Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.2. Lịch sử hình thành

Thời thuộc Minh là huyện thuộc châu Hạ Hồng, phủ Tây An, sau thuộc phủ

Ninh Giang, trấn Hải Dương. Năm 1979, sát nhập với huyện Ninh Giang thành

huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hải Dương.

Tháng 1 năm 1996, tách thành 2 huyện như cũ.

1.2.3. Dân Cư

Tính đến năm 2016, tồn huyện Thanh Miện có 183.485 người trên tổng số

122.4 km2 với mật độ dân số vào khoảng 1.449 người/km2.

1.2.4. Kinh tế xã hội

Với tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực dồi dào cùng điều kiện giao thông

thuận lợi, từ một trong những “vùng trắng” công nghiệp của tỉnh Hải Dương. Ba

năm trở lại đây, huyện Thanh Miện đang ngày mở ra nhiều cơ hội thu hút khơng ít

nhà đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Hiện nay

huyện đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối

hợp với các cấp, các ngành để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các doanh nghiệp,

dự án sớm đi vào hoạt động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vốn là một huyện thuần nông, với trên 70% dân số sống bằng nông nghiệp.

Đến nay, huyện Thanh Miện đã quy hoạch được 04 cụm công nghiệp, bao gốm: Tứ

Cường, Đoàn Tùng, Ngũ Hùng – Thanh Giang và Cao Thắng với tổng diện tích lên

tới hơn 175 ha.

Trong năm 2017, sản xuất cơng nghiệp trên địa bàn đã có nhiều đột phá mới

với giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước tính đạt 1.255,2 tỷ đồng, tăng

17,9% so với năm 2016. Trong đó, nhóm ngành dẫn đầu về mức tăng trưởng là sản

xuất quần áo, giày dép. Bên cạnh đó huyện cũng thu hút được 03 dự án đầu tư vào

các cụm công nghiệp với số vốn 1.794 tỷ đồng với diện tích trên 60 ha, thu hút hơn

20.000 người lao động. Đến nat tỷ lệ lấp đầy các cụm cơng nghiệp của huyện đạt

hơn 80 %.

2Ngồi ra, huyện còn khơng ngừng đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác

chuẩn bị đầu tư ch các dự án trọng điểm như: Đường vành đai phía Đơng Bắc thị

trấn Thanh Miện, dự án khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, khởi công dự án xây dựng

hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam... với tổng số vốn

đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Từ kết quả đạt được trong năm 2017, huyện Thanh Miện đặt chỉ tiêu năm

2018 gồm: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 2%; giá trị sản xuất

công ngiệp tằn 18,6%; ngành xây dựng tăng 12,0%, ngành dịch vụ tăng 12,5%.

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới, tích cực thực hiện

các biện pháp thu hút các dự án phát triển công nghiệp đầu tư vào huyện. Tăng

cường công tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường, phòng chống bn lậu trên địa bàn.

1.2.5. Văn Hóa

Các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao được quan tâm hơn với

nhiều loại hình phong phú hơn, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, các

cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Hải

Dương và cả nước phát động và thực hiện.

Khơi phục và duy trì các lễ hội, các làng nghề truyền thống, gìn giữ các giá

trị văn hóa truyền thống, kế thừa có chọn lọc các tiêu chí văn hóa con người nơi

đây, xây dựng nếp sống văn minh gắn liền với phát triển kinh tế.

1.3. Giới thiệu chung về Phòng Văn hóa – Thơng tin huyện Thanh Miện

tỉnh Hải Dương

1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương gồm 01

Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 01 chun viên.3- Trưởng phòng: Ơng Trần Quang Huy, chịu trách nhiệm trước Ủy ban

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.

- Phó Trưởng phòng: Ơng An Văn Chuyện, chịu trách nhiệm trước Trưởng

phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân cơng khi trưởng phòng vắng

mặt, được trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

- Chuyên viên: Bà Vũ Thị Thơ, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và

trước pháp luật, phụ trách về sổ sách, công văn liên quan cũng như quản lý con dấu

chung của phòng.

1.3.2. Vị trí và chức năng

Phòng Văn Hóa và Thơng tin là cơ quan chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân

huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước

về: văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính viễn thơng và internet,

cơng nghệ thơng tin, hạ tầng thơng tin, phát thanh, báo trí và xuất bản.

Phòng Văn Hóa và Thơng tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản

riêng, chịu sụ quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ

đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên mơn nghiệp vụ của Sở Văn Hóa, Thể Thao và

Du Lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

1.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, các quy

hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện, chương trình, biện

pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh

vực thuộc phòng quản lý

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh

vực được giao quản lý trên địa bàn huyện.

4- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế

chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt, thơng tin, tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh

vực quản lý nhà nước được giao.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm

định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền

của phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân

huyện.

- Về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch:

+ Quản lý, hướng dẫn công tác chuyên ngành đối với các tổ chức, đơn vị và

nhân dân trên địa bàn huyện về phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập

thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây

dựng phong trào, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, bảo

vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh làm thắng cảnh, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử

dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên

địa bàn huyện.

+ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, các

thiết chế văn hóa thơng tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục thể

thao, du lịch, điểm vui chơi cơng cộng và cơng tác gia đình thuộc phạm vi quản lý

của phòng trên địa bàn huyện.

+ Hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định đề nghị xét, cơng nhận danh hiệu gia

đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Về thông tin, truyền thông.

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an tồn,

an ninh thơng tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thơng, cơng

nghệ thơng tin, Internet, phát thanh.

