Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II . CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

II . CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ - 0trang

với mức sống cho phép .Tái sản xuất được sức lao động theo u cầu của cơng

nghiệp hố , điều đó có nghĩa là quỹ tiêu dùng khơng những đáp ứng được nhu

cầu cần thiết và đời sống vật chất của toàn bộ xã hội với cơ cấu dân cư biến đổi

theo hướn tỉ trọng nhân khẩu phi nông nghiệp khơng ngừng tăng lên mà còn

phải giải quyết tốt hơn các nhu cầu về văn hoá giáo dục , đào tạo cán bộ và

công nhân kỹ thuật. Đồng thời phải đảm bảo nhu cầu quốc phòng an ninh

chiếm một tỉ lệ quan trọng trong quỹ tiêu dùng .

Ngoài phần đảm bảo quỹ tiêu dùng , thu nhập quốc dân sản xuất trong

nước còn phải đạt được mức tích luỹ đủ sức tiếp nhận đưa vào tái sản xuất , mở

rộng vốn vay và viện trợ của nước ngoài . Trong chặng đường đầu tiên chưa

thể đặt ra yêu cầu tích luỹ mở rộng tái sản xuất hoàn toàn , nguồn vốn trong

nước chúng ta phải mở rộng quan hệ kinh tế , đối ngoại tăng cường hợp tác

kinh tế , sử dụng tôt sự giúp đỡ của các nước anh em , chủ yếu là thiết bị toàn

bộ để xây dựng cơ sở vật chất CNXH . Song muốn đưa vào sử dụng những

thiêt bị tồn bộ đó phải có nguồn vốn tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế .

2.Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất .

Tính hợp lý của cơ cấu kinh tế thể hiện trước hết ở chỗ : cơ cấu đó phải

phù hợp với tính quy luật về sự phát triển các ngành sản xuất vật chất với khả

năng của đất nước và sự phân công lao động hợp tác quốc tế , từng bước tạo ra

thế cân đối mới , đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định ;phấn đấu thực

hiện mục tiêu thứ nhât trong thời hạn nhanh nhât có thể được trong chặng

đường đầu tiên, cơ cấu kinh tế hợp lý phải hướng vào việc đẩy mạnh sản xuất

nông nghiệp, chủ yếu là cây lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng

và hàng xuất khẩu để tạo ra cơ cấu kinh tế hợp lý, một mặt phải sắp xếp điều

chỉnh lại các cơ sở đã có, khắc phục những sai lầm về bố trí sản xuất trong thời

gian qua, mặt khác phải tiếp tục xây dựng thêm một số cơ sở vật chất kỹ thuật

cần thiết theo hướng tập trung . Trong việc phục vụ ba chương trình kinh tế

lớn, ưu tiên đầu tư chiều sâu và đầu tư đồng bộ hố để tận dụng năng lực sản5xuất hiện có . Như vậy trong chặng đường đầu tiên phải xây dựng cơ sở vật

chất kỹ thuật cho CNXH . Song khác với đại hội V đặt ra thành một mục tiêu

riêng , Đại hơi VI coi nó như một yếu tố quan trong để xây dựng cơ cấu kinh

tế hợp lý . Đây là một bài học rút ra từ thực tiễn nhằm định hướng cho việc xây

dựng cơ sở vật chất kỹ thuật , đem lại hiệu quả tốt .

3.Tạo ra chuyển biến tốt về mặt xã hội .

Mục tiêu này xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống và thể hiện nhận thức

sâu sắc hơn về sự thống nhất giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội. Đại

hội VI nêu rõ : Mục đích cuối cùng của các hoạt động kinh tế là đáp ứng nhu

cầu về vật chất, văn hố và sự phát triển tồn diện của con người. Đó chính là

lý tưởng của CNXH. Trình độ phát triển kinh tế tạo điều kiện vật chất cho việc

thực hiện chính sách xã hội. Đồng thời chính sách xã hội đúng đắn, phát huy

được mạnh mẽ yếu tố con người với tư cách và những chủ đề xây dựng CNXH

là điều kiện quan trọng hàng đầu để nâng cao năng suất lao động, tạo ra động

lực phát triển kinh tế, vấn đề đặt ra là kết hợp chính sách kinh tế và chính sách

xã hội như thế nào cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế trong chặng

đường đầu.

Đại hội VI đã nhấn mạnh những hướng chủ yếu cần tập trung thực hiện.

Một là : giải quyết việc làm cho người lao động.

Hai là : thực hiện công bằng xã hội : trước hết là đảm bảo cho nguyên tắc phân

phối theo lao động chiếm vị trí chủ yếu trong các quan hệ phân phối.

