Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ KÊT QUẢ THỰC HIỆN

VÀ KÊT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

NgàyNội dung kiến tập

nơi công cộng và Quy tắc ứng xửNhận xét, đánh giácúa cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động trên địa bàn huyện

Phúc Thọ năm 2018”

NgàyNội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trường tầng 4 - Hoàn thành tốt “Biên bản bàn

UBND huyệngiao hồ sơ Đảng ủy” cho các- Làm “Biên bản bàn giao hồ sơ Đảngđồng chí: Hà Đăng Thự, Lê Tiếnủy”

- Làm công văn xét tặng “Kỷ niệmHải, Vũ Hồng Hải, Nguyễn Thịchương vì sự nghiệp Thơng tin và

Truyền thơng”Hương Giang, Hà Thị Hạnh,

Trần Thị Thùy Linh.

- Hồn thành tố cơng văn xét tặng

kỷ niệm chương cho đồng chí HàĐăng Thự

- Soạn thảo, xin số ở văn phòng - Được cán bộ Nguyễn Thị Hương

huyện ủy, in và xin dấu gửi đến cácGiang và Hà Thị Hạnh tận tìnhxã, phòng, ban ngành trên địa bàngóp ý, chỉ bảo để bản thân có thểhuyện bản “Kế hoạch chỉ đạo thựctự tổng hợp, phân tích và hồnhiện Quy tắc ứng xử của cán bộ,thành được những bản báo cáo,công chức, viên chức, người laocông văn…động trong các cơ quan thuộc huyện

Phúc Thọ giai đoạn 2018 – 2020”

- Soạn thảo, xin số ở văn phòng

huyện ủy, in và xin dấu gửi đến các

xã, phòng, ban ngành trên địa bàn

huyện bản “Kế hoạch chỉ đạo thực

hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai

đoạn 2018 – 2020”

- Chỉnh sửa “Báo cáo tổng hợp kết

11NgàyNội dung kiến tập

quả tổ chức và quản lý lễ hội trênNhận xét, đánh giáđịa bàn huyện năm 2018”

- Sửa, hồn thành và in “Bảng thành

tích cá nhân”

- Sửa báo cáo “Về việc kiểm tra giám

sát, hướng dẫn việc lắp đặt, hoạt

động bể bơi di động tại Trung tâm

Văn hóa – Thơng tin và Thể thao

huyện”

- Thống kê Đình, Chùa, Đền, Miếu - Đi cơ sở xã Long Xuyên, đôn

trên địa bàn huyện Phúc Thọ

- Làm công văn “Về việc chọn cử

Cụm trưởng cụm dân cư số 8 xã

Long Xuyên tham dự hội thi Trưởng

thôn thân thiện thành phố Hà Nội

năm 2018”

- Đi cơ sở (xã Long Xuyên) triển khai

“Về việc chọn cử Cụm trưởng cụm

dân cư số 8, thôn Triệu Xuyên, xã

Long Xuyên tham dự hội thi Trưởng

thôn thân thiện thành phố Hà Nội

năm 2018”

- Đi cơ sở kiểm tra về việc kinhđốc, động viên cụm trưởng cụm

dân cư số 8 thôn Triệu Xuyên, xã

Long Xuyên hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao để triển khai

cuộc thi trưởng thôn thân thiện

cấp thành phố năm 2018.

- Kiểm tra bể bơi thông minh của

bà Nguyễn Thị Thủy để viết báo

cáo xác nhận bể bơi có những

điều kiện cần và đủ để kinh

doanh.doanh bể bơi thông minh của bà

Nguyễn Thị Thủy tại Trung tâm thể

dục thể thao huyện Phúc Thọ.

- Viết kịch bản “kịch” cho cụm - Biết quy trình xử lý văn bản, xin

trưởng cụm dân cư số 8 thôn Triệu

Xuyên, xã Long Xuyên đi tham dự

hội thi “Trưởng thôn thân thiện

thành phố Hà Nội năm 2018”

- Xin dấu tại văn phòng ủy ban về

12dấu tại UBND huyện Phúc ThọNgàyNội dung kiến tập

việc bổ sung bản đồ khoanh vùngNhận xét, đánh giábảo vệ di tích

- Xin số tại văn phòng ủy ban “Kế

hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên

địa bàn huyện Phúc Thọ năm 2018”

NgàyNội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trường tầng 4 - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

UBND huyệnđược giao- Gửi cơng văn cho phòng thanh tra

phòng chống tham nhũng, thanh tra

thành phố Hà Nội

- Scan và gửi đến các xã, phòng, ban

ngành “Kế hoạch tổ chức hội thi

tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi

công cộng trên địa bàn huyện Phúc

Thọ năm 2018”

- Chỉnh sửa bản dự thảo “Tuyên - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

truyền quy tắc ứng xử nơi công cộngđược giaotrên địa bàn Huyện năm 2018”

- Đưa công văn, giấy tờ gửi Nhà văn

hóa

- Scan và gửi quyết định đến các xã

về việc ban hành quy chế hội thi

“Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi

công cộng” trên địa bàn huyện Phúc

Thọ năm 2018

- Chỉnh sửa đề án xây dựng thư viện - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

video trực tuyến “Phúc Thọ - linh

thiêng miền di sản”

- Scan và gửi quyết định tới các xã về

13được giaoNgàyNội dung kiến tập

quyết định thành lập Ban giám khảo,Nhận xét, đánh giátổ thư kí, dẫn chương trình hội thi

“Tun truyền Quy tắc ứng xử nơi

cơng cộng”

- Tổng hợp và xin số cơng văn đi của

phòng

- Tổng hợp và phân loại công văn đến

- Chỉnh sửa cơng văn về việc tăng - Hồn thành tốt các nhiệm vụ

cường xử lý quảng cáo, rao vặt viđược giaophạm trên địa bàn các xã, thị trấn.

