Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AT = [ −1, 1]y = cos x*

*

y**

y*

*Lượng giác – ĐS và GT 11T0 = 2π: Tập xác định D = R; Tập giá trị

; hàm chẵn, chu kỳ

.T0 =

a

y = cos(ax + b) có chu kỳ

⇔ f ( x)

y = cos(f(x)) xác định

xác định.

πD = R \  + kπ , k ∈ Z 

T0 = π

= tan x

2: Tập xác định

; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ

.

π

T0 =

a

y = tan(ax + b) có chu kỳ

π

≠ + kπ ( k ∈ Z )

⇔ f ( x)

2

y = tan(f(x)) xác định

D = R \ { kπ , k ∈ Z }

T0 = π

= cot x

: Tập xác định

; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ

.

π

T0 =

a

y = cot(ax + b) có chu kỳ

⇔ f ( x ) ≠ kπ ( k ∈ Z )

y = cot(f(x)) xác định

.TẬP XÁC ĐỊNH

y=Câu 1: Tập xác định của hàm sốA.x ≠ kπ.B.1

sin x − cos x

x≠x ≠ k 2π.

1 − 3cos x

y=

sin xCâu 2: Tập xác định của hàm số

π

x ≠ + kπ

x ≠ k 2π

2

A.

.

B.

.Câu 3 : Tập xác định của hàm số y=

π¡ \  + kπ , k ∈ Z 

4

A.

.C.3

2

sin x − cos 2 xx≠C.B.π

+ kπ

2

2x≠.D..π¡ \  + kπ , k ∈ Z 

2SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD.π

+ kπ

4x ≠ kπ...Trang 6ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AC.π

π¡ \  + k ,k ∈Z

2

4

.D.Câu 4: Tập xác định của hàm số

 π¡ \ k , k ∈ Z 

¡

 2A.

B.cot x

y=

cos x − 1Câu 5: Tập xác định của hàm sốA.x ≠ k 2πB.2sin x + 1

1 − cos x¡ \ { kπ , k ∈ Z }

C.x ≠ kππy = tan  2x − ÷

3

x≠C.x≠C.x≠C.x≠C.C.B.¡ \ { kπ , k ∈ ¢}

Câu 11: Hàm số.

y = cot 2xD.Câu 6: Tập xác định của hàm sốπ kπx≠ +

x≠

+ kπ

6 2

12

A.

B.

y = tan 2x

Câu 7: Tập xác định của hàm số−π kπ

π

x≠

+

x ≠ + kπ

4

2

2

A.

B.

1 − sin x

y=

sin x + 1

Câu 8: Tập xác định của hàm sốπ

x ≠ + k 2π

x ≠ k 2π

2

A.

.

B.

.

y = cos x

Câu 9: Tập xác định của hàm sốx>0

x≥0

A.

.

B.

.

1 − 2 cos x

y=

sin 3 x − sin x

Câu 10: Tập xác định của hàm sốπ

¡ \  kπ ; + k π , k ∈ ¢ 

4

A.C. 3π¡ \  + k 2π , k ∈ Z 

 4

.π\  + kπ , k ∈ Z 

2y=Lượng giác – ĐS và GT 11D.¡π

+ kπ

2x≠π

+ k 2π

2x≠

π

+k

12

2x≠π

+ kπ

4D.π

+ kπ

2D.π kπ

+

4 2

+ k 2π

2¡D..D.. π kπ¡ \ +

,k ∈¢

4 2

x ≠ π + k 2πD.x≠0...π kπ

¡ \  kπ ; +

, k ∈¢

4 2.có tập xác định làSĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 7ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AA.B.π¡ \  + kπ ; k ∈ ¢ 

4

Câu 12: Tập xác định của hàm sốA.¡C.y = tan x + cot x

¡ \ { kπ ; k ∈ ¢}

B.C.

y=Câu 13: Tập xác định của hàm số

5

− .

2

A.2x

1 − sin 2 x π¡ \ k ; k ∈ ¢ 

 2

π¡ \  + kπ ; k ∈ ¢ 

2

B.Câu 14: Tập xác định của hàm sốA.C.D.y = tan x

D=¡ .B.πD = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢  .

2

Câu 17: Tập xác định của hàm số

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2A.D. π¡ \ k ; k ∈ ¢ 

 2

π kπ

+

.

3 2πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .

D.y = cot xCâu 15: Tập xác định của hàm số

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

4A.

