Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Địa điểm kiến tập và thời gian kiến tập

1 Địa điểm kiến tập và thời gian kiến tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

xã: Cẩm Đình, Hát Mơn, Long Xun, Ngọc Tảo, Phúc Hòa, Phụng Thượng,

Phương Độ, Sen Chiểu, Tam Thuấn, Thanh Đa, Thọ Lộc, Thượng Cốc, Vân Hà,

Vân Nam, Vân Phúc, Võng Xuyên, Xuân Phú.

Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Phúc Thọ được nhập về Hà Nội.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, sáp nhập thêm 3 xã của huyện Quốc Oai là

Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp.

Ngày 2 tháng 6 năm 1982, chuyển 2 xã Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc của

huyện Ba Vì về huyện Phúc Thọ quản lý.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện lại trả về cho tỉnh Hà Tây vừa được tái

lập.

Ngày 29 tháng 8 năm 1994, thành lập thị trấn Phúc Thọ trên cơ sở điều

chỉnh một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của hai xã Phúc Hòa và Thọ

Lộc.

Ngày 29 tháng 5 năm 2008, một lần nữa huyện lại được sáp nhập vào Hà

Nội

(Phần thị trấn Phúc Thọ hiện nay là một phần xã Phúc Hòa và xã Thọ Lộc

được tách ra để thành lập thị trấn mới. Xã Thọ Lộc và xã Phúc Hòa trước Cách

mạng tháng Tám là tổngLạc Trị thuộc huyện Thạch Thất, chỉ chuyển về Phúc

Thọ sau năm 1954. Trước đây 2 xã Tích Giang và Trạch Mỹ Lộc thuộc huyện

Tùng Thiện, được chuyển về Phúc Thọ sau năm 1982).

Huyện Phúc Thọ có tổng Lạc Trị (tên dưới thời Pháp thuộc) là quê hương

cách mạng, có nhiều người theo Việt Minh chống Nhật và Pháp, có nhiều cán bộ

cách mạng thời kỳ1940-1954, làng Kiều Trung là địa phương kiên cường chống

Nhật, hiện tại bảo tàng lịch sử Hà Nội có trưng bày kỷ vật là chiếc mõ tre kháng

Nhật (1945). (Bảo tàng ghi nhầm là thôn Kiến Trung).

Cửa Hát Môn là một địa danh lịch sử nơi hai bà Trưng nhảy xuống tuẫn

tiết khi thất thế trước quân nhà Hán do Mã Viện chỉ huy. Hiện nay ở đây còn

có đền thờ Hai Bà Trưng.

Vào thời Pháp thuộc, người Pháp muốn cải tạo hệ phân lũ sông Hồng, họ

đã xây dựng cơng trình đập Đáy, nhằm mục tăng lưu lượng dòng chảy của sông

2Hồng về mùa cạn và phân lũ vào bồn trũng hạ lưu sông Đáy (các tỉnh Sơn

Tây, Hà Đơng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) mỗi khi có lũ lụt lớn vào mùa

mưa. Nhưng cơng trình này hiếm khi phát huy tác dụng vào mùa lũ, làm cho

đoạn sơng Đáy phía hạ lưu đập trở nên gần như là đoạn sơng chết.

* Di tích lịch sử

Phúc Thọ là một huyện đồng bằng, thuần nơng; có 23 xã, thị trấn; có nền

văn hố lâu đời. Huyện Phúc Thọ là vùng đất có nhiều di tích. Căn cứ Quyết

định số 5745/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016, của UBND TP Hà Nội, về việc phê

duyệt cơng bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến

31/12/2015, tồn huyện có 199 di tích, trong đó có các di tích tiêu biểu như: Đền

thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Mơn; đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp; di tích CMKC

Miếu Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc; đình Tường Phiêu - xã Tích Giang, chùa Bà

Tề, xã Hiệp Thuận... Đến nay, trên địa bàn huyện có 101 di tích được xếp hạng,

trong đó: 01 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt; 47 di tích xếp hạng cấp quốc

gia; 53 di tích xếp hạng cấp Thành phố.

