Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ÔN TẬP CHƯƠNG IV

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

limCâu 12.Giới hạn – ĐS> 113n 4  2n  4

4n 4  2n  3 có giá trị là bao nhiêu?B. �.A. 0 .lim  3n  2n  5 

Câu 13.

có giá trị là bao nhiêu?3

A.

.

B. 6 .

lim  2n4  n 2  5n 

Câu 14.

có giá trị là bao nhiêu?

A. �.

B. 0 .

33

C. 4 .4

D. 3 .C. �.D. �.C. 2 .D. �.24n  5  n  4

2n  1

Câu 15.

có giá trị là bao nhiêu?

0

A. .

B. 1 .

C. 2 .

lim n  10  n

Câu 16.

có giá trị là bao nhiêu?

A. �.

B. 10 .

C. 10 .

2

3  2 n  4n

lim 2

4n  5n  3 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 17.

3

A. 0 .

B. 1 .

C. 4 .

2limCâu 18. Nếu

A. L  9 .lim un  LthìD. �.D. 0 .D.4

3.lim un  9có giá trị là bao nhiêu?

B. L  3 .

C. L  9 .

1

lim

3

un  8

lim un  L

Câu 19. Nếu

thì

có giá trị là bao nhiêu?

1

1

1

3

A. L  8 .

B. L  8 .

C. L  2 .

n4

lim

n  1 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 20.

A. 1 .

B. 2 .

C. 4 .

2

1  2n  2n

lim 2

5n  5n  3 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 21.

1

2

A. 0 .

B. 5 .

C. 5 .D.L 3.D.1

L 8 .3D. �.D.2

5.410 n

104  2n có giá trị là bao nhiêu?

Câu 22.

A. �.

B. 10000 .

1  2  3  ...  n

lim

2n 2

Câu 23.

có giá trị là bao nhiêu?

1

A. 0 .

B. 4 .

limC. 5000 .D. 1 .1

C. 2 .D. �.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 44ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

n3  n

6n  2 có giá trị là bao nhiêu?

1

B. 4 .Giới hạn – ĐS> 113Câu 24.

1

A. 6 .limlim nCâu 25.

A. �.

Câu 26.

2

A. 5 .limn 2  1  n2  332

C. 6 .D. 0 .C. 2 .D. 1 .C. 0 .D. 1 .C. 3 .D. �. có giá trị là bao nhiêu?B. 4 .n  sin 2n

n  5 có giá trị là bao nhiêu?

1

B. 5 .lim  3n  4n 

Câu 27.

có giá trị là bao nhiêu?

�

A.

.

B. 4 .

Câu 28. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

1  2n

n 2  2n

un 

un 

2

5n  n .

5n  5 .

A.

B.

Câu 29. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng �?

2

3

2

3

A. un  3n  n .

B. un  3n  n .

3Câu 30. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng �?

4

3

4

3

A. un  n  3n .

B. un   n  3n . 1

1 1

;  ;...;

2n

Câu 31. Tổng của cấp số nhân vô hạn 2 4

1

A. 1 .

B. 3 .1  2n

5n  5n 2 .1  2n 2

un 

5n  5 .

C.D.2

C. un  3n  n .2

3

D. un  n  4n .2

C. un  3n  n .2

3

D. un  n  4n .un n 1;...có giá trị là bao nhiêu?

2

1

C. 3 .

D. 3 . 1

1 1

 ; ;...; n ;...

2

Câu 32. Tổng của cấp số nhân vơ hạn 2 4

có giá trị là bao nhiêu?

1

1

2

A. 3 .

B. 3 .

C. 3 .

D.

n 1

 1 ;...

1 1

;  ;...;

3n

Câu 33. Tổng của cấp số nhân vô hạn 3 9

có giá trị là bao nhiêu?

1

1

3

A. 4 .

B. 2 .

C. 4 .

D.

1 1

1

; ;...; n1 ;...

2.3

Câu 34. Tổng của cấp số nhân vơ hạn 2 6

có giá trị là bao nhiêu?

1

3

3

A. 3 .

B. 8 .

C. 4 .

D.

n1 .3

2.3

2. 1 ;...

1 1

;  ;...;

2.3n 1

Câu 35. Tổng của cấp số nhân vơ hạn 2 6

có giá trị là bao nhiêu?

8

3

2

3

A. 3 .

B. 4 .

C. 3 .

D. 8 .

n 1SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 45ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11 1

1 1

1;  ; ;...; n 1 ;...

2 4

2

Câu 36. Tổng của cấp số nhân vơ hạn

có giá trị là bao nhiêu?

2

2

3A. 3 .

B. 3 .

C. 2 .

D. 2 .

�

Câu 37. Dãy số nào sau đây có giới hạn là

?

2

1  2n

n  2n

1  n2

n2  2

uun 

uun

n

n

5n  5 n 2 .