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .

C.Câu 16: Tập xác định của hàm số

D = ¡ \ { 0} .

A.

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .

C.D.π

π¡ \  + k ;k ∈¢

2

4

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2x=±y = sin x − x − sin x + x .

C.Lượng giác – ĐS và GT 11B.

D.

1

y=

sin xπD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2

D=¡ .D = ¡ \ { k 2π , k ∈ ¢} .

B.D = ¡ \ { 0; π } .D.

1

y=

cot xD = ¡ \ { k π , k ∈ ¢} .

B.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 8ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AC. πD = ¡ \ k , k ∈ ¢  .

 2

D.

y=Câu 18: Tập xác định của hàm số

πD = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢  .

6A.

π

πD = ¡ \  + kπ , + k π , k ∈ ¢  .

2

3C.1

cot x − 3B.x +1

y=

tan 2 xCâu 19: Tập xác định của hàm số:D.là:¡ \ { k π , k ∈ ¢} .

A.C.B.π¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2

Câu 20: Tập xác định của hàm số

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2A.

D = ¡ \ { π + k π , k ∈ ¢} .

C.3x + 1

y=

1 − cos 2 xD.là:B.y=Câu 21: Tập xác định của hàm số:

π¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2A.x +1

cot xD.là:B.¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .

C.D.y = tan ( 3x − 1)Câu 22: Tập xác định của hàm số

π

π 1D = ¡ \  + + k , k ∈ ¢ .

3

6 3A.

π

π 1D = ¡ \  − + k , k ∈ ¢ .

3

6 3C.là:B.D.Lượng giác – ĐS và GT 113π 

 π

D = ¡ \ 0; ; π ;  .

2 

 2πD = ¡ \  + kπ , k π , k ∈ ¢  .

6

π

 2πD=¡ \

+ kπ , + k π , k ∈ ¢  .

2

 3

 π¡ \ k , k ∈ ¢  .

 4 kπ¡ \  , k ∈ ¢ .

 2

 πD = ¡ \  − + kπ , k ∈ ¢  .

 2

D = ∅. kπ¡ \  , k ∈ ¢ .

 2π¡ \  + k 2π , k ∈ ¢  .

2

π

1D = ¡ \  + k , k ∈ ¢ .

3

3

π

π 1D =  + + k , k ∈ ¢ .

3

6 3

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 9ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 23: Tập xác định của hàm số

D=¡

A.

.

πD = R \  + k π , k ∈ Z }

12C.

.

Câu 24: Tập xác định của hàm số

¡.

A.

π¡ \  + k 2π | k ∈ ¢ 

2C.

.Câu 25: Tập xác định của hàm số

¡ \ { −1}

A.

.

π¡ \  + k 2π | k ∈ ¢ 

2C.

.πy = tan  3 x + ÷

4

D = R \ { kπ }

D.y = sin ( x − 1)

là:¡ \ {1}x −1

y = sin

x +1D.là:D.x2 + 1

sin xlà:.D.Câu 27: Tập xác định của hàm số

π¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2A.

.2 sin x

1 + cos x.π¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2

.¡ \ { 0} .

B.y=.( −1;1)

B.¡.π¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2

.là:¡ \ { π + k 2π | k ∈ ¢}

B.¡..¡ \ { 1} .D.y=

Câu 28: Tập xác định của hàm số

¡ \ { π + k 2π , k ∈ ¢}

A.

..

¡ \{kπ }¡ \ { kπ | k ∈ ¢}C..B.Câu 26: Tập xác định của hàm sốC.B.y=A.Lượng giác – ĐS và GT 111 − sin x

1 + cos x¡ \ { k 2π , k ∈ ¢}

B..SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 10ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AC.π¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

4

.D.Lượng giác – ĐS và GT 11π¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

2

.y = sinx + 2.Câu 29: Tập xác định D của hàm số

A.¡..

( 0; 2π ) .B.C.D.y = 1 − cos 2 x

Câu 30: Tập xác định của hàm sốD = [ 0;1] .

D=¡.

A.

.

B.

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .Câu 31: Hàm số nào sau đây có tập xác định

2 + cos x

y=

2 − sin x

A.

.

y=

C.[ −2; +∞ ) .1 + sin x

1 + cot 2 xD = [ −1;1] .