* Giao thơng

Đường bộ có quốc lộ 32 chạy dọc phía nam huyện, theo hướng Đơng

Đơng Nam - tây tây bắc, từ Hà Nội, qua thị trấn Phúc Thọ, sang thị xã Sơn Tây,

Hà Nội, (đoạn cắt qua sơng Đáy nằm phía nam đập Đáy). Quốc lộ 32 trước đây

là quốc lộ 11A, sau năm 1976 mới đổi thành 32.

Đường thủy có sơng Hồng.31.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Văn

hóa và Thơng tin huyện Phúc Thọ

1.3.1 Vị trí, chức năng của phòng Văn hóa và Thơng tin huyện Phúc

Thọ

1. Phòng Văn hố và Thơng tin là cơ quan chun môn thuộc Ủy ban

nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện

quản lý nhà nước về văn hố, gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo;

báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thơng; cơng nghệ thơng tin; phát thanh truyền

hình; thơng tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn, thực

hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện

và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hố và Thơng tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản;

chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế cơng chức, cơ cấu ngạch

công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra,

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hố và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thơng

tin và Truyền thông Hà Nội.1.3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Văn hóa – Thơng tin huyện

Phúc Thọ

I. Về lĩnh vực văn hố, thể thao và du lịch:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; kế hoạch dài hạn,

05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hố, gia đình, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện

các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý

nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban

hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thơng tin tun

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp

4văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hố

hoạt động văn hố, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy

phép thuộc các lĩnh vực về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp

luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực

hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây

dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào

‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hố”; xây dựng gia đình văn hố,

làng văn hoá, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa

nơng thơn mới; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hố, danh lam thắng cảnh và di

sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ, tơn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du

lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thơng tin và

Thể thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản

lý của Phòng trên địa bàn.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi

chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục,

thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chun mơn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hố, gia đình, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy

ban nhân dân xã, thị trấn.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc

chấp hành pháp luật về hoạt động văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và

quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cơng dân

về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy

định của pháp luật.5II. Về lĩnh vực thông tin, truyền thông, thông tín điện tử

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; quy hoạch, kế

hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thơng trên

địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành

chính nhà nước trong các lĩnh vực về thơng tin và truyền thơng.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông

tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi

được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi

thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy

phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp

luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng đẫn và triển khai hoạt động các hội và tồ chức

phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức cơng tác bảo vệ an

tồn, an ninh thơng tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thơng,

cơng nghệ thơng tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát

thanh, truyền thanh cơ sở.

8. Chịu trách nhiệm theo đõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án

về ứng dụng cơng nghệ thơng tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy

ban nhân dân huyện.

9. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

10. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn

quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của

6pháp luật.

11. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên

địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thơng và

Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

III. Về lĩnh vực khác

1. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình

thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở

quản lý ngành, lĩnh vực.

2. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu

ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen

thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công

chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của

Ủy ban nhân dân huyện.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy

định của pháp luật vả phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật1.3.3 Cơ cấu tổ chức của của phòng Văn hóa và Thơng tin huyện

Phúc Thọ

1. Phòng Văn hóa và Thơng tin có Trưởng phòng và khơng q 03

Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng đồng chí Hà Đăng Thự chịu trách nhiệm trước Ủy ban

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

b) Phó Trưởng phòng là đồng chí Vũ Hồng Hải và đồng chí Lê Tiến Hải.

Người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp

luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó

7Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của

Phòng;

c)Việc bổ nhiệm Trường phòng và Phó Trường phòng do Chủ tịch Ủy ban

nhân dân huyện đồng chí Dỗn Trung Tuấn quyết định theo tiêu chuẩn chức

danh do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức,

thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ

tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hố, thể dục, thể

thao, du lịch ở huyện có thể được thành lập gồm: Thư viện, Trung tâm Văn

hoá, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Trung tâm Văn

hóa - Thơng tin và Thể thao. Các đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài khoản riêng.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp này thực hiện theo quy

định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính

phủ.

