Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuyên đề: Công tác xây dựng gia đình văn hóa.

Chuyên đề: Công tác xây dựng gia đình văn hóa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Hệ thống giao thơng.

Tồn thành phố có đường quốc lộ 2 và quốc lộ 37 chạy qua và cùng với các

tuyến đường liên huyện liên xã, phường tạo thành mạch máu giao thơng chính nối

liền các huyện, xã trong khu vực, trung tâm thành phố đồng thời nối liền với các

tỉnh bạn. thuận lợi cho việc lưu thông và phát triển kinh tế, văn hố, hệ thống giao

thơng liên xã, phường, liên thôn đã được trải nhựa và bê tơng.

3. Địa hình, địa mạo.

Được phân bố thành 2 vùng rõ rệt phía tây thành phố là vùng có địa hình

tương đối bằng phẳng tập trung chủ yếu ở các phường Tân Hà, Ỷ La, Hưng Thành,

Phan Thiết, Minh Xuân, Tân Quang và xã An Tường. Có dòng sơng Lơ chảy qua

thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp. Vùng đồi núi

tập trung ở các xã, phường, Nông Tiến, Tràng Đà, An Khang, Thái Long, Đội Cấn,

Lưỡng Vượng. Hệ thống đồi núi ở thành phố chủ yếu là đồi núi thấp có hình bát

úp, có trữ lượng lớn về đá vôi. Thuận lợi cho việc phát triển về lâm nghiệp và cơng

nghiệp khai khống.

4. Điều kiện kinh tế - xã hội.

Những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của địa phương:

Tổng số hộ trong toàn thành phố là 28.483 hộ với 95.260 nhân khẩu trên địa

bàn thành phố có 19 dân tộc cùng chung sống.

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, có mật độ

dân số cao nhất tỉnh, có trình độ dân trí cao và tương đối đồng đều.

II. Cơng tác chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố đã triển khai thực hiện các văn bản

của Trung ương, của Tỉnh về cơng tác gia đình và cơng tác phòng, chống bạo lực

gia đình đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện, phối hợp

với Hội đồng, phổ biến, giáo dục Pháp luật thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến

nội dung của Luật phòng, chống bạo lực gia đình tới cán bộ cơng nhân viên chức

và nhân dân trên địa bàn thành phố.7Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản số 728/UBND – VX ngày

19/5/2017 về việc thực hiện chỉ thị số 11/CT – TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng

Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.

Ban chỉ đạo cơng tác gia đình thành phố đã xây dựng Kế hoạch số)1/KH –

BCĐ ngày 28/2/2017 về thực hiện công tác gia đình năm 2017.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố ban hành văn bản số 57/CV – VHTT

ngày 30/05/2017 về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc

gia về phòng, chống Bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam; phối hợp với

Đài truyền thanh – truyền hình, Trung tâm Văn hóa, Thơng tin, Thể thao, Phòng tư

pháp, Đồn thanh niên, Hội phụ nữ, Liên đồn lao động, Phòng Giáo dục Thành

phố. Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, quán triệt Quyết định số

629/QĐ – TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược

phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nghị định số

02/2013/NĐ – CP cúa Chính phủ về cơng tác gia đình, Hiến pháp năm 2013; Bộ

Luật dân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Hộ tịch, Luật

đất đai, Luật xây dựng; Nghị định số 02/2013/NĐ – CP ngày 03/01/2013 của

Chính phủ quy định về cơng tác gia đình; Nghị định số 167/2013/NĐ – CP ngày

12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh,

trật tự, an toàn, xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, cháy chữa cháy; phòng,

chống bạo lực gia đình; Thơng tư số 12/2013/TT – BVHTTDL ngày 17/12/2013

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ xây dựng

gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng; Thông tư số 23/2011/TT –

BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy

định thu thập, xử lý thơng tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Thơng

tư số 04/2015/TT – BVHTTDL ngày 19/6/2015 về việc quy định chế độ báo cáo

thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về văn hóa, gia đình và Thể

dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kế hoạch số 45/KH

– UBND ngày 26/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chiến lược8phát triển gia đình Việt Nam và xây dựng gia đình thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước thành phố Tuyên Quang đến năm 2020.

Qua việc triển khai các văn bản về cơng tác gia đình đã nâng cao nhận thức

về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, cơng chức và tồn thể Nhân dân trong

việc triển khai thực hiện cơng tác gia đình góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến

bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội.