C.y = tan 2 x + cot 2 x

B..y=

.D.D = ¡ \ { k π , k ∈ ¢}

.B.D = ¡ \ { k 2π , k ∈ ¢}.D.y=3sin x

2 cos x + 2.1 − sin x

sin 2 xCâu 32: Tập xác định của hàm sốC.D.¡.2y=A. arcsin ( −2 ) ; +∞ ) .πD = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

2D=¡..1 − cos x

cos 2 xCâu 33: Tập xác định của hàm số

là:

π

D = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

2D=¡

A.

.

B.

.

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢}

2C.

.

D.

.

2 − sin 2 x

y=

m cos x + 1

¡

Câu 34: Hàm số

có tập xác định

khi

m>0

0 < m <1

m ≠ −1

A.

.

B.

.

C.

.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD.−1 < m < 1.Trang 11ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

y=Câu 35: Tập xác định của hàm sốA.x ≠ k 2πx=.B.tan x

cos x − 1π

+ k 2π

3Lượng giác – ĐS và GT 11là:.C.π x ≠ + kπ

2 x ≠ k 2π.π x ≠ 2 + kπ x ≠ π + kπ



3D..cot x

y=

cos xCâu 36: Tập xác định của hàm số

là:

π

x = + kπ

x = k 2π

2

A.

.

B.

.

1 − sin x

y=

sin x + 1

Câu 37: Tập xác định của hàm số

là:

π

x ≠ + k 2π

x ≠ k 2π

2

A.

.

B.

.

1 − 3cos x

y=

sin x

Câu 38: Tập xác định của hàm sốπ

x ≠ + kπ

x ≠ k 2π

2

A.

.

B.

.

3

y=

sin x

Câu 39: Tập xác định của hàm sốA.C.D=¡πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

2

D=¡x≠C.x≠C..

+ k 2π

2

2D...x ≠ π + k 2πD..

2x ≠ kπD...D = ¡ \ { k 2π , k ∈ ¢}.B..D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢}

.Câu 40: Tập xác định của hàm sốA.C.x = kπx≠πy = tan  3 x + ÷

4

.A. Tập xác định của hàm sốB.πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

12

C.

.

Câu 41: Chọn khẳng định saiD.. π kπD =¡ \ +

, k ∈ ¢

12 3

.D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢}

D.

y = sin x¡..SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 12ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan Ay = cot x

B. Tập xác định của hàm sốy = cos xC. Tập xác định của hàm số

y = tan x

D. Tập xác định của hàm sốCâu 42: Tập xác định của hàm sốπD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

2¡C.πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

2sin x

y=

1 − cos x.

¡B..D.y=

Câu 43: Tìm tập xác định của hàm số

π

 πD = ¡ \ − + k , k ∈ ¢ 

2

 8A.

π

 πD = ¡ \ − + k , k ∈ ¢ 

2

 4C.Câu 44: Tìm tập xác định của hàm số sau

π π

π

πD = ¡ \  + k , + k ; k ∈ ¢

2 12

2

4A.

π π

π

πD = ¡ \  + k , + k ; k ∈ ¢

2 3

2

4C..π¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

2π

¡ \

2.+ k 2π , k ∈ ¢ 

.1 − cos 3 x

1 + sin 4 xB.D.

y=Câu 44: Tìm tập xác định của hàm số sau

π n2π

D = ¡ \ kπ , +

; k, n ∈ ¢ 

6

3

A.

π n2π

D = ¡ \  kπ , +

; k, n ∈ ¢ 

6

5

C...¡ \ { k 2π , k ∈ ¢}

A.Lượng giác – ĐS và GT 11π

 3πD = ¡ \ −

+ k , k ∈¢

2

 8

π

 πD = ¡ \ − + k , k ∈ ¢ 

2

 6

1 + cot 2 x

1 − sin 3 xB. π π n 2πD = ¡ \ k , +

; k, n ∈ ¢ 

3

 3 6

π n 2π

D = ¡ \  kπ , +

; k, n ∈ ¢ 

5

3D.

tan 2 x

y=

3 sin 2 x − cos 2 xB.D.π π

π

πD = ¡ \  + k , + k ; k ∈ ¢

2 5

2

3

π π

π

πD = ¡ \  + k , + k ; k ∈¢

2 12

2

3

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 13ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 45: Tìm tập xác định của hàm số sau

π

 3πD = ¡ \  + kπ , + kπ ; k ∈ ¢ 

3

 4A.

π

πD = ¡ \  + kπ , + kπ ; k ∈ ¢ 

3

4C.

