệu hoạt động kinh doanh của toàn Chi

nhánh, giúp lãnh đạo Chi nhánh đánh giá kết quả thực hiện theo từng thời kỳ.

- Theo dõi và lập kế hoạch cân đối nguồn vốn cũng như việc sử dụng các

loại nguồn vốn đó (vốn cho vay, vốn huy động, vốn ngắn hạn, dài hạn…) từ đó

tham mưu cho lãnh đạo trong việc đẩy mạnh hoặc hạn chế huy động vốn. Thực hiện

cho vay, bảo lãnh kinh doanh, phối hợp với các phòng nghiệp vụ để đảm bảo tốt

công tác thông tin theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Tổ chức và điều hành tài sản nợ, tài sản có bằng tiền của chi nhánh để đảm

bảo kinh doanh có hiệu quả, an tồn đúng pháp luật.

- Phòng hỗ trợ tín dụng:

Chịu trách nhiệm marketing tín dụng, tư vấn cho khách hàng sử dụng sản

phẩm tín dụng, dịch vụ và danh mục về các vấn đề liên quan.

Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng

và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng.

- Phòng hành chính - tổ chức

Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực cho chi nhánh

thông qua việc đề xuất, đề ra các tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, đào tạo nguồn nhân

35lực phục vụ hoạt động kinh doanh, xây dựng các chế độ quản lý cán bộ, quản lý tài

sản, chế độ khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên.

Nhiệm vụ: Quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ công nhân viên, kiến nghị với lãnh

đạo trong việc điều động, bổ sung lao động cho các phòng ban, phối hợp với các

phòng ban để theo dõi tình hình, sơ kết tổng kết thi đua định kỳ.

- Phòng kế tốn giao dịch và ngân quỹ:

Chức năng:

Tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh trong việc điều hành quản lý tài sản theo

đúng chế độ quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước Việt Nam.

Làm đầu mối chi nhánh trong việc nghiên cứu khai thác công nghệ hiện đại

phục vụ kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện công tác hạch tốn kế tốn kịp thời, chính xác, phản ánh

trung thực khách quan theo chế độ kế toán nhằm đảm bảo an toàn về tài sản cho ngân

hàng và khách hàng, làm báo cáo cân đối quyết toán quý, năm đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện cơng tác thanh tốn chuyển tiền trong nước và quốc tế, hạch toán thu

chi tiền gửi, tiền vay, kỳ phiếu, trái phiếu và thực hiện các dịch vụ đại lý ủy thác giữa

chi nhánh và các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo hợp đồng đúng chế độ đồng

thời cung cấp thông tin số liệu cho cơng tác thanh tốn, kiểm tra, kiểm tốn

- Phòng Kiểm tra kiểm sốt nội bộ

Có nhiệm vụ kiểm sốt tồn bộ hoạt động của ngân hàng, giám đốc và các

phòng chức năng xem có đảm bảo quy chế của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và

theo các luật định do Nhà nước quy định hay không.2.2 Nội dung chiến lược của Gpbank chi nhánh Nghệ An

2.2.1 Sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn, chiến lược của Gpbank đến năm 2015

Sứ mệnh: GPBank phấn đấu trở thành Tập đồn Tài chính NH tiêu biểu tại

Việt Nam với các giá trị nổi bật về uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm dịch

vụ cam kết mang đến các sản phẩm, dịch vụ có tính chun nghiệp, tối ưu hoá

nhằm nâng cao và kết nối các giá trị cuộc sống của mọi khách hàng.

36Mục tiêu : Xây dựng GPBank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt

Nam, “ Không phải là đầu tiên nhưng phải là tốt nhất”. Trong chiến lược phát triển

ngân hàng bán lẻ, GPBank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân

Tầm nhìn đến năm 2015 : GPBank đạt tới một NH phát triển tồn diện phát huy

năng lực cơng nghệ tiên tiến, quản trị NH hiện đại, đạt trình độ khá khu vực, đủ điều kiện

cạnh tranh và phát triển trong hệ thống tài chính khu vực và hệ thống tài chính quốc tế

mới : - Khẳng định được khả năng cạnh tranh bình đẳng với các NHTM, NH nước ngồi

Chiến lược: An tồn - bền vững - hiệu quả

GPbank ln không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn

mới để trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, duy trì

tình trạng tài chính ở mức độ an tồn cao, tối ưu hóa việc sử dụng vốn cổ đông đảm

bảo quyền lợi của khách hàng, ngân hàng và cổ đông; tăng trưởng cao bằng cách tạo

nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hướng tới khách hàng,

xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp để đảm bảo

cho sự tăng trưởng được bền vững; có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo

lực lượng nhân viên chuyên nghiệp, xây dựng “Văn hóa GP Bank” trở thành yếu tố

tinh thần gắn kết toàn hệ thống.2.2.2 Quan điểm chiến lược của Gpbank Chi nhánh Nghệ An

Là một chi nhánh thuộc ngân hàng GPbank, thì trước hết mục tiêu chiến

lược của ngân hàng chi nhánh phải gắn liền với mục tiêu chiến lược của GPbank, có

như thế mới có sự đồng nhất từ trên xuống. Tuy nhiên, mỗi vùng miền, khu vực sẽ

có những đặc điểm mơi trường, kinh tế, văn hóa xã hội khác nhau nên để đạt được

mục tiêu của mình thì ngân hàng chi nhánh sẽ có những chiến lược riêng.

Với quan điểm chiến lược từ tổng công ty "Cam kết thành cơng", phân tích

những đặc điểm dân cư ở khu vực Tỉnh Nghệ An, ngân hàng GPbank chi nhánh

Nghệ An vẫn tiếp tục kế thừa quan điểm chiến lược ấy,nhằm mang lại lợi ích lớn nhất

cho người dân ở đây, đồng thời nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp.

Căn cứ vào định hướng hoạt động trong những năm vừa qua, có thể nêu ra một

số mục tiêu chiến lược chủ đạo của GPbank chi nhánh Nghệ An nhìn chung như sau:

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu – Chi nhánh Nghệ An (Gpbank Nghệ An)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×