III. Thực trạng thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng,

chống bạo lực gia đình.

Luật phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII thơng qua và có

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Trong thời gian qua, việc thi hành

Luật đã đạt những thành quả nhất định, góp phần quan trọng bảo vệ quyền và lợi

ích của các thành viên trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,

hạnh phúc, gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.

1.1. Cơng tác chỉ đạo, ban hành văn bản thực hiện nhiệm vụ phòng, chống

bạo lực gia đình.

Qn triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban

Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật Bình đẳng giới.

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 4/2/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn

thi hành một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình.

Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 Quy định về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Thơng tư số 02/2010/TT-BVHTTDL, ngày 16 tháng 3 năm 2010 Quy định

chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia

đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư

vấn; cấp thẻ cho nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc; tư vấn và

phòng, chống bạo lực gia đình.

9Thơng tư liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 10

năm 2011 Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi

cho cơng tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ

các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực

gia đình ngồi cơng lập.

Thơng tư số 23/2011/TT- BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 Quy định

thu thập, xử lý thơng tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch về xây

dựng thí điểm các mơ hình phòng chống bạo lực gia đình, Đề án tuyên truyền giáo

dục đạo đức lối sống truyền thống trong gia đình Việt Nam…

Các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Sở Văn hóa

và Du Lịch, Phòng Văn hóa và Thơng tin Thành phố Tuyên Quang. Ủy ban nhân

dân thành phố ban hành các văn bản quản lý nhà nước về cơng tác gia đình, phòng,

chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm: kế hoạch

số 75/KH-UBND ngày 29/8/2013 về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt

Nam và xây dựng gia đình thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành

phố Tun Quang đến năm 2020; Quyết định số 1491/QĐ-CT ngày 04/08/2011 về

việc thành lập Ban Quản Lý Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong

gia đình thành phố Tuyên Quang; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/12/2012 về

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; văn bản số 795/UBND-VX ngày

12/6/2014 về việc thực hiện cơng tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; văn bản tổ

chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hằng năm.

1.2. Công tác tuyên truyền.

Hàng năm Ủy ban nhân dân các phường xây dựng Kế hoạch Kế hoạch tuyên

truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trên địa bàn các xã, phường và Ủy ban nhân

dân các phường đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép Luật phòng, chống bạo lực gia

đình tại các Hội nghị tun truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, các tổ10nhân dân và thành viên tổ hòa giải của các xóm, tổ nhân dân trên địa bàn phường

về Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngồi ra, tun truyền lồng ghép tại các Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy

mở rộng, các Hội nghị của Uỷ Ban Nhân Dân xã, phường, các buổi họp của các

xóm, tổ dân phố và trong buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ do xóm, phường tổ

chức.

Ủy ban nhân dân xã, phường cũng thường xuyên phối hợp cùng các ban

ngành đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới xóm, tổ dân phố và toàn

thể nhân dân trên địa bàn xã, phường bằng nhiều hình thức như loa phóng thanh

của xóm, tổ, trong các buổi họp xóm, tổ dân phố. Do vậy mà các nội dung về thi

hành luật phòng, chống bạo lực gia đình đã từng bước đi vào cuộc sống và tạo sự

chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của các cấp và tồn thể nhân dân và đã hình

thành được mơi trường văn hóa lành mạnh của mỗi gia đình.

1.3. Hoạt động kiểm tra, giám sát thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia

đình.

Cơng tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch của

Ủy ban nhân dân thành phố, kết quả giám sát 297 thôn, xóm, tổ dân phố đã thực

hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Việc thực hiện Luật phòng, chống bạo

lực gia đình được gắn với phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn

hóa”, nhân dân thành phố ln phát huy truyền thống đồn kết, giữ gìn bản sắc văn

hóa dân tộc.

1.4. Về cơng tác tổ chức bộ máy và kinh phí thực hiện.

Thành phố hiện có 14 cơng chức theo dõi cơng tác gia đình (01 cơng chức

thuộc biên chế Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố, 13 cơng chức văn hóa – xã

hội tại xã phường); có 297/297 cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em được đào

tạo chun mơn chương trình 3 tháng trở nên.

