Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II – HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN II – HƯỚNG DẪN GIẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AT = [ −1, 1]y = cos x*

*

y**

y*

*Lượng giác – ĐS và GT 11T0 = 2π: Tập xác định D = R; Tập giá trị

; hàm chẵn, chu kỳ

.T0 =

a

y = cos(ax + b) có chu kỳ

⇔ f ( x)

y = cos(f(x)) xác định

xác định.

πD = R \  + kπ , k ∈ Z 

T0 = π

= tan x

2: Tập xác định

; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ

.

π

T0 =

a

y = tan(ax + b) có chu kỳ

π

≠ + kπ ( k ∈ Z )

⇔ f ( x)

2

y = tan(f(x)) xác định

D = R \ { kπ , k ∈ Z }

T0 = π

= cot x

: Tập xác định

; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ

.

π

T0 =

a

y = cot(ax + b) có chu kỳ

⇔ f ( x ) ≠ kπ ( k ∈ Z )

y = cot(f(x)) xác định

.TẬP XÁC ĐỊNH

y=Câu 1: Tập xác định của hàm sốx ≠ kπ

A.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.B.1

sin x − cos xx ≠ k 2πx≠.sin x − cos x ≠ 0 ⇔ tan x ≠ 1 ⇔ x ≠Do điều kiện

y=1 − 3cos x

sin xCâu 2: Tập xác định của hàm số

π

x ≠ + kπ

x ≠ k 2π

2

A.

.

B.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.C.π

+ kπ

2x≠.D.π

+ kπ

4.π

+ kπ

4

x≠C.

2.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD.x ≠ kπ.Trang 30ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Do điều kiệnLượng giác – ĐS và GT 11sin x ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ

3

sin x − cos 2 x

2Câu 3 : Tập xác định của hàm số y=

π¡ \  + kπ , k ∈ Z 

4A.

.

π

π

¡ \  + k ,k ∈Z

4

2

C.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.B.D.sin 2 x − cos 2 x ≠ 0 ⇔ tan 2 x ≠ 1 ⇔ x ≠ ±Do điều kiệnπ¡ \  + kπ , k ∈ Z 

2

.

3

π

¡ \  + k 2π , k ∈ Z 

4π

+ kπ

4..cot x

y=

cos x − 1Câu 4: Tập xác định của hàm sốπ

π

¡ \ k , k ∈ Z 

¡ \  + kπ , k ∈ Z 

 22A.

B.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

sin x ≠ 0

⇔

cos x ≠ 1

Hàm số xác định

⇔ sin x ≠ 0¡ \ { kπ , k ∈ Z }

C.D.¡⇔ x ≠ kπ ( k ∈ ¢ )D = ¡ \ { kπ , k ∈ Z }

Vậy tập xác định là

y=Câu 5: Tập xác định của hàm sốx ≠ k 2π

A.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có

Hàm số xác địnhB.2 sin x + 1

1 − cos xx ≠ kπ

x≠C.π

+ kπ

2x≠D.π

+ k 2π

2⇔ 1 − cos x ≠ 0

⇔ cos x ≠ 1

⇔ x ≠ k 2π ( k ∈ ¢ )SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 31ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11x ≠ k 2π ( k ∈ ¢ )

Vậy tập xác địnhπy = tan  2x − ÷

3

Câu 6: Tập xác định của hàm sốπ kπx≠ +

x≠

+ kπ

6 2

12

A.

B.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta có

π⇔ cos  2 x − ÷ ≠ 0

3Hàm số xác định

π π

⇔ 2 x − ≠ + kπ

3 2

5π kπ

⇔ x≠

+

( k ∈¢)

12 2

x≠Vậy tập xác địnhVậy tập xác địnhC.π

+ kπ

2x≠

π

+k

12

2x≠π

+ kπ

4D.

π

+ k ( k ∈¢)

12

2y = tan 2x

Câu 7: Tập xác định của hàm số−π kπ

π

x≠

+

x ≠ + kπ

4

2

2

A.

B.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

⇔ cos 2 x ≠ 0

Hàm số xác định

π

⇔ 2 x ≠ + kπ

2

π kπ

⇔x≠ +

( k ∈¢)

4 2x≠x≠x≠C.π kπ

+

4 2D.π kπ

+

( k ∈¢)

4 2

y=1 − sin x

sin x + 1Câu 8: Tập xác định của hàm số

π

x ≠ + k 2π

x ≠ k 2π

2

A.

