Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Nội dung chủ yếu của tác phẩm

II. Nội dung chủ yếu của tác phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Những tư tưởng chiến lược lớn về vấn đề

dtộc và v.đề thuộc địa

Lênin chỉ ra:=> Theo

Lênin

“Phân biệt thật

QTnhững

III,

rõvà

ràng

dân tộc bị

* Một

là, Lênin

quyềntự

quyết

áp

bức,

đặt vđ DTphụ thuộc, ...”

của

các dt bao

(V.I.Lênin,

đi đôi “Sơ thảo lần

gồmquyền

thứ

vớinhất

vđ Luận cương về

tựvấn

quyết

các

đề dântộc và vấn

thuộc địa.

đềcác

thuộc

của

dt địa”, Nxb

Sự...

thật,

thuộc địa,

H. 1978, tr. 9).Lênin viết: “Các dân tộc đang

*Người

Hai“Điều

là,

Lênin

rõcả

n.vụ

của

những

rõ: chỉ

“Tất

các

Đảng

cộng

quan

trọng

trong

=>chỉ

Theo

t.thần

đó,

còn

chiến

thắng

giai

cấp

tưLênin

sảnchính

phảiLênin khẳng định y/c đ.kết

người

CM

ở các

nước

ĐQ

và phong

n.vụ

sản

phải

trực

tiếp

ủng

các

khả

sách

năng

củaQuốc

sẵn

sàng

tếhộ

cộng

chịu

sản

đựngđặt VS

ra cho

những nước

giữa

và q.chúng

LĐ ở đã

tất làm

cả

của

những

người

CMnhững

trào

mạng

của

những

dân

tộc

Những

rất

lớn

dân

tộc

vềcách

vấnhy

đềsinh

dân

tộc

vàcủa

vấn

đề

CMXHCN

thành

cơng

rồi

các

dttất

cả

các

nước.và để

lệ(Sđd,

thuộc.

phụxứ

thuộc...”

tr. 13).

mình

lật đổ

thuộc địa...” (Sđd,

tr. 10).

phải đg v.trò thành trì CMTG, ...

tư bản đế quốc” (Sđd, tr. 14).* Ba là, Lênin xác định rõ nhiệm vụ chocác dân tộc thuộc địa và lệ thuộc là:

Các dân tộc thuộc địa và lệ thuộc khơng những có

nhiệm vụ giải phóng khỏi ách nước ngồi, mà

còn phải đấu tranh chống các lực lượng phản

động ở ngay trong xứ mình, vì các lực lượng đó

thường là đồng minh với thực dân.

Ơng viết: “Nhất thiết phải ủng hộ phong trào

nơng dân ... Làm cho phong trào nơng dân có

được tính chất cách mạng nhất” (Sđd, tr. 15).* Bốn là, nhiệm vụ lớn của CMTG là phải xây dựng,

củng cố sự ĐK chặt chẽ giữa PTGPDT bị áp bức với

các nước đã làm CMXHCN thành công và con đg tiến

lên CNXH của các nước thuộc địa sau khi làm

CMGPDT thành công.

tưởng

này

chỉ ra

rằng:- Các nước đang tiến

Lênin

viết:

“Đối với các quốc gia

Các nước

đã

làm

hành-CMGPDT

phải

tăngcác

dân tộc

chậm

tiến hơn...

CMVS

thành

cơng

- góp

Với

các

thuộc

địa,

cg ĐK,

phầnnước

ủng phải

hộ,

nhất

thiết

phải

có sự giúp đỡ của

ĐK,

giúp

đỡ

cuộc

đấu

sau

khi

làm

CMDTGP

b/v các nước

đã làm

các

Đảng

Cộng

sản đối với phong trào

tranh

GPDTcác

cơng,

có thể

CMXHCNthành

thành

cơng.

giải phóng

dân

chủ...; trong tình

nhờhình

sự quốc

giúp

đỡhiện

củanay, đối với

nước

thuộc

địa.tế

các

nước

các dân

tộcXHCN...

phụ thuộc và nhỏ yếu,

quyết khơng có một con đường nào

Khác ngoài con đường liên minh

các cộng hồ Xơviết” (Sđd, tr. 17).* Năm là, khẳng định QT III đóng v.trò bộ tham mưu

chung của CMTG. Nước Nga Xôviết là ngọn cờ đầu,

là căn cứ địa, là thành trì của CMTG.

Lênin viết: “Cộng hồ Xơviết Nga, là nước tất nhiên tập

hợp xung quanh mình, một mặt các phong trào công

nhân tiên tiến ở tất cả các nước... mặt khác là tất cả các

phong trào giải phóng dân tộc trong các thuộc địa và

trong các dân tộc bị áp bức mà kinh nghiệm đau đớn đã

làm cho họ tin chắc rằng đối với họ khơng có con đường

cứu vãn nào khác ngồi sự chiến thắng của chính quyền

Xơviết đối với chủ nghĩa đế quốc thế giới” “Sđd, tr. 11”.III. Ý nghĩa của tác phẩm

1. Ý nghĩa đối với sự phát triển của CMGPDT thếgiới- Tác phẩm đặt cơ sở lý luận vững chắc cho việc nhận thức

và giải quyết đúng đắn v.đề bình đẳng dtộc và GPDT

trong thời đại ngày nay.

- Tác phẩm là cơ sở nền tảng cho mọi hoạt động thực tiễn

lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết v.đề dtộc và sự phát triển

của PT GPDT thế giới.2. Ý nghĩa đối với Hồ Chí Minh và CMVN

* Ý nghĩa đối với Hồ Chí Minh:

- Tiếp nhận “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề

dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin là một dấu mốc rất

quan trọng trong cuộc đời hoạt đg CM của Hồ Chí Minh.

=> Ngồi một mình trong phòng mà Bác nói to lên như trước

đơng đảo đồng bào: “Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây

là cái cần thiết cho chúng ta. Đây là con đường giải phóng

chúng ta!”

- Tiếp nhận Luận cương của Lênin tạo bước ngoặt rất quan

trọng trong nhận thức, tạo sự thay đổi về chất trong con

người Hồ Chí Minh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Nội dung chủ yếu của tác phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×