Hằng năm, thành phố đều bố trí khoản ngân sách chi cho hoạt động phong

trào “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó có nội dung về cơng

tác gia đình. Các xã, phường trên địa bàn thành phố đều dành khoản kinh phí chi

11hỗ trợ cho hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời

sống văn hóa” để thực hiện tốt các nội dung phong trào. Thực hiện đề án “Tuyên

truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”, mỗi năm là 9 triệu

đồng.

1.5. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình.

Thành phố đã tích cực đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tun truyền về Luật,

phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hơn nhân và gia đình…

nhằm nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình, coi đó là biện

pháp chủ yếu để nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật để tự bảo vệ cho những

nạn nhân. Bên cạnh đó giáo dục, nâng cao nhận thức của cả hai giới về quyền và

nghĩa vụ của từng thành viên trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình

góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Trên địa bàn thành phố hiện có 13 địa chỉ tin cậy trong cộng đồng tại UBND

và Trạm y tế xã, phường: 15 điểm tạm lánh; 18 cơ sở tư vấn về gia đình. Mỗi xã,

phường đã xây dựng 01 thơn, xóm, tổ làm điểm về Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp thành phố hướng dẫn

ủy ban nhân dân các xã, phường thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định, đến

nay có 297 tổ hòa giải được thành lập tại các thơn, xóm, tổ dân phố. Các tổ hòa

giải hoạt động ổn định và có hiệu quả, mỗi tổ hòa giải có từ 5 đến 9 thành viên.

Trong 10 năm, các tổ hòa giải đã hòa giải được 219 vụ thuộc lĩnh vực hơn nhân gia

đình; các tổ hòa giải tại cơ sở đã làm tốt cơng tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp

giữa các thành viên gia đình; phát hiện sớm các hành vi bạo lực gia đình, ngăn

chặn và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, quan tâm bảo vệ quyền , lợi ích

hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ, qua đó nâng cao ý

thức chấp hành pháp luật của người dân và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong từng

gia đình góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an tồn xã hội cơ sở.

1.6. Tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn.

Trong 10 năm triển khai thực hiện thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia

đình đã có tác dụng thiết thực, giúp cho người dân nâng cao nhận thức, phát huy

12vai trò vị trí của gia đình, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách về pháp

luật, mọi người dân thực hiện tốt Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình

đẳng giới, các kiến thức, kỹ năng ứng xử trong gia đình từng bước giảm các vụ bạo

lực trong gia đình; nguyên nhân chủ yếu là mâu thuẫn vợ chồng đánh cãi chửi

nhau, bố mẹ với con cái bất đồng quan điểm, các hành vi đó được các tổ hòa giải

của xã, tổ dân phố kịp thời hòa giải, chưa có vụ bạo lực nghiêm trọng nào xảy ra.

Năm 2008, có 10 vụ bạo lực gia đình, năm 2012 có 19 vụ, năm 2014 có 11

vụ, 5 tháng đầu năm 2018 có 02 vụ bạo lực gia đình, trong 10 năm có 06 vụ bạo

lực gia đình bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền 8 triệu đồng. Các vụ bạo lực

gia đình nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, hình thức chủ yếu là bạo lực tinh thần. Tình

hình về bạo lực gia đình hằng năm có chiều hướng giảm dần, thành phố khơng xảy

ra vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng, các vụ mâu thuẫn trong gia đình đều được tổ

hòa giải can thiệp, tư vấn kịp thời và góp ý phê bình ở khu dân cư, chưa có vụ việc

nào nghiêm trọng xử lý hình sự.

2. Kết quả thực hiện cơng tác gia đình.

Cơng tác tun truyền về lĩnh vực gia đình được triển khai thơng qua nhiều

hình thức như tuyên truyền miệng, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa, hệ thống

loa truyền thanh của thành phố và các xã, phường, tuyên truyền lưu động, lồng

ghép trong các buổi hội nghị, họp giao ban, các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa

thơn, xóm, tổ nhân dân; thơng qua các buổi đăng ký kết hôn tại UBND các xã,

phường. Trong năm 2017 tổ chức 18 buổi thông tin lưu động, treo 35 lượt băng

zôn, 25 pa nô đường phố, tổ chức 10 buổi biểu diễn văn nghệ thu hút hang nghìn

người xem; xây dựng được 232 tin bài tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh

– Truyền hình thành phố và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

Hướng dẫn các xã, phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức

đoàn thể tổ chức và tun truyền nội dung về gia đình, phòng chống bạo lực gia

đình trong Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), “Ngày

hội Đại đồn kết tồn dân 18/11”, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và

trẻ em gái (25/11); thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong

13gia đình Việt Nam; mơ hình phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép với phong

trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “ Xây dựng nông

thôn mới” và “ Xây dựng đô thị văn minh”. Các đồn thể thành phố đã cụ thể hóa

nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với các phong trào thơn, xóm, tổ nhân dân

“Năm khơng”, phong trào phụ nữ “Năm khơng, ba sạch”, “Ơng bà, cha mẹ mẫu

mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, Phong trào “Đơ thị

cần thanh niên có, nơng thơn khó có thanh niên”.