5n  5 .

5n  5 .

5n  5n3 .

A.

B.

C.

D.

Câu 38. Dãy số nào sau đâu có giới hạn là �?

2007  2008n

9n 2  7 n

un 

un 

2

nn .

n 1

A.

B.

.

2

2

C. un  2008n  2007n .

D. n  1 .

n 1Câu 39. Trong các giới hạn sau đâu, giới hạn nào bằng 1 ?

2n 2  3

2n 2  3

2n 2  3

lim

lim

lim

2n3  4 .

2 n 2  1 .

2n3  2n 2 .

A.

B.

C.

Câu 40. Trong các giới hạn sau đâu, giới hạn nào bằng 0 ?

2n 2  3

2n 2  3n3

2n 2  3n 4

lim

lim

2n3  4 .

2 n 2  1 .

2n3  2n 2 .

A.

B.

C.

Câu 41. Trong các giới hạn sau đâu, giới hạn nào bằng �?

2n 2  3

2n  3n3

2n 2  3n 4

lim 3

lim

lim

n 4 .

2n 2  1 .

2n3  2n 2 .

A.

B.

C.

1

Câu 42. Dãy số nào sau đây có giới hạn nào bằng 5 ?

lim1  2n

n 2  2n

un 

2

5n  5 n .

5n  5 .

A.

B.

lim  3

Câu 43. x �1

có giá trị là bao nhiêu?

A. 2 .

B. 1 .

2

lim x  2 x  3

Câu 44. x�1

có giá trị là bao nhiêu?

0

A. .

B. 2 .

2

lim x  3x  5

Câu 45. x �2

có giá trị là bao nhiêu?15

A.

.

B. 7 .

3x 4  2 x  3

lim 4

Câu 46. x�� 5 x  3x  1 có giá trị là bao nhiêu?

4

.

A. 0.

B. 9

un 3x 4  2 x5

4

Câu 47. x��5 x  3 x  2 có giá trị là bao nhiêu?

2

3

 .

.

A. 5

B. 5 C. �.C.un 1  2n 2

5n  5 .D.D.D.D.lim2n 3  3

2 n 2  1 .lim3  2n3

2n 2  1 .lim3  2n3

2n 2  1 .un C. 0 .D. 3 .C. 4 .D. 6 .C. 3 .D. �.3

.

C. 5D. �.1  2n

5n  5 n 2 .limD. �.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 46ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

3x 2  x5

4

Câu 48. x �� x  x  5 có giá trị là bao nhiêu?

A. �.

B. 3. C. 1.D. �.3x  2 x

4

6

Câu 49. x ��5 x  3 x  1 có giá trị là bao nhiêu?

3

2

.  .

A. �.

B. 5 C. 5D. 0.Giới hạn – ĐS> 11lim45lim3x  2 x

5 x 4  3 x 6  1 có giá trị là bao nhiêu?

3

2

.  .

B. 5 C. 5

4limCâu 50.

1

.

A. 9x �153x 4  2 x5

4

2

Câu 51. x�1 5 x  3x  1 có giá trị là bao nhiêu?

1

5

3

.

.

.

A. 3

B. 9 C. 5

3 x 4  x5

lim 4

Câu 52. x �1 x  x  5 có giá trị là bao nhiêu?

4

4

.

.

A. 5

B. 72

 .

D. 3lim3x 4  2 x

4

Câu 53. x �2 x  3 x  2 có giá trị là bao nhiêu?

13

7

 .

.

A. 6

B. 4

x 2  x3

lim 2

Câu 54. x �2 x  x  3 có giá trị là bao nhiêu?

4

12

 .

.

A. 9

B. 55

.

D. 32

.

C. 52

.

D. 711

.

C. 613

.

D. 64

.

C. 3D. �.2

 .

C. 31

.

D. 26

.

C. 7D. �.limx  2x

2 x 4  3x 5  2 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 55.

1

1

 .

 .

A. 12

B. 7

x  x3

lim 2

Câu 56. x�2 x  x  1 có giá trị là bao nhiêu?

10

10

 .

 .

A. 7

B. 3

45lim

x �1lim 4 x 3  2 x  3Câu 57.

A. 9.x �1Câu 58.x ��limcó giá trị là bao nhiêu?

B. 5. C. 1.

3x 4  4 x5  3

9 x 5  5 x 4  1 có giá trị là bao nhiêu?D. 5.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 47ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AC.3

.

52

.

D. 3x  4x  3

7 x 2  9 x  1 có giá trị là bao nhiêu?

1

.

B. 3C.35

.

9D. �.x 4  4 x 2  3x

x 2  16 x  1 có giá trị là bao nhiêu?

3

.

B. 83

.

C. 8A. 0.B.

4limCâu 59. x �2

1

.

A. 15

limx �1Câu 60.

1

.

