Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhật ký kiến tập

Nhật ký kiến tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngày



Nội dung kiến tập

nơi công cộng và Quy tắc ứng xử



Nhận xét, đánh giá



cúa cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động trên địa bàn huyện

Phúc Thọ năm 2018”

Ngày



Nội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trường tầng 4 - Hoàn thành tốt “Biên bản bàn

UBND huyện



giao hồ sơ Đảng ủy” cho các



- Làm “Biên bản bàn giao hồ sơ Đảng



đồng chí: Hà Đăng Thự, Lê Tiến



ủy”

- Làm công văn xét tặng “Kỷ niệm



Hải, Vũ Hồng Hải, Nguyễn Thị



chương vì sự nghiệp Thơng tin và

Truyền thơng”



Hương Giang, Hà Thị Hạnh,

Trần Thị Thùy Linh.

- Hồn thành tố cơng văn xét tặng

kỷ niệm chương cho đồng chí Hà



Đăng Thự

- Soạn thảo, xin số ở văn phòng - Được cán bộ Nguyễn Thị Hương

huyện ủy, in và xin dấu gửi đến các



Giang và Hà Thị Hạnh tận tình



xã, phòng, ban ngành trên địa bàn



góp ý, chỉ bảo để bản thân có thể



huyện bản “Kế hoạch chỉ đạo thực



tự tổng hợp, phân tích và hồn



hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ,



thành được những bản báo cáo,



công chức, viên chức, người lao



công văn…



động trong các cơ quan thuộc huyện

Phúc Thọ giai đoạn 2018 – 2020”

- Soạn thảo, xin số ở văn phòng

huyện ủy, in và xin dấu gửi đến các

xã, phòng, ban ngành trên địa bàn

huyện bản “Kế hoạch chỉ đạo thực

hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai

đoạn 2018 – 2020”

- Chỉnh sửa “Báo cáo tổng hợp kết

11



Ngày



Nội dung kiến tập

quả tổ chức và quản lý lễ hội trên



Nhận xét, đánh giá



địa bàn huyện năm 2018”

- Sửa, hồn thành và in “Bảng thành

tích cá nhân”

- Sửa báo cáo “Về việc kiểm tra giám

sát, hướng dẫn việc lắp đặt, hoạt

động bể bơi di động tại Trung tâm

Văn hóa – Thơng tin và Thể thao

huyện”

- Thống kê Đình, Chùa, Đền, Miếu - Đi cơ sở xã Long Xuyên, đôn

trên địa bàn huyện Phúc Thọ

- Làm công văn “Về việc chọn cử

Cụm trưởng cụm dân cư số 8 xã

Long Xuyên tham dự hội thi Trưởng

thôn thân thiện thành phố Hà Nội

năm 2018”

- Đi cơ sở (xã Long Xuyên) triển khai

“Về việc chọn cử Cụm trưởng cụm

dân cư số 8, thôn Triệu Xuyên, xã

Long Xuyên tham dự hội thi Trưởng

thôn thân thiện thành phố Hà Nội

năm 2018”

- Đi cơ sở kiểm tra về việc kinh



đốc, động viên cụm trưởng cụm

dân cư số 8 thôn Triệu Xuyên, xã

Long Xuyên hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao để triển khai

cuộc thi trưởng thôn thân thiện

cấp thành phố năm 2018.

- Kiểm tra bể bơi thông minh của

bà Nguyễn Thị Thủy để viết báo

cáo xác nhận bể bơi có những

điều kiện cần và đủ để kinh

doanh.



doanh bể bơi thông minh của bà

Nguyễn Thị Thủy tại Trung tâm thể

dục thể thao huyện Phúc Thọ.

- Viết kịch bản “kịch” cho cụm - Biết quy trình xử lý văn bản, xin

trưởng cụm dân cư số 8 thôn Triệu

Xuyên, xã Long Xuyên đi tham dự

hội thi “Trưởng thôn thân thiện

thành phố Hà Nội năm 2018”

- Xin dấu tại văn phòng ủy ban về

12



dấu tại UBND huyện Phúc Thọ



Ngày



Nội dung kiến tập

việc bổ sung bản đồ khoanh vùng



Nhận xét, đánh giá



bảo vệ di tích

- Xin số tại văn phòng ủy ban “Kế

hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên

địa bàn huyện Phúc Thọ năm 2018”

Ngày



Nội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trường tầng 4 - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

UBND huyện



được giao



- Gửi cơng văn cho phòng thanh tra

phòng chống tham nhũng, thanh tra

thành phố Hà Nội

- Scan và gửi đến các xã, phòng, ban

ngành “Kế hoạch tổ chức hội thi

tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi

công cộng trên địa bàn huyện Phúc

Thọ năm 2018”

