Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 5 : GIỚI HẠN LƯỢNG GIÁC

DẠNG 5 : GIỚI HẠN LƯỢNG GIÁC

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AA. �B. �Giới hạn – ĐS> 115

C. 2D. 15

C. 2D. 05

C. 2D. 07

C. 11D. 01

C  lim x sin

(  0)

x �0

x

Câu 10.Tìm giới hạn

:

A. �

Câu 11.Tìm giới hạnB. �

D  lim (sin x  1  sin x )

x ��B. �

cos 3x  cos 4 x

A  lim

x �0 cos 5 x  cos 6 x

Câu 12.Tìm giới hạn

:

A. �B. �

1  3 1  2sin 2 x

B  lim

x �0

sin 3x

Câu 13.Tìm giới hạn

:

A. �B. �

sin 2 2 x

C  lim 3

x �0

cos x  4 cos x :

Câu 14.Tìm giới hạn

A. �

B. �

sin 4 2 x

D  lim 4

x �0 sin 3 x

Câu 15.Tìm giới hạn

:

A. �A. �B. �

1  sin( cos x)

2

E  lim

x �0

sin(tan

x) :

Câu 16.Tìm giới hạn

B. �

3sin x  2 cos x

F  lim

x ��

x 1  x :

Câu 17.Tìm giới hạn

A. �B. �

m

cos ax  m cos bx

H  lim

x �0

sin 2 x

Câu 18.Tìm giới hạn

:

A. �B. �

1  n cos ax

M  lim

x �0

x2

Câu 19.Tìm giới hạn

:

A. �:4

9D. 0C. 96D. 016

C. 81D. 05

C. 2D. 05

C. 2D. 0b

aC. 2n 2mD. 0C.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 31ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AB. �

cos 3x  cos 4 x

A  lim

x �0 cos 5 x  cos 6 x

Câu 20.Tìm giới hạn

:

A. �B. �

1  3 1  2 sin 2 x

B  lim

x �0

sin 3 x

Câu 21.Tìm giới hạn

:

A. �B. �

sin 2 2 x

C  lim 3

x �0

cos x  4 cos x :

Câu 22.Tìm giới hạn

A. �

B. �

sin 4 2 x

D  lim 4

x �0 sin 3 x

Câu 23.Tìm giới hạn

:

A. �A. �B. �

1  sin( cos x)

2

E  lim

x �0

sin(tan

x) :

Câu 24.Tìm giới hạn

A. �

B. �

3sin x  2 cos x

F  lim

x ��

x 1  x :

Câu 25.Tìm giới hạn

B. �

m

cos ax  m cos bx

H  lim

x �0

sin 2 x

Câu 26.Tìm giới hạn

:

A. �B. �

3

1  3x  1  2 x

M  lim

x �0

1  cos 2 x

Câu 27.Tìm giới hạn

:

A. �B. �

3 x  5sin 2 x  cos 2 x

lim

x2  2

Câu 28. x��

bằng:

0

�

A.

.

B. .

A. �Giới hạn – ĐS> 11a

C. 2nD. 07

C. 11D. 04

9D. 0C. 96D. 016

C. 81D. 0C. 1D. 05

C. 2D. 0b

aC. 2n 2mD. 01

4D. 0C.C.C. 3 .SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. �.Trang 32ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11HÀM SỐ LIÊN TỤC

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP

lim f ( x )  f ( x0 )1. Hàm số liên tục tại một điểm:y = f(x) liên tục tại x0 x � x0

 Để xét tính liên tục của hàm số y = f(x) tại điểm x0 ta thực hiện các bước:

B1: Tính f(x0).

B2: Tínhlim f ( x )x � x0(trong nhiều trường hợp ta cần tínhlim f ( x) lim f ( x)x � x0,x � x0)lim f ( x )B3: So sánh x � x0

với f(x0) và rút ra kết luận.