.

B.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

x≠C.

+ k 2π

2.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD.x ≠ π + k 2π.Trang 32ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Hàm số xác định⇔ sin x + 1 ≠ 0

⇔ sin x ≠ −1

⇔x≠

x≠Vậy tập xác định:Lượng giác – ĐS và GT 11

+ k 2π ( k ∈ ¢ )

2

+ k 2π ( k ∈ ¢ )

2y = cos x

Câu 9: Tập xác định của hàm sốx>0

x≥0

x≠0

¡

A.

.

B.

.

C. .

D.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Ta có

⇔ x≥0

Hàm số xác định

x≥0

Vậy

1 − 2 cos x

y=

sin 3 x − sin x

Câu 10: Tập xác định của hàm sốπ

 π kπ¡ \  kπ ; + k π , k ∈ ¢ 

¡ \ +

, k ∈ ¢

4

4 2A.

B.

.

π kπ

¡ \  kπ ; +

, k ∈¢

¡ \ { k π , k ∈ ¢}

4 2

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta có

⇔ sin x + 1 ≠ 0

Hàm số xác định

 x ≠ kπ

3 x ≠ x + k 2π⇔ sin 3x ≠ sin x ⇔ 

⇔

π kπ ( k ∈ ¢ )

3 x ≠ π − x + k 2π

 x ≠ 4 + 2Vậy tập xác định:

Câu 11: Hàm số

A.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta cóπ kπ

D = ¡ \  kπ ; +

, k ∈¢

4 2

y = cot 2xcó tập xác định là

π π¡ \  + kπ ; k ∈ ¢ 

¡ \ k ; k ∈ ¢ 

4 2B.

C.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD.π

π¡ \  + k ; k ∈ ¢

2

4

Trang 33ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Hàm số xác định⇔ sin 2 x ≠ 0( k ∈¢)

2⇔ 2 x ≠ kπ ⇔ x ≠Vậy tập xác định: πD = ¡ \ k ; k ∈ ¢ 

 2

y = tan x + cot xCâu 12: Tập xác định của hàm sốA.Lượng giác – ĐS và GT 11¡ \ { kπ ; k ∈ ¢}¡B.C.π¡ \  + kπ ; k ∈ ¢ 

2

D. π¡ \ k ; k ∈ ¢ 

 2

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta cóHàm số xác địnhsin x ≠ 0

⇔

cos x ≠ 0

⇔ sin 2 x ≠ 0 ⇔ 2 x ≠ kπ ⇔ x ≠Vậy tập xác định: π

⇒ D = ¡ \ k 

 2vớiy=Câu 13: Tập xác định của hàm số

5

− .

2

A.k ∈¢.2x

1 − sin 2 xB.C.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

2x

y=

1 − sin 2 x

Hàm số

xác định khi và chỉ khi

1 − sin x ≠ 0 ⇔ cos x ≠ 0 ⇔ cos x ≠ 0

2πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2x=±y = sin x − x − sin x + x .2

( k ∈¢)

2⇔x≠D.π kπ

+

.

3 2π

+ kπ , k ∈ ¢.

2y = tan x

Câu 14: Tập xác định của hàm sốA.D=¡ .B.πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 34ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

πD = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢  .

2

Lượng giác – ĐS và GT 11D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .C.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.D.y = tan xcos x ≠ 0Hàm số⇔x≠π

+ k π , k ∈ ¢.

2xác định khi và chỉ khi

y = cot x

Câu 15: Tập xác định của hàm sốπ

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

D = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

42A.

B.

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .

D=¡ .

C.

D.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

y = cot x

sin x ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ , k ∈ ¢.

Hàm số

xác định khi và chỉ khi

1

y=

sin x

Câu 16: Tập xác định của hàm sốD = ¡ \ { 0} .

D = ¡ \ { k 2π , k ∈ ¢} .

A.

B.

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .

D = ¡ \ { 0; π } .

C.

D.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

1

y=

sin x ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ , k ∈ ¢.

sin x

Hàm số

xác định khi và chỉ khi

y=Câu 17: Tập xác định của hàm số

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2A.

 πD = ¡ \ k , k ∈ ¢  .