5+ Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về

ứng dụng cơng nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban

nhân dân huyện.

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát

thanh, truyền thanh cơ sở.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn

thông Internet theo quy định.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính

phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện

theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phòng quản lý

cho cán bộ, cơng chức thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông

tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp

vụ của phòng.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ

chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý, báo

cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường

hợp vi phạm, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống

tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật

và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình

thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, các sở: Văn hóa, Thể

thảo và Du lịch, sở Thơng tin và Truyền thơng và các cơ quan có thẩm quyền khác

theo quy định của pháp luật.

6- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng,

kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chun mơn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách

khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo

quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân

công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao

quản lý theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và

theo quy định của pháp luật.

1.3.4. Cơ sở vật chất của Phòng Văn Hóa – Thông tin huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải Dương

Cơ sở vật chất của Phòng Văn hóa – Thơng tin huyện Thanh Miện tương đối

đầy đủ, bao gồm:

- Một phòng làm việc của Trưởng phòng với đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật

phục vụ cho việc cập nhật thông tin và in ấn tài liệu.

- Một phòng làm việc của Phó trưởng phòng với đầy đủ trang thiết bị phục

vụ cho công việc.

- Một phòng họp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp và lưu trữ

tài liệu, văn bản chỉ đạo của cấp trên, nơi cất giữ và bảo quản con dấu của Phòng

Văn hóa – Thơng tin huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.7CHƯƠNG II:

BÁO CÁO VIỆC LÀM NƠI KIẾN TẬP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

2.1. Nhật ký kiến tập (từ ngày 14/6/2018 đến ngày 14/6/2018)

STTNgàyCa

Sáng1

ChiềuSáng

2

ChiềuSáng

3

Chiều

Sáng

4

ChiềuSáng

5

ChiềuNôi dung công việc

Ra mắt đoàn kiến tập, họp giao

ban đầu tuần.

Chuyên viên hướng dẫn kiến

tập và học quy định của cơ

quan.

Tìm hiểu sơ bộ về cơ cấu

phòng VH-TT huyện Thanh

Miện và UBND huyện Thanh

Miện-Hải Dương

Nghiên cứu tài liệu liên quan

tới quá trình hình thành và

phát triển của phòng VH-TT

huyện Thanh Miện

Tìm tài liệu về chức năng

nhiệm vụ của phòng Văn hóa –

Thơng tin

Tìm hiểu thông tin và tài liệu

liên quan đến chùa Nhữ Xá.

Đi khảo sát di tích lịch sử quốc

gia chùa Nhữ Xá tại xã Hồng

Quang, huyện Thanh Miện

Tham dự cuộc họp tổng kết

buổi khảo sát, tu bổ di tích

chùa Nhữ Xá.

Xử lý hồ sơ về dự án tu sửa di

tích chùa Nhữ Xá, tại xã Hồng

Quang, huyện Thanh Miện.

Tổng kết công việc của tuần,

tìm tài liệu phục vụ bài báo

cáo kiến tập8Đánh giá, nhận xétLàm quen với công việcNắm được về cơ cấu tổ

chức của phòng Văn hóaThơng tin huyện

Thanh MiệnCủng cố kiến thức qua

việc tìm tài liệu cho việc

đi khảo sát chùa Nhữ XáTiếp cận gần hơn tới thực

tiễn trong việc các bước

xin dự án tu bổ di tích

lịch sử.Củng cố cơ sở lý luận và

thực tiễn phục vụ cho

công việc học tập.Sáng

6

Chiều

Sáng

7ChiềuSáng

8Chiều

Sáng9ChiềuHọp giao ban đầu tuần về viêc

Tiếp nhận nhiệm vụ rà

rà soát hoạt động quảng cáo và soát hoạt động quảng cáo

treo biển hiệu trên địa bàn

và treo biển hiệu trong

huyện Thanh Miện

phạm vi xã Thanh Giang,

Ngũ Hùng, Thị trấn

Tìm hiểu tài liệu về luật quảng

Thanh Miện , Lam Sơn

cáo và treo biển hiệu của Bộ

trong 4 ngày

Văn hóa -Thể Thao-Du lịch.

(22,23,24,25/5)

Thực hiện theo kế hoạch số

664/KH-ĐRS ngày 3/5/2018

Hồn thành nhiệm vụ rà

của sở văn hóa thể thao và du

soát hoạt động Quảng

lịch tỉnh Hải Dương đi rà soát cáo và treo biển hiệu trên

hoạt động quảng cáo và treo

địa bàn Thị trấn Thanh

biển hiệu trên địa bàn Thị trấn

Miện.

Thanh Miện

Hồn thành nhiệm vụ rà

Rà sốt hoạt động quảng cáo

soát hoạt động Quảng

và treo biển hiệu trên địa bàn

cáo và treo biển hiệu trên

xã Thanh Giang

địa bàn xã Thanh Giang

Hồn thành nhiệm vụ rà

Rà sốt hoạt động quảng cáo

soát hoạt động Quảng

và treo biển hiệu trên địa bàn cáo và treo biển hiệu trên

xã Ngũ Hùng

địa bàn xã Ngũ HùngSáng10ChiềuRà soát hoạt động quảng cáo

và treo biển hiệu trên địa bàn

xã Lam Sơn9Hồn thành nhiệm vụ rà

sốt hoạt động Quảng

cáo và treo biển hiệu trên

địa bàn xã Lam Sơn.

Tập hợp tồn bộ biểu

mẫu rà sốt bàn giao lại

cho chun viên phòng

văn hóa- thơng tin.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×