Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 2: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH

DẠNG 2: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 5.Cho hàm số

1

A. 3 .�3  9  x

, 0 x9x

f  x  �

m

,x0

�3, x �9

�xGiới hạn – ĐS> 11f  x

 0; � là.

. Tìm m để

liên tục trên1

1

B. 2 .C. 6 .

D. 1 .

2

x 1

f ( x)  2

x  5 x  6 .Khi đó hàm số y  f  x  liên tục trên các khoảng nào sau đây?

Câu 6.Cho hàm số

 3; 2 

 2; �

 �;3

 2;3

A..B..C..D..�x 2  5 x  6

khi x  2f  x   � 2 x 3  16

� 2  x khi x �2Câu 7. Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.A. Hàm số liên tục trên

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm

C. Hàm số không liên tục trên 2 : �D. Hàm số gián đoạn tại điểm x  2 .�3 x  1

khi x  1� x 1

f ( x)  �

�3 1  x  2

khi x �1� x2

Câu 8.Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

 1: �

C. Hàm số không liên tục trênD. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  1 .Câu 9.Cho hàm số

�tan x

, x �0‫�ٹ‬

xf  x  � x

20

,x0

k , k

. Hàm sốy  f  xliên tục trên các khoảngnào sau đây?��

0; �2�A.

.� �

�  �

�; �

 ; �

 �; � .

4

4 4�B.

.

C.

.

D.a2 x2

, x � 2, a ��f  x  �

 2  a  x2 , x  2

f  xCâu 10.Cho hàm số

. Giá trị của a để

liên tục trên � là:

A. 1 và 2 .

B. 1 và –1 .

C. –1 và 2 .

D. 1 và –2 .

2

�x

, x �1

� 3

�2 x

f  x  �

, 0 �x  1

1 x�x sin x , x  0Câu 11.Cho hàm số

. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 39ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A.

C.f  x

f  xliên tục trên �.

liên tục trên�\  1B.

.D.f  x

f  xGiới hạn – ĐS> 11

liên tục trên

liên tục trên�\  0�\  0;1x2

f ( x)  2

x  x  6 . Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

Câu 12.Cho hàm số

A. Hàm số liên tục trên �

D  �\  3; 2

x �D

B. TXĐ :.Ta có hàm số liên tục tại mọiC. Hàm số liên tục tại x  2, x  3

D. Tất cả đều sai..và hàm số gián đoạn tại x  2, x  32

Câu 13.Cho hàm số f ( x)  3 x  1 . Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

1 � �1

x ���; 

��� ; ��

3� �3

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm1 � �1

D�

�;

�� ; ��2� �2

C. TXĐ :

� 1 1 �

x ��

;3

3 �.D. Hàm số liên tục tại mọi điểm

Câu 14.Cho hàm số f ( x)  2sin x  3 tan 2 x . Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên �D  �\ �  k , k ���

2

�2

C. TXĐ :x   k , k ��

4

2B. Hàm số liên tục tại mọi điểm

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm�x 2  3x  2

khi x �1f  x  � x 1

� a khi x  1Câu 15.Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

 1: �

C. Hàm số không liên tục trênD. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  1 .� 2x  1 1

khi x �0f  x  �

x

� 0 khi x  0Câu 16. Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.A. Hàm số liên tục trên

B. Hàm số không liên tục trên �

 0; �

C. Hàm số không liên tục trênD. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  0 .�2 x  1 khi x �0f ( x)  �

( x  1)3 khi 0  x  2� x  1 khi x �2

Câu 17.Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.A. Hàm số liên tục trên

B. Hàm số không liên tục trên �

 2; �

C. Hàm số không liên tục trênD. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  2 .SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 40ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11

2 x 2  x  1 khi x �1f ( x)  �

3x  1

khi x  1Câu 18.Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

 2; �1.

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  �C. Hàm số không liên tục trênsin x khi x �

2

f  x  �

ax  b khi x 2 liên tục trên �

Câu 19.Xác định a, b để các hàm số

� 2

� 2

� 1

a

a

a� 

� 

� b 1

b2

b0

A. �

B. �

C. �

D.� 2

a� b0

�x 3  3 x 2  2 x

khi x( x  2) �0

� x( x  2)

f ( x)  �

a

khi x  2b

khi x  0Câu 20.Xác định a, b để các hàm số

liên tục trên �

a  10

a  11

a 1

a  12

b  1

b  1

b  1

b  1

A. �

B. �

C. �

D. �

�3 x  2  2 x  1

khi x �1f ( x)  �

x 13m  2

khi x  1Câu 21.Tìm m để các hàm số

liên tục trên �

4

m

3

A. m  1

B.

