Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch,

đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ

biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể

thao du lịch và gia đình; chủ trương xã hội hố hoạt động văn hố, thể thao và du

lịch; chống bạo lực trong gia đình.

+ Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực

hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây

dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hố"; xây dựng gia đình văn hố, thơn,

xóm, tổ dân phố văn hố, đơn vị văn hố; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đơ

thị; bảo vệ, trùng tu, tơn tạo các di tích lịch sử, văn hố và danh lam thắng cảnh:

bảo vệ, tơn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch,

khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

+ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết

chế văn hố thơng tin cơ sở, các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ văn hoá, thể

thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa

bàn thành phố.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi

chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hố, thể thao, du lịch và

gia đình theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch

và gia đình đối với các chức danh chun mơn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp

hành pháp luật về hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn

thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá,

thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.2+ Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt

động văn hố, thể thao, du lịch và gia đình với Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Văn

hoá, Thể thao và Du lịch.

- Về lĩnh vực thơng tin và truyền thơng:

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch

dài hạn 05 năm và hằng năm về phát triển thơng tin và truyền thơng trên địa bàn;

chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà

nước trong các lĩnh vực thơng tin và truyền thơng.

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về thông tin và

truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi

được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực

thông tin và truyền thông.

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh, cấp

các loại giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy

định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi

chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy

định của pháp luật.

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an

tồn, an ninh thơng tin, trong các hoạt động xuất bản, bưu chính, viễn thơng, cơng

nghệ thơng tin, internet, phát thanh truyền hình.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về

ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của Ủy

ban nhân dân thành phố.

+ Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường

quản lý các đại lý bưu chính, viễn thơng, Internet trên địa bàn theo quy định của

pháp luật.

3+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa

bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet,

công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản.

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát

thanh, truyền thanh cơ sở.

+ Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông

tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong

lĩnh vực thông tin và truyền thông.

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình

thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở

Thông tin và Truyền thơng.

+ Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân

công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc

theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân

công của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

3.1. Cơ cấu tổ chức.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố có Trưởng phòng, khơng q 03

Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thơng tin chịu trách nhiệm trước Ủy

ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật

về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tồn bộ hoạt động

của Phòng Văn hóa và Thơng tin;

b) Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thơng tin giúp Trưởng phòng phụ

trách và theo dõi một số mặt cơng tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và

trước pháp luật về nhiệm vụ được phân cơng. Khi Trưởng phòng vắng mặt một4Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của

Phòng;

c) Việ c bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng,

kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thơng tin do Chủ tịch Ủy ban nhân

dân thành phố quyết định theo quy định.

3.2. Biên chế.

a) Biên chế cơng chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban

nhân dân thành phố quyết định trong tổng biên chế công chức của thành phố đã

được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Việc bố trí cơng tác đối với cơng chức của Phòng Văn hóa và Thơng tin

phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch cơng chức và phẩm chất,

trình độ, năng lực của công chức.5Phần 2

Nhật ký và kết quả kiến tập

I. Thời gian kiến tập.

II. Nhiệm vụ và lịch trình kiến tập.

1. Nội dung kiến tập được giao.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Buổi sáng từ 7h15 đến 11h30.

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Trong thời gian kiến tập tại cơ quan tôi đã được phân cơng cơng việc và đã

hồn thành cơng việc của mình như sau:

Cơng tác xây dựng gia đình văn hóa.

Cơng tác quản lý, hướng dẫn việc cưới.

Công tác quản lý, hướng dẫn việc tang.

Cơng tác quản lý di tích, di sản văn hóa.

Cơng tác quản lý, hướng dẫn lễ hội ở cơ sở.

2. Lịch trình kiến tập.

Phần 3

Chun đề: Cơng tác xây dựng gia đình văn hóa.

I. Khái qt về thành phố Tuyên Quang.

1. Điều kiện tự nhiên.

Thành phố Tuyên Quang có tổng diện tích đất tự nhiên là 11921.00 ha, nằm

ở trung tâm của tỉnh Tuyên Quang, có vị trí địa lý như sau:

Phía Bắc giáp xã Tân Long, Tân Tiến, huyện Yên Sơn.

Phía Nam giáp xã Nhữ Khê, thị trấn Tân Bình, xã cấp tiến của huyện n

Sơn.

Phía Đơng giáp xã Thái Bình, Tiến Bộ, Vĩnh Lợi của huyện n Sơn

Phía Tây giáp xã Trung Mơn, Hồng Khai, Kim Phú, Nhữ Hán của huyện

Yên Sơn.

62. Hệ thống giao thơng.

Tồn thành phố có đường quốc lộ 2 và quốc lộ 37 chạy qua và cùng với các

tuyến đường liên huyện liên xã, phường tạo thành mạch máu giao thông chính nối

liền các huyện, xã trong khu vực, trung tâm thành phố đồng thời nối liền với các

tỉnh bạn. thuận lợi cho việc lưu thông và phát triển kinh tế, văn hố, hệ thống giao

thơng liên xã, phường, liên thơn đã được trải nhựa và bê tơng.

3. Địa hình, địa mạo.

Được phân bố thành 2 vùng rõ rệt phía tây thành phố là vùng có địa hình

tương đối bằng phẳng tập trung chủ yếu ở các phường Tân Hà, Ỷ La, Hưng Thành,

Phan Thiết, Minh Xuân, Tân Quang và xã An Tường. Có dòng sơng Lơ chảy qua

thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp. Vùng đồi núi

tập trung ở các xã, phường, Nông Tiến, Tràng Đà, An Khang, Thái Long, Đội Cấn,

Lưỡng Vượng. Hệ thống đồi núi ở thành phố chủ yếu là đồi núi thấp có hình bát

úp, có trữ lượng lớn về đá vôi. Thuận lợi cho việc phát triển về lâm nghiệp và cơng

nghiệp khai khống.

4. Điều kiện kinh tế - xã hội.

Những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của địa phương:

Tổng số hộ trong toàn thành phố là 28.483 hộ với 95.260 nhân khẩu trên địa

bàn thành phố có 19 dân tộc cùng chung sống.

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, có mật độ

dân số cao nhất tỉnh, có trình độ dân trí cao và tương đối đồng đều.

II. Cơng tác chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố đã triển khai thực hiện các văn bản

của Trung ương, của Tỉnh về cơng tác gia đình và cơng tác phòng, chống bạo lực

gia đình đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện, phối hợp

với Hội đồng, phổ biến, giáo dục Pháp luật thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến

nội dung của Luật phòng, chống bạo lực gia đình tới cán bộ công nhân viên chức

và nhân dân trên địa bàn thành phố.7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×