Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các giải pháp thực hiện phương án đã chọn

Các giải pháp thực hiện phương án đã chọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

bộ cán bộ công chức của cơ quan) tham dự để trao đổi việc ra quyết định đối với

bà bà Nguyễn Thị Hồng. trong quộc họp Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ trình

bày vụ việc để phân tích rõ ngun nhân dẫn đến tình huống trên để cán bộ,

cơng chức được rõ tránh tình trạng nghi ngờ mất lòng tin của mọi người, đồng

thời nghiêm túc kiểm điểm để rút ra kinh nghiệm. Xin ý kiến chỉ đạo của Ban

lãnh đạo Sở nội vụ và ý kiến xây dựng của cán bộ cơng chức, từ đó đi đến thống

nhất phương án giải quyết. Cuộc họp được ghi biên bản đầy đủ rõ ràng.

Bước 2: Trên cơ sở biên bản cuộc họp, lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh B chỉ đạo

phòng tổ chức cán bộ tiến hành thu hồi lại tất cả các quyết định thôi việc đối với

bà Nguyễn Thị Hồng trước đó.

Bước 3: Làm văn bản gửi lên Bảo hiểm xã hội đề nghị không thực hiện

chế độ trợ cấp 1 lần theo quy định. Đồng thời trao đổi với bà bà Nguyễn Thị

Hồng thu hồi các khoản trợ cấp bà Nguyễn Thị Hồng đã nhận.

Bước 4: Quán triệt đến tồn bộ cán bộ cơng chức, người lao động. Làm

các thủ tục cần thiết để Bà Nguyễn Thị Hồng yên tâm, ổn định công tác, tiếp tục

cống hiến cho cơ quan.

PHẦN IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1. Kết luận

Việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động là một

vấn đề luôn được quan tâm của các cơ quan, đơn vị nói chung và của cá nhân

cán bộ cơng chức nói riêng. Trên đây là tồn bộ nội dung diễn biến của một

trong nhiều tình huống về vấn đề giải quyết chế độ, chính sáhc đối với cán bộ,

cơng chức đã và có thể tiếp tục xảy ra trong thực tế. Qua sự việc trên có thể rút

ra một số bài học trong cơng tác quản lý nhà nước về cán bộ công chức. Cần

thấy được rằng cán bộ công chức là một bộ phận đặc biệt trong nền hành chính

nhà nước. Khi giải quyết chế độ cán bộ công chức không nên quá cứng nhắc, xử

lý dựa trên nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho cán bộ cơng chức,

13đồng thời đảm bảo kỷ cương cơ quan, đảm bảo việc tuân thủ đúng, đầy đủ các

quy định pháp luật hiện hành. Xử lý tình huống phải đảm bảo trên cơ sở pháp

luật của nhà nước, đảm bảo có lý, có tình và đảm bảo chủ trương, đường lối

chính sách của Đảng, nhà nước.

2. Kiến nghị

Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tun truyền, vận

động cán bộ cơng chức trong cơ quan Nhà nước tích cực tham gia học tập, tìm

hiểu và chấm hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách

pháp luật của Nhà nước, cụ thể như Luật cán bộ công chức; Bộ Luật Lao động;

Luật cơng đồn; Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác

liên quan trực tiếp đến chế độ chính sách, lao động, việc làm... đối với cán bộ

công chức.

Người quản lý cán bộ phải quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với cán bộ, cơng

chức, tăng cường hoạt động của các đồn thể trong cơ quan Nhà nước.

Người làm công tác tham mưu phải phân tích nhìn thấy được ngun nhân

hậu quả của vụ việc để tham mưu đúng, đủ cho lãnh đạo để ban hành các quyết

định quản lý cho phù hợp, kịp thời.

Bài học kinh nghiệm rút ra ở đây là: Cần tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với công tác quản lý hành chính Nhà nước. Tuyên truyền phổ biêtns

sâu rộng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà

nước cho đông đảo quần chúng, cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ và tự rác

thực hiện.

Trong khn khổ một bài tiểu luận tình huống, với tình huống cụ thể nêu

trên, thơng qua nghiên cứu bản thân mới chỉ đưa ra được các phương án giải

quyết vấn đề như trên, các phương án giải quyết vấn đề của tơi có thể chưa thật

sự chặt chẽ, hợp lý, mới chỉ đưa ra một vài những vướng mắc, kiến thức nhất

định. Trong thời gian ngắn, tiếp cận chưa được nhiều và khả năng nghiên cứu có

14hạn, kiến thức về quản lý Nhà nước của bản thân còn hạn chế, nhất là sự hiểu

biết sâu sắc về hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước đã ban hành, cho nên

những phân tích nhận xét đánh giá của cá nhân khơng tránh khỏi những thiếu

sót, rất mong nhận được sự chỉ dẫn góp ý của thầy cơ để tơi hồn thành tiểu luận

này.

Tơi xin trân trọng cảm ơn!15DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Cán bộ công chức ngày 13/11/2008;

2. Luật Bảo hiểm xã hội số ngày 29/6/2006;

3. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CHính phủ hướng

dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội

4. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước chươngtrình

chun viên;

5. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

6. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định

về việc thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.16MỤC LỤC

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................1

1. Giới thiệu về khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN........................................1

2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khóa bồi dưỡng.....................1

3. Giới thiệu về cấu trức nội dung, chương trình khóa bồi dưỡng........................2

4. Giới thiệu vắn tắt cấu trúc, nội dung của Tiểu luận tình huống........................2

5. Mong muốn, cảm ơn..........................................................................................3

PHẦN II. NỘI DUNG...........................................................................................4

1. Nội dung tình huống..........................................................................................4

2. Phân tích tình huống..........................................................................................5

PHẦN III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG.......................................................................9

1. Mục tiêu xử lý tình huống.................................................................................9

2. Đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu..........................................9

3. Các giải pháp thực hiện phương án đã chọn...................................................12

PHẦN IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN...........................................................13

1. Kết luận...........................................................................................................13

2. Kiến nghị.........................................................................................................14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................1617Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các giải pháp thực hiện phương án đã chọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x