C. m  2

D. m  0Câu 22.Tìm m để các hàm số

A. m  1� x 1 1

khi x  0f ( x)  � x2 x 2  3m  1 khi x �0B.m1

6liên tục trên �C. m  2D. m  0� 2x  4  3

khi x �2f ( x)  �

x 1

khi x  2

�2

�x  2mx  3m  2

Câu 23.Tìm m để các hàm số

liên tục trên �

1

m

6

A. m  1

B.

C. m  5

D. m  0SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 41ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11DẠNG 3: ÁP DỤNG TÍNH LIÊN TỤC XÉT SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG

TRÌNH

Phương pháp :�Để chứng minh phương trình f ( x)  0 có ít nhất một nghiệm trên D, ta chứng minh hàm số y  f ( x)

liên tục trên D và có hai số a, b �D sao cho f (a). f (b)  0 .

�Để chứng minh phương trình f ( x)  0 có k nghiệm trên D, ta chứng minh hàm số y  f ( x) liên tục

trên D và tồn tại k khoảng rời nhau(ai ; ai 1 )(i=1,2,…,k) nằm trong D sao choCâu 1. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

f  x

 a; b f  a  . f  b   0

I.II.f  xliên tục trên đoạn a; bthì phương trìnhf  a  . f  b  �0f (ai ). f (ai 1 )  0f  x  0có nghiệm.f  x  0khơng liên tục trênthì phương trình

A. Chỉ I đúng.

B. Chỉ II đúng.

C. Cả I và II đúng.

Câu 2. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:.vô nghiệm.

D. Cả I và II sai. I  f  x  liên tục trên đoạn  a; b và f  a  . f  b   0 thì tồn tại ít nhất một số c � a; b  sao cho f  c   0 .

 II  f  x  liên tục trên đoạn  a; b  và trên  b; c  nhưng không liên tục  a; c 

 I .

 II  .

A. Chỉ

B. Chỉ

 I  và  II  đúng.

 I  và  II  sai.

C. Cả

D. Cả

f  x   x3 –1000 x 2  0, 01

f  x  0

Câu 3. Cho hàm số

. Phương trình

có nghiệm thuộc khoảng nào trong

các khoảng sau đây?

I. 1; 0  . II.  0;1 . III.  1; 2  .

A. Chỉ I.B. Chỉ I và II.C. Chỉ II.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. Chỉ III.Trang 42ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Câu 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0 ?

1

1

A. n .

B. n .

Câu 2. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

nn�4 �

� 4�

��

� �

A. �3 �.

B. � 3 �.

Câu 3. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

n

n

 0,999  .

 1, 01 .

A.

B.

Câu 4. Dãy số nào sau đây khơng có giới hạn?

n

n

0,99 

1

A.

.

B.

.

n

 1

1

3.B. 1 .�3  4n �

lim �� 5n �có giá trị là bao nhiêu?

Câu 6.

3

3A. 5 .

B. 5 .nC. 1, 01�1 �

��

D. �3 �.n. 0,99 

C.D.

n. 2, 001 0,89 

D.limC. 0 .D.1

4.4

5.4

C. 5 .D.n.n.B. 1 .2

C. 3 .5

D. 3 .cos 2n

n

có giá trị là bao nhiêu?

B. 2 .C. 2 .D. 4 .3

C. 4 .2

D. 7 .3

C. 4 .4

D. 7 .1

C. 2 .3

D. 4 .2 3

3n có giá trị là bao nhiêu?

nCâu 7.n� 5�

 �C. � 3 �.n  3 có giá trị là bao nhiêu?Câu 5.

A.sin n

D. n .n 1

C. n .nA. 0 .

lim 4 Câu 8.

A. 0 .3n  2n  1

4n 4  2n  1 có giá trị là bao nhiêu?

3Câu 9.limA. 0 .B. �.

3n  2n  3

4n 4  2n  1 có giá trị là bao nhiêu?

4limCâu 10.B. �.A. 0 .2n  3n

4n 4  5n  1 có giá trị là bao nhiêu?

2Câu 11.

A.lim3

4.4B. 0 .SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 2: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×