 2C.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

y=Hàm số1

cot x1

cot xxác định khi và chỉ khiD = ¡ \ { k π , k ∈ ¢} .

B.D.3π 

 π

D = ¡ \ 0; ; π ;  .

2 

 2sin x ≠ 0

sin x ≠ 0

π

⇔⇔ x ≠ k , k ∈ ¢.

cot

x0

cos

x0

⇔ sin 2 x ≠ 0

2SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 35ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

y=

Câu 18: Tập xác định của hàm số

πD = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢  .

6A.

π

πD = ¡ \  + kπ , + kπ , k ∈ ¢  .

2

3C.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

y=

Hàm số1

cot x − 3B.D.πD = ¡ \  + kπ , k π , k ∈ ¢  .

6

π

 2πD=¡ \

+ kπ , + k π , k ∈ ¢  .

2

 3

 x ≠ kπsin

x0

⇔

, k ∈ ¢.

πx ≠ + kπ

6cot x ≠ 31

cot x − 3xác định khi và chỉ khi

x +1

y=

tan 2 x

Câu 19: Tập xác định của hàm số:

là:¡ \ { k π , k ∈ ¢} .

A.Lượng giác – ĐS và GT 11B.π¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2

C.

D.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

x +1

y=

tan 2 x

Hàm số

xác định khi và chỉ khi

cos

2

x0

cos 2x ≠ 0

π

⇔⇔ x ≠ k , k ∈ ¢.

tan

2

x0

sin

2

x0

⇔ sin 4 x ≠ 0

4

y= π¡ \ k , k ∈ ¢  .

 4 kπ¡ \  , k ∈ ¢ .

 2

3x + 1

1 − cos2 xCâu 20: Tập xác định của hàm số

là:

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2A.

D = ¡ \ { π + k π , k ∈ ¢} .

C.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

3x + 1

y=

1 − cos 2 x

Hàm số

xác định khi và chỉ khi

1 − cos 2 x ≠ 0 ⇔ sin 2 x ≠ 0 ⇔ sin x ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ .B.

D. πD = ¡ \  − + kπ , k ∈ ¢  .

 2

D = ∅.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 36ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

y=Câu 21: Tập xác định của hàm số:

π¡ \  + kπ , k ∈ ¢  .

2A.x +1

cot xlà:B.¡ \ { k π , k ∈ ¢} .

C.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

y=Hàm sốx +1

cot xD.Lượng giác – ĐS và GT 11 kπ¡ \  , k ∈ ¢ .

 2π¡ \  + k 2π , k ∈ ¢  .

2

sin x ≠ 0

sin x ≠ 0

π

⇔⇔ x ≠ k , k ∈ ¢.

cot x ≠ 0

cos x ≠ 0 ⇔ sin 2 x ≠ 0

2xác định khi và chỉ khi

y = tan ( 3x − 1)

Câu 22: Tập xác định của hàm số

là:

π

1

π

π

1D = ¡ \  + + k , k ∈ ¢ .

D = ¡ \  + k , k ∈ ¢ .

3

3

6 33A.

B.

π

π

π 1π 1D = ¡ \  − + k , k ∈ ¢ .

D =  + + k , k ∈ ¢ .

3

3

6 36 3C.

D.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

y = tan ( 3 x − 1)

Hàm số

xác định khi và chỉ khi

π

1 π

π3

x1+

k

πx+

+

k

, k ∈ ¢.

cos ( 3 x − 1) ≠ 0

2

3 6

3πy = tan  3 x + ÷

4

Câu 23: Tập xác định của hàm sốD=¡

A.

.

B.

πD = R \  + k π , k ∈ Z }

D = R \ { kπ }

12C.

.

D.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

πĐK : cos  3 x + ÷ =/ 0 ⇔ 3 x + π =/ π + kπ ⇔ x =/ π + kπ .

44 2

12 3y = sin ( x − 1)

Câu 24: Tập xác định của hàm số

¡.

A.là:¡ \ {1}B..SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 37ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

π¡ \  + k 2π | k ∈ ¢ 

2

C.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.¡ \{kπ }.D.y = sinCâu 25: Tập xác định của hàm số

¡ \ { −1}

A.

.