Câu 46: Tìm tập xác định của hàm số sau

π nπ

πD =¡ \ +k ,

; k, n ∈ ¢

3 5

6A.

π nπ

πD =¡ \ +k ,

; k, n ∈ ¢

4 5

6C.Lượng giác – ĐS và GT 11π

π

y = tan( x − ).cot( x − )

4

3B.π

 3πD = ¡ \  + kπ , + kπ ; k ∈ ¢ 

5

 4

π

 3πD = ¡ \  + kπ , + kπ ; k ∈ ¢ 

6

5

D.

y = tan 3 x.cot 5 xB.D.π nπ

πD =¡ \ +k ,

; k, n ∈ ¢

3 5

5π nπ

πD=¡ \ +k ,

; k, n ∈ ¢

3 5

4

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 14ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11TÍNH CHẴN LẺ, CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây sai?

y = tan x

y = cot x

A.

là hàm lẻ.

B.

là hàm lẻ.

y = cos x

y = sin x

C.

là hàm lẻ.

D.

là hàm lẻ.

Câu 2:

Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?

y = sin 2 x

y = cos3x

A.

.

B.

.

y = cot 4 x

y = tan 5 x

C.

.

D.

.

Câu 3:

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

y = sin 3xy=y = cos x.tan 2 xy = x.cos xtan x

sin xA.

.

B.

.

C.

.

D.

Câu 4:

Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó?

2016

x

y = cot 2 x y = cos( x + π ) y = 1 − sin x y = tan

;

;

;

.

12y = sin 3xy = x.cos xA. .

B. .

Câu 5: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn.A..B.

f ( x ) = cos 2 xC.3.D.g ( x ) = tan 3 xC..y=y = cos x.tan 2 x.4.D..tan x

sin x.Câu 6: Cho hàm số, chọn mệnh đề đúng

f ( x)

g ( x)

A.

là hàm số chẵn,

là hàm số lẻ.

f ( x)

g ( x)

B.

là hàm số lẻ,

là hàm số chẵn.

f ( x)

g ( x)

C.

là hàm số lẻ,

là hàm số chẵn.

f ( x)

g ( x)

D.đều là hàm số lẻ.

Câu 7:

Khẳng định nào sau đây là sai?

y = x 2 + cos x

A. Hàm số

là hàm số chẵn.

y = sin x − x − sin x + x

B. Hàm số

là hàm số lẻ.

sin x

y=

x

C. Hàm số

là hàm số chẵn.

y = sin x + 2

D. Hàm số

là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 8:

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵnSĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 15ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A[ 2;5]y = sin 2 x + sin x

A..B..D.y = sin x + tan x

2C.Lượng giác – ĐS và GT 11.

y = sin 2 x + cos x

.y = cot 2 x,Câu 9: Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó

y = cos( x + π ), y = 1 − sin x, y = tan 2016 x

?

3

2

1

4

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là sai?

y = s inx + 2

A. Hàm số

là hàm số không chẵn, không lẻ.

s inx

y=

x

B. Hàm số

là hàm số chẵn.

2

y = x + cos x

C. Hàm số

là hàm số chẵn.

y = sin x − x − sin x + x

D. Hàm số

là hàm số lẻ.

Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

y = 2 x + cos x

y = cos 3x

A.

.

B.

.

cos x

y= 3

y = x 2 sin ( x + 3)

x

C.

.

D.

.

y = tan x + 2sin x

Câu 12: Hàm số

là:

A. Hàm số lẻ trên tập xác định.

B. Hàm số chẵn tập xác định.

C. Hàm số không lẻ tập xác định.

D. Hàm số không chẵn tập xác định.

3

y = sin x.cos x

Câu 13: Hàm số

là:

¡

¡

A. Hàm số lẻ trên .

B. Hàm số chẵn trên .

¡

¡

C. Hàm số không lẻ trên .

D. Hàm số không chẵn .

y = sin x + 5cos x

Câu 14: Hàm số

là:

¡

¡

A. Hàm số lẻ trên .

B. Hàm số chẵn trên .

¡

C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên .

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 15: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ?

sin x + tan x

y=

y = tan x − cot x

2 cos 2 x

A.

.

B.

.

y = 2 − sin 2 3 xy = sin 2 x + cos 2 xC.

Câu 16: Hàm số.

y = sin x + 5cos xD..là:SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×