- Chỉnh sửa bản dự thảo “Tuyên - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng



được giao



trên địa bàn Huyện năm 2018”

- Đưa công văn, giấy tờ gửi Nhà văn

hóa

- Scan và gửi quyết định đến các xã

về việc ban hành quy chế hội thi

“Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi

công cộng” trên địa bàn huyện Phúc

Thọ năm 2018

- Chỉnh sửa đề án xây dựng thư viện - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

video trực tuyến “Phúc Thọ - linh

thiêng miền di sản”

- Scan và gửi quyết định tới các xã về

13



được giao



Ngày



Nội dung kiến tập

quyết định thành lập Ban giám khảo,



Nhận xét, đánh giá



tổ thư kí, dẫn chương trình hội thi

“Tun truyền Quy tắc ứng xử nơi

cơng cộng”

- Tổng hợp và xin số cơng văn đi của

phòng

- Tổng hợp và phân loại công văn đến

- Chỉnh sửa cơng văn về việc tăng - Hồn thành tốt các nhiệm vụ

cường xử lý quảng cáo, rao vặt vi



được giao



phạm trên địa bàn các xã, thị trấn.

Ngày



Nội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trường tầng 4 - Đã xây dựng được đề cương Báo

UBND huyện



cáo kiến tập dưới sự hướng dẫn



- Tổng hợp và phân loại công văn đến

- Chuẩn bị viết báo cáo kiến tập.

- Xây dựng đề cương báo cáo kiến



của cán bộ Hà Thị Hạnh



tập.

- Hoàn thành “ Bảng tổng hợp kết quả - Xin ý kiến góp ý của Cán bộ

quản lý và tổ chức lễ hội trên địa



hướng dẫn



bàn huyện năm 2018” để trình ký.

- Nộp đề cương báo cáo kiến tập cho

cán bộ hướng dẫn để xin ý kiến,

thông tin góp ý.

- Gửi 3 quyết định về cuộc thi “Tuyên - Bể bơi thơng minh chưa có các

truyền Quy tắc ứng xử nơi cộng



điều kiện cần thiết trong việc



cộng” đến các phòng, ban và 23 xã -



kinh doanh, lập biên bản xử lý,



thị trấn.

- Chỉnh sửa đề cương báo cáo kiến



yêu cầu ngừng kinh doanh ngay



tập

- Đi cơ sở tại xã Võng Xuyên về việc

kinh doanh bể bơi thông minh đặt

tại trường Tiểu học Võng Xuyên A

14



tại thời điểm biên bản được ký



Ngày



Nội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chỉnh sửa công văn về việc phân - Hiểu hơn về hoạt động chuyên

công thành viên BCT đôn đốc, kiểm



môn của Phòng Văn hóa và



tra, tham dự hội thi “Tun truyền



Thơng tin huyện Phúc Thọ



quy tắc ứng xử nơi cộng cộng” tại

các xã, thị trấn

- Đi cơ sở kiểm tra hiện trạng xuống - Có cái nhìn cụ thể và chi tiết

cấp để xin thành phố hỗ trợ chống

nhất trong vấn đề quản lý nhà

sập, đảo ngói cho các di tích xuống

nước về di sản văn hóa

cấp nặng ở đình Triệu Xuyên (xã

- Cán bộ hướng dẫn đồng ý với đề

Long Xuyên), chùa Hiệp Thuận (xã

cương báo cáo kiến tập và bắt

Hiệp Thuận)

đầu Viết Báo cáo kiến tập chi

- Hoàn thiện đề cương báo cáo kiến

tiết.

tập.

Ngày



Nội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trương tầng 4 - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

UBND huyện



được giao



- Lấy số công văn đi và scan “Về việc

đề nghị rà soát thống kê các doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành,

vận chuyển khách du lịch, đại lý lữ

hành.

- Gọi điện tới 23 xã – thị trấn yêu cầu

gửi kế hoạch triển khai hội thi

“Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi

công cộng”

- Lấy số công văn đến



- Cán bộ hướng dẫn đồng ý với



- Chuyển báo cáo kiến tập cho cán bộ



bài báo cáo kiến tập



hướng dẫn kiến tập góp ý.

- Gửi giấy mời cho phòng Tài - Hồn thành tốt nhiệm vụ được

nguyên và Môi trường; UBND xã

Trạch Mỹ Lộc.

15



giao



Ngày



Nội dung kiến tập

- Hoàn chỉnh báo cáo kiến tập.

- Xin nhận xét và kết thúc thời gian

kiến tập tại phòng.



