Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Học tập không mệt mỏi

IV. Học tập không mệt mỏi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kinh nghiệm học tập và giảng dạy của Khổng Tử hết sức phong phú.

Có thể tóm lại như ơng nói: Lập chí yên vuii với đạo học. Tự khắc lấy bản

thân để có sự yên lặng bên trong nội tâm. Đem hết khả năng mà thực hiện

điều mình học được. Phải xét mình tự sửa đổi điều sai trái để theo điều thiện.

Về phương pháp giảng dạy thì dìu dắt, hướng dẫn theo lối khải phát

hay là học viên tự giác ngộ. Thày dạy chỉ thúc đẩy, chỉ mở lối soi đường, chứ

không bức bách hoặc dẫn dắt đến cùng. Ông đề cao cách tư duy và khả năng

phân tích, tổng hợp. Ơng nói Tử cống: Này, Tứ, sự thơng suốt mọi nhẽ của ta

chẳng phải ở chỗ ta học nhiều mà ở chỗ ta để tâm tìm ra đầu mối. Ơng bắt học

trò phải chịu khó suy nghĩ: Học mà khơng suy nghĩ thì vơ ích. Suy tư mà

khơng học thì kết quả cũng chỉ bằng khơng. Học phải đi đôi với hành.

Đặc biệt là với người quân tử, trước tiên phải biết tu thân. Không tự tu

được thân, khơng thể giúp được đời, khơng thể làm tròn bổn phận của mình

với thiên hạ. Khổng Tử nói: Những vị vua vị thánh thủa xưa muốn cho đức

của mình toả sáng, trước hết phải lo sửa trị nước mình. Muốn sửa trị nước

mình, trước hết phải sửa nhà mình. Muốn sửa, trị nhà mình, trước hết phải tu

tập lấy mình bằng cách thấu suốt đạo trời đất để giữ cho lòng ngay thẳng. Cho

nên có thể nói tóm lại Học là để tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là

đường đi của người quân tử.

Trong thời hiện đại, từ Lênin đến Hồ Chí Minh đều coi học tập không

ngừng là một phẩm chất đạo đức và năng lực cần thiết của cán bộ, đảng viên

cũng như của tất cả mọi người trong xã hội mới. Bởi vì dốt thì dại. Dại thì

nghèo. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.

Học tập có một tác dụng lớn đối với sự phát triển nhân cách và tài năng

của mỗi con người, có ý nghĩa phát triển đối với cả một quốc gia. Đặc biệt đối

với cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Học để làm việc, làm người, làm

cán bộ. Học để phụng sự Đảng, giai cấp, nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.

Muốn đạt mục đích đó, thì cần phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.20Người khẳng định: Muốn xd chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học

thức. Cho nên cán bộ, đảng viên , nhất là tuổi trẻ phải ra sức thực hiện lời dạy

của Lênin: Học, học nưa, học mãi. Cần phải học văn hoá, khoa học kỹ thuật,

chuyên mơn, nghiệp vụ, chính trị. Đặc biệt, cần phải học tập lý luận Mác Lênin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày. Người cho rằng: Trong

Đảng ta trình độ lý luận còn thấp. Khơng ai có thể tự xưng mình là giỏi lý

luận. Do đó, cán bộ, đảng viên ai cũng phải khiêm tốn học hỏi.

Người nhấn mạnh: Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời

phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Ngày nay, nhân loại đang tiến vào

thời đại kinh tế tri thức, học để nên người và học tập suốt đời đã được các nhà

giáo dục trên thế giới coi là triết lý của nền giáo dục hiện đại hôm nay và

ngày mai.KẾT LUẬN21Nho giáo, nhất là Khổng Tử hết sức coi trọng đạo đức. Nhất là đối với

các nhà chính trị. Ơng nói: Làm chính trị mà dùng đức để cảm hố dân thì

như sao Bắc đẩu. Ở một nơi mà các ngôi sao khác nhau đều hướng về cả. Còn

Mạnh Tử thì cho rằng là một bậc đại trượng phu ở đời thì: Phú quý bất năng

dâm. Bần tiện năng di. Uy vũ bất năng khuất.

