Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 3: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH

DẠNG 3: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AD  lim1  x4  x631  x3  x 4 :x ��Câu 7.Tìm giới hạn4

C. 3B. �A. �

Câu 8.Cho hàm sốx  x3

2 x 1D. 1x 1

lim f x

x  x 2  1 . Chọn kết quả đúng của x ��   :f  x    x  2A. 0 .Giới hạn – ĐS> 1141

B. 2 .C. 1 .1

B. 2 .C. 1 .D. Không tồn tại.2Câu 9.limx �1A. 3 .bằng:

D. �.x  8x

x  2 x 2  x  2 là:

24C. 5 .

4Câu 10.Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của

21

21A. 5 .

B. 5 .

Câu 12. Tìm giới hạn

A. �E  lim ( x 2  x  1  x)

x � �limx ��3:B. �C.F  lim x( 4 x  1  x)24

D. 5 .1

2D. 02Câu 13.Tìm giới hạn

A. �x ��:

4

C. 3

lim 4 x5  3 x3  x  1B. �Câu 14.Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của x ��

A. �.

B. 0 .

C. 4 .D. 0

là:

D. �.lim x  x  x  x

Câu 15.Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của x ��

là:

A. �.

B. 0 .

C. 1 .

4Câu 16.Tìm giới hạn

A. �

Câu 17.Tìm giới hạn

A. �

Câu 18.Tìm giới hạn

A. �B  lim x  x 2  x  1

x ��4

C. 3M  lim ( x 2  3 x  1  x 2  x  1)

x ���B. �

N  limx ��8x  2x  2x

3B. �2:B. �33:D. �.D. 0:4

C. 3D. Đáp án khác4

C. 3D. 0SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 25ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 19.Tìm giới hạn

A. �

Câu 20.Tìm giới hạnH  lim4x ��16 x 4  3x  1  4 x 2  2x2  1  x 2  x  2 xx ��:4

C. 3B. �

K  limGiới hạn – ĐS> 11D. 0:B. �

3x 2  5x  1

A  lim

x �� 2 x 2  x  1

Câu 21.Tìm giới hạn

:

A. �C.1

2D. 03

C. 2B. �

a x n  ...  an 1 x  an

B  lim 0 m

(a0b0 �0)

x �� b x  ...  b

xb

0

m 1

m

Câu 22.Tìm giới hạn

:

4

A. �

B. �

C. 3

A. �3A  lim

Câu 23.Tìm giới hạn

A. �244x4  2:B. �C.x ��32 x3  2  1A. �4

C. 3Câu 28.Tìm giới hạn

A. �C.D. 01

16D. 04 x  3x  4  2 xx2  x  1  x

B. �x ��:

C. 2D. 02 3

4

C.D. 04

C. 3D. 12 x  3x  2x ��25x  x2  1 :B. �D  limD. 02B  limCâu 27.Tìm giới hạn3 2

2:B. �C  lim3x x 1  2x  1B. �

(2 x  1)3 ( x  2) 4

A  lim

x ��

(3  2 x) 7

Câu 25.Tìm giới hạn

:Câu 26.Tìm giới hạn

A. �2A. �A. �D. Đáp án khác3x  1  2 x  x  1

3x ��B  lim

Câu 24.Tìm giới hạnD. 0x ��31 x  x

461  x3  x 4 :B. �SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 26ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 29. Tìm giới hạn

A. �

Câu 30.Tìm giới hạn

A. �

Câu 31. Tìm giới hạn

A. �

Câu 32.Tìm giới hạn

A. �

Câu 33.Tìm giới hạnA  limB. �

C  lim4 x2  x  1  2 xx ��:B. �

D  limx ��34

C. 3D. 01

C. 2D. 0x3  x 2  1  x 2  x  1B. �

A  lim:C.x2  x  1  2 x2  x  xx ��:x 2  x  1  3 2 x3  x  1x ��:1

63

C. 2B. �B  lim x( x 2  2 x  2 x 2  x  x )

x ��D. 0

1

4B. �

C.

n

a x  ...  an 1 x  an

A  lim 0 m

, (a0b0 �0)

x �� b x  ...  b

0

m 1 x  bm

Câu 34.Tìm giới hạn

:

4

A. �

B. �

C. 3A. �x ��4A. �

Câu 37.Tìm giới hạn

A. �x4  3:

4

C. 3D. 43

C. 2D. 04

C. 3D. 04x  2  x 1

233x2  1  xx ��B. �D  limD. Đáp án khác3B. �C  lim

Câu 36.Tìm giới hạnD. 04 x  x  8x  x  1

32B  lim

Câu 35.Tìm giới hạnD. 0:

A. �Giới hạn – ĐS> 11:x x  1  2x  1x �� 322 x3  x  1  x :B. �2

lim x 2 cos

nx là:

Câu 38. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của x �0

A. Không tồn tại.

B. 0 .

C. 1 .SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. �.Trang 27ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11DẠNG 4: GIỚI HẠN MỘ BÊN VÀ CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH KHÁC

Phương pháp:

1. Giới hạn một bên :Áp dụng định lý giới hạn của một tích và một thương..

2. Dạng  – : Giới hạn này thường có chứa căn

Ta thường sử dụng phương pháp nhân lượng liên hợp của tử và mẫu, Sau đó tìm cách biến đổi đưavề dạng �.

3. Dạng 0.:

Ta cũng thường sử dụng các phương pháp như các dạng ở trên.

2�

�1

lim � 2  3 �

x �0 �

x

x �:

Câu 1. Chọn kết quả đúng của

A. �.

B. 0 .

C. �.

D. Không tồn tại.

limx �1Câu 2.

A. 1 .x3  x 2

x  1  1  x bằng:

B. 0 .C. 1 .D. �.B. –1.

x3

lim

Câu 4. Giá tri đúng của x �3 x  3

A. Không tồn tại.

B. 0 .C. 1.D. +.C. 1 .D. �.x  x 1

x 2  1 bằng:

2limCâu 3. x �1

A. –.Câu 5.Tìm giới hạn

A. �

Câu 6. Tìm giới hạnA  limx2  x  1  xx ��:B. �B  lim 2 x  4 x  x  1

2x ��:C.1

21

C. 4B. �

1

1

f ( x)  3lim f  x 

x  1 x  1 . Chọn kết quả đúng của x �1

Câu 7.Cho hàm số

:

2

2A. �.

B. 3 .

C. 3 .

A. �Câu 8.Tìm giới hạn

A. �

Câu 9.Tìm giới hạn

A. �C  lim [ n ( x  a1 )( x  a2 )...( x  an )  x]

x � �a1  a2  ...  an

n

C.B. �

A  lim ( x 2  x  1  x)

x ��B. �:D. 0D. 0D. �.

a1  a2  ...  an

2n

D.:

C.1

2SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. 0

Trang 28ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Câu 10.Tìm giới hạn

A. �B  lim x( 4 x 2  1  x)

x � �Câu 11.Tìm giới hạn

A. �

Câu 12.Tìm giới hạn

A. �B. �

C  lim ( x  x  1  x  x  1)A. �x ���B. �

D  lim ( 3 8x 3  2x  2x)

x � �A. �:

1

C. 4D. Đáp án khác1

C. 4D. 0:B. �E  lim ( 16 x  3 x  1  4 x  2)

42x ��B. �

F  lim ( x  1  x )

3Câu 14.Tìm giới hạnD. 024Câu 13.Tìm giới hạn:

1

C. 42Giới hạn – ĐS> 11x ��B. �:1

C. 4D. 01

C. 4D. 03:SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 3: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×