2. Hàm số liên tục trên một khoảng: y = f(x) liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.

3. Hàm số liên tục trên một đoạn [a; b]: y = f(x) liên tục trên (a; b) vàlim f ( x)  f ( a), lim f ( x)  f (b)x �a x �b Hàm số đa thức liên tục trên R.

 Hàm số phân thức, các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.

Giả sử y = f(x), y = g(x) liên tục tại điểm x 0. Khi đó:

 Các hàm số y = f(x) + g(x), y = f(x) – g(x), y = f(x).g(x) liên tục tại x 0.f ( x)

 Hàm số y = g ( x ) liên tục tại x0 nếu g(x0)  0.

4.Nếu y = f(x) liên tục trên [a; b] và f(a). f(b)< 0 thì tồn tại ít nhất một số c  (a; b): f(c) = 0.

Nói cách khác: Nếu y = f(x) liên tục trên [a; b] và f(a). f(b)< 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm c (a; b).min f ( x)Mở rộng:Nếu y = f(x) liên tục trên [a; b]. Đặt m =  a ;b

nhất một số c  (a; b): f(c) = T.max f ( x ), M =  a ;b . Khi đó với mọi T  (m; M) ln tồn tại ítB – BÀI TẬPDẠNG 1: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM

Phương pháp:�Tìm giới hạn của hàm số y  f ( x) khi x � x0 và tính f ( x0 )

lim f ( x )

lim f ( x )

f ( x0 )

�Nếu tồn tại x �x0

thì ta so sánh x �x0

với

.

Chú ý:

1. Nếu hàm số liên tục tại

2.x0thì trước hết hàm số phải xác định tại điểm đólim f ( x)  l � lim f ( x)  lim f ( x)  lx � x0x � x0x � x0.�f ( x) khi x �x0

y�

x  x0 � lim f ( x )  k

k

khi x  x0

x � x03. Hàm số

liên tục tại

.

�f1 ( x) khi x �x0

f ( x)  �

x  x0

�f 2 ( x) khi x  x0

4. Hàm sốlim f1 ( x)  lim f 2 ( x)  f1 ( x0 )x �x0x � x0liên tục tại điểmkhi và chỉ khi.SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 33ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11Chú ý:�f ( x ) khi x �x0

y�

k

khi x  x0

x  x0�Hàm số

liên tục tại

khi và chỉ khi

lim f ( x)  k

x � x0.�f ( x ) khi x  x0

y�

�g ( x ) khi x �x0�Hàm số

lim f ( x)  lim g ( x )

x � x0x � x0Câu 2.Cho hàm sốf  x(I)

(II)(III)x  x0khi và chỉ khi.f  x Câu 1. Cho hàm số

A. 3 .liên tục tạix2 1

2

x  1 và f  2   m  2 với x �2 . Giá trị của m để f  x  liên tục tại x  2 là:

B.  3 .

C. � 3 .

D. �3f  x   x2  4. Chọn câu đúng trong các câu sau:liên tục tại x  2 .f  xgián đoạn tại x  2 .f  xliên tục trên đoạn I  và  III  .A. Chỉ

III

  2; 2 .

B. Chỉ I .� x2  1f  x   � x3  x  6b 3Câu 3.Cho hàm sốC. Chỉ II  .D. II  vàChỉx �3; x �2

x  3; b ��. Tìm b để f  x  liên tục tại x  3 .

2 3

2 3.

3

C. 3 .

D.B.  3 .

x 1

f  x 

x  1 . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 4. Cho hàm số

 I  f  x

x  1.

A.3.gián đoạn tại II  f  x  liên tục tại

1

lim

f

xIII

  x�1

2

I

 .

A. Chỉ

 III  .x  1.B. Chỉ I .Câu 5.Cho hàm số� 2x  8  2f  x  � x  20

 I.lim f  x   0x �2C. Chỉ I  và  III  .D. II  vàChỉx  2

x  2. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 5 : GIỚI HẠN LƯỢNG GIÁC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×