Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH CHẴN LẺ, CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

TÍNH CHẴN LẺ, CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A[ 2;5]y = sin 2 x + sin x

A..B..D.y = sin x + tan x

2C.Lượng giác – ĐS và GT 11.

y = sin 2 x + cos x

.y = cot 2 x,Câu 9: Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó

y = cos( x + π ), y = 1 − sin x, y = tan 2016 x

?

3

2

1

4

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là sai?

y = s inx + 2

A. Hàm số

là hàm số không chẵn, không lẻ.

s inx

y=

x

B. Hàm số

là hàm số chẵn.

2

y = x + cos x

C. Hàm số

là hàm số chẵn.

y = sin x − x − sin x + x

D. Hàm số

là hàm số lẻ.

Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

y = 2 x + cos x

y = cos 3x

A.

.

B.

.

cos x

y= 3

y = x 2 sin ( x + 3)

x

C.

.

D.

.

y = tan x + 2sin x

Câu 12: Hàm số

là:

A. Hàm số lẻ trên tập xác định.

B. Hàm số chẵn tập xác định.

C. Hàm số không lẻ tập xác định.

D. Hàm số không chẵn tập xác định.

3

y = sin x.cos x

Câu 13: Hàm số

là:

¡

¡

A. Hàm số lẻ trên .

B. Hàm số chẵn trên .

¡

¡

C. Hàm số không lẻ trên .

D. Hàm số không chẵn .

y = sin x + 5cos x

Câu 14: Hàm số

là:

¡

¡

A. Hàm số lẻ trên .

B. Hàm số chẵn trên .

¡

C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên .

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 15: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ?

sin x + tan x

y=

y = tan x − cot x

2 cos 2 x

A.

.

B.

.

y = 2 − sin 2 3 xy = sin 2 x + cos 2 xC.

Câu 16: Hàm số.

y = sin x + 5cos xD..là:SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 16ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A. Hàm số lẻ trên¡.¡Lượng giác – ĐS và GT 11

¡B. Hàm số chẵn trên.C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên .

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 17: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ?

sin x + tan x

y=

y = tan x − cot x

2 cos 2 x

A.

.

B.

.

y = 2 − sin 2 3 xy = sin 2 x + cos 2 xC.

.

Câu 18: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:

y = 5sin x.tan 2 x

A.

.

y = 2 sin 3x + 5

C.

.

Câu 19: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ:

sin x + tan x

y=

2 cos3 x

A.

.D..

y = 3sin x + cos xB.y = tan x − 2sin xD..

.y = tan x + cot x

B..

y = 2 − sin 3 xy = sin 2 x + cos 2 x2C.

.

D.

.

Câu 20: Trong các hàm số sau đây hàm số nào là hàm số lẻ?

y = sin 2 x

y = cos x

y = − cos x

A.

.

B.

.

C.

.

Câu 21: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

y = cos x + sin 2 x

y = − sin x

y = cos x − sin x

A.

.

B.

.

C.

.

Câu 22: Trong các hàm số dưới đây có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn:

y = sin ( x 2 + 1) ( 2 )

y = cos3 x ( 1)

;

;

y = cot x  ( 4 )

.

3

1

2

A. .

B. .

C. .

Câu 24: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

y = sin xy = x +1y = cos xy = x cos xy = x tan xD.;D.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com4.y=D.

y=

D.

y=y = tan xA.

.

B.

.

C.

.

Câu 27: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?.y = tan 2 x   ( 3)y = x sin xA.

.

B.

.

C.

Câu 26: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?.

y = cos x sin xy = x2A.

.

B.

.

C.

.

Câu 25: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

y = sin x − xy = sin xD.D.x −1

x+2.x2 + 1

x

1

x..Trang 17ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

sin x

xy=A.B.

y = sin xCâu 29: Chu kỳ của hàm số.k 2π.

3A..A..B..π.D..là:C.π.D.kπ , k ∈ ¢B. .

y = cot xπ

2D..là:π

4Câu 33: Chu kỳ của hàm số.C.B.