A. 81

.

32Câu 61. x �1

A. 0.B. 1.x2

x  1 có giá trị là bao nhiêu?

1

.

B. 2limx �11

 .

A. 2

limCâu 63. x �1

3

.

A. 210  x 3

3 x 2  x có giá trị là bao nhiêu?

11

.

B. 4

x3  x5lim

Câu 64. x ��

A. 0. có giá trị là bao nhiêu?C.1

.

2C. �.C.9

.

2B. 3  5.

C. �.

2 x 4  x3  2 x 2  1

lim

x  2 x4

Câu 65. x��

có giá trị là bao nhiêu?2.

A.

B. 1.

C. 1.

lim xx � �Câu 66.

5

.

2

A.

Câu 67.D. �.1  x3

3 x 2  x có giá trị là bao nhiêu?limCâu 62.Giới hạn – ĐS> 11lim xx ��A. �.x2  5  x có giá trị là bao nhiêu?

5

.

B. 2x2  1  x có giá trị là bao nhiêu?

B. 0. C.1

.

2y 1

y  1 có giá trị là bao nhiêu?

B. 4. C. 2.C.5.D.1

.

3D. �.D.11

.

2D. �.D. 2.D. �.1

.

D. 24lim

y �1Câu 68.

A. �.D. �.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 48ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

y4  a4

y �a y  a

Câu 69.

có giá trị là bao nhiêu?

3

A. �.

B. 2a .Giới hạn – ĐS> 11limlim

Câu 70.y �1A. �.

Câu 71.

A. 0.

Câu 72.y4 1

y 3  1 có giá trị là bao nhiêu?

3

.

B. 0. C. 4limx � �B. 1.

x �2A. �.D. �.4x2  2  x  3

2x  3

có giá trị là bao nhiêu?limA. 0.

Câu 73.2

D. 4a .4

.

D. 34x2  2  x  3

2x  3

có giá trị là bao nhiêu?

1.

B.

C. 2.x � �lim3

C. 4a .x 2  3x  2

2 x  4 có giá trị là bao nhiêu?

3

.

B. 2x 2  12 x  35

x5

Câu 74. x�2

có giá trị là bao nhiêu?

�

.

A.

B. 5. C. 5.

x 2  12 x  35

lim

Câu 75. x �5 5 x  25

có giá trị là bao nhiêu?

1

2

.

.

A. �.

B. 5 C. 51

 .

C. 2D. �.1

.

C. 21

 .

D. 2limCâu 76.D. 14.2

 .

D. 5x 2  2 x  15

x �5

2 x  10 có giá trị là bao nhiêu?

limA. 8.B. 4.x  2 x  15

2 x  10 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 77.

A. 4.

B. 1.

2

x  9 x  20

lim

x �5

2 x  10 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 78.

5

 .

A. 2

B. 2.1

.

C. 2D. �.C. 4.D. �.3

 .

C. 2D. �.2lim

x �53x  2 x

5 x 4  3x  2 có giá trị là bao nhiêu?

3

.

B. 5 C. �.

4Câu 79.

2

 .

A. 5limx � �5D. �.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 49ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

x3  1

2

Câu 80. x �1 x  x có giá trị là bao nhiêu?

A. 3.

B. 1.Giới hạn – ĐS> 11limC. 0.D. 1.x

x  1 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 81.

A. �.

B. 0. C. 1.

D. �.

x 2  3x  2

lim

3

Câu 82. x �1 x  1 có giá trị là bao nhiêu?

1

1

 .

.

A. 3

B. 3 C. 0.

D. 1.

lim x  3  x  5

Câu 83. x ��

có giá trị là bao nhiêu?

A. �.

B. 4. C. 0.

D. �.

lim  x  2 3x ��3x 2  7 x

x �3

2 x  3 có giá trị là bao nhiêu?lim

Câu 84.

3

.

2

A.B. 2. C. 6.Câu 85.

8

 .

A. 3limx �1D. �.6x  x  x

x2

có giá trị là bao nhiêu?

32B. 2.4

 .

C. 38

.

D. 3x2  1

Câu 86. x �1 x  1 có giá trị là bao nhiêu?

A. �.

B. 2. C. 1.

D. �.

x2  2 x

f  x 

f  0

x

Câu 87. Cho

với x �0 . Phải bổ sung thêm giá trị

bằng bao nhiêu thìhàm số liên tục trên .

1

1

.

.

2

2

2

0.

1.

A.

B.

C.

D.

x

f  x 

x  1  1 với x �0 . Phải bổ sung thêm giá trị f  0  bằng bao nhiêu thì hàm

Câu 88. Cho

số liên tục trên �.

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 2.

limCâu 89. Cho

liên tục trên �.

5

.

A. 3f  x x2  5x

f  0

3x

với x �0 . Phải bổ sung thêm giá trị

bằng bao nhiêu thì hàm số1

.