Hồ Chí Minh rất tâm đắc lời của Mạnh Tử. Người dịch và yêu cầu cán

bộ, đảng viên ta nên theo tư tưởng đó. Tức là:

Giàu sang khơng thể quyến rũ.

Nghèo khó khơng thể chuyển lay.

Uy vũ khơng thể khuất phục.

Người căn dặn cán bộ đảng viên rằng:

Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng

phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hồn thành được nhiệm vụ

cách mạng. Đạo đức cách mạng không phải t rên trời sa xuống. Nó do đấu

tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.

Việc phấn đấu, rèn luyện đạo đức tựa như là;

Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan, rèn luyện mới thành cơng.

Đó chính là những tổng kết hết sức sâu sắc về việc tu dưỡng rèn luyện

đạo đức cho mỗi con người. Học theo Hồ Chí Minh khơng chỉ ở những nội

dung tư tưởng sâu sắc nói trên, mà còn là học phương pháp tư tưởng của

Người. Phương pháp kế thừa và đổi mới những di sản tư tưởng của cha ông

và nhân loại để lại cho chúng ta. Học đi đôi với hành.

Không ai chối cãi được rằng Khổng giáo hay Nho giáo đã tham gia một

phần vào sự đúc nặn cái diện mạo tinh thân dân tộc và vào sự thành văn hoá

dân tộc, cho nên chúng ta cần thiết phải nghiên cứu Nho giáo để xem nó ảnh

hưởng đối với văn hố nước ta như thế nào.

22Từ Nho giáo chuyển sang chủ nghĩa Mác qua một cuộc đấu tranh cách

mạng lâu dài và một biến chuyển về tư tưởng cơ bản, từ một hệ tư tưởng duy

tâm lấy ý chí con người làm gốc sang chủ nghĩa duy vật với phương pháp

khoa học, từ tưởng tôn ti trật tự gia trưởng sang dân chủ, từ dân tộc sang tư

tưởng Mác xít phải đòi hỏi một quá trình dai dẳng. Tất nhiên rất nhiều quan

điểm trong Nho giáo đã trở nên cổ hủ, lạc hậu, thậm chí là phản động đang

kìm hãm q trình phát triển của dân tộc ta nhất là tại các khu nông thơn.

Nhưng chúng ta khơng hề hổ thẹn khi nói rằng chúng ta đi lên chủ nghĩa xã

hội là kế tục truyền thống nhà nho xưa, và nếu ghét cay ghét đắng chế độ

phong kiến khi đã thối nát thì cũng không thể không trân trọng đến kẻ sĩ đời

trước, và khi đánh giá lại, nếu học thuyết tư tưởng ngày nay chúng ta hơn hẳn

thế hệ các sĩ phu thời trước, nhưng về nhân cách vẫn còn phải học nhiều phải

chăng câu “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất

của nhà Nho không còn giá trị hay sao?TÀI LIỆU THAM KHẢO231. Luận ngữ - Thánh kinh của người Trung Hoa

2. Mạnh Tử

3. Nho học ở Việt Nam

4. Hồ Chí Minh tồn tập

5. Chống Đuyrinh – Enghen

6. Các nhân vật văn hoá vĩ đại Trung QuốcMỤC LỤC24LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1

PHẦN I: VÀI NÉT TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NHO GIÁO VÀ

NHỮNG NỘI DUNG TÍCH CỰC CỦA NĨ....................................................3

I. Vài nét tiến trình phát triển của Nho giáo......................................................3

II. Mội số nội dung tích cực của Nho giáo........................................................6

1. Tư tưởng Nho giáo là gì................................................................................7

2. Vấn đề tính luận trong Nho giáo...................................................................9

3. Thái độ của Nho giáo đối với cuộc sống.....................................................11

4. Quan niệm về đạo đức trong Nho giáo.......................................................12

PHẦN II: KẾ THỪA TINH HOA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỂ XÂY DỰNG

ĐẠO ĐỨC MỚI Ở NƯỚC TA.......................................................................14

I. Có thể kế thừa tinh hoa đạo đức Nho giáo...................................................14

II. Những phẩm chất Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng.................................................15

III. Đạo đức Trung Hiếu..................................................................................17

IV. Học tập không mệt mỏi...........................................................................19

KẾT LUẬN....................................................................................................22

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................2425Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Học tập không mệt mỏi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×