.

y = tan xCâu 31: Chu kỳ của hàm sốC.B. .

y = cos xCâu 30: Chu kỳ của hàm sốA..y = cot xlà:π

2k 2π , k ∈ ¢A.y = x2 + 1y = tan x + x

.Lượng giác – ĐS và GT 11C..D.π.là:.C.πkπ , k ∈ ¢.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD..Trang 18ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11DẠNG 2: SỰ BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCPhương pháp.

y = f ( x)

T

Cho hàm số

tuần hồn với chu kì

* Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số, ta chỉ cầnrkhảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên một đoạn

r

v = (T ; 0), k ∈ ¢

k .v

T

có độ dài bằng sau đó ta tịnh tiến theo các véc tơ

(với

) ta được toàn bộ đồ thị của

hàm số.

f ( x) = k

k

* Số nghiệm của phương trình

, (với là hằng số) chính bằng số giao điểm của hai đồ thị

y = f ( x)

y=k.

f ( x) ≥ 0

y = f ( x)

x

Ox

* Nghiệm của bất phương trình

là miền mà đồ thị hàm số

nằm trên trục

.

y = sin xCâu 1:Hàm số:A. Đồng biến trên mỗi khoảng

k ∈¢

với

.π + k 2π ; π + k 2π ÷

2

B. Đồng biến trên mỗi khoảng

π

 π − + k 2π ; + k 2 ữ

2

2k Â

vi

.C. ng bin trờn mi khongπ − + k 2π ; + k 2π ÷

2

 2k Â

vi

.D. ng bin trờn mi khong

3

+ k 2 ữ

+ k 2π ;

2

2k ∈¢

với

.

y = cos x

Câu 2: Hàm số

:( π + k 2π ; k 2π )

và nghịch biến trên mỗi khoảng

 3π+ k 2π ;

+ k 2π ÷

−

2

 2π+ k 2π ÷

 + k 2π ;

2

2π

 π − + k 2π ; + k 2π ÷

2

 2

và nghịch biến trên mỗi khoảngvà nghịch biến trên mỗi khoảngvà nghịch biến trên mỗi khoảngSĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 19ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AA. Đồng biến trên mỗi khoảng

k ∈¢

với

.π + k 2π ; π + k 2π ÷

2

Lượng giác – ĐS và GT 11( π + k 2π ; k 2π )

và nghịch biến trên mỗi khoảng( −π + k 2π ; k 2π )B. Đồng biến trên mỗi khoảng

k ∈¢

.( k 2π ; π + k 2π )

và nghịch biến trên mỗi khoảngvới

π+ k 2π ÷

 + k 2π ;

2

2

C. Đồng biến trên mỗi khoảng

và nghịch biến trên mỗi khoảng

π

 π − + k 2π ; + k 2π ÷

2

 2k ∈¢

với

.

( k 2π ; π + k 2π )

( π + k 2π ;3π + k 2π )

D. Đồng biến trên mỗi khoảng

và nghịch biến trên mỗi khoảng

k ∈¢

với

.

y = 3 + 2 cos x

Câu 3: Hàm số:

tăng trên khoảng:

π

π

π

 3π 

 7ππ π 

; 2π ÷

− ; ÷

 ; ÷ ; ÷

 6 2

2 2 

 66 2

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

 π π

− ; ÷

 3 6

Câu 4: Hàm số nào đồng biến trên khoảng

:

y = cos x

y = cot 2 x

y = sin x

y = cos2 x

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 5:Mệnh đề nào sau đây sai?

y = sinxA. Hàm sốtăng trong khoảng π

 0; ÷

 2 π

 0; ÷

y = cotx

 2

B. Hàm số

giảm trong khoảng

.

 π

 0; ÷

y = tanx

 2

C. Hàm số

tăng trong khoảng

.

 π

 0; ÷

y = cosx

 2

D. Hàm số

tăng trong khoảng

..y = sin xCâu 7:Hàm sốđồng biến trên:SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH CHẴN LẺ, CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×