π¡ \  + k 2π | k ∈ ¢ 

2C.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

ĐK : x + 1 =/ 0 ⇔ x =/ 1.x −1

x +1là:D.Câu 26: Tập xác định của hàm sốx2 + 1

sin xlà:

B.¡ \ { kπ | k ∈ ¢}

C.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

ĐK : s inx =/ 0 ⇔ x =/ kπ .D.Câu 27: Tập xác định của hàm số

π¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2A.

.2 sin x

1 + cos xπ¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2

.π¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2

.là:¡ \ { π + k 2π | k ∈ ¢}

B.¡.C.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

ĐK :1 + cosx =/ 0 ⇔ cosx =/ −1 ⇔ x =/ π + k 2π .y=

Câu 28: Tập xác định của hàm số

¡ \ { π + k 2π , k ∈ ¢}

A.

..¡ \ { 0} .¡.y=.( −1;1)

B.y=A.Lượng giác – ĐS và GT 111 − sin x

1 + cos x.¡ \ { 1} .D.¡ \ { k 2π , k ∈ ¢}

B..SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 38ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

π¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

4

C.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

1 − sin x ≥ 0; 1 + cos x ≥ 0 ∀x ∈ ¡ .

Ta có:

ĐK :1 + cos x =/ 0 ⇔ cos x =/ −1 ⇔ x =/ π + k 2πD.Lượng giác – ĐS và GT 11π¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

2

.y = sinx + 2.Câu 29: Tập xác định D của hàm số

A.¡..

( 0; 2π ) .[ −2; +∞ ) .

B.C.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

sin x + 2 > 0 ∀ x ∈ ¡ .

Ta có:D. arcsin ( −2 ) ; +∞ ) .y = 1 − cos 2 xCâu 30: Tập xác định của hàm số

D = [ 0;1] .

D=¡.

A.

.

B.

D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢} .

C.Hướng dẫn giải:

Chọn A

−1 ≤ cos 2 x ≤ 1 ⇒ 1 − cos 2 x ≥ 0 ∀ x ∈ ¡ .

Ta có:

¡.

Câu 31: Hàm số nào sau đây có tập xác định

2 + cos x

y=

2 − sin x

A.

.

y=D.y = tan 2 x + cot 2 x

B.1 + sin x

1 + cot 2 x

2.y=C.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

−1 ≤ sin x;cos ≤ 1 ⇒ 2 + cos x > 0; 2 − sin x > 0

D = [ −1;1] .D.3sin x

2 cos x + 2.2 + cos x

> 0 ∀x∈¡ .

2 − sin xy=

Câu 32: Tập xác định của hàm số1 − sin x

sin 2 x

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 39ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AD = ¡ \ { k π , k ∈ ¢}

A..B.D = ¡ \ { k 2π , k ∈ ¢}C.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

1 − sin x ≥ 0 ∀ x ∈ ¡ .D.Lượng giác – ĐS và GT 11πD = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

2D=¡..Ta có:ĐK : sin x =/ 0 ⇔ x =/ kπ .y=1 − cos x

cos 2 xCâu 33: Tập xác định của hàm số

πD = ¡ \  + k 2π , k ∈ ¢ 

2A.

.

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

2C.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

1 − cos x ≥ 0( *)

cos x ≠ 0

Hàm số xác định khi

1 − cos x ≥ 0, ∀xVậy( *) ⇔ cos x ≠ 0 ⇔ x ≠nên

πD = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢ 

2

Câu 34: Hàm số

m>0

A.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn D..

2 − sin 2 x

y=

m cos x + 1là:B..D = ¡ \ { kπ , k ∈ ¢}

D..π

+ kπ , k ∈ ¢

2có tập xác định

0 < m <1

B.

.¡D=¡¡khi

C.m ≠ −1.D.−1 < m < 1.m cos x + 1 > 0, ∀x ( *)Hàm số có tập xác định

khi

.

(*)

m=0

m=0

Khi

thì

ln đúng nên nhận giá trị

.

m cos x + 1 ∈ [ −m + 1; m + 1]

( *)

m>0

−m + 1 > 0 ⇒ 0 < m < 1

Khi

thì

nên

đúng khi

.

m cos x + 1 ∈ [ m + 1; −m + 1]

( *)

m<0

m + 1 > 0 ⇒ −1 < m < 0

Khi

thì

nên

đúng khi

.

m

−1 < m < 1

Vậy giá trị

thoả

.

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II – HƯỚNG DẪN GIẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×