Các tổ hòa giải ở cơ sở duy trì và phát huy vai trò của mình trong việc giải

quyết những xung đột, vướng mắc trong cơng tác gia đình. Câu lạc bộ xây dựng

gia đình hạnh phúc định kỳ tổ chức sinh hoạt tuyên truyền một tháng một lần với

nhiều nội dung phong phú, đa dạng theo các chuyên đề: các chủ trương của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước; được trang bị những kiến thức về phòng,

chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, Luật Bình đẳ ng giới, Luật Phòng , chống

bn bán phụ nữ và trẻ em…. Đồng thời, lồng ghép các nội dung học tập và tham

quan các mơ hình điểm về phát triển kinh tế… với nhiều hình thức phù hợp, buổi

sinh hoạt nào cũng thu hút đông đảo các cặp vợ chồng tham gia, tạo ra khơng khí

rất sơi nổi, vui vẻ. Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc đã thực sự phát huy hiệu quả,

đến nay, không chỉ nhận thức và chú trọng xây dựng gia đình mình hạnh phúc, các

thành viên trong câu lạc bộ góp phần nhân rộng Câu lạc bộ của thành phố.

Trong năm 2017 thành phố có 12 vụ bạo lực gia đình, trong đó nạn nhân chủ

yếu là phụ nữ, hình thức chủ yếu là bạo lực tinh thần. Nguyên nhân bạo lực gia

đình chủ yếu là thường xuyên cờ bạc, rượu chè, tệ nạn xã hội, sự bất bình đẳng

giới, thiếu việc làm, kết hơn sớm, ngoại tình, thiếu hiểu biết về Luật phòng chống

bạo lực gia đình; thiếu các kỹ năng ứng xử, cách giải quyết khơng phù hợp khi

trong gia đình có sự mâu thuẫn, xung đột.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thơn, xóm, tổ dân phố văn hóa đã

được triển khai sâu rộng tới 297/297 thơn, xóm, tổ gắn liền với việc xây dựng xã

đạt chuẩn văn hóa nơng thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2017

có 24.954/26.690 hộ gia đình văn hóa (đạt 93,5; có 232/297 thơn, xóm, tổ dân phố

14văn hóa (đạt 78,1%). Các hộ gia đình nhiều thế hệ (ơng bà, cha mẹ, con cháu)

“Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, tiếp tục dạy bảo, tư vấn những vấn những vấn

đề hệ trọng trong gia đình cho con như học tập, lập nghiệp, hơn nhân… Ngồi ra,

ơng bà cha mẹ sẽ coi sóc nhà cửa và trơng cháu, một số ơng bà còn khỏe mạnh thì

tham gia các hoạt động của địa phương như làm tổ trưởng khu dân cư hoặc ban

Công tác mặt trận khu dân cư…

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế

hoạch giao, quy mô dân số ổn định, duy trì được mức giảm sinh và tỷ lệ sinh con

thứ ba trở lên, số người mới sử dụng biện pháp tránh thai đạt 60% kế hoạch năm.

Tổ chức truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản trực tiếp tại cộng đồng được 2.600

đối tượng là nam, nữ trong độ tuổi từ “15 đến 49 tuổi có vợ có chồng” tại các xã,

phường trên địa bàn.

3. Kết quả hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Thực hiện kế hoạch số 43/KH – SVHTTDL ngày 22/5/2017 về việc tổ chức

hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia

đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017.

Phòng Văn hóa và thơng tin thành phố đã xây dựng và ban hành văn bản số

57/CV – VHTT, ngày 30/5/2017 về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền Tháng

hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam

năm 2017, đơn vị, thuộc ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân các xã,

phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động thông tin

tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tuyên truyền 03 buổi bằng xe lưu động, treo

10 băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, tổ chức 01 buổi biểu diễn nghệ

thuật quần chúng; biên tập 14 tin, bài, chuyên mục liên quan đến lĩnh vực gia đình

trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống loa truyền thanh của thành phố

và các xã, phường.

