Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP

TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hố, gia đình, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện

các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý

nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban

hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp

văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hoá

hoạt động văn hố, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy

phép thuộc các lĩnh vực về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp

luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực

hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây

dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào

‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hố”; xây dựng gia đình văn hố,

làng văn hố, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa

nơng thơn mới; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và di

sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ, tơn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du

lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thơng tin và

Thể thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản

lý của Phòng trên địa bàn.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi

chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục,

3thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chuyên mơn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hố, gia đình, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy

ban nhân dân xã, thị trấn.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc

chấp hành pháp luật về hoạt động văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và

quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy

định của pháp luật.

1.2.2.2. Về lĩnh vực thông tin, truyền thông, thông tin điện tử

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; quy hoạch, kế

hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên

địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành

chính nhà nước trong các lĩnh vực về thơng tin và truyền thơng.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông

tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi

được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi

thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy

phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp

luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng đẫn và triển khai hoạt động các hội và tồ chức

phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức cơng tác bảo vệ an

tồn, an ninh thơng tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thơng,

cơng nghệ thơng tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

47. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát

thanh, truyền thanh cơ sở.

8. Chịu trách nhiệm theo đõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án

về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy

ban nhân dân huyện.

9. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

10. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn

quản lý các đại lý bưu chính, viễn thơng, Internet trên địa bàn theo quy định của

pháp luật.

11. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên

địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thơng và

Internet; cơng nghệ thơng tin, hạ tầng thơng tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

1.2.2.3. Về lĩnh vực khác

1. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình

thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở

quản lý ngành, lĩnh vực.

2. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu

ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen

thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công

chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của

Ủy ban nhân dân huyện.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy

định của pháp luật vả phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy

ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.51.2.3. Cơ cấu tổ chức của của phòng Văn hóa và Thơng tin huyện

Phúc Thọ

1. Trưởng phòng: Đồng chí Hà Đăng Thự

Chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách

nhiệm trước huyện ủy, HĐND và UBND huyện, trước Giám đốc Sở Văn hóa và

Thể thao, Sở Thơng tin và Truyền thông, Sở Du lịch thành phố Hà Nội về các

mặt cơng tác Văn hóa và Thơng tin.

Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:

Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Phòng

Cơng tác nội vụ cơ quan

Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Di tích – danh thắng, Du lịch

2. Phó trưởng phòng

a. Phó trưởng phòng: Đồng chí Lê Tiến Hải

Giúp việc cho đồng chí trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng

phóng và liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện về những công

việc do Trưởng phòng phân cơng; thay mặt trưởng phòng giải quyết cơng việc

được ủy quyền khi trưởng phòng đi vắng. Trong q trình giải quyết cơng việc

có liên quan đến lĩnh vực phụ trách nếu vượt quá thẩm quền, báo cáo trưởng

phòng xin ý kiến chỉ đạo.

Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ chuyên môn về:

Quản lý các hoạt động bưu chính viễn thơng và internet, cơng nghệ thơng

tin, hạ tầng thơng tin, thơng tin tun truyền, phong trào “Tồn dân đồn kết xây

dựng đời sống văn hóa”, cơng tác gia đình.

Phụ trách cơng tác văn phòng; cải cách hành chính; Cơng đồn.

Phụ trách cơng tác Đảng Chị Bộ phòng Văn hóa và Thơng tin.

Kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thông tin – truyền thông.

Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định của UBND huyện.

b. Phó trưởng phòng: Đồng chí Vũ Hồng Hải

Giúp việc cho đồng chí trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng

phóng và liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện về những cơng

6việc do Trưởng phòng phân cơng; thay mặt trưởng phòng giải quyết cơng việc

được ủy quyền khi trưởng phòng đi vắng. Trong q trình giải quyết cơng việc

có liên quan đến lĩnh vực phụ trách nếu vượt quá thẩm quền, báo cáo trưởng

phòng xin ý kiến chỉ đạo.

Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ chuyên môn về:

Quản lý nhà nước về thể dục thể thao

Quản lý phòng truyền thống, các thư viện, các CLB VHVN, TDTT.

Phụ trách công tác quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn

hóa.

Tham gia cơng tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của

UBND huyện đề nghị và đề nghị các xã trong huyện.

Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định ủa UBND huyện.

3. Các chuyên viên

a. Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang

Trực tiếp phụ trách công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn

hóa, bưu chính viễn thông và Internet; công nghệ thông itn, hạ tầng thông tin;

phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện quản lý phòng Truyền thống

huyện; cơng tác gia đình.

Quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa.

Giúp các đồng chí Phó trưởng phòng các cơng việc có liên quan đến lĩnh

vực quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; Bưu chính viễn thơng,

Internet, Cơng nghệ thơng tin, hạ tầng thơng tin.

Tham mưu giúp Phó trưởng phòng về việc xây dựng và phát triển tổ chức

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cơng tác

quản lý nhà nước về gia đình

Tham gia cơng tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của

UBND huyện và đề nghị của các xã trong huyện.

Tham gia đội kiểm tra xử lý các vi phàm thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch

vụ văn hóa; dịch vụ thông tin truyền thông; nếp sống văn minh đô thị.

7Tham mưu các nội dung liên quan đến việc quản lý, trưng bày phòng

truyền thống huyện. Quản lý nhà nước về công tác thư viện, các CLB VHNT,

TDTT trên địa bàn huyện.

Trực tiếp tham mưu việc tạm ứng; thanh quyết tốn kinh phí hoạt động

của phòng từ nguồn ngân sách được cấp.