1.3.4 Các cán bộ, cơng chức chun mơn của phòng Văn hóa và

Thơng tin huyện Phúc Thọ

- Trường phòng: đồng chí Hà Đăng Thự

- Phó trưởng phòng: đồng chí Vũ Hồng Hải và đồng chí Lê Tiến Hải

- Chuyên viên: đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, đồng chí Hà Thị

Hạnh và đồng chí Trần Thị Thùy Linh.8PHẦN II : BÁO CÁO VIỆC LÀM TẠI NƠI KIẾN TẬP VÀ KÊT QUẢ

THỰC HIỆN

* Nhật ký kiến tập

STT

Ngày 1Nội dung

Nhận xét

- Đến cơ quan, nơi kiến tập để - Đến nơi làm việc đúng giờ, tác

nộp giấy xin kiến tập và xin dấu phong, trang phục phù hợp với

tiếp nhận kiến tập gửi về trườngquy định của Nhà nước- Làm quen với các cán bộ trong - Tác phong nhanh nhẹn, hoà

nơi làm việc, làm quen với cơ đồng.

Ngày 2quan làm việc

- Đến cơ quan làm việc, dọn dẹp - Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

lại nơi làm việc cho sạch sẽ.- Làm việc có kỷ cương.- Ngồi trao đổi, nói chuyện với - Có kiến thức về các hoạt động

phó trưởng phòng về việc xây văn hố thơng tin ở cơ sở.

dựng nếp sống văn hoá ở cơ sở - Tiếp thu tốt các ý kiến của phó

và được tham khảo các tài liệu phòng.

liên quan.

Ngày 3- Chịu học hỏi, tìm tòi tài liệu,tham khảo tài liệu liên quan.

- Tới cơ quan dọn dẹp nơi làm - Có ý thức trách nhiệm trong

việc.công việc.- Tham mưu, chỉnh sửa văn bản, - Làm việc có hiệu quả, có năng

kế hoạch về bộ quy tắc ứng xử lực và có những ý kiến đóng góp

của UBND thành phố Hà Nội tích cực để hoàn thiện các bài báo

Ngày 4ban hành.

- Dọn dẹp nơi làm việc.cáo được giao.

- Có ý thức làm việc, làm việc,- Tổng hợp, tổng soát, kiểm tra tổng kết hiệu quả, chi tiết các báo

các báo cáo về công tác quản lý cáo và cơng việc được giao

di tích, di sản trên địa bàn huyện

Ngày 5Phúc Thọ năm 2017

- Nghiên cứu tài liệu về các hoạt - Có ý thức nghiên cứu tài liệu,

động văn hố thơng tin ở cở sở9chăm chỉ.STT

Ngày 1Nội dung

- Chào cờ, giao ban.Nhận xét

- Đến cơ quan đúng giờ.- Tổng kết các hoạt - Lắng nghe và tiếp thu các nhận xét

động tuần trước và đánh giá của các cán bộ trong phòng.

triển khai các hoạt - Có ý kiến đóng góp về các hoạt động.

Ngày 2động tuần này

- Đến dọn dẹp cơ - Nhiệt tình tham gia các hoạt động của

quan làm việc.địa phương- Được phòng và đồn - Có năng khiếu văn nghệ và dàn dựng,

thanh niên mời đi biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

giao lưu chương trình - Có ý kiến đóng góp và bổ sung cho các

văn nghệ tại trung tiết mục văn nghệ của địa phương để

tâm văn hố huyện hồn thiện hơn.

Phúc Thọ

- Thể hiện ca khúc :

Hào Khí Việt Nam tại

chương

Ngày 3trìnhvănnghệ của huyện.

- Dọn dẹp cơ quan - Có ý thức làm việc.

làm việc.