Ba là : phát huy dân chủ XHCN.

Bốn là : thực hiện theo nguyên tắc mọi người sống và làm việc theo hiến pháp

và pháp luật. Đó là những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quan hệ xã hội

và lối sống lành mạnh, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc và

cách mạng, khắc phục các hiện tượng tiêu cực.64. Đảm bảo nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh nhằm tạo điều kiện

thuận lợi cho công cuộc xây dựng kinh tế.

Đảng và Nhà nước ta trước sau như một, kiên trì chính sách đối ngoại

hồ bình và hữu nghị. Song điều đó khơng mâu thuẫn mà ngược lại phải luôn

luôn gắn liền với việc khơng ngừng củng cố quốc phòng giữ gìn an ninh chính

trị. Nếu như củng cố quốc phòng an ninh là điều kiện cơ bản để xây dựng kinh

tế thì xây dựng và phát triển kinh tế là cơ sở để ngày càng đầy đủ và ổn định

các nhu cầu củng cố quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế có ý nghĩa quyết

định tăng cường sức mạnh của đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân, làm

cho mọi người gắn bó với vận mệnh và tương lai đất nước, của CNXH. Đó là

yếu tố quan trọng nhất để củng cố quốc phòng an ninh. Khi xác định hai nhiệm

vụ có ý nghĩa chiến lược của cách mạng nước ta là xây dựng CNXH và bảo vệ

Tổ quốc, Đảng ta đã phân tích rõ và kiên trì thực hiện mối quan hệ kết hợp

giữa kinh tế với quốc phòng. Đại hội VI tiếp tục quán triệt tư tưởng đó và đòi

hỏi nâng cao chất lượng và hiệu quả trên cả hai mặt xây dựng kinh tế và củng

cố quốc phòng, an ninh giải quyết được mối quan hệ này là phù hợp với diễn

biến tình hình trên thế giới và khu vực.

Các mục tiêu kinh tế nói trên chính là đường lối cơng nghiệp hố XHCN

của Đảng ta trong chặng đường đầu, các mục tiêu đó liên quan mật thiết với

nhau và có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau.

III . NHỮNG GIẢI PHÁP LỚN.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Đại hội VI đã đề ra một hệ thống

giải pháp lớn như sau :

Một là : Bố trí cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư.

Hai là : Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất mới, sử dụng và cải

tạo đúng đắn các thành phần kinh tế.

Ba là : Đổi mới cơ chế quản lý.

Bốn là : Phát huy động lực của khoa học kỹ thuật.

7Năm là : Mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại.

Sáu là : Tăng cường khả năng quốc phòng và an ninh.

Bảy là : Xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của

Đảng, vai trò quản lý của nhà nước, vai trò làm chủ của các đoàn thể trong Mặt

Trận Tổ Quốc.

Tám là : Xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh.

Tư tưởng chỉ đạo cốt lõi của kế hoạch và các chính sách kinh tế là giải

phóng mọi năng lực hiện có. Khai thác mọi tiềm năng của đất nước, sử dụng

hiệu quả sự giúp đỡ của quốc tế và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi

đôi với xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN. Phải đặt vấn đề giải

phóng mọi năng lực sản xuất là vì năng lực đó đang bị kìm hãm bởi những

thiếu sót trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, trong việc tiến hành cải tạo XHCN, và

trong cơ chế quản lý. Việc khai thác các khả năng trong nước được đặt trong

quan hệ gắn bó với việc tranh thủ các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong

càng được phát huy triệt để càng tạo điều kiện sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ

của quốc tế, phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại, mở ra triển vọng khai thác tốt

nhất các tiềm năng cả ở bên trong và bên ngoài. Khác với quan điểm kinh tế

trước đây thường chú trọng đến quan hệ sản xuất, coi việc xác lập chế độ sở

hữu XHCN về tư liệu sản xuất là nhân tố quyết định cho việc xây dựng nền

kinh tế XHCN. Đại hội VI coi việc phát triển lực lượng sản xuất là có ý nghĩa

quyết định nhất, là mục đích quan trọng nhất, là tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá

các kế hoạch và chính sách kinh tế. Việc xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất

XHCN luôn được quan tâm, song không được tách rời, không được đi ngược

lại mà phải gắn chặt với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất. Tư tưởng chỉ

đạo này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các chính sách kinh tế. Đồng thời bên cạnh đó

phải tiến hành thực hiện tốt ba chương trình kinh tế lớn : Chương trình về

lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Đại hội VI nhấn

mạnh rằng ba chương trình mục tiêu đó là sự cụ thể hố nội dung chính của

cơng nghiệp hố XHCN trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II . CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×