Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/08/2017 quyết định kiện toàntổ công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke năm 2017.23PHỤ LỤC

Ảnh 1:Ủy ban nhân dân xã Thụy An

24Ảnh 2:Quán Karaoke Nguyễn Coffee khai trương đưa ra các đợt giảm giá

để thu hút khách25Ảnh 3:Phòng hát được đầu tư trang bị hiện đại, đẹp mắt26Ảnh 4:Quán Karaoke gia đình27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×