B. 3 C. 0.5

 .

D. 3SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 50ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11�x 2

vớ

i x  1, x �0

�x

f  x  �

0

vớ

i x0i x �1

� x vớ

f  xCâu 90. Cho hàm số

. Hàm số

liên tục tại:A. mọi điểm thuộc .

B. mọi điểm trừ x  0.

C. mọi điểm trừ x  1.

D. mọi điểm trừ x  0 và x  1.

f  x

Câu 91. Hàm số

có đồ thị như hình bên khơng liên tục tại điểm có hoành độ là bao nhiêu?A. x  0.B. x  1.C. x  2.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. x  3.Trang 51ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11PHẦN II – HƯỚNG DẪN GIẢI

GIỚI HẠN DÃY SỐ

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP

GIỚI HẠN HỮU HẠN

1.Giới hạn đặc biệt:

1

1

lim

 0 (k �� )

lim  0

k

n��n

n��n

;

lim qn  0 ( q  1)n��;lim C  Cn��2.Định lí :

a) Nếu lim un = a, lim vn = b thì

 lim (un + vn) = a + b

 lim (un – vn) = a – b

 lim (un.vn) = a.b

u a

lim n 

vn b(nếu b  0)

b) Nếu un 0, n và lim un= aun  a

thì a  0 và lim

u �vn

c) Nếu n

,n và lim vn = 0

thì lim un = 0

lim un  a

d) Nếu lim un = a thì

3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

u1

 q  1

S = u1 + u1q + u1q2 + … = 1 qGIỚI HẠN VÔ CỰC

1. Giới hạn đặc biệt:

lim n  �limnk  �(k �� )limqn  �(q  1)

2. Định lí:a) Nếulim un  �limthì1

0

unun

v

b) Nếu lim un = a, lim vn =  thì lim n = 0

c) Nếu lim un = a  0, lim vn = 0

un �

� ne�

u a.vn  0� ne�

u a.vn  0

v

thì lim n = �

d) Nếu lim un = +, lim vn = a�

ne�

u a 0ne�

u a 0

thì lim(un.vn) = �

* Khi tính giới hạn có một trong các dạng vơ

0 �

định: 0 , �,  – , 0. thì phải tìm cách khử

dạng vơ định.B – BÀI TẬPDẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN BẰNG ĐỊNH NGHĨA

Phương pháp:�Để chứng minh lim un  0 ta chứng minh với mọi số a  0 nhỏ tùy ý luôn tồn tại một số na sao

u  a n  na

cho n

.

�Để chứng minh lim un  l ta chứng minh lim(un  l )  0 .

�Để chứng minh lim un  � ta chứng minh với mọi số M  0 lớn tùy ý, luôn tồn tại số tự nhiên

nM

u  M n  nM

sao cho n

.

lim

u�

lim(un )  �

n

�Để chứng minh

ta chứng minh

.

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 52ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11�Một dãy số nếu có giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất.

Câu 1. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

lim un  �

lim un  �

A. Nếu

, thì

.

lim un  0

lim un  0

C. Nếu

, thì

.

Hướng dẫn giải:

ChọnC.

Theo nội dung định lý.Câu 2. Giá trị của

A. 0

Hướng dẫn giải:

ChọnA.lim1

n  1 bằng:

B. 1na lim un  �

lim un  �

, thì

.

lim un  a

lim un  a

D. Nếu

, thì

.

B. NếuC. 2D. 31

1

1

1 a n  na

1

lim

0

a

n 1

ta có n  1 na  1

nên có

.Với a  0 nhỏ tùy ý, ta chọn

1

lim k

n ( k ��*) bằng:

Câu 3. Giá trị của

A. 0

B. 2

C. 4

D. 5

Hướng dẫn giải:

ChọnA.

1

1

1

1

 k  a n  na

na  k

lim k  0

k

n

n

a ta có

n

a

Với a  0 nhỏ tùy ý, ta chọn

nên có

.

2

sin n

lim

n  2 bằng:

Câu 4. Giá trị của

A. 0

B. 3

C. 5

D. 8

Hướng dẫn giải:

ChọnA.

sin 2 n

1

1

1

 a n  na

na   2

a

Với a  0 nhỏ tùy ý, ta chọn

ta có n  2 n  2 na  2

nên có

limsin 2 n

0

n2

.Câu 5. Giá trị của lim(2n  1) bằng:

A. �

B. �

Hướng dẫn giải:

ChọnA.C. 0M 1

2

Với mọi số dương M lớn tùy ý ta chọn

2n  1  2nM  1  M n  nM � lim(2n  1)  �

Ta có:

.

2

1 n

lim

n bằng:

Câu 6. Giá trị của

A. �

B. �

C. 0

Hướng dẫn giải:D. 1nM SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. 1Trang 53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×