Nhận xét, đánh giá

- Trưởng phòng và Cán bộ hướng

dẫn nhận xét, đánh giá bài báo

cáo kiến tập, phiếu đánh giá kiến

tập



PHẦN III

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ HỘI TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

3.1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo và quản lý lễ hội ở huyện Phúc Thọ

thành phố Hà Nội năm 2018.

3.1.1. Cơng tác chỉ đạo

-Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận

tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Huy động sự vào cuộc của chính

quyền và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức và quản lý các lễ hội ở địa

phương.

-Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ

chức lễ hội, ngày hội.

-Chỉ đạo Ban quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có trách nhiệm quản lý

hòm cơng đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lẻ, tiền giọt dầu

đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và

đúng mục đích. Khơng đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật không phù hợp với

thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính

nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng

dẫn thi hành.

3.1.2. Công tác tuyên truyền

16



-Tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc: Nghị định

103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009, của Chính phủ, ban hành kèm theo Quy chế

hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Quyết định số

308/2005/QĐ-TTg, ngày 25/11/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban

hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Thơng tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2015, của Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch, quy định về tổ chức Lễ hội; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND,

ngày 27/04/2012, của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành

phố Hà Nội; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà nội về việc

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức

lễ hội; Công văn số 87/UBND-KGVX, ngày 08/01/2018 của UBND thành phố

Hà Nội về việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018

-Tiếp tục đổi mới đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp

tun truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành,

nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ

chức lễ hội, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc

theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế xã

hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

-Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương và du khách đến dự lễ hội

nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của Ban tổ chức lễ hội và Ban quản lý

các di tích. Thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế việc thắp hương, đốt vàng mã

trong khu vực một của di tích. Đối với những lễ hội gắn với các cơng trình kiến

trúc, văn hóa, lịch sử tiêu biểu cần bố trí biển chỉ dẫn sơ đồ các khu vực trong

khn viên, bảng giới thiệu tóm tắt lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật

của di tích.

-Khuyến khích các di tích bố trí hướng dẫn viên giới thiệu cho khách

tham quan về các giá trị vật thể và phi vật thể của di tích.

-Biên soạn, biên tập bài thuyết minh để tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện

và ý nghĩa của sự kiện lịch sử trên địa bàn trong lịch sử CMKC của Thủ đô,



17



nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của địa phương, của dân

tộc cho các thế hệ.

3.1.3. Công tác quản lý

-UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ

chức chính trị xã hội địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tham gia vào công

tác quản lý và tổ chức lễ hội.

-Quy hoạch, quản lý và tổ chức tốt các dịch vụ diễn ra trong lễ hội. Có

phương án bảo vệ di tích, cổ vật tránh thất thốt, mất cắp, xâm hại. Đảm bảo

cơng tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và công tác vệ sinh môi trường

trước, trong và sau lễ hội.

-Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý nghiêm

những hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội.

-Thực hiện xã hội hố cơng tác tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ,

thể dục thể thao, du lịch phục vụ lễ hội. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn

hố truyền thống, các trò chơi dân gian như: Vật, võ dân tộc, kéo co, đánh đu,

chọi gà, cờ người, thổi cơm thi vv.

3.1.4. Công tác tổ chức

3.1.4.1. Đối với những lễ hội không phải xin giấy phép tổ chức, UBND

các xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo UBND huyện bằng văn bản (qua phòng

Văn hố và Thơng tin huyện) trước thời gian tổ chức ít nhất 30 ngày trong đó

nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung, tổ chức lễ hội, chương trình lễ hội...theo

quy định.

3.1.4.2. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội, thực hiện

đúng quy trình, thủ tục tổ chức lễ hội. Các Lễ hội diễn ra trên địa bàn huyện

tuyệt đối tuân thủ theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 27/04/2012,

của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

3.1.4.3. Ban tổ chức lễ hội phải thực hiện nghiêm túc những quy định

hiện hành của nhà nước và những quy định sau:

-Khi tổ chức lễ hội phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý cấp

trên.

-Không tổ chức lễ hội tốn kém, lãng phí, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt

của nhân dân và ngân sách địa phương; không lợi dụng tổ chức lễ hội để trục lợi.

-Trong khu lễ hội, cờ Tổ quốc phải treo trang trọng, cao hơn cờ hội.

18



-Nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan như: Bói tốn, xóc thẻ.

-Có quy hoạch địa điểm hoạt động dịch vụ phục vụ nhu cầu người dân

tham gia lễ hội. Nghiêm cấm tổ chức các hoạt động dịch vụ trong khu vực bảo

vệ một của di tích lịch sử văn hố.