Chịu trách nhiệm giữ dấu cho phòng

b. Đồng chí Hà Thị Hạnh

Trực tiếp phụ trách công tác QLNN về Di tích – Danh thắng; Đặt tên

đường phố; cơng tác thanh quyết tốn kinh phí của phòng

Tham mưu giúp đồng chí Trưởng phòng các cơng việc có liên quan đến

cơng tác QLNN vè Di tích – Danh thắng.

Phối hợp với các bộ phận chức năng của huyện ủy, UBND huyện và

ngành dọc của thành phố về công tác liên quan đến cơng tác Quản lý di tích, tơn

giáo, tín ngưỡng; đổi và đặt tên đường phố.

c. Đồng chí Trần Thị Thùy Linh

Trực tiếp phụ trách công tác QLNN về Thể dục thể thao, cơng tác văn

phòng.

Giúp Phó trưởng phòng trong việc xây dựng các nội dung, kế hoạch quản

lý Nhà nước trên lĩnh vực Thể dục – thể thao.

Giúp Phó trưởng phòng cơng tác văn phòng, cơng tác CCHC theo yêu cầu

của UBND huyện, ghi chép biên bản các cuộc họp giao ban của phòng.

Tham gia đội kiểm tra xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch

vụ Thể dục thể thao.

Nhiệm vụ chung

Xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thơng tin,

thể dục, thể thao trên địa bàn. Theo dõi kiểm tra, đơn đốc thực hiện kế hoạch đó.

Giúp UBND huyện quản lý, phối hợp, điều hòa, hướng dẫn, kiểm tra nội

dung các hoạt động văn hóa thơng tin – thể dục thể thao trên địa bàn như quản lý

công tác xuất bản ấn lốt, quảng cáo, kinh doanh văn hóa phẩm, dịch vụ văn hóa

(chụp ảnh, đánh máy, in ấn, sao chụp, trang trí, vẽ tranh, truyền thần, bán sách

8báo văn hóa phẩm, ghi âm, ghi hình, chiếu băng hình, băng nhạc,…). Xét và

kiến nghị với UBND huyện Phúc Thọ cấp hoặc thu hồi 11 loại giấy phép kinh

doanh dịch vụ văn hóa phẩm, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm cơng tác văn hóa,

thơng tin, thể dục thể thao cho các ngành, các cơ sở ở địa phương.

Thường trực Ban nếp sống mới cùng các đoàn thể vận động nhân dân

thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng con người mới, chống mê tín dị đoan,

chống chiến tranh tâm lý của địch và tệ nạn xã hội.

1.2.4. Cơ sở vật chất của phòng Văn hóa và Thơng tin huyện Phúc

Thọ, thành phố Hà Nội

Phòng Văn hố và Thông tin đặt tại tầng 4 trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện

Phúc Thọ (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội).

Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị của Phòng Văn hố và Thơng tin

nhìn chung đã được đầu tư khá đầy đủ và hiện đại, bao gồm :

-Hệ thống máy tính (06 máy tính), máy tin (05 máy in) được sử dụng in

ấn các văn bản, kế hoạch, phục vụ cho công tác quản lý, lãnh đạo

-Máy photo (01 máy) để sao chép tài liệu của Phòng.

-Ngồi bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu. hệ thống đèn điện chiếu sáng,

Phòng Văn hố và Thơng tin còn được trang bị, lắp đặt 01 điều hồ và 02 quạt

trần để phục vụ, cải thiện khơng gian, môi trường làm việc cho các cán bộ, công

chức, viên chức của Phòng.PHẦN II

BÁO CÁO VIỆC LÀM TẠI NƠI KIẾN TẬP

9VÀ KÊT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nhật ký kiến tập

NgàyNội dung kiến tập

Nhận xét, đánh giá

- Gặp mặt các cán bộ trong cơ quan. - Lãnh đạo Phòng Văn hóa và

Nộp quyết định kiến tập và trìnhThơng tin đồng ý tiếp nhận. Cửgiấy giới thiệu cho trưởng phòngđồng chí Hà Thị Hạnh là ngườiHà Đăng Thự

- Soạn thảo giấy mời “Tổ chức Hộitrực tiếp hướng dẫn chuyên mônnghị Đánh giá kết quả lễ hội truyền

thống đền Hát Môn 2018” và gửi

đến các phòng, ban ngành có liên

quan

- Làm “Tổng hợp hồ sơ di tích đã - Làm quen với việc tổng hợp hồ

xếp hạng và số cặp lưu hồ sơ”

- Gọi điện đôn đốc 22 xã và 1 thịsơ và tổng hợp báo cáo lễ hội của

các xã, thị trấn.trấn gửi bản mềm “Báo cáo lễ hội

năm 2018”

- Làm bảng “Tổng hợp kết quả tổ

chức và quản lý lễ hội trên địa bàn

huyện năm 2018”

- Làm “Bảng thành tích cá nhân”

- Hồn thành tốt “Bảng thành tích

- Làm “Báo cáo tổng hợp kết quả tổ

cá nhân” cho đồng chí trưởng

chức và quản lý lễ hội trên địa bàn

phòng Hà Đăng Thự

huyện năm 2018”

- Chỉnh sửa “Báo cáo tổng hợp kết - Được các anh chị trong phòng

quả tổ chức và quản lý lễ hội trên

địa bàn huyện năm 2018”

- Soạn thảo, xin số ở văn phòng ủy

ban, in và xin dấu gửi đến các xã,

phòng, ban ngành trên địa bàn

huyện bản “Kế hoạch tuyên truyền,

tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử

10chỉ dẫn nhiệt tình về cách làm

việc.

- Hiểu hơn về cách xử lý tiếp

nhận, chuyển giao văn bản đến

và đi của Phòng Văn hóa và

Thơng tin.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×