Uỷ ban nhân dâncác xã, phường treo băng rơn hưởng ứng Ngày gia đình

Việt Nam tại trụ sở; tuyên truyền, tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình

15Việt Nam28/6/2017, đến các thơn, xóm, tổ nhân dân; lồng ghép nội dung về gia

đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào hoạt động của phong trào: “Tồn dân

đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các buổi họp thơn, xóm, tổ dân phố. Tổ

chức các động thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, tọa đàm, tổ chức hội nghị biểu

dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong cơng tác gia đình, phòng,

chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát động tổ chức “Bữa cơm

gia đình đầm ấm yêu thương” đối với hộ gia đình trên địa bàn trong Ngày Gia đình

Việt Nam 28/06/2017.

Tại ủy ban nhân dân xã An Tường, đơn vị được chọn triển khai thực hiện:

“Đề án giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” đã tổ chức hội nghị gặp

mặt 3 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam

28/6/2017 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Tại Hội

nghị đã biểu dương và tặng quà cho 22 hộ gia đình hạnh phúc tiêu biểu; phối hợp

với Trung tâm văn hóa và Triển lãm tỉnh Tuyên Quang tổ chức 1 đêm giao lưu văn

nghệ và tuyên truyền tại thôn Viên Châu.

Thơng qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 đã

góp phần tơn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, nâng cao

nhận thức của người dân về bình đẳng giới, các hành vi và cách ngừa bạo lực gia

đình, nâng cao trách nhiệm của các thành viên gia đình trong việc gìn giữ, phát

huy, xây dựng các giá trị đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng gia đình

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, làm giảm đáng kể tình trạng

bạo lực gia đình, hạn chế được số người vi phạm pháp luật; vấn đề bình đẳng giới

được coi trọng; thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa; những giá trị đạo

đức truyền thống quý báu trong gia đình được phát huy.

4. Xây dựng “Gia đình văn hóa”..Nhận thức rõ vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, là mơi trường quan

trọng trong q trình hình thành, ni dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo

tồn và phát huy giá trị tốt đẹp, phòng chống các tệ nạn xã hội. Vì vậy, trong bất cứ

giai đoạn nào việc xây dựng gia đình văn hóa ln được quan tâm, chú trọng.

16Việc đăng ký, bình xét, cơng nhận gia đình văn hóa căn cứ vào quyết định

08/2014/QĐ – UBND ngày 08/7/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về

việc ban hành quy định tiêu chí, thang điểm và mức đạt danh hiệu “Gia đình văn

hóa”, “Thơn, xóm, bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tuyên

Quang; căn cứ hướng dẫn số 448/HD – BCĐ ngày 28/7/2014 của Ban chỉ đạo tỉnh

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai

thực hiện quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ cơng nhận danh hiệu

“Gia đình văn hóa”, “Thơn, xóm, bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn

tỉnh Tuyên Quang.

Tổng số hộ gia đình tham gia bình xét: 26.690 hộ.

Số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 24.954 hộ (đạt 93,5%).

Kết quả cụ thể:

Phường Tân Quang:

Gia đình đạt văn hóa năm 2017: có 2095/2261 hộ (đạt 92,7%).

Gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm (2015 - 2017): 1918 hộ.

Phường Phan Thiết:

Gia đình đạt văn hóa năm 2017: có 2.464/2551 hộ (đạt 96,6%).

Gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm (2015 - 2017): 2.286 hộ.

Phường Minh Xn:

Gia đình đạt văn hóa năm 2017: có 2870/2984 hộ (đạt 96,2%).

Gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm (2015 - 2017): 2582 hộ.

Phường Ỷ La:

Gia đình đạt văn hóa năm 2017: có 1.264/1.339 hộ (đạt 94,4%).

Gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm (2015 - 2017): 171 hộ.

Phường Tân Hà:

Gia đình đạt văn hóa năm 2017: 2606/2778 hộ (đạt 93,8%).

Gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm (2015 - 2017): 1014 hộ.

Phường Nơng Tiến:

Gia đình đạt văn hóa năm 2017: có 1.820/1.973 hộ (đạt 92,2%).

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuyên đề: Công tác xây dựng gia đình văn hóa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×