- Tham- Có những ý kiến đóng góp tốt, hay,

mưu,đóng chính xác về cuộc thi sắp tới của huyện.góp ý kiến để sửa đổi - Hoàn thành tốt văn bản và quy chế thi

bổ sung quy chế và của cuộc thi đã được giao.

lên danh sách BTC

cuộc thi tuyên truyền

quy tắc ứng xử nơi

công cộng năm 2018

trên địa bàn huyện

Ngày 4Phúc Thọ

- Dọn dẹp cơ quan - Ý thức làm việc hiệu quả.

làm việc.- Nhiệt tình trong việc đi các cơ sở xã

10- Đi xuống xã cơ sở trên địa bàn.

cùngcánbộcủa - Đã có những ý kiến, đóng góp, độngphòng văn hố thông viên tới ông Nguyễn Tuấn Kiệt để ông

tin huyện tại UBND có bước đầu định hình về cuộc thi

xã Long Xuyên.Trưởng Thôn Thân Thiện.- Cùng với các cán bộ - Giúp các cán bộ lên chương trình văn

gặpgỡNguyễnTuấnơng nghệ để ông Kiệt đi thi cuộc thi do thành

Kiệt phố Hà Nội tổ chức.cùng các cán bộ của

xã Long Xuyên để

triển khai kế hoạch

cuộc thi Trưởng Thôn

Thân Thiện của thành

phố Hà Nội vào tháng

8 năm 2018.STT

Ngày 01Nội dung

- Chào cờ.Nhận xét

- Đến nơi làm việc đúng giờ.- Giao ban đầu tuần.- Có ý thức tham gia các hoạt- Tổng kết các hoạt động động của cơ quan, địa phương.

tuần trước.- Tuyên dương những đóng góp- Triển khai các hoạt động với các báo cáo, chương trình vănNgày 02tuần này.nghệ và cuộc thi Trưởng Thôn- Dọn dẹp cơ quan làm việcThân Thiện.

- Sạch sẽ, gọn gàng, tác phong tốt.- Đề xuất ý tưởng, ý kiến và - Có nhiều ý kiến hay, thiết thực

bước đầu lên mục lục cho đề cho đề tài Gia đình văn hố trong

tài : Gia đình văn hố trong việc phát triển dòng họ.

Ngày 03việc phát triển dòng họ.

- Nghiên cứu tài liệu- Chịu khó tìm và tham khảo các

11- Tìm tài liệu cho đề tài để tài liệu liên quan đến công việc vàSTT

Ngày 01làm báo cáo kiến tập.bài báo cáo.Nội dung

- Chào cờ.Nhận xét

- Đi kiến tập đúng giờ- Giao ban đầu tuần- Trang phục và tác phong phù- Tổng kết hoạt động tuần hợp với quy định.

trước.- Có ý thức xây dựng và đóng góp- Triển khai hoạt động tuần các hoạt động của phòng và địa

Ngày 02này.

- Dọn dẹp cơ quan làn việc.phương.

- Ý thức làm việc tốt- Nghiên cứu, tham khảo, đề - Có những ý kiến đóng góp thiết

án : xây dựng thư viện video thực, bổ ích, cho các báo cáo,

trực tuyến ( Phúc Thọ, linh hoạt động, đề án của phòng.

thiêng miền di sản ) nhằm

quảng bá văn hố, du lịch

của huyện Phúc Thọ, và sau

Ngày 03đó bổ sung ý kiến cá nhân.

- Dọn dẹp cơ quan làm việc.- Ý thức làm việc chăm chỉ, hiệu- Giúp các cán bộ trong quả.

phòng tổng kết các báo cáo - Tổng hợp tốt các báo cáo được

về quản lý các hoạt động giao.

karaoke, biển hiệu, quảng

cáo trên địa bàn huyện năm

Ngày 042018.

- Dọn dẹp cơ quan làm việc.- Ý thức làm việc tốt, có hiệu quả.- Kiểm tra, rà sốt lại các báo - Tổng hợp các báo cáo trên địa

cáo về việc triển khai kế bàn một cách hệ thống.

hoạch 3 sạch trên địa bàn : - Chịu khó tìm tài liệu, học hỏi và

Nước sạch, mơi trường sạch, tiếp thu các đóng góp ý kiến.

nơng nghiệ sạch.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Địa điểm kiến tập và thời gian kiến tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×