NgàyNội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trường tầng 4 - Đã xây dựng được đề cương Báo

UBND huyệncáo kiến tập dưới sự hướng dẫn- Tổng hợp và phân loại công văn đến

- Chuẩn bị viết báo cáo kiến tập.

- Xây dựng đề cương báo cáo kiếncủa cán bộ Hà Thị Hạnhtập.

- Hoàn thành “ Bảng tổng hợp kết quả - Xin ý kiến góp ý của Cán bộ

quản lý và tổ chức lễ hội trên địahướng dẫnbàn huyện năm 2018” để trình ký.

- Nộp đề cương báo cáo kiến tập cho

cán bộ hướng dẫn để xin ý kiến,

thông tin góp ý.

- Gửi 3 quyết định về cuộc thi “Tuyên - Bể bơi thơng minh chưa có các

truyền Quy tắc ứng xử nơi cộngđiều kiện cần thiết trong việccộng” đến các phòng, ban và 23 xã -kinh doanh, lập biên bản xử lý,thị trấn.

- Chỉnh sửa đề cương báo cáo kiếnyêu cầu ngừng kinh doanh ngaytập

- Đi cơ sở tại xã Võng Xuyên về việc

kinh doanh bể bơi thông minh đặt

tại trường Tiểu học Võng Xuyên A

14tại thời điểm biên bản được kýNgàyNội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chỉnh sửa công văn về việc phân - Hiểu hơn về hoạt động chuyên

công thành viên BCT đôn đốc, kiểmmôn của Phòng Văn hóa vàtra, tham dự hội thi “Tun truyềnThơng tin huyện Phúc Thọquy tắc ứng xử nơi cộng cộng” tại

các xã, thị trấn

- Đi cơ sở kiểm tra hiện trạng xuống - Có cái nhìn cụ thể và chi tiết

cấp để xin thành phố hỗ trợ chống

nhất trong vấn đề quản lý nhà

sập, đảo ngói cho các di tích xuống

nước về di sản văn hóa

cấp nặng ở đình Triệu Xuyên (xã

- Cán bộ hướng dẫn đồng ý với đề

Long Xuyên), chùa Hiệp Thuận (xã

cương báo cáo kiến tập và bắt

Hiệp Thuận)

đầu Viết Báo cáo kiến tập chi

- Hoàn thiện đề cương báo cáo kiến

tiết.

tập.

NgàyNội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Chào cờ tại hội trương tầng 4 - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

UBND huyệnđược giao- Lấy số công văn đi và scan “Về việc

đề nghị rà soát thống kê các doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành,

vận chuyển khách du lịch, đại lý lữ

hành.

- Gọi điện tới 23 xã – thị trấn yêu cầu

gửi kế hoạch triển khai hội thi

“Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi

công cộng”

- Lấy số công văn đến- Cán bộ hướng dẫn đồng ý với- Chuyển báo cáo kiến tập cho cán bộbài báo cáo kiến tậphướng dẫn kiến tập góp ý.

- Gửi giấy mời cho phòng Tài - Hồn thành tốt nhiệm vụ được

nguyên và Môi trường; UBND xã

Trạch Mỹ Lộc.

15giaoNgàyNội dung kiến tập

- Hoàn chỉnh báo cáo kiến tập.

- Xin nhận xét và kết thúc thời gian

kiến tập tại phòng.Nhận xét, đánh giá

- Trưởng phòng và Cán bộ hướng

dẫn nhận xét, đánh giá bài báo

cáo kiến tập, phiếu đánh giá kiến

tậpPHẦN III

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ HỘI TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

3.1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo và quản lý lễ hội ở huyện Phúc Thọ

thành phố Hà Nội năm 2018.

3.1.1. Cơng tác chỉ đạo

-Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận

tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Huy động sự vào cuộc của chính

quyền và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức và quản lý các lễ hội ở địa

phương.

-Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ

chức lễ hội, ngày hội.

-Chỉ đạo Ban quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có trách nhiệm quản lý

hòm cơng đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lẻ, tiền giọt dầu

đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và

đúng mục đích. Khơng đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật không phù hợp với

thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính

nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng

dẫn thi hành.

3.1.2. Công tác tuyên truyền

16-Tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc: Nghị định

103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009, của Chính phủ, ban hành kèm theo Quy chế

hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Quyết định số

308/2005/QĐ-TTg, ngày 25/11/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban

hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Thơng tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2015, của Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch, quy định về tổ chức Lễ hội; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND,

ngày 27/04/2012, của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành

phố Hà Nội; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà nội về việc

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức

lễ hội; Công văn số 87/UBND-KGVX, ngày 08/01/2018 của UBND thành phố

Hà Nội về việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018

-Tiếp tục đổi mới đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp

tun truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành,

nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ

chức lễ hội, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc

theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế xã

hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

-Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương và du khách đến dự lễ hội

nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của Ban tổ chức lễ hội và Ban quản lý

các di tích. Thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế việc thắp hương, đốt vàng mã

trong khu vực một của di tích. Đối với những lễ hội gắn với các cơng trình kiến

trúc, văn hóa, lịch sử tiêu biểu cần bố trí biển chỉ dẫn sơ đồ các khu vực trong

khn viên, bảng giới thiệu tóm tắt lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật

của di tích.

-Khuyến khích các di tích bố trí hướng dẫn viên giới thiệu cho khách

tham quan về các giá trị vật thể và phi vật thể của di tích.

-Biên soạn, biên tập bài thuyết minh để tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện

và ý nghĩa của sự kiện lịch sử trên địa bàn trong lịch sử CMKC của Thủ đô,17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ KÊT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×