-Khơng quảng cáo bằng loa, đài gây tiếng ồn q mức quy định trong lễ

hội.

-Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng theo truyền thống, có sự

hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá và thơng tin có thẩm

quyền.

-Nghiêm cấm tổ chức trò chơi có tính chất đánh bạc, bạo lực, các trò chơi

phản cảm dưới mọi hình thức.

-Việc tổ chức những trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao trong

khu vực lễ hội phải có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mơ, tính

chất, đặc điểm của lễ hội.

-Tổ chức trông giữ phương tiện giao thông của du khách về dự lễ hội đảm

bảo an toàn và thu phí theo đúng quy định.

3.1.4.4. Tổ chức tốt việc xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Kiểm tra, kiểm soát các loại thực phẩm hàng ăn uống được bán tại nơi diễn ra lễ

hội. Đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an tồn thực phẩm, ngộ độc

thực phẩm, tránh bùng phát dịch bệnh.

3.2. Kết quả tổ chức lễ hội

Các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, Huyện uỷ, UBND huyện về

việc tổ chức và quản lý lễ hội; UBND các xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch,

thành lập Ban tổ chức lễ hội truyền thống mùa xuân 2018 báo cáo UBND huyện

qua cơ quan chuyên mơn là phòng Văn hố và Thơng tin tổng hợp.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội từ xã tới các làng

cũng như việc thành lập BTC sớm, chủ động, khoa học, tổ chức thực hiện có

hiệu quả cả phần lễ và phần hội như xã Sen Chiểu, Tích Giang, Vân Nam, Vân

Hà, Vân Phúc, Trạch Mỹ Lộc, Võng Xuyên…

Tất cả các lễ hội đã diễn ra đều được tổ chức an toàn, tiết kiệm, trang

trọng; thực sự tạo khơng khí phấn khởi trong đời sống tinh thần của cộng đồng



19



người dân Phúc Thọ, qua đó phát huy cao độ bản sắc văn hoá dân tộc, khơi dậy

niềm tự hào về truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 06/02/2018, Phòng Văn hóa

và Thơng tin huyện đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện thực hiện

kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn các xã, thị trấn, cụ thể đã

kiểm tra các lễ hội truyền thống: đình Tuy Lộc, xã Trạch Mỹ Lộc; đình Thanh

Chiểu, xã Sen Chiểu; đình Vân Cốc, xã Vân Phúc; đình Tường Phiêu, xã Tích

Giang; đình Nghĩa Lộ, xã Võng Xuyên…Qua kiểm tra các lễ hội công tác tổ

chức tại các xã, thị trấn đều được thực hiện tốt cả phần lễ và phần hội.

-Phần lễ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống là dâng

hương; tế rước, diễn xướng tái hiện lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống đoàn

kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm; chinh phục thiên nhiên; cần cù sáng tạo

trong lao động sản xuất, phát triển ngành nghề, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh

phúc.

-Phần hội được tổ chức trong khơng khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh,

an tồn và tiết kiệm với các trò chơi dân gian nhằm thoả mãn nhu cầu sinh hoạt

văn hoá cộng đồng như: thổi cơm thi, cờ người, kéo co …; tổ chức các hoạt

động thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng như tại các lễ hội truyền thống đã

diễn ra trên địa bàn các xã: Vân Phúc, Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc, Võng Xuyên,

Xuân Phú…

Công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự, giao thơng, việc bố

trí các dịch vụ về phục vụ lễ hội được các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, chú ý

đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ hội. Đặc biệt qua kiểm tra các lễ hội

truyền thống đã diễn ra trong quý I vừa qua, đều khơng có tệ nạn cờ bạc, công

tác an ninh được đảm bảo.

Các lễ hội truyền thống diễn ra, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, khơi

dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tạo

niềm phấn khởi trong nhân dân, để họ vừa yêu làng xóm, quê hương, vừa tin

tưởng vào đường lối văn hóa của Đảng.



20



Bên cạnh mặt tích cực, thành cơng thì cơng tác tổ chức và quản lý lễ hội

trên địa bàn huyện còn một số hạn chế:

-Cơng tác vệ sinh mơi trường còn thiếu triệt để, một số lễ hội chưa có đủ

thùng chứa rác thải và sự thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia lễ hội

dẫn đến vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường chung.

-Các hoạt động dịch vụ hàng quán, khu vực trông giữ xe được bố trí sắp

xếp chưa gọn gàng, khoa học làm ảnh hưởng đến mỹ quan tại lễ hội.

-Việc tổ chức các trò chơi dân gian còn ít.



21



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhật ký kiến tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×